Page images
PDF
EPUB

A. D. 32.

MATT. XVII. 5, e.

A, D. 32.

VER. 5.

answered Job out of the whirlwind, "Ετι αυτού λαλούντος, ιδού, νεφέλη φω

and said, Job xxxviii. 1. See also on TELVÌ ÍTecnías EY aútoúc: xal idou parci ixchap. iii. ver. 17. clause 1. της νεφέλης, λέγουσα: Ούτός έστιν ο υιός

c See on chap. iii. ver. 17. clause 2. μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησαν αυτού ακ

d See on chap. v. ver. 22. clause 1. DÚETE.

VER. 6. While he yet spake, a behold, a bright

Και ακούσαντες οι μαθηται έπεσον επί cloud overshadowed them: band behold a

πρόσωπον αυτών, και εφοβήθησαν σφόδρα. voice out of the cloud, which suid, This is my beloved Son, in whom I am well

And when the disciples heard it, a they pleased; hear

ye
him.

fell on their face, and were sore afraid. a Then a'cloud covered the tent of a And there came a fire out from bethe congregation, and the glory of the fore the Lord, and consumed upon the LORD filled the tabernacle. And altar the burnt offering and the fat : Moses was not able to enter into the which when all the people saw, they tent of the congregation, because the shouted, and fell on their faces, Lev. cloud abode thereon, and the glory of ix. 24. For it came to pass, when the the Lord filled the tabernacle, Exod. Aame went up toward heaven from off xl. 34, 35. And it came to pass, when the altar, that the angel of the LORD the priests were come out of the holy ascended in the flame of the altar. place, that the cloud filled the house And Manoah and his wife looked on of the LORD, so that the priests could it, and fell on their faces to the ground. not stand to minister because of the And Manoah said unto his wife, We cloud : for the glory of the LORD shall surely die, because we have seen had filled the house of the LORD God, Judges xiii. 20. 22. And David Then spake Solomon, The LORD said lifted up his eyes, and saw the angel that he would dwell in the thick dark- of the LORD stand between the earth ness,

1 Kings viii. 10–12. And he and the heaven, having a drawn sword rode upon a cherub, and did fly: yea, in his hand stretched out over Jeru. he did fly upon the wings of the wind. salem. Then David and the elders of He made darkness his secret place; Israel, who were clothed in sackcloth, his pavilion round about him were fell upon their faces, 1 Chron. xxi. 16. dark waters, and thick clouds of the Then I arose, and went forth into the skies, Psal. xvič.10,11. While he thus plain : and, behold, the glory of the spake, there came a cloud, and over Lord stood there, as the glory which shadowed them: and they feared I saw by the river of Chebar : and as they entered into the cloud, Luke I fell on my face, Ezek. iii. 23. And ix. 34.

it was according to the appearance of b And when the voice of the trum- the vision which I saw, even accordpet sounded long, and waxed loudering to the vision that I saw when I and louder, Moses spake, and God an came to destroy the city: and the viswered him by a voice, Exod. xix. 19. sions were like the vision that I saw And ye came near and stood under by the river Chebar; and I fell upon the mountain ; and the mountain my face, xliii. 3. So he came near burned with fire unto the midst of where I stood : and when he came, I heaven, with darkness, clouds, and was afraid, and fell upon my face: thick darkness. And the LORD spake but he said unto me, Understand, o unto you out of the midst of the fire: son of man : for at the time of the ye heard the voice of the words, but end shall be the vision, Dan. viii. 17. saw no similitude ; only ye heard a And I fell unto the ground, and heard voice, Deut. iv. 11, 12. These words a voice saying unto me, Saul, Saul, the LORD spake unto all your assem- why persecutest thou me? Acts xxii. bly in the mount out of the midst of 7. And when we were all fallen to the fire, of the cloud, and of the thick the earth, I heard a voice speaking darkness, with a great voice : and he unto me,

and saying in the Hebrew added no more : and he wrote them tongue, Saul, Saul, why persecutest in two tables of stone, and delivered thou me? It is hard for thee to kick them unto me, v. 22. Then the LORD against the pricks, xxvi. 14.

