Page images
PDF
EPUB

LEERBOEK DER INSTITUTEN.

*

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

VOOREBDE.

De voortreffelijke hoogduitsche compendiën schijnen veelal wegens de philosophisrhe inkleeding voor den eerstbeginnende te moeijelijk. Daarom moge dit compendium, hetwelk hoegenaamd niets nieuws bevat, maar een eenvoudig zamenstel uit genoemde leerboeken is, eene brug tot die werken zijn, welke op de hoogte der wetenschap staan, en bijdragen, dat de onvervangbare viva vox iuris civilis professoris met meer vrucht gehoord worde.

S. SlITIiO.

[ocr errors]
« PreviousContinue »