Page images
PDF
EPUB

communicatum. Exemplo efle possunt univerfi Gaditani in ulteriore Hispania , quos feçundo confulatu civitate donavit Cæfar. Dio Caff. Hift. XLI.p. 161. Idem pro lubitu deinde quafdan alias civitates Hispaniæ hoc ingente beneficio ornavit. Dio Call. XLIII. p. 233. Quemadmodum & medicis, aliisque ea jura concessit . Suet. Cafo XLII, immo & Siculis omnibus civitatem , inaudito exemplo, teltamento legaverat , quod legatum lata lege confirinavit Antonius, Cic. Epift. ad Fam. XIV, 12, Philipp. I, 24.. Verumtamen ea lex Antonii non valuiffe videtur. Sane fub Augufto adhuc plerasque Siciliæ civitates Latini juris fuisse,

difcimus ex Plin, Hift. Nar. 3.8. XIT: Au. gustus

XII. Sub Imperatoribus multo magis prolaparce ci ti sunt Romanæ civitatis fines. Augustus equivitatem, dem tefte Suetonio Ang. XL civirarem parcillime fed quibulda ta- dedit, aufirmans, se facilius paffurum fifcodemen, de trahe aliquid , quam civitatis Romana vulgari dit.

honorem . Idem leges, haud paucas dedit , quibus aditus sordidis hominibus intercluderetur ad civitatein. Quales præcipue funt lex Alia Sentia, & Fufia Caninia, de quibus supra suo loco actum . Vid. Sueton. Aug. XL. Imino inter extrema mandata ejus , Tiberio & S.P.Q.R. data etiam hoc erat, ut ävé's ή πολιτείαν συχνές εσγράφωσιν, ίνα πόλη διάφορον αυπίς αρός πυπήκοον ή. Ne multos jure civiraris donarent, quo magrum inter ipsos dan subjetos difcrimen remaneret. Dio Cant.LVI. P.541. Quibusdam tamen Auguftum jura civitatis dedille, patet ex Suet. Aug. XLVII. Idque inprimis etiam discimus ex ejus numis , in

[ocr errors]

quibus laudantur Hispaniæ municipia ; de qui-
bus Jo. Vaillantius de Colon.num. & Ez. Spanh.
Diff. de praft. numifm. V. pag. 768.29 Orb. Rom.i
1, 2. 18. 47. fequ. Eadem liberalitate etiam Ti-
berius & Cajus Caligula civitatem quibuf-.
dam dederunt, ceu ex numis & inscriptioni-
bus idem docuit Ez. Spanhemius.

XIII. Claudius Imperator varie se gesit in XIII. LI-
concedenda negandave civitate . Quofdam beralior
civitatem Romanam usurpantes in campo El- caindo
quilino securi percussit . Suet. Claud. xxv. us.
Idem tamen Latinis, naves mercaturæ cauffa.
fabricantibus, jus Quiritium dedit. Suet. ibid.
XIX. Ulpian. Fragm. III, 1. do 6. Quin non fo.
lumn Galliæ Comatæ primoribus ; fed & uni-
versæ Galliæ Comatæ, jus ferendi fuffragia,
petendique honores dedit. Qua de re Tacit.
Ann. XI, 24. Senec. de Benef. vi, 19. Immo
multis eum confertim jura civitatis ac fine
discrimine dedifle, ac venalia prope illa ejus
libertos habuisse, teftatur Dio Cail. Lib. LX.
p. 676. Unde lucem capit vox illa Tribuni
militem Αξίor. XXII, 28. εγω πολλά κεφάλαιο
η πολιτείαν ταύτίω ετησάμω. Εgo vero ma-
gno are hanc civitatem comparari, quam egre-
gie illustrat Ez, Spanh. Orb. Rom. 1, 2, 19.
Po 52. Seq.

XIV. Nero, ubi in musicis & curulibus apud XIV.Quiolympiam agonibus victor fuerat a judicibus busnam proclamacus, universam Achajam libertate , Galba, judices civitate Roinana, & pecunia grandi , Ocho, Vidonavit, quod beneficium etiam iis , qui pyrrhi-tellius & .cham faltaverant, conceslit. Suet. Ner. 12. Gal- ui civitas ba civitatem Romanam raro dedit, tefte Suet. tem de.

M 5

Galb. derint

3

[ocr errors][ocr errors]

Galb. VIII. dedit tamen Bargiafenfibus, Lacobrigenfibus, Deobrigensibus & Talabrigenfibus, immo & Vefontinis & Cluniensibus , fi fides numis fub Galba cusis, in quibus hæc oppida Hispaniæ & Galliæ MUNICIPIA dicuntur. Claud. Chifflet. Vefont. I, 28. Harduin. Num. Urb.p. 120. Vaillant. de Colon.T.I.P. 105. de O hone conftat, eum præter quasdain alias largitiones Lingonibus universis civitatem Row manam dediffe. Tacit. Hift. 1. 78. Vespasianam Stobienses (e) in Macedonia civitate donalle, conftat ex numo apud Spanhem.Dil. de nam. prov. P: 676. & Plin. Hift. Nato IV, 10. Idem & filii fæpe jus civitatis veteranis, liberis posterisque eorum dederunt, ut patet ex marmoribus apud Gruter. Infor. P. DLXXIII. 2. p. DLXXIV, S. 6o doo po DLXXV, 1.

