Page images
PDF

INSTITVI DEBEAT. XXI OV XXII 24 ius Quiritium III 1. 2.
HEREDES INSTITVI POSSVNT 3 XVII 1 ex iure Quiritium I 16.
XXII

23 III 4 XI 19 XIX. 20 XXIV 7.
non consistit (heredis) institutio 11a emendi uendnndiq. in uicem

XXII 12 ante institutionem here ius XIX 5 solidi capiendi ius XVI
dis I 20 inter medias heredum la testamenti faciendi .. ius XX
institutiones I 21

16 contra iuris regulam XXIII 10
cui aqua et igni interdicitur XI sui iuris fit X1 DE HIS OVI SVI

12 interdictum est XII 2 XX 13. IVRIS SVNT IV ius suum omiserit
interdictum sit X 3

XXVIII 7 nullo iure inpediente 16
auctoritatem interponunt XE 25 ipso iure I 10 inre factum XXIII 1

stipulationes . . solent interponi proprio iure XXIII 7 optimo iure
XXV 15

XXIV 11a legitimo iure XXVIII 2.
lege . . Falcidia interueniente 13 in iure cessus I 16 in iure cessio
XXV 14

XIX 9
intestati XXVIII 1 intestati filii iussu dominorum I 8

XXVI 8 intestati datur bonorum iuste manumissus III 4
possessio XXVIII 7 intestato XXV iusta libertas I 23 iusta de causa
4 XXVI I XXIX 1 ab intestato XII XI 23 ex iusta causa XIX 7 iusto
3 XXIX 5intestatorum ingenuorum pretio II 11
XXVI 1 libertorum intestatorum
XXVII 1

Latinitatem consequitur XXII 8
in Italico solo XIX 1

Latinus I 12 III 2 XI 16 XVII 1
iter XIX 1

XXII 3 Latini (Latinae) inpu-
iteratione III 1.4

beris XI 19 quasi Latino .. nupta
lex..iubet I 12. 24 II 4 scto VII 4 Latinum 1 16 Latini I 10
Caluitiano iubetur XVI 4

Latinos colonarios XIX 4 DE LA.
si iudex .. adiudicauerit XIX 16 TINIS ¡ll conubium..cum Latinis
iudicium animi XX 12 iudicio V 4 Latinus Iunianus XX 8. 14
publico damnatam XIII 2

XXII 3 Latino Iuniano XVII 1
lex Iulia caducaria XXVIII 7 lex Latinum Iunianum XI 16 Latini

Iulia XIV legem Iuliam Papiamq. Iuniani I 5 XXV 7 Latinos In.
Poppaeam XVI 2 propter legem nianos XIX 4
Iuliam XXII 3 lege Iulia et Titia lato clauo .. honoretur VII 1
XI 18 lege lulia de maritandis legatarius XVII i XXIV 30 here.

ordinibus XI 20 lege Iulia XIII 1 dis aut legatarii.. seruo II 10 lega-
lex Iunia XI 19 lege lunia XX tarii electio XXIV 14 legatarii loco

14 XXII 3 ex lege Iunia I 10 habeatur XXV 14 ad heredem le-
XXII 19

gatarii XXIV 30 legatario res tra.
Latinus Iunianus XX 8. 14 XXII dantur XXIV 27 ad legatarium

3 Latinum Iunianum XI 16 Lati pertineat XXIV 17 cf. XXIV 27
no luniano XVII 1 Latini luniani legatariuni partiarium XXV 15 a
I 5

legatario legari non potest XXIV
Iuppiter Iouem Tarpeium XXII 6 20
ius antiquum I 21 QVI HABEANT mille assium legatum I 2 lege

