Page images
PDF
EPUB

A. D. 31.

MARK V. 32-40,

A. D. 31.

oasay

VER. 32.

the heart, Eph. vi. 6. And, ye masters, Και περιεβλέπετο ιδείν την τούτο ποιή

do the same things unto them, forbearing threatening : knowing that

your Master also is in heaven, 9. and And he looked round about to see her Col. iv. 1. that had done this thing.

VER. 36.
VER. 33.

ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας τον λόγον Η δε γυνή, φοβηθείσα και τρέμουσα, λαλούμενον, λέγει το αρχισυναγώγων Μη ειδυΐα και γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέ- | φοβού, μόνον πίστευε. πεσεν αυτώ, και είπεν αυτώ πάσαν την As soon as Jesus heard the word that αλήθειας. .

was spoken, he saith unto the ruler of a But the woman fearing and trem- the synagogue, Be not afraid, a only

believe. bling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told a Daughter, thy faith hath made him all the truth.

thee whole, ver. S4. Jesus said unto a And when the woman saw that him. If thou canst helieve, all things are she was not hid, she came trembling, possible to him that believeth, ix, 28. and falling down before him, she de See also on Matt. ix. ver. 29. clared unto him before all the people

VER. 37. for what cause she had touched him, Και ουκ αφήκεν ουδένα αυτά συνακοand how she was healed immediately, λουθήσαι, ει μή Πέτρον, και Ιάκωβον, και Luke viii. 47.

Ιωάννην τον αδελφών Ιακώβου.
VER. 34.

a And he suffered no man to follow him, od sine ait. Qúzatep, i mistis save Peter, and James, and John the σου σέσωκέ σε: ύπαγε εις ειρήνην, και ίσθι | brother of James. υγιής από της μάστιγός σου. .

a And after six days Jesus taketh a And he said unto her, Daughter, with him Peter, and James, and John, thy faith hath made thee whole; go in and leadeth them up into an high peace, and be whole of thy plague.

mountain apart by themselves : and a See on Matt. ix. ver. 22.

he was transfigured before them,

Mark ix. 2. And he taketh with him VER. 35.

Peter and James and John, and be. "Ετι αυτού λαλούντος, έρχονται από του gan to be sore amazed, and to be very åpxosuvayáyou, abyOrtes: *Oro i guys heavy, xiv. 35. And when he came της σου απέθανε: τί έτι σκύλλεις τον into the house, he suffered no man to διδάσκαλον; ;

go in, save Peter, and James, and a While he yet spake, there came from John, and the father and the mother the ruler of the synagogue's house, cer.

of the maiden, Luke viii. 31. tain which said, Thy daughter is dead:

VER. 38. why troublest thou b the Master any fur Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυν . ther?

αγώγου, και θεωρεί θόρυβον, κλαίοντες και a While he yet spake, there cometh álaráfortas modrá. one from the ruler of the synagogue's a Anıl he cometh to the house of the house, saying to him, Thy daughter is ruler of the synagogue, and seeih the dead; trouble not the Master, Luke tumult, and them that wept and wailed viii. 49.

greatly. Good Master what shall I do that a See on Matt. ix. ver. 23-25. I may inherit eternal life? Mark

VER. 39. One is your Master, even Christ, Matt. xxiii. 8. The Master Geicbe xai xalets; To handior oix dni

Και εισελθών λέγει αυτούς: Τι θορυsaith, My time is at hand, xxvi. 18. Davev, åanà rabeudet. The Master is come and calleth for

And when he was come in, he saith thee, John xi. 28. Ye call me Master and Lord: and ye say well ; for so I unto them, Why make ye this ado, and am, xiii. 13. Not with eye-service, weep? the damsel is not dead, but sleepeth. as men-pleasers ; but as the servants

VER. 40. of Christ, doing the will of God from Και κατεγέλων αυτού· ο δε, εκαλών VOL. I.

2 N

x. 17.

Α. D. 31.

MARK V. 40-43.-VI. 1-6.

Α. D. 31.

άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του

CHAP. VI.-VER. 1. παιδίου, και την μητέρα, και τους μετ' αυτού, και εισπορεύεται όπου ήν το παι

Και εξήλθεν εκείθεν, και ήλθεν εις την δίον ανακείμενον.

