Page images
PDF
EPUB

GREEK.

Page.

GREEK.

Page.

[blocks in formation]

375 s.

LATIN, FRENCH, GERMAN

AND ENGLISH.

Νάσιβις and Νίσιβις... 526.
"ο ων εις τον κόλπου
του πατρός..

364.
Οράω.

341.
"Όσαι.

187.
“Οταν.

194.
ΙΙας βίλλα..

215.
Παραβολή.

215. 221 s.
Παράδοσις....

327.
Παραλαμβάνω.

211.
Παροιμια.....

222.
Πας......

192.
Πεδιλία.

161.
Піраті тақ үй.

166 s.
Πηγαι ανυδροι..
Πλεονεξία....

369,
Πλήρωμα.. 332. 363.
Πληρωθή εν τη βασιλεία
του Θεού....

207.
Ηνεύμα.

333.
Πολιτεία...

184 s.
Πρoμυθιον,

240.
Προσέχειν τινί.

348.
Προφήτης. 30. 53. 82.
Πρώτα.

329.
Σάρξ.

328.
Σκανδαλίζω..
Σκάνδαλον.

16.
Σκιά.

334.
Σκύλον....

331.
Σοφία χαλδαϊκή. 308. 310.
Σπυρά..

380.
Στοιχεία.

328 ss.
Συζητητής..

350.
Συλαγωγέα..

331.
Σύλoν..

ib.
Σώμα....

334.
Τα μη φαινομένα

301. .
Τα όντα....,

ib.
Ταπεινοφροσύνη των
αγγέλων. ...

339. 341.

499 ss.

Abstracta feminini.. 503.
Atas.... ....

380.
Apocrypha...

35 s.
Argern....

501.
Buffet..

499.
Canon and canonical. 33 s. 36. 39.
Cup of Death.......

497 ss.
Despise.

499 ss.
Flesh and blood.. 383.
Hebraisms...... 499. 501.
Honor and honoro..... 340.
Mabog......

525.
Methodists........ 115.
Messengers of Satan.... 499.
Offend...

499 ss.
Parable......

215 s.
Peshito..

427
Prophet.. 30. 53. 82
Saba....

526.
Scandalize...

499 ss.
Seculum.......

380.
Siecle......

16.
Taste of Death ...... 496 ss.

[ocr errors]

.......

543

INDEX III.

AUTHORS AND BOOKS QUOTED.

Abarbanel, Praefatio in Josuam ; 82. Baumgarten, see Hallischer Biblio.
Abulpharagius, Chronicon Syriacum ; thek.
204.

Bava Bathra, see Talmud.
Historia Dynastia- Bayer or Baier, T. S., Hist. Osroëhna
rum ; 505. 518 s.

et Edessena ; 517.
Acta Sanctorum Martyrum; see As- Bayle, Dictionnaire ; 122. 149.
seman, S, E.

Beuvsobre, Histoire critique de Mani-
Adler, Nonnulla Matt. et Marci enun- chée ; 277. 354. 521.

ciata indole linguae Syriacae Bengel, Gnomon Nov. Test. ; 177.
explicata ; 498.

198 204.
Ælian, de Nat. Animal.; 337. Berlholdt, Einleitung in die Schriften
JEschines, Opera ; 185.

des A. und N. Test. ; 12. 43. 49.
Alberli, Observationes ; 367.

507
American Encyclopedia ; 520.

Daniel ; 11.
Aquila, Greek Version ; 363, 411.

Theological Journal ; 530.
Arnold, Hist. Eccles. et Haeres. ; 278. Bibliotheca Orientalis, see Asseman,
Asseman, J. S., Bibliotheca Orienta- J. S.

lis ; 487 494. 497 499. 505. 516. Bignon, Jerome ; 121.
518 s. 521 524. 529.

Bochart, Sam., Geogr. Sacra; 144 ss.
S E., Acta Sanctorum 149. 524
Martyrum; 516, 521. 526.

