Page images
PDF

bendo vel ratum habendo. Procurator quoque noster ex iussu nostro receptum est ut novare possit.

Tit. ix. De Stipulationibus (praetoriis).

2. Ex die accepti iudicii dupli fructus computantur. et tam dantes quam accipientes, heredes quoque eorum, procuralores, cognitorumqne personae, itemque sponsores eadem stipulatione comprehenduntur; eorum quoque quoruni nomine promittitur.

3. Quoties iiidicalum solvi stipuialinne satisdatur, omissa eius actio rei iudicatae persecutioiiem non excludit.

4. Emancipali liberi praeteriti si velint se miscere paternae hereditati, et cum his qui in potestate remanserint communis pafris dividere hereditatem, antequam bonorum possessionem petant, de conferendo cavere cum satisdalione debebunt.' quodsi satisdare non possunt, statim ex flde bonorum confusionem, excepto peculio castrensi, facere cogendi sunt.

X. 1. Ob metum impendentis damni vicinus vicino satisdare debet, additis sponsoribus super eo quod damni acciderit.

Tit. XI. DE DONATIONIBUS.

3. Pater si lilio familias aliquid donaverit et in ea voluntate perseverans decesserit, morte patris donatio convalescit.

5. Invitus donator de evictione rei donatae promittere non cogitur, nec eo nomine, si* promiserit, oneratur; quia Iucrativae rei possessor ab evictionis actione ipsa iuris ratione depellitur.

6. Ei qui aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit in infinitum donare non prohibemur; si tamen donatio et non merces eximii laboris appellanda est; quia contemplationem salutis certo modo aestimari non placuit.3

Tit. XII. DE IVRE FlSCl ET POPVLI.

1. Ei etiam velut indigno aufertur hereditas qui aflinem vel cognatum, cui ipse ab intestato successurus erat, testamentum.facere prohibuit, aut ne iure subsisteret operam dedit.

3. Si pater vel dominus id testamentum quo lilius eius vel servus heredes instituti sunt aut Iegatum acceperunt, falsum redarguant nec obtineant, fisco locus est.

8. Imperatorem litis causa heredem institui invidiosum est; nec enim calumniandi facultatem ex principali maiestate capi oportet.4

10. Privilegium lisci est inter omnes creditores primum locum tenere.

Tlt. XV. DE TESTIBUS.

2. In aflinem vel cognatum inviti testes interrogari non possunt.

3. Adversus se invicem parentes et liberi, itemque liberti, nec volentes ad testimonium admittendi sunt; quia rei verae testimonium necessitudo personarum plerumque corrumpit.

4. Testes, cum de lide tabularum nihil dicitur, adversus scripturam interrogari non possunt.

6. In re pecuniaria tormenta, nisi cum de rebus hereditariis quaeritur, non adhibentur; alias autem iureiurando aut testibus explicantur.

Tit. XXV. AD LEGEM COENELIAM TESTAMENTARIAM.

6. Amplissimus ordo decrevit eas tabulas quae publici vel privati contractus scripturam continent adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis

1) cf. Ulp. cit. pagina 149. not. 2) nisi coni. Kittershusius. 3) fr. 34.

\. D. de donat. (39. 5.) 4) cf. fr. 91. D. de hered. instit. (28. 6.)

ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur, atque impositum supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriores scripturae lidem interiori servent. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent.

Tit. XXVI. AD LECiEM IULIAM DE VI PUBLICA ET PRIVATA.

4. Creditor chirographarius si sine iussu Praesidis per vim debitoris sui pignora, cum non habuerit obligata, ceperit, in legem Iuliam de vi privata committit. Fiduciam vero et pignora apud se deposita persequi et sine auctoritate iudicis vindicare non prohibetur.

Tit. XXXIII. DE CAUTIONIBUS ET POENIS APPELLATIONUM.

1. Ne liberum quis et solutum haberet arbitrium retractandae et revocandae sententiae, et poenae et tempora appellatoribus praestituta sunt. Quodnisi iuste appellaverint, tempora ad cavendum in poena appellalionis quinque dierum praestituta sunt. Igitur morans eo in loco, ubi appellavit, cavere debet, ut ex die acceptarum litterarum continui quinque dies computentur. si vero longius, salva dinumeratione integri quinque dies cum eo ipso quo litteras acceperit compiitantur.

8. Jn omnibus pecuniariis causis magis est ut in tertiam partem eius pecuniae caveatur.

Tit. XXXIV. DE DIMISSOIUIS LITTEKIS.

1. Ab eo a quo appellatum est, ad eum qui de appellatione cogniturus est, litterae dimissoriae diriguntur quae vulgo apostoli appellantur; quorum postulatio et acceptio intra quintum diem ex ofiicio facienda est.