πατρίδα αυτού και ακολουθούσιν αυτώ οι

μαθηταί αυτού. And they laughed him to scorn. But

And he went out from thence, and when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, disciples followed him.

cume into a his own country; and his and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying.

a And he came to Nazareth, where

he had been brought up, Luke iv. 16. VER. 41.

VER. 2. και κρατήσας της χειρός του παιδίου, Και γενομένου σαςβάτου, ήρξατο εν τη λέγει αυτή: Ταλιθα κούμι· ό έστι με- συναγωγή διδάσκειν» και πολλοί ακούοντες θερμηνευόμενον: Το κοράσιον (σοι λέγω) εξεπλήσσοντο, λέγοντες· πόθεν τούτω έγειραι.

ταύτα ; και τις ή σοφία και δοθείσα αυτά, And he took the damsel by the hand, ότι και δυνάμεις τοιαύται δια των χειρών and said unto her, Talitha cumi; which αυτού γίνονται και is, being interpreted, Damsel, a I say a And when the sabbath day was come, unto thee, arise.

he began to teach in the synagogue: and * See on Matt. viii. ver. 3. clause 2. many hearing him were astonished, saya

ing, From whence hath this man these VER. 42.

things? and what wisdom is this which Και ευθέως ανέστη το κοράσιον, και | works are prought by his hands ?

is given unto him, that even such mighty περιεπάτει· ήν γάρ ετών δώδεκα. Και εξέ

a See on Matt. xiii. ver. 54-58. στησαν εκστάσει μεγάλη. And straightway the damsel arose,

VER. 3. and walked; for she was of the age of Ούχ ούτός έστιν ο τέκτων, ο υιός Μαtwelve years. A And they were astonished | ρίας, αδελφός δε Ιακώβου, και Ιωσή, και with a great astonishment.

Ιούδα, και Σίμωνος και και ουκ εισίν αι και And they feared exceedingly, and | αδελφαί αυτού δε προς ημάς; Και έσ. said one to another, What manner of κανδαλίζοντο εν αυτώ. man is this, that even the wind and the Is not this the carpenter, the son of sea obey him ? Mark iv. 41. And he Mary, the brother of James, and Joses, went up unto them into the ship; and and of Juda, and Simon and are not the wind ceased : and they were sore his sisters here with us? and they were amazed in themselves beyond mea- offended at him. sure, and wondered, vi. 51. And

VER. 4. were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well:

“Έλεγε δε αυτοίς ο Ιησούς: “Οτι ουκ he maketh both the deaf to hear, and | έστι προφήτης άτιμος, ει μη εν τη παthe dumb to speak, vii. 37. And they τρίδι αυτού, και εν τούς συγγενέσι, και εν knew that it was he which sat for | τη οικία αυτού. . alms at the Beautiful gate of the

But Jesus said unto them, A prophet is temple: and they were filled with not without honour, but in his own counwonder and amazement at that try, and among his own kin, and in his which had happened unto him, Acts

own house. iii. 10.

VER. 5.
VER. 43.

Και ουκ ήδύνατο εκεί ουδεμίαν δύναμιν Και διεστείλατο αυτοϊς πολλά, ένα ποιήσαι, ει μη, ολίγοις αρρώστους επιθείς μηδείς γνώ τούτο και είπε δοθήναι αυτή τας χείρας, εθεράπευσε. φαγείν.

And he could there do no mighty a And he charged them straightly that work, save that he laid his hands upon us no man should know it; and commanded few sick folk, and healed them. that something should be given her to

VER. 6.

Και εθαύμαζε δια την απιστίαν αυτών. A See On Matt. viii. ver. 4. clause 1. Και περιήγε τας κώμας κύκλος, διδάσκων.

eat.

Λ. D. 31.

MARK VI. 6-16.

Α. D. 31.

* Gr. Or.

σωσι

[ocr errors]

And he marvelled because of their un- Γομόρροις εν ημέρα κρίσεως, ή τη πόλει belief. 2 And he went round about the éxelvn. villages, teaching.

a And whosoever shall not receive you, a See on Matt. ix. ver. 35.

nor hear you, when ye depart thence VER. 7.

shake off the dust under your feet for a Και προσκαλείται τους δώδεκα, και testimony against them.