Hierozoicon; 129.
Athanusius, Synopsis S. S. ; 36.

134. 150 ss 157
Athenaeus, Deipnos. ; 309.

Phaleg, 119 s. 149.
Attu, Commentary ; 338.

Bombers, Daniel ; 88
Augusti, Einleitung ins A T ; 12. Bos, Exercitat Phil. ; 344. 346 362.

German Version of the Bi. 369 375.
ble; 515.

Bossuet, 9.
Augustine, Opera; 333.

Bourdelat ; 125 s.
de Doctr. Christ. ; 7. Brentz, Jo., Esaias commentariis ex-
Barhebraeus, see Abulpharagius. plicatus; 467
Barre, de La; 130.

Brucker, Hist Crit Philosoph ; 62.
Bartolocci, Bibliotheca Rabbinica ; 29. 278 s. 283. 295 298 s 300 303 s.
Basnage, Histoire des Juifs ; 62.

307 309 s. 315. 354. 378.383. 387 S
Bauer, Abridgment; 12.

389, 397

Bruns. 86 s (see Kennicott.,) 520. De Dieu, Louis, Crit, Sacra ; 200.
Brynaeus ; 167.

Animadvers. in V.
Büsching, Geography ; 525. Descript. T.; 467 s.
of Asia ; ib.

Demosthenes, Opera; 184.
Buxlorf, Lexicon Chald. Talmud.

de Corona ; 340.
Rahbin

i

35 94 491 498 499 Dempster, Thomas ; 110

J., Tiberias; 29 93. De Wette, Lehrbrech der hist. krit.
Carmet, Commentaire ; 472.

Einleit, in die Bibel ; 22 29. 43.
Calorius, Biblia Ilustrata ; 468.

German Version of the
Calvin, Commentarii in lesaiam pro- Bible; 515.
phetam : 466.

Archäologie ; 49. 64.
Camerer, Theologischen und kritis- Deyling, Obss. Sacr. ; 328. 333. 356
chen Versuchen ; 39.

s. 384.
Cameron, John; 112.

Dictelmaier, Hist. dogmatis de de-
Cap 1, Commentt. in V T ; 469. scensu Christi ad inferos ; 160.
Carpsov, Intro luctio in V T ; 10. Dodılwell, Diss. in Irenaeum ; 384.
Crit. Sacr. ; 356.

Doederlein, Instit. Christ. Theol.:
Cassiodorus ; 7.

211.
Castalio, Biblia, cum annotatt. ; 467. Driik, Dissert de ratione hist. Cano-
Castell, Lexicon Heptagl. ; 35. 491. nis scribendae ; 34 s.
510. 532.

Drusius, Parallela Sacra ; 103.
Cellarius, Geograph Ant ; 524. Du Bosr, Pierre, 109. 122. 132 s.
Christian Observer ; 104.

Du Fresne, Glossarium ; 34.
Chronicon Syriacum, see Abulphara. Eichhorn, J. G., Einleitung ins A.
gius

T. ; 10 s. 19. 22. 23. 26. 29. 30. 43.
Chrysostom, Opera ; 351.

48 s. 63. 70 s. 88 s. 96. 494. 505.
Cicero, Orator; 309

509.
pro Quintio ; 340

Einl. in die Apokryphischen
pro Roscio Amerino ; 340. Bücher des A. T. ; 12.
Epistt ; 340

Einl, ins. N. T.; 13.
de Nat Deor ; 388.

edit. of Simonis' Hebr.
Clarius; 468

Lexicon ; 30.
Clement of Alexandria, Stromata ;

Allgemeine Bibliothek; 30.
282 288 300 305 s 312 317 319. 485. 533.
321 345 s, 395

Repertorium; 19. 47. 48.
Clericus ; see Le Clerc.

509.
Cocceirs, Opera; 251 469 491.

Historische Untersuchung
Lexicon Hebr. ; 491.

über den Kanon des A. T.; 17—
Compton, Bishop ; 122.

