Page images
PDF
EPUB

ered a kölcsön (mutuum) név is, mert úgy adom át neked a dolgot, hogy az enyémből tieddé (ex meo tunm) legyen. Ebből a szerződésből kereset támad, melyet condictiónak nevezzünk, Az is. a ki 1 tartozatlant fogad el attól, ki tévedésből fizet, köteleztetik ..a dolog" által, s a felperesnek ellene a visszaadás iránt condictio keresete van : mert ép úgy perelheti be a condictióval: ,.ha igaz, hogy ő adni tartozik', mintha kölcsönt kapott volna, Ezért a gyámoltat, ha valaki neki a gyám hozzájárulása nélkül tévedésből tartozatlan dolgot adott, ép oly kevéssé fogja kötelezni a tartozatlan iránti condictio (indebitil, mint a kölcsönadás. De a kötelemnek ez a faja nem tekinthető szerződésből eredőnek, minthogy az, ki fizetési szándékkal ad, 'inkább megszüntetni akarja az ügyletet, mint megkötni, Úgyszintén az is, kinek valamely dolgot 2 használat végett adnak, azaz haszonkölcsöbe adnak, ..a dolog" által köteleztetik, s haszonkölcsönből eredő keresettel (actio commodati) perelhető be. De ez lényegesen különbözik attól a ki kölcsönt kapott: inert a dolgot nem úgy adják neki át, hogy az övé legyen, s azért ugyanannak a dolognak visszaadására köteleztetik, Az tehát, ki kölcsönt kapott, ha bármely véletlen eset által elvesztette azt, a mit kapott, p. o. tűzvész, összeomlás, hajótörés, vagy rablók és ellenség betörése által, továbbra is kötelezve marad. De annak, a ki használat czéljából kapott valamit, teljes gondosságért kell ugyan helyt állnia a dolog őrizetében, és nem elegendő, hogy csak oly nagy gondosságot fordított rá, a milyet saját dolgaira szokott fordítani, mihelyt valaki más azt a dolgot gondosabban megőrizhette volna, De vis maior- és nagyobb véletlenségekért nem felelős, hacsak saját vétkéből nem következett be ez a véletlen eset; máskülönben, ha azt, a mit neked haszonkölcsönbe adtak, utazásodban magaddal akarod vinni, és vagy ellenség vagy rablók betörése vagy hajótörés folytán elveszted, semmi kétség, hogy köteles vagy a dolgot megtéríteni. Haszonkölcsönzöttnek pedig valamely dolog tulajdonkép akkor tekintendő, ha ellenszolgáltatás adása vagy kikötése nélkül adták neked használatul. Mert ha bért kell érte fizetned, úgy 'kell tekinteni, hogy bérbe kaptad a használatot mert a haszonkölcsönnek ingyenesnek kell lennie. Azonkivül az is, a kinél vala- 3 mely dolgot leteszünk, köteleztetik „a dolog-' által, és letéti keresettel (actio depositi) szintén ugyanazon dolognak visszaadására szorítható, a melyet kapott, De ez csak akkor felelős, ha valamit gonosz szándékból tett, gondatlanságért azaz hanyagság és vigyázatlanságért pedig nem felel. Ugyanazért nem felelős az, a ki nagyon csekély gondossággal őrzött dolgot lopás következtében elveszített, mert az. a ki hanyag barátjának ad át dolgot megőrzés végett, a

4 todiendam tradit. suae facilitati id imputare debet. Creditor quoque qui pignus accepit re obligatur. qui et ipse de ea ipsa re quam accepit restituenda tenetur actione pigneraticia. sed quia pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis ei pecunia crederetur, et creditoris, quo magis ei in tuto sit creditum. piacuit sufficere, quod ad eam rem custodiendam exactam diligentiam adhiberet: quam si praestiterit et aliquo fortuito casu rem amiserit, secnrum esse nec impediri creditum petere.

XV

DE VERBORUM OBLIGATIONE.

Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione et responsu. cum quid dari fierive nobis stipulamur. ex qua duae proficiscuntur actiones, tam condictio, si certa sit stipulatio, quam ex stipulatu, si incerta. quae hoc nomine inde utitur, quia stipulum apud veteres firmum appellabatur, forte a stipite descendens.

1 In hac re olim talia verba tradita fuerunt : spondes? spondeo promittis? promitto, fidepromittis? fidepromitto. fideiubes? fideiubeo, dabis? dabo, facies? faciam. utrum autem Latina an Graeca vei qua alia lingua stipulatio concipiatur, nihil interest, scilicet si uterque stipulantium intellectum huius linguae habeat: nec necesse est eadem lingua utrumque uti, sed sufficit congruenter ad interrogatum responc'ere: quin etiam duo Graeci Latina lingua obligationem contrahere possunt. sed haec sollemnia verba olim quidem in usu fuerunt: postea autem Leoniana constitutio lata est, quae sollemnitate verborum sublata sensum et consonantem intellectum ab utraque parte solum desiderat, licet quibuscumque verbis expressus est.