IVS ANTIQVVM IN CADVCIS nobis adquiritur legatum XIX 17
XVIII iure antiquo ualet I 21 serua. legatum ad nos pertinet XIX 19
to iure antiquo XVII 2 iure ciuili cum adiectione legati XXII 22
XVII 1 XXII 19. 23. 24 XXIII 6. legata XVI 4 XVII 3 DE LEGA-
XXIV 11a XXVIII 6.13 ex rigore TIS XXIV
iuris ciuilis XXV 1 iuris ciuilis lego XX 9 XXIV 3 legamus
ratio XXIV 16 DE IVRE DONA quattuor modis XXIV 2 poenae
TIONVM VII legitimae heredita. causa legatur XXIV 17 aliquid
tis ius XXVII 5 optimum ius le legetur XXII 21 dimidia pars bo-
gati XXIV 11a ius liberorum XVI

norum legata XXIV 25 si duobus
12 ius liberorum .. ingenua trium eadem res per uindicationem (per
libertina quattuor XXVI 8 quat damnationem) legata sit XXIV
tuor liberorum iure XXIX 3 ius 12. 13 dotem . . legatam sibi XV
trium liberorum XXIX 5 iure 3 quod minus exactis uerbis lega-
postliminii X 4 XXUI 5 iura tum est XXIV 11a si caelibi ..
praediorum XIX 1 iure praetorio legatum fuerit XVII 1 ac si op.

timo iure legatum esset XXIV 3 ex lege Iulia caducaria XXVIII
11a per uindicationem legari pos. 7 ex lege Iulia de maritandis or.
sunt XXIV 7 per damnationem ... dinibus XI 20 lege Iulia et Titia
legari possunt XXIV 8 sinendi XI 18 lex Iunia XI 16. 19 lege
modo legari possunt XXIV 10 Iunia III 3 XXII 3 ex lege Iunia
per praeceptionem legari possunt I 10 XXII 19 lex Mensia V 8 lex
XXIV 11 ante heredis institutio Papia XIV. XVIII. XXIX 6 lege
nem legari non potest XXIV 15 Papia XVI 1 lex Papia Poppaea
post mortem heredis legari non XXIX 3 post legem Papiani Pop-
potest, ne ab heredis herede legari paeam I 21 XXIV 12 contra legem
uideatur XXIV 16 in mortis heredis Papiam Poppaeam XVI 2 per le-
tempus legari potest XXIV 16

gem Papiam Poppaeam XXIV 31
poenae causa legari non potest ex lege Papia Poppaea XIX 17.
XXIV 17 incertae personae legari XXIX 5 ex lege Visellia III 5
non potest XXIV 18 incertae per- liber et heres fit I 14 liber esse
sonae legari potest XXIV 18 a iussus I 14. 22. II 1. 4 liber non
legatario legari non potest XXIV fit I 19 liber fit I 22 fit liber Il
20 heredi a semet ipso legari non 5. 6 pecuniam dare iussus et li.
potest XXIV 22 uniuersarum (re b er esse II 6 directo liber esse
rum) summa legari potest XXIV 25 iussus II 8 filius a patre liber esto
usus fructus legari potest XXIV XI liber homo XXIV 9 liber
26 ciuitatibus ... Tegari potest esto, liber sit, liberum esse iubeo
XXIV 28 non plus quam dodran II 7 liberi I 9. 10 liberi heredes-
tem.. legari XXIV 32

que esse iussi I 14 ex cuiusquam
legitime manumissi] I 6

testamento liberi fiant I 24 libera
legitim a tutela XI gotutela legi .. testamenti factio XVI la

tima XIX 11 ab herede legitimo liberi parentum potestate liberan-
XIX 13 legitimo iure XXVIII 2. tur Xi liberi qui in utero sunt XXII
iure legitimo XXVIII 13 sine le 15. 19 postumi liberi XXII 15. 18
gitima obseruatione XXIII 10 le. liberi senatorum XIII 1 liberi
gitimi tutores XI 2. 3 curatores patroni XXIX 4 si heredes non
legitimi XII 1 DE LEGITIMIS extiterint liberi XXIII 7 libero-
HÆREDIBVS XXVI

rum quaerendorum causa III 3 ius
ducere .. le nam XIII 2

liberorum XVI la XXVI 8 ius
a lenone lenaue manu missam trium liberorum XXIX 5 quattuor
XIII 2