104.
Concil. C rhag ; 37.

Elsner, Ohss. sacrae; 182. 300. 362.
Conrargilions-Lericon ; 520.

364. 340.
Cotta ; 34

Ephrem Syrus, Opera ; 487. 508. 516.
Cyprian, Opera ; 287.

522 527.
Cyril, Opera ; 35

- Commentary ;

497.
Dalhe, Psalter Syriac. ; 515.

527 s.
de ratione consensus Vers. Epiphanius, Haereses ; 35, 281. 388.
Chald. et Syr. Prov. Sol. ; 507. Ernesti, Instit. Interp. ; 381. 391.
edition of Walton's Prolegg. ;8.

N. th. Bibl. ; 318, 333. 336

Ernesli, Xenophont. Memorab. ; 342. Hassencamp, Anmerkk. über die letz-
Opuscula Oratoria ; 320.

ten Paragraphen des H. Hofr. Mi-
Eunapius, Ædes; 308.

chaelis Einleit ins N. T. ; 523.
Eusebius, Hist. Eccl. ; 67. 84. 86. Hacercamp, edition of Josephus ; 61.
284 s. 291. 304 s.

73. 76 ss.
Praep. Evangel.; 41. 82. Heidegger, Enchiridien ; 7.
95.

edition of Walton's Appa-
Υπομνήματα ; 447.

ratus ; 8.
Fabricius, Codex Pseudepigr. V. T.; Heliodorus, Æthiopica ; 338.
36.

Herder, Briefe das Studium der The-
Fessel, Adv. SS.; 200.

ologie betreffend ; 10.
Forerius, Comment. in Esaiam ; 467.

Geist der Hebr. Poesie ; 10.
Forster, J. R., Epistolae ad J. D. Mi- 189.
chaelem ; 148.

Hess, Ueber die Lehren, Thaten,
Frick, de Cura vet. eccl. circa Cano- und Schicksale unsers Herrn; 182.
nem ; 34.

201.
Gaab, J. F., Ueber die Litteratur der Heumann, Explic. libr. N. T.; 359.
christ. Syrer; 503.

384.
Geier, Comment. in Psalmos ; 357. Historia Dynastiarum, see Abulpha-
Gellius; 310.

ragius.
Gesenius, Geschichte der Hebr. Spra. Hody. de Bibliorum Text. Origina-
che und Schrift; 22 s.

lib. ; 47.
Hebräish-Deutsches Hand- Hofmann, Grammat. Syr. ; 493.
Wörterbuch; 30. 491.

494.513. 527. 529.531 s.
Commentar aber lesaias ;

Geschichte der Syr. Litte-
491 507. 515.

ratur; 530.
Lehrgebäude der Hebr. Hoogereen, Doctrina Partic. Grae-
Spr. ; 494.

car. : 194.
Gibbs, Translation of Gesenius' He Horace, Satires ; 329.
brew Lexicon ; 30.

Horne, Introduction to the Critical
Gill, Commentary on the Bible ; Study of the Holy Scriptures; 14.
498:

22 s. 49. 102.
Glass, Philologia Sacra; 189. Hornemann, de Canone Philonis ; 41
Gray, Introduction to the Old Testa- 8,50 52. 54 s.

ment and Apocrypha ; 14. Hotlinger, Thesaurus Philologicus ;
Gregory, Translation of Lowth's Prie- 8. 35.
lectiones ; 22.

Houbigan!, Bibl. Heb. cum not. crit.
Grolius, Annotationes ; 348. 332. et vers. Lat. ; 472.

362 ss. 369. 375 377. 381 s. 384. Hudson, edit. of Josephus ; 61. 67.

467.
Hänlein, Manual ; 13.

Huet, Origeniana ; 128. 136.
Haliischer Bibliothek ; 509.

Hug, Einleitung in die Schriften des
Hummond, Annotations on the N. T.; N. T. ; 13.
277.