Verily I say ήρξατο αυτούς αποστέλλειν δύο δύο και unto you, It shall be more tolerable for εδίδου αυτούς εξουσίας των πνευμάτων των Sodom * and Gomorrha in the day of ακαθάρτων.

judgment, than for that city. And a he called unto him the twelve, and began to send them forth b by two

a See on Matt. x. ver. 14, 15. and two ; Cand gave them power over un

VER. 12. clean spirits.

Και εξελθόντες εκήρυσσαν ένα μετανοήa See on Matt. x. ver. 1. clause 1.

b Two are better than one; because they have a good reward for their la

And they went out, and a preached bour. For if they fall, the one will

that men should repent. lift up his fellow: but woe to him

a See on Matt. iii. ver. 2. clause 1. that is alone when he falleth : for he

VER. 13. hath not another to help him up, Και δαιμόνια πολλά εξέβαλλον» και Eccl. iv. 9, 10.

ήλειφον ελαίω πολλούς αρρώστους, και cSee on Matt. x. ver. 1. clause 2.

εθεράπευον. VER. 8.

And they a cast out many devils, and Και παρήγγειλεν αυτοίς ίνα μηδεν αίρω

banointed with oil many that were sick, σιν εις οδόν, ει μη ράβδον μόνον μη πήραν, αnd healed them. μη άρτον, μή εις την ζώνην χαλκόν:

a See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. And commanded them that they should

b Is any sick among you ? let him a take nothing for their journey, save

call for the elders of the church; and a staff only; no scrip, no bread, no

let them pray over him, anointing him money in their purse :

with oil in the name of the Lord,

James ν. 14. *The word signifieth, a piece of

VER. 14. brass money, in value somewhat less than a furthing. Matt. x. 9. but here it is

Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, (φανερών taken in general for money, Lukeix. 3. γαρ εγένετο το όνομα αυτού) και έλεγεν: a See on Matt. X. ver. 9, 10.

Οτι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη,

και διά τούτο ενεργούσιν αι δυνάμεις έν VER. 9.

αυτώ. 'Αλλ' υποδεδεμένους σανδάλια και μη * And king Herod heard of him; (for ενδύσασθε δύο χιτώνας.

his name was spread abroad :) and he But be shod with sandals ; and not said, That John the Buptist was risen put on two coats.

from the dead, and therefore mighty

works do shew forth themselves in him. VER. 10.

a See on Matt. xiv. ver. 1, 2. Και έλεγεν αυτοίς· “οπου εαν εισέλθητε εις οικίαν, εκεί μένετε έως αν εξέλθητε

VER. 15. εκείθεν. .

"Αλλοι έλεγον, "οτι Ηλίας έστιν· άλλος And he said unto them, «Ιη φλct | δε έλεγον, "οτι προφήτης έστιν, ή ως εις pluce soever ye enter into an house, there Tãy #poontār. Cabide till ye depart from that place. Others said, a That it is Elias. And a See on Matt. x. ver. 11.

others said, Thal it is a prophet, or as

one of the prophets. VER. 11.

a See on Matt. xvi. ver. 14. Και ίσοι αν μη δέξωνται υμάς, μηδε ακούσωσιν υμών, εκπορευόμενοι εκείθεν,

VER. 16. εκτινάξατε τον χούν τον υποκάτω των πο 'Ακούσας δε ο Ηρώδης, είπεν: "οτι δν δών υμών, εις μαρτύριον αυτοίς. 'Αμήν εγώ απεκεφάλισα 'Ιωάννην, ούτός έστιν λέγω υμιν, ανεκτότερον έσται Σοδόμους και αυτός ηγέρθη εκ νεκρών

? Na

Α. D. 31.

MARK VI. 16-25.

Α. D. 31.