A. D. 32

MATT. XVII. 7-11,

A. D. 32.

VER. 7.

that saying with themselves, quesΚαι προσελθών ο Ιησούς, ήψατο αυτών, tioning one with another what the risκαι είπεν: 'Εγέρθητε, και μη φοβείσθε. ing from the dead should mean, Mark

And Jesus came, and a touched them, ix. 9, 10. and said, " Arise, and be not afraid.

VER. 10. a Now as he was speaking with Και επηρώτησόν αυτόν οι μαθηταί αυτού, , me, I was in a deep sleep on my face λέγοντες· Τί ούν οι Γραμματείς λέγουσιν, toward the ground: but he touched to 'Halay dei én daño agãtor ; me, and set me upright, Dan. viii. 18.

And his disciples asked him, saying, Yea, whiles I was speaking in prayer, | Why then say the Scribes, that a Elias even the man Gabriel, whom I had

must first come? seen in the vision at the beginning,

a And the same John had his rai. , being caused to fly swiftly, touched ment of camel's hair, and a leathern me about the time of the evening ob- girdle about his loins; and his meat lation, ix. 21. And, behold, an hand

was locusts and wild honey, Matt. touched me, which set me upon my iii. 4. And if ye will receive it, this knees, and upon the palms of my hands, is Elias, which was for to come, Then there came again and touched xi. 14. Behold, I will send you Elijah me one like the appearance of a man,

the prophet before the coming of the and he strengthened me, X. 10. 18. And when I saw him, I fell at his feet Mal. iv. 5. And they asked him, say

great and dreadful day of the LORD, as dead. And he laid his right hand ing, Why say the Scribes that Elias upon me, saying unto me, fear not; I

must first come, Mark ix. 11. am the first and the last, Rev. i. 17. 5 And be trembling and astonished

VER. 11. said, Lord, what wilt thou have me ο δε Ιησούς αποκριθείς, είπεν αυτοίς: to do? And the Lord said unto him, 'Haias uè tisxftat apôtov, val á monataArise, and go into the city, and it shall those wárta. be told thee what thou must do, Acts And Jesus answered and said unto ix. 6.

them, Elias truly shall first come, and VER. 8.

restore all things. 'Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, a And he shall turn the heart of the ουδένα είδον, ει μη τον Ιησούν μόνον. fathers to the children, and the heart

And a when they had lifted up their of the children to their fathers, lest eyes, they saw no man, save Jesus only. I come and smite the earth with a

a And suddenly, when they had curse, Mal. iv. 6. And many of the looked round about, they saw no man

children of Israel shall be turn to the any more, save Jesus only with them- Lord their God. And he shall go selves, Mark ix. 8. And when the before him in the spirit and power voice was past, Jesus was found alone. of Elias, to turn the hearts of the faAnd they kept it close, and told no

thers to the children, and the disobeman in those days any of those things dient to the wisdom of the just; to which they had seen, Luke ix. 36. make ready a people prepared for the

Lord, Luke i. 16, 17. And he came VER. 9.

into all the country about Jordan, Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, preaching the baptism of repentance ŠvETEÍNato autois o 'Incos, asyor. Mndevi for the remission of sins; As it is writείπατε το όραμα, έως ου ο υιός του ανθρώπου | ten in the book of the words of Esaias εκ νεκρών αναστη. .

the prophet, saying, The voice of one And as they came down from the moun- crying in the wilderness, Prepare ye tain, a Jesus charged them, saying, Tell the way of the Lord, make his paths the vision to no man, until the Son of straight. Every valley shall be filled, man be risen again from the dead.

and every mountain and hill shall be a And as they came down from the brought low; and the crooked shall mountain, he charged them that they be made straight, and the rough ways should tell no man what things they shall be made smooth. And all flesh had seen, till the Son of man were shall see the salvation of God. Then risen from the dead. And they kept said he to the multitude that came VOL. I.

