Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

I det herved første Hefte af Tidskrift for Philologi og Pædagogik sendes ud i Verden, er det Redaktionen en Trang at gjøre Rede for, hvilket Formaal Tidskriftet har sat sig og hvorledes det er blevet til.

Allerede længe har man her i Danmark følt Savnet af et Organ, der kunde knytte Philologerne sammen, og Planer om at grundlægge et Tidskrift, hvorved dette Maal kunde nades, ere oftere blevne drøftede i snevrere kredse. I Samtaler med norske og svenske Philologer hørte man summe Savn og samme Onske udtalt ; men at grundlægge særskilte Tidskrifter med samme Formaal i hvert af de tre Riger, lader sig vanskeligt gjøre. Kun ved en Forening af kræfterne tør man vente, at Antallet af de skrivende og læsende Philologer vil blive saa stort, at et Tidskrift kan, faae den dobbelte Understøttelse, det behover, og kun paa denne Maade kan man opnaae en Vexelvirkning mellem Philologerne i disse Lande og derigjennem arbeide for et frodigt sprogvidenskabeligt Liv i Norden. Alene en saadan Forbindelse kan give Philologerne i alle de tre Riger den Stotte udadtil, hvortil vi under vore smaa Forhold nok kunne trænge. At virke for en saadan Udviklıng er Tidskriftets Forma ul. Men ved Siden af dette

?

reent videnskabelige Maal have vi et andet ikke mindre vigtigt. Det er gjennem Skolen, at Philologen træder i den nærmeste og inderligste Forbindelse med Livet, og idet vi ønske at styrke Bevidstheden om dette Forhold og hævde den sproglige og historiske Videns Betydning for Skolen og derigjennem for Livet, have vi optaget Pædagogiken i vort Tidskrift. Ogsaa i denne Henseende tør vi haabe, at det vil have sin Gavn, at Tidskriftet omfatter alle de tre nordiske Riger. Stadige gjensidige Meddelelser om pædagogiske Spargsmaal have altid deres Betydning, og selv den Forskjel, der finder Sted med Hensyn til de nordiske Skoleforhold , har sin Fordeel, idet for Exempel Sporgsmaal, der ere under Forhandling i et af Rigerne, kunne faae Lys og klarhed igjennem Erfaringer, der ere vundne i et af de andre.

I det pædagogiske Tidskrift för Sweariges Lärowerk, som netop nu begynder i Upsala, haabe vi at finde en Medhjælp til Udbredelse af klar Indsigt i de skandinaviske Landes Skoleforhold.

Efterat have antydet den Plan, som Tidskriftet stiller sig i Retning af sine to Hovedformaal, skulle vi fremhæve en tredie reent bibliographisk Side som Tidskriftet vil sege at gjøre gjældende. Ethvert i de nordiske Lande udkommende Skrift, der hører ind under Tidskriftets Omraade, vil blive anført, saa vidt muligt med storre eller mindre Indholdsangivelse. Hvad de øvrige Lande angaaer, ville vi stræbe i lige forhold at angive de vigtigere Værker, som udkomme i Tydskland, Frankrig , England (Holland og Belgien).

Det var en norsk Philolog, som hernede gav det endelige Stod til at tage alvorligt fat paa Sagen. I et Mode af samtlige philologiske Candidater i kjøbenhavn vedtoges det dernæst at grunde et Tidskrift for Philologi (i Ordets

« PreviousContinue »