Page images
PDF
EPUB

azért mondja fel a társaságot, hogy az örökséget egymaga nyerje, akkor arra kényszeríttetik, hogy a nyereséget megoszsza. De ha valami mást nyert, a mire nem gondolt volt, az egyedül az övé. Annak pedig, kinek a kilépő felmondta a társaságot, egyedül marad meg mindaz, a mit a társaság a felmondás után szerez. Feloszlik 5 még a társaság a társtag halálával is, mivel az, a ki társaságba lép,. meghatározott személyt választ ki magának. Sőt, még ha a társaság többeknek megegyezésével jött is létre, mégis feloszlik egynek halálával, noha többen maradnak még életben, hacsak a társaság meg.: kötésekor másban nem egyeztek meg. Továbbá, ha a társaság bizo- 6 nyos ügylet megkötésére alakult, s azt az ügyletet befejezték.. megszűnik a társaság. Hogy elkobzás folytán is feloszlatható a tár- 7 sasáy, nyilvánvaló, ha t. i. a társtag összes vagyonát kobozzák el; mert mihelyt helyébe más lép, halottnak tekintendő. Ugyszintén fel- 8 oszlik a társaság, ha valamelyik a társtagok közöl adósságai súlyától nyomva vagyonát átengedte, s ezért köz- és magántartozások miatt vagyonát eladják. De ez esetben, ha a társaság tekintetében még megegyezés van köztök, akkor új társaság jön létre. Felmerült a kérdés, vajjon az egyik társ a másiknak csak azon 9 esetben felelős-e a társasági kereset (actio pro socio) ellenében, ha valamiben csalárdul járt el, ép úgy mint az, ki megengedte, hogy nála valamit letegyenek, vagy pedig gondatlanság (culpa), azaz hanyagság és vigyázatlanság czímén is. Az uralkodó nézet az, hogy gondatlanságért felel. De a gondatlanság itt nem terjesztendő ki a legteljesebb vigyázatra; mert elégséges, ha a társtag a közös ügyekben oly vigyázatot fejt ki, a milyet saját ügyeire szokott fordítani. Mert, a ki kevésbbé vigyázatos társat vesz maga mellé, annak önmagát kell vádolnia.

XXVI.

A MEGBÍZÁS. A megbízás ötfélekép jöhet létre: vagy a saját érdekében bíz meg téged valaki, vagy a saját és a te közös érdeketekben, vagy egyedül egy harmadik érdekében, vagy a saját és egy harmadik érdekében, vagy a te és egy harmadik érdekében. De ha csak a te érdekedben bíztak meg valamivel a megbízás fölösleges, és azért sem kötelem, sem megbízási kereset (actio mandati) nem jön köztetek létre. Egyedül a megbízó érdekében tör- 1 ténik a megbízás, pl. ha valaki megbíz téged, hogy ügyeit vigyed, vagy hogy mezei jószágot vegyél neki, vagy ő helyette ígérj valamit. A 2 te és a megbízó közös érdekében, pl. ha megbíz téged, hogy kamatért

ei. qui in rem ipsius mutuaretur. aut si volente te agere cum eo ex fideiussoria causa mandet tibi, ut cum reo agas periculo mandantis,

vel ut ipsius periculo stipuleris ab eo, quem tibi deleget in id, quod 3 tibi debuerat. Aliena tantum causa intervenit mandatum, veluti

si tibi mandet, ut Titii negotia gereres, vel ut Titio fundum eme4 res, vel ut pro Titio sponderes. Sua et aliena, veluti si

de communibus suis et Titii negotiis gerendis tibi mandet, vel

ut sibi et Titio fundum emeres, vel ut pro eo et Titio sponde5 res. Tua et aliena, veluti si tibi mandet, ut Titio sub usuris

crederes. quodsi ut sine usuris crederes, aliena tantum gratia 6 intercedit: mandatum. Tua gratia intervenit mandatum, veluti i si tibi mandet, ut pecunias tuas potius in emptiones prae

diorum colloces, quam feneres, vel ex diverso ut feneres potius, quam in emptiones praediorum colloces. cuius generis mandatum magis consilium est quam mandatum et ob id non est obligatorium, quia nemo ex consilio mandati obligatur. etiamsi non expediat ei cui dabitur, cum liberum cuique sit apud se explorare, an expediat consilium. itaque si otiosam pecuniam domi te habentem hortatus fuerit aliquis, ut rem aliquam emeres vel eam crederes, quamvis non expediet tibi eam emisse vel credidisse, non tamen tibi mandati tenetur et adeo haec ita sunt. ut quaesitum sit, an mandati teneatur qui mandavit tibi, ut Titio pecuniam fenerares: sed optinuit Sabini sententia obligatorium esse in hoc casu mandatum, quia non aliter Titio credidisses, quam si tibi mandatum esset. Illud quoque mandatum non est obligato. rium, quod contra bonos mores est, veluti 'si Titius de furto aut damno faciendo aut de iniuria facienda tibi mandet. licet enim poenam istius facti nomine praestiteris, non tamen ullam habes adversus Titium actionem.