liberorum iure XXIX 3 liberis
lex .. rogatur .. abrogatur .. de tam naturalibus quam adoptiuis

rogatur . . subrogatur . . obroga XXVIII 3 ex alio matrimonio li.
tur I 3 minus quam perfecta lex beros superstites XV 1 retentiones
1 2 legis modo XXIV 1 legi pa propter liberos fiunt VI 9. 10 li-
ruerit XVI 3 XVII 1 contra legem beris ius Quiritiuni consequi III 1.
fecit 12 lege XIX 2 ex lege XXVI 3. 4. liberis emancipatis testa-
5 ex lege aliqua XI 3 lege cau mento praeteritis XXVIII 2
tum est I 12 lege nobis adquiri. parentum potestate liberantur X
tur XIX 17 cui lege bonis inter- i debitores defuncti liberantur
dictum est XX 13 ipsis legibus ,. XIX 14 liberantur tutela XI 28
liberatus XVI 3 lex Aelia Sentia legibus liberatus XVI 3 liberari
I 11 (12) 14 eadem lex I 13. 15 possint I 24
ex lege Aelia Sentia VII 4 lex libertas.. directo potest dari II
Atilia XI 18 lex Claudia XI 8 ex 7 libertas dari non potest I 20
lege Cornelia XXIII 5 lex duo libertas dari potest per fidei com-
decim tabularum I 9 II 4 X 1 XI missum XXV 18 libertas data I
3. 14 XII 1. 2 ex lege 12 tab. 21 data .. libertas II 8 iusta li.
XIX 17 XXVI 1. 7. 8 XXVII 5 bertas I 23 libertas fidei committi
XXIX 1. 5. 6 lex Falcidia XXIV potest II 9 per fidei commissum
32 lege Falcidia XXV 14 per le libertas dari potest II 10 extin.
gem Furiam XXVIII 7 lex Fusia guitur libertas II 11 libertas sicut
Caninia I 24 eadem lex I 25 lex Fu dari ita et adimi.. potest II 12 li-
rià testamentaria I 2 lege Iulia bertatis conditionem II 3 ad liber-
XIII 1. XIV contra legem Juliam tatem peruenit II 4 in libertate
XVI 2 propter legem luliam XXII esset I 12 per fidei commissum

data libertate II 11 pretii compu mittuntur I 7 manu mittebantur
tatio pro libertate II 11.cum liber. I 8 uindicta manu missus I 12
tate .. sine libertate XXII 7 li. filius ex prima secundaue man.
bertates .. dentur I 25 libertates cipatione manu missus XXIII 3
XVII 3

iuste manu missus NI 4 ter manu
· libertinus XII 3

missus X 1 ab proprietatis do-
libertina XXVI 8 libertinae pa mino manu missus I 19 sine

tronae XXIX 6 libertinam (axorem consilio manu missum I 12 testa.

duxerit) XVI 2 libertinas XIII 1 mento .. manu missum I 12 a le-
fit libertus II 8 horcinus ...li. none lenaue manu missam XIII
bertus II 8 sine suo herede liber 3 manu missi I 11 testamento
tus XXIX 1 ciuis Romani liberti manu missi I 9 inter amicos manu
hereditatem XXIX 1 DE LIBERTO. missi I 10 manu mitti I 24
RVM SVCCESSIONIBVS XXVII DE HIS OVI IN MAN V SVNT IX
DE BONIS LIBERTORVM XXIX diuus Marcus XXII 34 cf. XX 10
DE LIBERTIS I

de maritan dis ordinibus XI 20
liberta XI 27 tutela legitima li. Martem in Gallia XXII 6

berta e XIX 11 in bonis libertae masculus pubis V 2 masculi VIII
-- XXIX 2 libertas . . tutela patro. 5 liberantur tutela masculi XI 28
norum liberauit XXIX 3

masculi patronorum liberi XXIX 5
libripens adhibetur XX 2 libri. mater familiae IV 1 mater .. leg

pens adhiberi non potest XX 3 tima heres fit XXVI 8 matris in-
libripende XIX 3

testatae XXVI 7 non sunt sui
primo loco I 14 loco non adeuntis heredes matri XXIX 2 Matrem