Y

A. D. 32.
MATT. XVII. 11, 12.

A. D. 32. forth to be baptized of him, O genera- | Matt. xi. 9—15. And he answered tion of vipers, who hath warned you to and told them, Elias verily cometh flee from the wrath to come? Bring first, and restoreth all things; and forth therefore fruits worthy of repent. how it is written of the Son of man, ance, and begin not to say within that he must suffer many things, and yourselves, We have Abraham to our be set at nought. But I say unto you, father: for I say unto you, That God That Elias is indeed come, and they is able of these stones to raise up have done unto him whatsoever they children unto Abraham. And now listed, as it is written of him, Mark also the axe is laid unto the root of ix. 12, 13. For John the Baptist came the trees :' every tree therefore which neither eating bread nor drinking bringeth not forth good fruit is hewn wine ; and ye say, He hath a devil, down, and cast into the fire. And the Luke vii. 33. people asked him, saying, What shall b And it came to pass, when Jesus we do then? He answereth and saith had made an end of commanding his unto them, He that hath two coats, twelve disciples, he departed thence to let him impart to him that hath none; teach and to preach in their cities. And he that hath meat, let him do Now when John had heard in the prilikewise. Then came also Publicans son the works of Christ, he sent two of to be baptized, and said unto him, his disciples, Matt. xi. 1, 2. For HeMaster, what shall we do? And he rod had laid bold on John, and bound said unto them, Exact no more than him, and put him in prison for Herothat which is appointed you. And dias' sake, his brother Philip's wife. the soldiers likewise demanded of him, For John said unto him, It is not lawsaying, And what shall we do? And ful for thee to have her. And when he said unto them, Do violence to no he would have put him to death, he man, neither accuse any falsely; and feared the multitude, because they be content with your wages, iii. 3 counted him as a prophet. But when -14.

Herod's birthday was kept, the VER. 12.

daughter of Herodias danced before niyo di üniv, örı 'Halaç ñån 520e, rat them, and pleased Herod. Whereουκ επέγνωσαν αυτόν, αλλ' εποίησαν εν upon he promised with an oath to αυτώ όσα ήθέλησαν. Ούτω και ο υιός του And she, being beforeinstructed of her

give her whatsoever she would ask. ανθρώπου μέλλει πάσχειν υπ' αυτών.

mother, said, Give me here John BapBut I say unto you, That a Elias is tist's head in a charger. And the come already, and they knew him not, king was sorry: nevertheless for the b but have done unto him, whatsoever oath's sake, and them which sat with they listed. Likewise shall also the Son him at meat, he commanded it to be of man suffer of them.

given her. And he sent, and beheaded a But what went ye out for to see ? John in the prison, xiv. 3—10. And A prophet? yea, I say unto you, and king Herod heard of him; (for his more than a prophet. For this is he, name was spread abroad:) and he said, of whom it is written, Behold, I send That John the Baptist was risen from my messenger before thy face, which the dead, and therefore mighty works shall prepare thy way before thee. do shew forth themselves in him. Verily I say unto you, Among them Others said, That it is Elias. And that are born of women there hath not others said, That it is a prophet, or as risen a greater than John the Bap- one of the prophets. But when Herod tist: notwithstanding he that is least heard thereof, he said, It is John, in the kingdom of heaven is greater whom I beheaded: he is risen from than he. Ånd from the days of John the dead. For Herod himself had the Baptist until now the kingdom of sent forth and laid hold upon John, heaven suffereth violence, and the and bound him in prison for Herodias' violent take it by force. For all the sake, his brother Philip's wife : for · prophets and the law prophesied until he had married her. For John had John. And if ye will receive it, this said unto Herod, It is not lawful for is Elias, which was for to come. He thee to have thy brother's wife. There. that hath ears to hear, let him hear, fore Herodias had a quarrel against

A. D. 32.

MATT. XVII. 12-17.

