Page images
PDF

agitur, quem admodum quid cuiusque fiat, aut quem admodum quis rem uel ius suum conseruet, aut quomodo alienet aut amittat.

II Seruitutes rusticorum praediorum sunt hae, iter, 5 actus, uia, aquae ductus. iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumentum agendi. actus est ius agendi uel iumentum uel uehiculum : itaque qui iter habet, actum non habet: qui actum habet, et iter habet, etiam sine iumento. uia est ius eundi 10 et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se uia continet. aquae ductus est ius aquam ducendi per fundum alienum. 1 In rusticis computanda sunt aquae haustus, pecoris ad aquam adpulsus, ius pascendi, calcis coquendae, harenae fodien- 15 dae. 2 Traditio plane et patientia seruitutium inducet officium praetoris.

III Aedificia urbana quidem praedia appellamus. ceterum etsi in uilla aedificia sint, aeque seruitu- 20 tes urbanorum praediorum constitui possunt. 1 Ideo autem hae seruitutes praediorum appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt: nemo

II L. 1 D. de seruitutibus praediorum rusticorum VIII 3 Vlpianus libro secundo Institutionum... Et hoc et proximum de seruitutibus fragmentum ad ius de rebus pertinent.

III L. 1 D. commun. praed. tam urb. quam rust. VIII 4 Vlpianus libro secundo Institutionum ...'.

[ocr errors]

enim potest seruitutem adquirere uel urbani uel rustici praedii, nisi qui habet praedium.

. IV Ab intestato quoque hereditas defertur aut per ius 5 ciuilę aut per praetoris beneficium: per ius ciuile suis heredibus uel liberis, qui in potestate fuerunt, filio, filiae et deinceps qui in locum defuncti parentis, qui ex eodem nati sunt, succedunt.

10 1 Post suos ab intestato legitimi admittuntur

primum consanguinei. hi sunt frater et soror, qui in eiusdem potestatem patris fuerunt, etsi ex diuersis matribus nati sunt. 2 Consanguineos et

adoptio facit et adrogatio et causae probatio et in 15 manum conuentio. .

VI

1 Et consanguinei legitimi uocantur. hi sunt

IV Coll. leg. Mos. et Rom. Tit. XVI Kap. V idem' (h. e. Vlpianus de quo Kap. IV. item Berol.) ab intestato institutionum. Abin. testato' e. g. s. (lib. II Institutionum sub titulo de succes sio nibus ab intestato Pithoeus.) Id non dubium, quin hae quae deinceps sequuntur de iure hereditario reliquiae (IV-VIII) ad alterum Institutionum librum pertineant. Quibus accedunt de fidei commissis et de mortis causa donationibus frustula duo (IX. X).

V Ibid. Kap. VI 'idem eodem libro...' (item Berol. liber Vind.)

VÍ Ihid. Kap. VII «Idem eodem libro ..." (item Berol. liber Vind.)

1 praedium] nec quisquam seruitutem debere, nisi qui habet praedium add. uulg. 4 ad Vind. differtur Vind. 6 fuerint Vind. ",7 filio Scaliger. filii Vind. (Berol.) 8 qui] cum aliis qui Schultingius 10 tuos Vind. corr. duos legitimę Berol. legitime Vind. 11 primi Vind. hi prop. Böckingius conl. fr. VI. om. Berol. Vind. ii Pithoeus fratres Berol. 12 potestatem Berol. Vind. potestate Pithoeus patres Berol. patris potestate prop. Böckingius fuerint Vind. ' 15 manu Berol. 17 et consanguinei Vind. & consanguineis Berol. a consanguineis (i. e, post consanguineos) Pithoeus. ex consanguineis ed. Heidelb.

agnati, qui nos per patris cognationem contingunt, uirilis sexus: nam sciendum feminis ultra consanguineas hereditates legitimas non deferri. 2 Suis praetor solet emancipatos liberos itemque ciuitate donatos coniungere, data bonorum possessione, sic 5 tamen, ut bona, si quae propria habent, his qui in potestate manserunt, conferant: nam aequissimum putauit. neque eos bonis paternis carere per hoc, quod non sunt in potestate, neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablaturi suis he-10 redibus.