[ocr errors]

Is, qui exsequitur mandatum non debet excedere fines mandati. ut ecce si quis usque ad centum aureos mandaverit tibi, utfundum emeres vel ut pro Titio sponderes, neque pluris emere debes neque in ampliorem pecuniam fideiubere, alioquin non habebis cum eo mandati actionem: adeo quidem, ut Sabino et Cassio placuerit, etiam si usque ad centum aureos cum eo agere velis, inutiliterteacturum:diversae scholae auctores recte te usque ad centum aureos acturum existimant : quae sententia sane benignior est. quod si minoris emeris, habebis scilicet cum eo actionem, quoniam qui mandat, ut sibi pénzt kölcsönözz annak. ki ezt az ő dolgára akarja fordítani, vagy ha, midőn te kezesség czímén be akarod őt perelni, megbíz téged, hogy a főadóst pereljed be az ő veszélyére, vagy, hogy az ő veszélyére stipulálj attól, kit neked arra utalványoz, a mivel ő tartozik neked. Egy harmadik érdekében pedig történik a megbízás, 3 pl. ha téged megbíz, hogy Titius ügyeit vigyed, vagy hogy Titiusnak telket végy, vagy Titius helyett ígérj. A saját és egy harmadiknak 4 érdekében, pl. ha saját és Titius közös ügyeinek vitelével bíz meg téged, vagy hogy ő neki és Titiusnak telket végy, vagy ő helyette és Titius helyett ígérj. A te és másnak érdekében, pl. ha megbíz 5 téged, hogy Titiusnak kamatért hitelezz; hogy ha azzal bíz meg, hogy kamat nélkül hitelezz, a megbízás csak másnak érdekében történik. A te érdekedben történik a megbízás, pl. ha téged megbíz, 6 hogy pénzedet inkább telkek megvásárlására fordítsad, mint kamatozásra, vagy megfordítva, hogy inkább kamatozásra, mint telkek megvásárlására fordítsd. A megbízásnak ez a neme inkább tanácsadás, mint megbízás, és azért nem is kötelező, minthogy megbízó tanácsból senki sem köteleztetik, habár nem is válik javára annak, a kinek adta, minthogy mindenkinek szabadságában áll magában megfontolnia, vajjon a tanács hasznos-e? Ha tehát gyümolcsözetlenül otthon heverő pénzed van és valaki azzal bíztatott, hogy rajta valami dolgot végy, vagy hogy kölcsön add. nem lesz felelős a megbizás alapján, még ha nem is válik előnyödre, hogy azt a dolgot megvetted, vagy a pénzt kölcsön adtad. És ez annyira így van, hogy felmerült a kérdés, vajjon a megbízásból felel-e, ki megbízott téged, hogy Titiusnak kamatért pénzt kölcsönözz. Ebben Sabinus véleménye győzött, hogy ez esetben a megbízás kötelező, minthogy te különben nem hiteleztél volna Titiusnak, ha nem bíztak volna meg vele. Az a megbízás sem kötelező, mely a jó erkölcsök ellen van, 7 pl. ha Titius lopás vagy kártétel, vagy jogtalanság elkövetésével bíz meg téged. Mert még ha ezért a tettért büntetést szenvedsz is, még sincs semmiféle kereseted Titius ellen.

Annak, a ki megbízást teljesít, nem szabad a megbízás hatá- 8 rain túlmennie. Igy pl. ha valaki száz aranyig bízott meg téged, hogy telked végy, vagy hogy Titiusért ígérj, sem többet nem szabad kiadnod, sem több pénzért nem szabad kezeskedned ; különben nem lesz ellene megbízási kereseted; még pedig annyira, hogy Sabinus és Cassius azt állították, hogy ha csak 100 aranyig akarnád is beperelni, sikertelenül perlekednél. Az ellenlábas iskola hívei helyesen úgy vélekednek, hogy 100 aranyig joggal támaszthatsz keresetet; és az a vélemény csakugyan méltányosabb is. Hogyha kevesebbért veszesz, kétségkivül lesz ellene kereseted, minthogy az, a

centum aureorum fundus emeretur, is utique mandasse intellegitur,

ut minoris si posset emeretur. 9 Recte quoque mandatum contractum, si, dum adhuc in10 tegra res sit, revocatum fuerit, evanescit. Item si adhuc in