A. D. 32.

water.

him, and would have killed him; but from the hill, much people met him, she could not: For Herod feared Luke ix. 37. John, knowing that he was a just And there came a leper to him, man, and an holy, and observed him; beseeching him, and kneeling down and when he heard him, he did many to him, and saying unto him, If thou things, and heard him gladly. And wilt, thou canst make me clean, Mark when a convenient time was come, i. 40. And when he was gone forth that Herod on his birthday made a into the way, there came one running, supper to his lords, high captains, and kneeled to him, and asked him, and chief estates of Galilee: And when Good Master, what shall I do that the daughter of the said Herodias | I may inherit eternal life, x. 17. And came in, and danced, and pleased as Peter was coming in, Cornelius Herod and them that sat with him, met him, and fell down at his feet, and the king said unto the damsel, Ask of worshipped him. But Peter took him me whatsoever thou wilt, and I will up, saying, Stand up; I myself also give it thee. And he sware unto her, am'a man, Acts x. 25, 26. Whatsoever thou shalt ask of me, I

VER. 15. will give it thee, unto the half of my kingdom. And she went forth, and fri oranvia erai, nai naxãs páoxes TOA

Και λέγων· Κύριε, ελέησόν μου τον υιόν, said unto her mother, What shall I λάκις γάρ πίπτει εις το πύρ, και πολλάκις ask? and she said, The head of John is to údag. the Baptist. And she came in straightway with haste unto the king, is lunatick, and sore vered for ofttimes

Lord,a have mercy on my son : for he and asked, saying, I will that thou he falleth into the fire, and oft into the give me by and by in a charger the head of John the Baptist. And the king was exceeding sorry; yet for his See on chap. ix. ver. 27. clause 3. oath's sake, and for their sakes which

VER 16. sat with him, he would not reject her.

Και προσήνεγκα αυτόν τοϊς μαθηταίς And immediately the king sent an σου, και ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι. executioner, and commanded his head to be brought : and he went and be and they could not cure him.

& And I brought him to thy disciples, headed him in the prison, And brought his head in a charger, and

* Then came the disciples to Jesus gave it to the damsel : and the dam- apart, and said, Why could not we cast sel gave it to her mother, Mark vi. 14 him out? and Jesus said unto them, -28. But Herod the tetrarch, being

Because your unbelief: for verily reproved by him for Herodias his bro. I say unto you, If ye have faith as a ther Philip's wife, and for all the grain of mustard seed, ye shall say evils which Herod had done, Added unto this mountain, Remove hence to yet this above all, that he shut up yonder place; and it shall remove ; John in prison, Luke iii. 19, 20.

and nothing shall be impossible unto See on chap. xvi. ver. 21. clause 1. you, Matt. xvii. 19, 20. And I be

sought thy disciples to cast him out; VER. 13.

and they could not, Luke ix. 40. Τότε συνήκαν οι μαθηται, ότι σερί 'Ιωάν

VER. 17. νου του Βαπτιστού είπεν αυτοίς. Then the disciples understood that the | άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσο

'Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπη: "Ω γενεά spake unto them of John the Baptist.

μαι μεθ' υμών και έως πότε ανέξομαι υμών; VER. 14.

φέρετέ μοι αυτόν ώδε. Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον, Then Jesus answered and said, 10 προσήλθεν αυτώ άνθρωπος, γονυπετών 1faithless and perverse generation, b how αυτά. .

long shall I be with you? how long shall And a when they were come to the I suffer you ? Bring him hither to me. multitude, there came to him a certain

a He answereth him, and saith, O man, bkneeling down to him, und saying, faithless generation, how long shall I

* And it came to pass, that on the be with you? How long shall I suffer next day, when they were come down ! you? bring him unto me, Mark ix. 19.