VII 1 Post agnatos praetor uocat cognatos: cognati autem sunt, qui nos per patrem aut matrem contingunt: post cognatos uirum et uxorem. 2 Et haec 15 si qui decessit, non fuit libertinus uel stirpis libertinae: ceterum si libertinus est uel libertina, ad patronum eius legitima hereditas patronamue lege duodecim tabularum defertur. VIII

20 1 Post familiam patroni uocat praetor patronum

VII Ibid. Kap. VIII “Idem libro qui supra de suis heredibus: Post' e. q.s. (item Berol. A suis heredibus post Pithoeus. de suis her edibus deleri iubet Schultingius. qui supra sub titulo de suis et legitimis heredibus. Post Bluhmii ed.)

VIII Ibid. Kap. VIIII Idem eodeni libro...' (item Berol.)

1 non Vind. 2 uiris Berol. uirili Vind. 4 praeter Vind. solet om. Vind. & mancipatus Berol. idemque Vind. 4.5 ciuitatem donatus Berol. Vind. 5 possessiones hic Berol. possessiones. EXPLICIT Vind. qui hic desinit. In Vercellensi, cuius finis est Tit. XVI Kap.III 13, nihil est horum fragmentorum 6 sit qua Berol. sua quae Scaliger

q conferat Berol. 9 quod prop. Böckingius. qui Berol. quia Pithoeus precipuã bonam Berol. 10 hoc | redibus Berol. 13 agnatos Berol. consanguineos Pithoeus 14 patrem aut eicit Cuiacius 17 ad omisit Berol. 18 patronaue legem Berol. 19 defertur Cuiacius. refertur Berol. 21 patroni] liberti coni. Pithoeus

et patronam, item liberos et parentes patroni, patronae, deinde uirum et uxorem, mox cognatos patroni et patronae. 2 Quodsi is qui decessit, liber

fuit absque remancipatione manu missus, lex qui5 dem duodecim tabularum manu missori legitimam

hereditatem detulit, sed praetor aequitate motus decem personas cognatorum ei praetulit has, patrem, matrem, filium, filiam, auum, auiam, nepo

tem, neptem, fratrem, sororem, ne quis occasione 10 iuris sanguinis necessitudinem uinceret. 3 Sed

imperator noster in hereditatibus, quae ab intestato deferuntur, eas solas personas uoluit admitti, quibus decimae immunitatem ipse tribuit.

IX 15 Etiam hoc modo CVPIO DES, OPTO DES, CREDO

TE DATVRVM fidei commissum est.

aut aetate fessus.

IX L. 115 (112 Hal.) D. de legatis et fideicommissis I. XXX ‘VI. pianus libro secundo Institutionuñ.. (Vlpianus rel. oni. Hal.) . X L. 5 D. de mortis causa donat. et capionib. XXXIX 6 V lpianus libro secundo Institutionum ...' (Vlpianus rel. om. Hal.) Quod fragmentum uel e tali enunciati forma sumptum: mortis causa donare potest aut... aut aetate fessus. In Digestis haec uerba non accurate grammaticae rationi accommodata sunt. Praecedunt enim haec: Paulus... Mortis causa donare licet non tantum infirma e ualetudinis causa: sed periculi etiam... aut nanigationis ineundae. Gaius... aut per insidiosa loca iturus. Vlpianus... aut aetate fessus. Paulus ... haec enim omnia instans periculum demonstrant.'

[graphic]

1 idem Berol. 2.3 mox.. patronae: deinde .. uxorem transponi iubet Cuiacius 3 libero Berol. 4 absque remancipatione Schultingius. & remancipationem Berol. ex remancipatione Pithoeus. citra remancipationem prop. Böckingius 5 manu missoris Berol. 8 auum] auiū Berol. nepote Berol. 9 occansionem Berol. 13 decimae] uicesimae Cuiacius inmunitate Berol. 15 cupio ut des, opto ut des Hal.