2. Qui intra tempora praestituta dimissorias non postulaverit vel acceperil vel reddiderit, praescriptione ab agendo submovetur et poenam appellationis inferre cogitur.

Tit. XXXVII. DE MERITIS APPELLATIONUM.

1. Omnimodo ponendum est, ut quoties iniusta appellatio pronuntiatur, sumptus quos dum sequeretur adversarius impendit reddere cogatur, non siraplos, sed quadruplos.

TABULAE SYSTEMATICAE.

Argumentorum series in Gai Institntionum editionibus Goeschenianis indicata cum titulis Institutionum Imperialium

comparatur.

GAI COMMENT. I. INST. LIBER I.

I. de iuslitia et iure. § 1—7. de iure gentium et civili. II. de iure naturali et gentium et civili.

S 8. de partibus iuris. (§ 12. eod. tit.)

§ 9 —12. de liberorum hominum et serv. III. de iure personarum.
ilem de ingenuorum et libert. difierentia. IV. de ingenuis.
§ 13—47. de libertinis. V. de libertinis.

(s 36—41.) VI. qui quibus ex caus. manum. non poss. (g 42—47.) VII. de lege Furia Caninia sublata. §48—50. de his qui sui vel alieni iur.sunt. VIII. de his qui sui vel alieni iuris sunt. § 51—107. de his qui in potestate sunt. IX. de patria potestate. § 108—115b. de his quae in manu sunt. X. de nuptiis. §' 116—123. de his qui in mancipio sunt.

(§ 07—107.) XI. de adoptionibus. £ 124—141.quib. mod. ius pot. etc.solvitur. XII. quibus modis ius potestatis solvitur. § 142. de his qui sui iuris sunt. (Xin. pr.)

■- 143—196. de tutelis. XIII. de tutelis.

XIV. qui dari tutores testamento possunt. (§ 155-158.) XV. de legitima agnatorum tutela. (§ 159-164.) XVI. de capitis minutione.

(§ 165.) XVII. de legitima patronorum tutela. XVIII. de legitima parentum tutela. (S 166 sqq.) XIX. de Hduciaria tutela. ■ (§173—193.) XX. deAtiliano tutore etq.exL.IuliaetT. XXI. de auctoritate tutorum. (§ 194-196.) XXII. quibus modis tutela finitur. 197. 198 de curationibus. XXIII. de curatoribus.

199. 200. de satisdatione tutorum vel c. XXIV. de satisdatione tutorum vel curat.

XXV. de excusationibus tutorum v. curat.

XXVI. de suspectis tutoribus vel curat.

COMMENT. II. LIBER II.

(vid. eliam Indicem pagina 59.)

1 —96. de rernm divisione et adquisitione. I. de rerum divisione.

(§ 12-14.) II. de rebus incorporalibus.
(8 14 sqq.) III. de servitutibus.
IV. de Usufructu.

(8 41-01.)

(8 62-04. 80-S5.) (S 80—90.)

§ 97. 98. de rebus per uuiversitatera adqui§ 99. 100. de hereditatibus. [rendis.

§ 101—122. de testamentis ordinandis et

qui testamenta facere pos

sunt. § 123—137. de exheredatione liberorum. § 138—151. quib. modis test. infirmantur.

§ 152—173. de heredum qual. et differentia. § 174—184. de substitutionibus. § 185—190. de servis heredib. instituendis. § 191—223. de legatis.

§ 224 -228. de lege Falcidia. § 229—245. de inutilibus legatis. § 246. de fideicommissis. § 247—259. de fideic. hereditatibus. § 260 —62. de singulis reb. per fideic. relict. § 263—267. de libertate per fideic. data. § 268—289. de fideicommissorum eteorum quae directo relinquuntur differentia.

COMMENT. III,

§ I—24. de hereditatibus quae ab intestato deferuntur.

(cf. §18-38.)

§ 25—38. de bonorum possessionibus. § 39. de libertorum bonis. § 40—54. de bonis civium Rom. libertorum. § 55—73. de bonis Latinorum libertorum. § 74—76. de bonis eor. qui dedicitiorum n. s.

§ 77 — 87. de reliquis successionibus per universitatem.

§ 88- de obligationibus. § 89- de obl. quae ex contractu nascuntur. § 90—91. de obligationibus re contractis. § 92'—'06. de verborum obligationibus.

V. de usu et habitatione.

VI. de usucapfonibus et 1. temp. praescr.

VII. de donationibus.

VIII. quibus alienare licet vel non.

IX. per quas personas nobis acquiritur. (IX. 8 0.)

(IX. 8 0.)