I 21 in liberorum loco XXVI 1 Deorum Sipylenen XXII 6 matre..
quae diuersis locis XIX 6

certa IV 2 matrum legitimae he-
in [ludum uel custodiam coniecti reditates XXVI 7
I 11

matertera m V 6
lustrali censu I 8

iustum matrimonium V 1. 2 in-

cestum matrimonium V 7 inpar
magistratum I 7

matrimonium XVI 4 matrimonii
maior triginta annoram III 4 nomine XV 1 contraxerint ma-

maior sexagenario XVI 3 maior trimonium XVI 2 iure contracto
quinquagenaria XVI 4

matrimonio V 10 per errorem con-
familiam mancipare XX 13 non tracto matrimonio VII 4 in matri-

nisi praesentes mancipari possuntm onio .. conlocaueris XXIV 17. 18
I XIX 6

media capitis diminutio XI 12
mancipatio XIX 3 familiae man inter medias heredum institutio-

cipatio XX 3. 9 XXVIII 6 pernes I 21
mancipationem imaginariam XX mens mentis nostrae iusta conte-
2 una mancipatione x 1 dominia statio XX 1
adquiruntur., mancipatione XIX 2 lex Mensia V8
seruus.. mancipatus I 16 filius pondere numero mensura con-

ter mancipatus X 1 liberum caputtineatur VI 8 XXIV 7
mancipatum sibi XI 5

Meuius XXII 28. 33. 34
rem mancipi alienent XI 27 in filius familiae miles XX 10 testa-
rerum nec mancipi alienatione mento militis I 20 milites quo
XI 27 omnes res aut mancipi modo cumq. fecerint testamenta
sunt aut nec mancipi XIX 1 siue valent XXIII 10
mancipi sine nec mancipi sit XIX militia ius Quir. consequi III 1.5
16 siue mancipi res sint siue nec Mineruam Iliensem XXII 6
mancipi XIX 17 si quid mancipio minima capitis diminutio XI 13
acceperint XIX 18

minor triginta annorum seruus I
quot manu capi possunt XIX 6 12 minor uiginti annorum I 13
manu missionis tempore III 3 minor sit triginta annorum I 14

ante manumissionem XI 19 manu minor triginta annorum III 3 mi-
missione adgnascitur XXIII 3

nor annorum viginti quinque
manu missoris II 8 XXVIII 7 XVI 1 annorum uiginti minor
manumittat II 7 manu miserit XVI 1 minor sexaginta annorum

I 18 manu mittere I 13. 15. 17. 24 XVI 3 minori sexagenario XVI
manu mittendo I 16. 18 manu 4 minorem quinquagenaria XVI 3

POXXlll les xif precatiuocamus nuncupatio testan Xxvill Ouptias

capitis minutione XXVII 5 nominatim I 10. 25 XI 14 XX 14
post missionem intra annum nouerca V 6

propter noxam I 11
res mobiles XIX 6

dediticiorum numero I 5 pondere
legis modo XXIV 1 precatiuo modo numero mensura contineatur VI 8

XXIV 1 sinendi modo legamus XXIV 7
XXIV 2. 5

nuncupatur testamentum XX 9
mora m in dote .. reddenda VI 7 nuncupatio testamenti XX 9 si
mores I 4 propter mores retentio. nuncupatio defuit XXVIII 6
nes fiunt VI 9 mores graviores nuptias contrahunt V 2 nuptias
VI 12 mores leuiores VI 12 mo- contrahendas XI 22
res maiores VI 13 mores mino- nurus V 6. XXII 14
res VI 13 tutores moribus intro- nutu relinquere fidei commissum
ducti XI 2 moribus tutor datur XXV 3