2 Omnis stipulatio aut pure aut in diem aut sub condicione fit. pnre veluti quinque aureos dare spondes ?' idque confestim peti potest. in diem, cum adiecto die, quo pecunia solvatur stipulatio fit: veluti 'decem aureos primis kalendis Martiis dare spondesV id autem. quod in diem stipulamur, statim quidem debetur, sed peti prius quam dies veniat non potest: ac ne eo quidem ipso die, in quem stipulatio facta est, peti potest, quia totus dies arbitrio solvenhibát saját könnyelműségének tulajdonítsa. A hitelező is, a ki zálo- 4 got kap, ..dolog által'' köteleztetik, és a zálogkeresettel (actio pigneratitia) ugyanannak a dolognak visszaadására szorítható, a melyet kapott. De mivel a zálog mindkettőnek érdekében adatik, úgy az adósnak, hogy annál könnyebben kapjon pénzt kölcsön, mint a hitelezőnek, hogy követelésében biztos legyen, azért elégségesnek találták, hogy azon dolog őrizetére teljes gondosságot fordítson; ha ennek eleget tesz, és a dolgot véletlen eset által elvesztette, nem felelős, s a kölcsön követelésében nem akadályozható.

XV.

A SZÓBELI KÖTELMEK.

..Szavak által" hozunk létre kötelmet kérdés- és felelettel, midőn stipulálunk, hogy nekünk valamit adjanak,'. vagy tegyenek. Ebből két kereset támad, egyrészt condictio, ha a stipulatio meghatározott tárgyra irányul, másrészt stipulationalis kereset (actio ex stipulatu), ha határozatlanra. Ez a név onnan jött használatba, mivel stipulumnak a régiek valami szilárdat neveztek, talán stipesből (törzs).

Ennél azelőtt ezeket a szavakat használták: fogadod-e? fo- 1 gadom; igéred-e? igérem; kezesként igéred? kezesként igérem; kezeskedel? kezeskedem; fogsz-e adni? fogok adni; meg fogod tenni? meg fogomj tenni. Hogy pedig latin vagy görög, vagy bármely más nyelven történt-e a stipulatio, az mindegy, ha t. i. mindkét stipuláló érti az illető nyelvet, s nem is szükséges, hogy mindkettő ugyanazt a nyelvet használja, hanem elégséges, ha a kérdésre ráillő feleletet adja: sőt két görög latin nyelven is létesíthet kötelmet. De ezek az ünnepélyes szavak csak azelőtt voltak használatban; később azonban meghozatott a constitutio Leonina. mely az ünnepélyes szavak megszüntetésével, csak értelmet és összhangzó megegyezést kiván mindkét részről, akármilyen szavakat használtak is.

Minden stipulatio vagy föltétlenül, vagy valamely idő határoz- •> mánynyal vagy föltétellel jön létre. Föltétlenül pl. így : „fogadod-e, hogy nekem öt aranyat adsz", s ezt nyomban lehet is követelni. Időhatározmánynyal. mikor úgy történik a stipulatio, hogy hozzáteszszük a napot, melyen a pénz fizetendő, pl. ..fogadod-e, hogy nekem márczius elsején tiz aranyat adsz?" Azzal pedig, a mit időhatározmánynyal stipulálunk, azonnal tartoznak ugyan nekünk, de a határnap bekövetkezése előtt nem követelhetjük; sőt még magán azon a napon sem követelhetünk, melyre a stipulatio történt, mivel

tis tribui debet. neque enim eertum est eo die, in quem promis

3 sum est, datum non esse, priusquam praetereat. At si ita stipuleris 'decem aureos annuos quoad vivam dare spondes?' et pure facta obligatio intellegitur et perpetuatur. quia ad tempus deberi

4 non potest. sed heres petendo pacti exceptione submovebitur. Sub condicione stipulatio fit, cum in aliquem casum differtur obligatio, at, si aliquid factum fuerit aut non fuerit, stipulatio committatur, veluti si Titius consul factus fuerit. quinque aureos dare spondes?' si quis ita stipuletur 'si in Capito.lium non ascendero, dare spon'des?' perinde erit, ac si stipulatus esset rum morietur dari sibi. ex condicionali stipulatione tantum spes est debitum iri. eamque ipsam spem transmittimus. si, priusquam condicio existat. mors

5 nobis contigerit. Loca etiam inseri stipulationi solent, veluti 'Car'thagine dare spondes ?' quae stipulatio licet pure fieri videatur. tamen re ipsa habet tempus iniectum, quo promissor utatur ad pecuniam Carthagine dandam. et ideo si quis ita Romae stipuletur hodie Carthagine dare spondes?' inutilis erit stipulatio, cum impos

0 sibilis sit repromissio. Condiciones. quae ad praeteritum vei ad praesens tempus referuntur, aut statim infirmant obligationem aut omnino non differunt: veluti si Titius consul fuit' vei 'si Maevius 'yivit. dare spondes?' nam si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio: sin autem ita se habent, statim valet. quae enim per rerum naturam certa sunt, non morantur obligationem, licet apud nos mcerta sint.