XV. Hispaniæ potiffimum Trajanus favit , TV. Tra fani & ipfe Hifpanus. Unde in ejus numis occurrunt Hadriani municipia, Italica, Inlipenfe, Albengense in danda Urganovenfe. Quibus ex marmore apud Sibesali. Gruter. Inscr.p. CLXII, 3. addendi Icædicani,

Lancienfes oppidani, Talori, Interamnienses , Colarni, Lancienfes , Transcudani , Aravi, Meidubrigenfes, Arabrigenses , Banienfes, Pælures , quos omnes a Trajano deinum civitate donatos , non vana divinatione, conficit Ez. Spanh.Orb. Rom. 1, 2. 21.p.58. Idem Princeps fingulis quibufdam fubinde civitatis jura dedit, rogatu ainicorum , ut patet ex Plin. Epift. x, 22. 6. 107. 108 Quin quum vicefi

mas

[ocr errors]

sas.

(e) Eos tamen fua ætate juris Italici , fuiffe

tradic Ulp. I. 8. $. Sio D. de cenfib.

mas hereditatum antea pendere cogerentur novi cives'; eos hoc onere primum Nerva , deinde & Trajanus liberavit. Quod Principis beneficium collaudat Plin. Paneg. XXXVII. Hadianus , sequutus Trajanun, Larium multis civitatibus dedit, tributa multis remifit, ut loqnitur Spartian. Vit. Hadrian. XXl. Alt datæ ab eo civita:is in numis & lapidibus nulla usquam fit mentio, nisi quod in in armore sub eo leo gantur MUNICIPES MUNICIPI. T. ÆLI. HADRIANI. AUG. CIVILITANI. Gruter. Infer.p.CCCLXII, 1. Unde Civilitanos ab eo civitate donatos, colligit Spanh. Orb. Rom. I, An Ha2. 2 2. p. 60. Sunt equidem, qui Hadrianum au- drianus ctorem putant celeberrimæ illius conftitutionis au&or

constituie de civitate cum universo orbe Romano com- tionis , municata , L. 17.D.de statu hom. quos in eum er. qua civi. rorem induxit Chryfoftom. ad Alt. Apoft. XXV, orbe Rop. 875. Tomus IV. edit. Savil. Sed hos rationem mano co. fugere, paullo poft clariffime adparebit.

municaXVI. Æque fallitur Justinianus Imperator , XVI. An qui celebrem illam constitutionem Antonino ea ConPio tribuit Nov. LXXVIII, 5. quamvis eum

Ititutio

tribucg. ante Spanhemium tantum non omnes cæca da Anto: fide fequuti fint. (f) Aft quamquam ampli. nino Im. ficatum efle ab Antonino civium numeruin ,

peratori? vel ex nuino præcipuæ raritatis constat , in quo AMPLIATOR CIVIUM dicitur:

M 6

discri-
1) Contrarium tamen ante Spanhemium observa

runt VVesembec. Paratis. ad tit. D. de Status
hom. n. 5. Petit. Leg. Atric. p. 136.Valef. in os.
ad Excerpta Dionis p. 103. Claud. Salmas. de mo-
do ufur. cap. XIX.p.854. fequ. Rupert. ad L. 2.
D. de orig. jur. ci 1. p. 17. 18.

ta?

eam Mar

in quam

et

[ocr errors]

discrimen tamen civium Latinorum, Italicorum , provincialium , etiam poft Antonini Pii tempora super fuiffe, cum ex aliis locis adparet, tum ex Inscriptione apud Grut.p.CCCCVIII. L. ex qua fimul disciinus, Antoninum Carnis & Catalis propter ædilitatis gradum apud Terge

ftanos geftum, jura civitatis Romanæ dediffe. XVII. An

XVII. Porro & ii erant, qui cum Victore in cus Imp. vita Marci M. Antoninuin hujus constitutioediderit?

nis auctorem faciunt, fententiam
iam Casaub. ad Sparrian, Hadr. XXI. paullo
videtur proclivior. Nain fuperfuille fub hoc
principe inter cives & peregrinos discrimen,
patet ex celeberrima Lugdunenfium Epistola
apud Eufeb. Hift. Eccl. V, 1. ubi ajunt door de fer
έδόκεν πολιτείαν, ρωμαίων έχηκόαι
απέτεμνε τας κεφαλας, τες όλοιπες έπεμπον
eis Oneid. Quicumque Romani cives reperti sunt,
capite truncati, reliqui traditi beftiis. Atqui
fcripferunt hæc Lugdunenfes extremis Marci
Imperatoris annis: adeoque inde recte colli-
gi videtur, M. Antoninum non fuftuliffe illud
difcrimen, quod inter cives ac peregrinos
interceflît. Illud tamen certiffimum est , tam
liberalem in dando civitatis jure fuifle M.
Antoninum , ut Aristides Rhetor. Orat, in Rom.
pag. 72. scribere non vereatur : Ecvòv öödcret,
cois épxñs ñ niseas algos, nec peregrinum cen-
Seri quemquam, qui magistratu vel fide dignus
fet , to p'apecior , rónews , cincigfúes ovouch
XORĞUTIVOS E; Romanum non urbis alicujus,
Jed communis cujufdam generis nomen effe : &
quæ funt hujus generis alia. Ez. Sparh. Orb.
Rom. II, 2. p. 67. fequ.

« PreviousContinue »