But when Herod heard thereof, he | they sang his praise. They soon forsaid, It is John, whom I beheaded: he is gat his works; they waited not for risen from the dead.

his counsel, Psal. cvi. 12, 13. And, a See on Matt. xiv. ver. 2-4. lo, thou art unto them as a very

lovely song of one that hath a pleaVER. 17.

sant voice, and can play well on an Αυτός γαρ ο Ηρώδης, αποστείλας έκρά- instrument: for they hear thy words, τησε τον Ιωάννην, και έδησεν αυτόν εν τη | but they do them not, Ezek. xxxiii. φυλακή, διά Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίπ- | 39. He was a burning and a shining που του αδελφού αυτού, ότι αυτήν έγά- | light; and ye were willing for a seaμησεν.

son to rejoice in his light, John v. 35. For a Herod himself had sent forth

VER. 21. and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother | δης τους γενεσίοις αυτού δείπνον επoίει τους

Και γενομένης ημέρας ευκαίρου, ότε ΗρώPhilip's wife: for he had married her.

μεγιστάσιν αυτού, και τους χιλιάρχους, VER. 18.

και τους πρώτους την Γαλιλαίας "Ελεγε γάρ ο Ιωάννης το Ηρώδη: “Οτι

And when a convenient day was come, ουκ έξεστι σου έχεις την γυναίκα του αδελ- | that Ηerod on a his birthday made a φού σου.

supper to his lords, high captains, and For John had said unto Herod, It is chief estates of Galilee ; not lawful for thee to have thy brother's a And it came to pass the third day, wife.

which was Pharaoh's birthday, that VER. 19.

he made a feast unto all his servants, "Η δε Ηρωδίας ενείχεν αυτώ, και ήθελεν | Gen. xl. 20. αυτόν αποκτείναι και ουκ ήδύνατο.

VER. 22. Therefore Herodias had a quarrel Ηρωδιάδος, και ορχησαμένης, και αρεσάσης

Και εισελθούσης της θυγατρός αυτής της against him, and would have killed him; | το Ηρώδη και τους συνανακειμένοις, είπεν but she could not :

ο βασιλεύς τω κορασί Αίτησόν με δ εάν * Or, an inward grudge.

θέλης, και δώσω σοί. VER. 20.

a And when the daughter of the said ο γάρ Ηρώδης έφοβείτο τον Ιωάννην, | Herodias came in, and danced, and pleasειδώς αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον» και | ed Ηerod and then that sat with him, συνετήρει αυτόν και ακούσας αυτού, πολλά the king suid unto the damsel, Ask of me επoίει, και ηδέως αυτού ήκουε.

whatsoever thou wilt, and I will give it, For Herod a feared John, knowing

thee. . that he was a just man and an holy,

a See on Matt. xiv. ver. 6–12. and observed him; and when he heard

VER. 93. him, he did many things, and bheard Και ώμοσεν αυτή, "οτιδ εάν με αίτησης, him gladly.

δώσω σοι, έως ημίσους της βασιλείας

μου. Or, kept him, or, saved him. And he suure unto her, Whatsoever a And the Scribes and Chief Priests thou shalt ask of me, I will give it thee, heard it, and sought how they might

unto the half of my kingdom. destroy him : for they feared him, ,

VER. 24. because all the people were astonish “Η δε εξελθούσα, είπε τη μητρι αυτής: ed at his doctrine, Mark xi. 18. And | Τί αιτήσομαι; Η δε είπε: Την κεφαλήν when he would have put him to death, | Ιωάννου του Βαπτιστού. he feared the multitude, because they

And she went forth, and said unto her counted him as a prophet, Matt. mother, What shall I ask? And she said, xiv. 5. But if we shall say, Of men; The head of John the Baptist. we fear the people; for all hold John as a prophet, xxi. 26.

VER. 25. b And these are they likewise which Και εισελθούσα ευθέως μετά σπουδής are sown on stony ground; who, when προς τον βασιλέα, ήτήσατο, λέγουσα, Θέλω they have heard the word, imme- | να μου δως εξαυτής επί πίνακι την κεφαdiately receive it with gladness, Mark | λην Ιωάννου του Βαπτιστού. iv. 16. Then believed they his words; And she came in straightway with haste

Α. D. 31.

MARK VI. 25-36.

Α. D. 32.

unto the king, and asked, saying, I will

VER. 31. that thou give me by and by in a char Και είπεν αυτοίς: Δεύτε υμείς αυτοί get the head of John the Baptist. κατ' ιδίαν εις έρημον τόπον, και αναπαύεσθε VER. 26.