X. de testamentis ordinandis.

XI. de militari testamento.

XII. quib. non est permissum test. facere.

XIII. de exheredatione liberorum.

XVII. quib. modis testamenta infirmantur.

XVIII. de inofficioso testamenlo.

XIX. de heredum qualitate et differenlia. XV. de vulgari, XVI. depupill. substilut.

XIV. de heredibus instituendis.

XX. de legatis.

XXI. de ademptione legatorum.

XXII. de lege Falcidia.

(XX. 8 25—30.)
(\X1II. pr.)

XXIII. de fideicommissariis hereditatibus.

XXIV. de sing. rebus per fideic. relictis.

(XXIV. § 2.)

XXV. de codicillis.

LIBER III.

I. de hereditatibus quaeab intestatodefer.

II. de legitima agnatorum successione.

III. de SC. Tertulliano.

IV. de SC. Orphitiano.

V. de successione cognatorum.

VI. de gradibus cognationis.
IX. de bonorum possessionibus.

VII. de successione Iibertorum.

97—109. de inutilibus stipulationibus.

VIII. de assignatione libertorum.

X. de acquisitione per arrogationem.

XI. de eo cui Iibertatis causa bona addicunt.

XII. debonorum vendit.etSC. Claud.

XIII. de obligationibus.

(XIII. § 2.)

XIV. quib. modis re contrahitur obligatio.

XV. de verborum obligatione.

XVI. de duobus reis stipulandi et promilt.

XVII. de stipulatione servorum.

XVIII. de divisione stipulationum.

XIX. de inutilibus stipulationibus.

§ 110—114. de ad stipulatoribus. §115—27. desponsoribus, fideprom. fidei. § 128—134. de litterarum obligatione. §135—162. deobligationibus exconsensu.

(8 139—141.)

(8 142-147.)

(8 148-154.)

v (8 155-162.)

§ 163—'167. perqu. pers. nobisobl.adquir. § 168—181. quib. mod. obligatio tollitur.

§ 182. de obl. quae ex delicto oriuntur.
§ 183—208. de furtis.
§ 209- de bonis vi raptis.
§ 210—219- de lege Aquilia.
§ 220—225. de iniuriis.

COMMENT. IV. 1—10. de actionum divisione. 11—31. de legis actionibus. 31-—'38. de fictionum usui, ta>» i" aciionibo>

quae ad legis actionem exprimunlur, quam in quibusdam aliis formulis.

39—60. de formulis.

61—68. de bonae fidei iudiciis et de com

pensatione et deductione. 69—74. quod cum eo contractum est qui

in aliena potestate est. 75—79. de noxalibus actionibus.

S0.de obligationum ab his personis q.in ma

nu mancipiove sunt contractarum elTectu.

81?

82—•87. de his per quos agere possumus.

88—102. de satisdationibus.

103—109. de legitimis iudiciis et quae

imperio continenlur. 110—113- de perpetuis et temporalibus

actionibus, et quae ad heredes et in

heredes transeunt. 114. an omnia iudicia absolutoria? 115—125. de exceptionibus. 126—29. dereplicationibus, duplic. etc. 130—137. de praescriptionibus. 138—170. de interdictis. 171—182. de poena temere litigantium. 183—87. de in ius vocando et de vadim.

XX. de fideiussoribus.

XXI. de litterarum obligatione.

XXII. de consensu obligatione.

XXIII. de emptione et venditione.

XXIV. de locatione et conductione.

XXV. de socjetate.

XXVI. de mandato.

XXVII. de obligationib. quasi ex contractu.

XXVIII. p. quas personas nob.obl. acquir.

XXIX. quibus modis obligatio tollitur.

liber IV.

I. de obligationibus quae ex delicto

nascuntur.

II. de vi bonorum raptorum.

III. de lege Aquilia.

IV. de iniuriis.

V. de obl. quae quasi ex delicto nascuntur.

LIBER IV. contin.

VI. de actionibus.

(VI. 8 39. 40.)

VII. quod cum eo qui in aliena potestate

est negotium gestum esse dicetur.

VIII. de noxalibus actionibus.

IX. si quadrupes pauperiem fecisse dicetur.

X. de his per quos agere possumus.

XI. de satisdationibus.

XII. de perpetuis et femporalibus actionibus, et quae ad heredes vel in heredes transennt.

XIII. de exceptionibus.

XIV. de replicationibus.

XV. de interdictis.

XVI. de poena temere litigantium.

(XVI. 8 3.)

XVII. de officio iudicis.

XVIII. de publicis iudiciis.

« PreviousContinue »