tegro mandato mors alterutrius interveniat, id est vel eius qui mandaverit, vel eius qui mandatum susceperit, solvitur mandatum. sed utilitatis causa receptum est, si mortuo eo, qui tibi mandaverit, tu ignorans eum decessisse exsecutus fueras mandatum, posse te agere mandati actione: alioquin iusta et probabilis ignorantia damnum tibi afferat. et huic simile est, quod placuit, si debitores manumisso dispensatore Titii per ignorantiam liberto sol

verint, liberari eos: cum alioquin stricta iuris ratione non possent 11 liberari, quia alii solvissent, quam cui solvere deberent. Mandatum

non suscipere liberum est: susceptum autem consummandum aut quam primum renuntiandum est, ut aut per semet ipsum aut per alium eandem rem mandator exsequatur. nam nisi ita renuntiatur, ut integra causa mandatori reservetur eandem rem explicandi. nihilo minus mandati actio locum habet, nisi si iusta causa intercessit aut non renuntiandi aut intempestive renuntiandi.

12 Mandatum et in diem differri et sub condicione fieri potest. 13 In summa sciendum est mandatum. nisi gratuitum sit, in aliam

formam negotii cadere: nam mercede constituta incipit locatio et conductio esse, et ut generaliter dixerimus: quibus casibus sine mercede suscepto officio mandati aut depositi contrahitur negotium. his casibus interveniente mercede locatio et conductio contrahi intellegitur. et ideo si fulloni polienda curandave vestimenta dederis aut sarcinatori sarcienda nulla mercede constituta neque promissa, mandati competit actio.

XXVII.

DE OBLIGATIONIBUS QUASI EX CONTRACTU.

Post genera contractuum enumerata dispiciamus etiam de his obligationibus, quae non proprie quidem ex contractu nasci intelle

guntur, sed tamen, quia non ex maleficio substantiam capiunt, 1 quasi ex contractu nasci videntur. Igitur cum quis absentis neki megbízást ad, hogy neki száz aranyért végy telket, mindenesetre azzal is megbízott, hogy, ha lehet, kevesebbért is vedd meg.

Jogérvényesen elfogadott megbízás megszűnik, ha viszszavonjuk, 9 mikor még semmisem történt. Továbbá, ha, még mielőtt a megbízás 10 teljesíttetett volna egyik vagy másik meghal, t. i. vagy az, ki a megbízást adta, vagy az, a ki a megbízást elvállalta, a megbízás megszűnik. De czélszerűségi szempontból elfogadták azt, hogy ha meg. bízód halála után te nem tudván azt, hogy meghalt, a megbízást teljesíted, támaszthatod a megbízási keresetet (actio mandati), máskülönben menthető és igazolt tudatlanság kárt okozna neked. És ehhez hasonló az a szabály is, hogy, ha az adósok, a kik bár Titius számvevőjét már szabadon bocsátotta, ezt nem tudván, a szabadon bocsátottnak fizetnek, felszabadúlnak, noha a jog szigorú értelmezésével nem szabadúlhatnának fel, mivel másnak fizettek, mint a kinek fizetniök kellett volna. Miegbízást nem kell elfogadnod; 11 de ha elfogadtad, teljesítened kell, vagy minél előbb fel kell mondanod, hogy azt az ügyet vagy maga a megbízó, vagy helyette más vihesse véghez. Mert, ha nem úgy mondod fel, hogy a megbízónak teljes lehetősége marad, az ügy elintézésére, a megbízási keresetnek tovább is helye van, hacsak a felmondás elmaradását vagy elkésését közbejött jogszerű akadály nem igazolja.

Megbízást lehet időhatározmánynyal is ellátni, és föltételesen is 12 lehet adni. Általában tudnunk kell, hogy a megbízás, ha nem ingyenes 13 más ügyleti forma alá esik, mert ha bért állapítanak meg, bérszerződéssé lesz. És hogy általánosságban beszéljünk, a mely esetekben valamely kötelezettségnek bér nélkül történő elvállalásával megbízási vagy letéti ügylet köttetnék, azon esetekben, ha bért kötnek ki, bérszerződés jön létre. És azért, ha tisztítónak mosás és gondozás czéljából ruhát ad valaki, vagy szabónak varrás czéljából, és bért sem meg nem állapítanak, sem ő nem igért, a megbízási keresetnek lesz helye.

XXVII.
A SZERZŐDÉSSZERŰ JOGVISZONYOKBÓL EREDŐ KÖTELMEK.

A szerződések nemeinek felsorolása után nézzük most azokat a kötelmeket, a melyek tulajdonképen nem szerződésből keletkeznek, de mivel vétségen sem alapulnak, mintegy szerződésből látszanak keletkezni. Ha tehát valaki valamely távollevőnek ügyeit vitte, köztök mind- 1 két részen keresetek támadnak, a melyeket ügyvitelkereseteknek (actio negotiorum gestorum) nevezünk; még pedig a vitt ügy urát az ellen

« PreviousContinue »