ολίγον» ήσαν γαρ οι έρχόμενοι και οι υπάΚαι περίλυπος γενόμενος ο Βασιλεύς, διάγοντες πολλοί και ουδέ φαγείν ήυχαίρουν. τους όρκους και τους συνανακειμένους ουκ

And he said unto them, Come ye yourήθέλησεν αυτήν αθετήσαι.

selves apart into a desert place, and rest

a while: a for there were many coming And the king was exceeding sorry; and going, and they had no leisure so yet for his oath's sake, and for their much as to eat. sakes which sat with him, he would not

a See on Matt. iv, ver. 25. clause 1. reject her. VER. 97.

VER. 32. Και ευθέως αποστείλας ο Βασιλεύς σπε

Και απήλθον εις έρημον τόπον τώ πλοίο κουλάτωρα, επέταξεν ενεχθήναι την κεφα

κατ' ιδίαν. λήν αυτού.

a And they departed into a desert place And immediately the king sent *an by ship privately. executioner, and commanded his head to a He departed thence by ship into a brought : and he went and beheaded desert place apart, Matt. xiv. 13. him in the prison,

VER. 35. * Or, one of his guard.

Και είδον αυτούς υπάγοντας οι όχλοι, VER. 98.

και επέγνωσαν αυτόν πολλοί και πεζή από. ο δε απελθών απεκεφάλισεν αυτόν εν πασών των πόλεων συνέδραμον εκεί, και τη φυλακή και ήνεγκε την κεφαλήν αυτού προήλθαν αυτούς, και συνήλθον προς αυτόν. επί πίνακι, και έδωκεν αυτήν τω κορασία:

a And the people saw them departing, και το κοράσιον έδωκεν αυτήν τημητρί αυτής and many knew him, and ran gfoot thiAnd brought his head in a charger, and came together unto him.

ther out of all cities, and out-went them, and gave it to the damsel : and the damsel gave it to her mother.

a And when the people had heard

thereof, they followed him on foot out VER. 29.

of the cities, Matt. xiv. 14. Και ακούσαντες οι μαθηταί αυτού, ήλθον

VER. 34. και ήραν το πτώμα αυτού, και έθηκαν αυτό

Και εξελθών είδεν ο Ιησούς πολύν όχλον εν τω μνημείω.

και έσπλαγχνίσθη επ' αυτούς, ότι ήσαν And when his disciples heard of it, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και ήρξατο they came and took up his corpse, and διδάσκειν αυτους πολλά. laid it in a tomb.

a And Jesus, when he came out, saw

much people, and was moved with comVER. 30.

passion toward them, b because they were Και συνάγονται οι απόστολοι προς τον

as sheep not having a shepherd: and he 'Ιησούν, και απήγγειλαν αυτώ πάντα, και began to teach them many things. όσα εποίησαν, και όσα εδίδαξαν.

a See on Matt. xiv. ver. 14. And the a apostles gathered themselves o See on Matt. ix. ver. 36. clause 2. together unto Jesus, and told him all

VER. 35. things, both what they had done, and what they had taught.

Και ήδη ώρας πολλής γενομένης, προσελ.

θόντες αυτώ οι μαθηταί αυτού, λέγουσιν· aAnd he calleth unto him the twelve, "οτι έρημος έστιν ο τόπος, και ήδη ώρα and began to send them forth by two

πολλή. and two ; and gave them power over

a And when the day was now far spent, unclean spirits, ver. 7. And the aposo his disciples came unto him, and said, tles, when they were returned, told him This is a desert place, and now the time all that they had done. And he took is far passed : them, and went aside privately into

a See on Matt. xiv. ver. 15—24. a desert place belonging to the city called Bethsaida, Luke ix. 10. And

VER. 36. the seventy returned again with joy, 'Απόλυσαν αυτούς, ένα απελθόντες εις saying, Lord, even the devils are sub- τους κύκλω αγρούς και κώμας, αγοράσωσιν ject unto us through thy name, Χ. 17. εαυτούς άρτους· τί γάρ φάγωσιν ουκ έχουσιν.

« PreviousContinue »