XI 24
legatum mortisue causa I 2 testa. pro muliere se obligauerit vi
menti faciendi et mortis tempore 3 si se obligent XI 27 creditori.
I 23 mortis causa donatio VII 1 bus defuncti obligatus XIX 14
ex mortis testatoris tempore XXIV lex obrogatu'r I 3
31 post mortem heredis I 20 ut post obseruatux XXII 22
mortem nostram ualeat XX1 a sine legitima obseruatione XXIII
morte uiri XIV

10
mulier I 17 mortua muliere XVI obstat XXVII 3 ohstent patrono

4 mulierum tutores XI 25 mulieri. XXIX 2
bus XI 18

octaua (retinetur) VI 12
nec municipia nec municipes he ius suum o miserit XXVIII 7
redes institui possunt XXII 5 mu. caduca cum suo onere XVII 3
nicipibus XXII 5

optione legati XXIV 14
municipia XXII 5

hominem optato elegito XXIV 14
rumpitur testamentum mutatione imp. Antonini et Commodi ora.
XXIII 2

tione in senatu recitata XXVI 7
mutus XX 7. 13 muti tutoris XI de maritandis ordinibus XI 20
21

panis farreus IX
dominium nanciscimur XIX 16 fex Papi a XIV. XVIII. XXIX 6

haec iura . , nanciscuntur XXIX 5 lex Papia Poppaea XXIX 3 legem
naturales liberi VIII 1. 8a

Papiam Poppaeam I 21 legem Iu-
naue (nani) ius Quir, consequi III liam Papiamq. Poppaeam XVI 2

1. 6 decim milium modiorum post legem Papiam Poppaeam
nauem III 6

XXIV 12 per legem Papiam Pop-
inpensae necessaria e VI 14. 15 paeam XXIV 31 ex lege Papia
necessarios heredes XXII 24

Poppaea XIX 17 XXIX 5
ciuile negotium gerant XI 27 conditioni pareat Il 5 legi pa-

idonee negotia sua tueri XII 4 ruerit XVI 3. XVII 1

negotia .. curauit XXIV 19 non capientis pars caduca fit XXIV
Nemesim XXII 6

12. 13 non capientis pars .. in
nepos XXII 17 XXIII 3 XXVI 2 hereditatem remanebat XXIV 13

in locum nepotis adoptare VIII 7 dimidia pars bonorum legata
nepotes X 2 XXII 22 quasi ne XXIV 25 pars tertia uel quarta
potes in potestate fiunt adroga. legari potest XXIV 25 uirilis pars
toris VIII 8 aequum est nepotes XXIX 3 partis et pro parte stipula.
in patris sui locum succedere

tiones XXV 15 partis dimidiae (me.
XXVI 2

diae) XXIX 1 partem suam amittit
neptis XXII 17

I 18 partem non adeuntis I 21 in
scto Neroniano XXIV 11a ! partem uirilem XXII 17 in partem
a diuo Nerua XXIV 28

dimidiam XXII 17 XXIX 1 in
nihil egisse I 18

partem admittit XXII 34 maiore
nocentes I 11 nihil nocet xx 6 parte tribunorum plebis XI 18 ex
matrimonii nomine XV 1 post parte heres scriptus XVII i aut

nominum diem XV 2 tres post totum aut ex parte XVIII deducta
nominum diem XVI la

parte quarta XXV 14 quotquot

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rium

per possit XV11 noluerint

totius patrim... in petition peri non potest XI 22

sunt ab utraque parte personae XXVI 4 praeter exceptas per-
XXVI 4 partes fiebant XXIV 12 sonas 1 2 disparis conditionis
pars alterius alteri adcrescebat personas VII 4 in iure cessio fit
XXIV 12 singulis partes deben. per tres personas XIX 9 per eas
tur XXIV 13

personas quas in potestate .. ha-
legatarium partiarium XXV 15

bemus XIX 18
partitio XXIV 25

ad nos pertinet XIX 18. 19 ad
partus III 3 partus sequitur ma. hos pertineat XVIII ad legata -
trem V 9

rium pertineat XXIV 17 prout
pater familiae IV 1. VIII 8 pater pertinere possit XVIII heredita-