Irenaeus, adv. Baereses ; 281. 290.
Dissert. de Episcopatu; 277. 305. 386 s.
llarwood, Introd. to the N. T. ; 383. Isocrates, Opera; 320.
Hasse, Aussichten ; 11.

Jacob of Edessa ; 506.

76 ss.

[ocr errors]

77 ss.

;

Jahn, Einleitung in die göttlichen Leo, Christopher, Translation of Ge-

Bücher des A. B.; 11 s. 22 ss. 26. senius' Hebr. Lexicon ; 30.
43. 49.

Leusden, Philologus Hebraeus ; %.
Archaeologia Bibl. ; 62.

Lightfoot, Horae Hebr. ; 174. 203.
Jamblichus, de Myster. Ægypt. ; 299. Locke, on the N. T. epistles; 379.
Jerome, Latin Version ; 431 s. Loesner, Obss. in N. T. ; 185.

de Scriptor. Eccles. ; 281. Lokman, Fables ; 216.
372.

Lowlh, Praelectiones ; 10. 22.
Opera ; 36. 61 90 s.

Translation of Isaiah ; 472.
Jöcher, Lexicon ; 526.

Luther, German Version ; 465. 512.
Jonathan, Ben Uzziel, Targum ; 412 · Larger Catechism ; 184.

Maius, J. H., Abridgment of Bo
Jonsius, de Scriptor. Hist. Phil. ; cbart's Hieroz. ; 157.
322.

Milte-Brun, Geograph. ; 525.
Josephus, de Bello Jud. ; 29. 60. 172. Mangey, edition of Philo; 51.
175. 290 296 334 s.

Markland, Notes on Lysias ; 301. 337.
Antiqq. Jud. ; 29. 61. 69. 381.
73.76 ss. 200. 288. 290. 295 s. 300. Marsh, Bishop, Translation of Mi-
320 s.

chaelis' Einleitung ins N. T.; 12 s.
contra Ap. ; 31. 45. 65. 76. 496. 502. 504. 522.

Masius, Joshua illustratus ; 357.
Journal des Sçavans ; 506.

Massuet, Diss. in Irenaeum ; 305.
Justin Martyr, Apology ; 291. Melascthon, Opera ; 348.
Keil, C. A. T., Opuscula Academica; Melito, Epistle to Onesimus ; 84.
171. 175.

Neuschen, Nov. Test. ex Talmude,
Kennicoll, Dissert. General. ; 86 s. &c. illustratum ; 62.
Kirsch, edition of the Syriac Penta. Meusel, Comment. in Esaiam prophe.
teuch ; 507.

tam ; 467.
Syriac Chrestomathy ; 533. Michaelis, J. D. Einleitung in die
Knapp, edition of the N. T. ; 103. göttl. Schriften des A. B. ; 11. 23.
Knoes, Gustav., Syriac Chrestoma- 505.
thy ; 520, 533.

Einleitung ins N.
Koppe, J. B., Nov. Test. ; 30. 171. T. ; 12. 104. 281. 296. 303. 367.
Krebs, Observatt. in N. T. ; 185. 320. 373. 377 s. 392. 496. 502. 504.522.
336. 311 s. 348.

edit. of Lowth's
Commentar. ad dec. Rom. Praelectiones; 22.
pro Jud. ; 288. 330. 340. 343.

Specilegium Geogr.
Kypke, Observatt. in N. T.; 193. Hebr. esterae ; 148. 524.
336.

German Version of
Lanigan, Institutiones Biblicae ; 14. the Bible ; 506. 514.
Lardner, Supplement to Credibil. of

Arabic Chrestoma-
Gosp. Hist. ; 34. 281. 355.

thy ; 498.
Le Clerc, Veteris Testamenti prople-

de Syria Sabaea ;
tae ; 472.

526.
Le Couleur ; 132.

Lexicon Syriacum;
Lee, Professor S., Hebr. Grammar; 525 532.
3338

Abhandlung von

7

« PreviousContinue »