7 Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed etiam facta:

ut si stipulemur Heri aliquid vei non fieri. et in huiusmodi stipulationibus optimum erit poenam subicere. ne quantitas stipulationis in incerto sit ac necesse sit actori probare. quid eius intersit. itaque si quis ut fiat aliquid stipuletur. ita adici poena debet: 'si ita fac'tum non erit. tum poenae nomine decem aureos dare spondes?'sed si quaedam fieri. quedam non fieri una eademque conceptione stipuletur, clausula erit huiusmodi adicienda: 'si adversus ea factum 'erit sive quid ita factum non erit. tunc poenae nomine decem aureos dare spondes?'

azt az egész napot a fizető tetszésére kell bizni. És nem is lesz előbb bizonyossá, hogy nem teljesített azon a napon, melyre ígérte, mielőtt az el nem telt. De ha így stipulálsz: .,fogadod-e, hogy ne- 3 ■ kem. a mig élni logok, évenkint tíz aranyat adsz?" akkor a kötelem föltétlennek tekintetik és állandó érvényű, mivel ez a tartozás nem szorítható bizonyos időre. Do ha az örökös követelné, őt az egyezményből eredő kifogással vissza lehet utasítani. Föltétellel történik 4 a stipulatio, midőn a kötelmet bizonyos tény bekövetkeztéig elhalasztjuk, úgy, hogy a stipulatio csak akkor foglal helyet, ha valami megtörténik, vagy nem történik meg. pl. „fogadod-e, hogy nekem, ha Titius consul lesz. öt aranyat adsz ?■■ Ha valaki ily stipulatiot kötne: .fogadod-e, hogy nekem, ha nem megyek fel a Gapitoliumra. adszV" az ép olyan, mintha azt stipulálta volna, hogy akkor kapjon, ha meg fog halni. Föltételes stipulatióból csak remény támad, hogy valamikor tartozni fognak nekünk, s magát ezt a reményt örökítjük át. ha a föltétel beállta előtt a halál utolér minket. Fizetési 5 helyet is szokás a stipulatióban kikötni, pl. .,fogadod-e, hogy nekem. Carthagóban adsz V" ez a stipulatió, noha föltétlenül tekintjük létrejöttnek, természeténél fogva mégis időpontot tartalmaz, melyhez az ígérőnek alkalmazkodnia kell, hogy a pénzt Carthágóban megfizethesse. És ezért, ha valaki Kómában igy stipulálna: ..fogadod-e. hogy nekem ma Carthágóbon adsz?" érvénytelen a stipulatió. mert az igéret lehetetlen. Oly föltételek, melyek a múlt vagy jelen időre c, vonatkoznak, a kötelmet vagy azonnal megerőtlenítik, vagy egyáltalában nem függesztik fel: pl. ..fogadod-e. hogy adsz nekem, ha Titius consul volt ?", vagy „ha Maevius él?" mert ha ez nincs úgy, mit sem ér a stipulatio; ha pedig úgy van, mindjárt érvényes. Mert a mi alapjában véve bizonyos, nem késlelteti a kötelmet, még ha reánk nézve kétséges is.

Nemcsak dolgok lehetnek a stipulationak tárgyai, hanem cse- 7 lekmények is. pl. ha azt stipuláljuk, hogy valami megtörténjen, vagy ne történjen meg. Az ilyen stipulatióknál legczélszerübb mellékszerződésben kötbért kikötni, hogy a stipulatió összege ne legyen határozatlan, s felperesnek ne kelljen bizonyítania, hogy mennyi az érdeke. Ha tehát valaki stipulatiot köt, hogy valami megtörténjen, ekként kell a kötbért kikötnie: .,fogadod-e. hogy nekem az esetre, ha nem így fog történni, bírság gyanánt.tiz aranyat adsz?" De ha ugyanazon egy mondatban arról akar stipulálni, hogy bizonyos dolgok meg fognak történni, mások meg nem. akkor ilyféle záradékot kell hozzátennie: ,,fogadod-e. hogy nekem bírságkép tiz aranyat fogsz adni akkor, ha valami ezek ellenére meg fog történni, vagy valami nem ekként fog történni?"

« PreviousContinue »