A. D. 32.

MATT. XVII. 17-21.

A. D. 32.

Afterward he appeared untothe eleven

VER. 20. as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness

ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς: Δια την of heart, because they believed not

απιστίαν υμών» αμήν γάρ λέγω υμίν, εάν them which had seen him after he έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, έρείτε το was risen, xvi. 14.' And Jesus answer ofer TOÚTW Metálnde syteBEN &xei, mai ing said, O faithless and perverse METABńcetat sal oudè åduvarúcst upív. generation, how long shall I be with And Jesus said unto them, a Because you, and suffer you? Bring thy son of your unbelief : for verily I say unto ħither, Luke ix. 41. Then he said you, If ye have faith as a b grain of unto them, O fools, and slow of heart mustard seed, ye shull say unto this mounto believe all that the prophets have tain, Remove hence to yonder place; and spoken, xxiv. 25. Then saith he to it shall remove ; and nothing shall be Thomas, Reach hither thy finger, and impossible unto you. behold my hands; and reach hither

a Jesus answered and said unto thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing, have faith, and doubt not, ye shall not

them, Verily I say unto you, If ye John xx. 27.

b And Moses and Aaron came in only do this which is done to the fig unto Pharaoh, and said unto him, tree, but also if ye shall say unto this Thus saith the LORD God of the He- mountain, Be thou removed, and be brews, How long wilt thou refuse to

thou cast into the sea ; it shall be humble thyself before me? let

done, Matt. xxi. 21. For verily I say

my people go, that they may serve me,

unto you, That whosoever shall say Exod. x. 3. And the LORD said unto

unto this mountain, Be thou removed, Moses, How long refuse ye to keep shall not doubt in his heart, but shall

and be thou cast into the sea; and my commandments and my laws? xvi. 28. And the Lord said unto believe that those things which he Moses, How long will this people saith shall come to pass ; he shall provoke me? and how long will it be have whatsoever he saith, Mark xi. ere they believe me, for all the signs faith as a grain of mustard seed, ye

23. And the Lord said, If ye had which I have shewed among them ? How long shall I bear with this evil might say unto this sycamine tree, congregation, which murmur against

Be thou plucked up by the root, and me? I have heard the murmurings of be thou planted in tħe sea; and it the children of Israel, which they should obey you, Luke xvii. 6. And murmur against me, Num. xiv. 11. 27. though I have the gift of prophecy,

and understand all mysteries, and all VER. 18.

knowledge; and though I have all Kal imetiunsev avtm o 'incoūs, xal igna- faith, so that I could remove mounDev åt' aitou rò despeónov, xai legameiên tains, and have not charity, I am ο παίς από της ώρας εκείνης.

nothing, 1 Cor. xiii. 2.

b It is like a grain of mustard seed, And Jesus a rebuked the devil; and he which, when it is sown in the earth, is departed out of him: and the child was less than all the seeds that be in the cured from that very hour.

earth, Mark iv. 31. a See on chap. iv. ver. 24. clause 4. c Jesus said unto him, If thou canst VER. 19.

believe, all things are possible to him

that believeth, Mark ix. 23. For Τότε προσελθόντες οι μαθηται τον Ιησού | with God nothing shall be impossible, xar' islav, sinor Alati npceis oix nduvon. Luke i. 37. And he said, The things μεν εκβαλείν αυτό; ;

which are impossible with men are Then a came the disciples to Jesus possible with God, xviii. 27. apart, and said, Why could not we cast

VER. 21. him out? a And when he was come into the

Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται, ει μη house, his disciples asked him private

εν προσευχή και νηστεία. . ly, Why could not we cast him out ? Howbeit this kind goeth not out a but Mark ix. 28.

by prayer and fasting.

« PreviousContinue »