INDEX

heredibus addos aduen i 1

ab herede abalienatus II 4 tur suus heres .. adoptando
abdicare tutela XI 17 abdicauerit XXIII 3
se tutela XI 17

DE ADOPTIONIBVS VIII in
testamentis abolitis XX 2

adoptionem datis XXVIII 8 adop-
lex, ... abrogatur I 3

tione XI 13
abstinere se a parentis hereditate adoptiua familia XXVIII 3 adop-

XXII 24 abstinendi potestas non tini liberi VIII 1 cf. xxvu 3
datur XXII 24

dominia .. adpraehendimus
in a bus u continentur XXIV 27 XIX 7
auctoritatem accommodare XI 26 nobis adquirit XIX 21 adquirit

fidem accommodauerit XXV 17 ei XIX 20 nobis adquirunt XIX
actionem (rei uxoriae) VI 6 rerum 19 dominia nobis adquiruntur

.. amotarum actione tenebitur VII 2 XIX 2 adquiritur nobis per eas
ei et in eum dentur actiones XXV personas XIX 18
14 ipsi ... et in ipsum actiones DE DOMINIIS ET ADO VISI-
conseruentur XXV 14 ficticiis TIONIBVS RERVM XVIIII
actionibus XXVIII 12

a drogatio VIII 2
actus XIX 1

feminae non adrogantur VIII 5
adcrescit socio I 18 cf. XXIV 12 in potestate .. adrogatoris VIII8.

XXVI 5 scriptis heredibus ad. in adulterio depraehensam XIII 2

crescunt XXII 17
ad dicit praetor XIX 10 addicentis a edificio III 1
XIX 9

lex Aelia Sentia I 11. (12). 14.
dominii a deptio XIX 8

VII 4
ad gnascitur suus heres . . ad- per aes et libram XX 2
gnascendo XXIII 3

lege .. agere XI 24 lege .. agant
ins a dgnationis XXVIII 9 te- XI 27 nihil egisse I 18

stamentum adgnatione rumpunt rem mancipi alienent XI 27
XXII 18 cf. XXIII 2

alienetur ab herede II 3
adgnatus proximus XXVI 1 ad- alienatio rerum nec mancipi XIX

gnati XI 3. 4 plures eodem gra- 7 species alienationis XIX 3 alie-
du ... adgnati XXVI 5 adgnati natione XI 27
capite diminuti XXVIII 9 adgna. alienus XXII 10 alieni serui XI 27
torum XII 2 adgnatorum heredi. alieno negotio XX 6 alieno seruo
tates XXVI 4 aďguatus proximos II 11
XXVI 1 ad adgnatos XI 8 con- alio familiam emente XX 6
sanguineis et reliquis adgnatis amitam V 6
XXVI 7

res a mouerit VII 2 rerum amota-
libertas .. a dimi.. potest II 12 rum VII 2 res amotas VI 9
dominia a dipiscimur XIX 8 anniculo III 3
a dire hereditatem

m 1 21. 22 here. annua...a die VI 8

I 21. 22 here.
ditas .. adeatur ... adita fuerit uacatio .. anni XIV continuatio-
XIX 12, 13

nen possessionis anni XIX 8 in.
adiudicatione XIX 2. 16

tra annum XXVIII 10 apno pos-
adiudicauerit XIX 16

sessus I 16 finitos annos XVI
pater adiuncta filiae persona VI 6 1 sex annis militauerit III 5 cf, 6
adoptare possunt spadones et anticedenti numero I 24

caelibes VIII 6 adoptare non ius antiquum I 21 IVS ANTI-
possunt: feminae VIII 88 adoptare OVVM ÎN CADVCIS XVIII iure
in locum nepotis VIII 7 adgnasci- antiquo l 21 seruato iure anti.

diudicatior it XIX 16rsona VI 6 anticedeuum 1 215 XVIII inte

« PreviousContinue »