.. testis esse non potest XX 4 tem ad se pertinere noluerint
nec patrem habuisse XII 3 patre XXVI 5

incerto IV 2 DE SOLITARIO peto XXV 2 si non petierint bo.
PATRE XIII patre peregre mor- norum possessionem XXVIII 11

tuo XX 11 legatarii patres 1 21 tutor aliter peti non potest XI 22
1 patria potestas X 3
dodrantem totius patrimonii pistrino III 1
XXIV 32

plerisq. placet I 18 placuit I 21
patronae XXIX 6 patronae in.

poenae causa I 11 XXIV 17 XXV
genuae XXIX 6 libertinae patro. 13 poenam iniungit I 2 quadrupli

nae XXIX 6 patronam XXVII 1 poenam constituit I 2 DE POENA
patronus XI 22 per similitudinem LEGIS IVLIAE XIV

patroni XI 5 liberos patroni XXVII pondere numero mensura conti-
i patroni filius XXVII 2. 3 pa. " neatur VI 8 XXIV 7
troni nepotibus XXVII 3 familiae lex Papia Poppaea XXIX 3 le-
patroni XXVIII 7 liberi patroni gem Papiam Poppaeam I 21 XVI
uirilis sexus XXIX 4 patrono de- 3 XXIV 12. 31" lege Papia Pop-
fert XXIX 1 lex patrono nihil paea XIX 17 XXIX 5
praestat XXIX 1 partis dimidiae res populi XXIV 9 tacitus con-
imediae) bonorum possessio pa sensus populi I 4 populo bona
trono datur XXIX 1 in bonis li- deferuntur XXVIII 7 adoptio fit
bertae patrono nihil iuris .. da-

per populum VIII 2
tur XXIX 2 ohstent patrono XXIX tutela porro cesserit XI 7
2 uirilis pars patrono debeatur portiones XXVI 4
XXIX 3 patronum XXVII 1 patroni bonorum possessio cum re XXVI
XI 3 liberos patronorum XXVII 8 bonorum possessio datur XXVIII
4 tutela patronorum liberanit 1 per continuationem possessio-
XXIX 3 sine auctoritate patro nis XIX 8 bonorum possessionem
porum testari XXIX 3 masculi dat XXIII 6 bonorum possessio-
patronorum liberi XXIX 5

nem cum re .. habent XXIII 6 ad
patrueles XI 4

bonorum possessionem .. uoca-
patrui XI 4

tur XXVI 8 DE POSSESSIO.
peculio XX 10

NIBVS DANDIS XXVIII
ex Pega siano scto XXV 14, 15. quem bona fide possidemus XIX
16

21 anno possessus I 16
pendet conditio II 2 patria po. propter ius postliminii X 4
testas .. pendebit X4

iure postliminii X 4 XXIII 5
pereger factus XVII 1

postumus filius XXII 21 postumi
peregrinus V 8 X 3 XX 14 liberi XXII 15. 18 ceteri masculi

XXII 2 ex peregrino V8 peregri postumi XXII 22 filia postuma

nos XIX 4 cum peregrinis V 4 XXII 21 ceterae postumae femi-
debita .. pereunt XIX 14

nae XXII 21
minus quam perfecta lex I 2

femina potens V 2
ex scto Perniciano XVI 3

abstinendi potestas XXII 24 filius
perpetuis poenis tenebitur XVI 3

reuersus in patris potestatem
pater adiuncta filiae persona VI XXIII 3 liberis .. in potestate
6 in persona caelibis VIII 6 ex manentibus XXIII 7 DE HIS
cuius persona hereditas caduca OVI IN POTESTATE SVNT V
facta est XVII 3 reliquae perso in potestate parentum sunt VII
nae liberorum XXII 17 quotquot 4 OVI IN POTESTATE MAN-
sunt ab utraque parte personae CIPIOVE SVNT OVEM ADMO.

« PreviousContinue »