Page images
PDF

bitoris, perpetuari obligationem. — Effectus huius constitutionis ille est, ut adhuc homo peti possit; sed et acceptum ei posse ferri creditur et fideiussorem accipi eius obligationis nomine. Paul. 1 . 91 § 3. 6 D. de V. O. (Cfr. § 117. I. A. c. 1.)

2. Si post moram promissoris homo. decesserit, tenetur nihilominus proinde, ac si viveret. Ulp. 1. 82 § 1 eod. c. Qui decem debet, si ea obtulerit creditori et ille sine iusta causa ea accipere recusavit, deinde debitor ea sine sua culpa perdiderit, doli mali exceptione potest se tueri: . etenim non est aequum teneri pecunia amissa, quia non teneretur, si creditor accipere voluisset. Quare pro soluto id, in quo creditor accipiendo moram fecit, oportet esse. Marc. 1. 72 pr. D. de solut. 46, 3. III. 2)te mora rotrb befeitigt (purgatur) burd) geborigeS 2lngebot (oblatio) ber gefa;ulbeten Seiftung, refp. burd) Sereiterfldrung jur 2lnnabme berfelben. (Posterior mora nocet.)

a. Celsus adulescens scribit eum, qui moram fecit in solvendo Sticho quem promiserat, posse emendare eam moram postea offerendo. cit . 1. 91 § 3.

b. Sed ita demum oblatio debiti liberationem parit, si eo loco, quo debetur solutio, fuerit celebrata. Diocl. 1. 9 C. de solut. 8, 42. (43).

c. Sed videndum est, ne posterior mora ei damnosa sit. Quid enim si interpellavero venditorem et non dederit id quod emeram, deinde postea offerente illo ego non acceperim? sane hoc casu nocere mihi deberet. Sed si per emptorem mora fuisset, deinde cum omnia in integro essent, venditor moram adhibuerit, cum possit se exsolvere, aequum est posteriorem moram venditori nocere. Pomp. 1. 18 (17) D. de per. et comm. 18, 6.

§ 110. (§100.) c. Sered)nung be§ ju leiftenben Sdjaben§* erfafce§. 3intereffe.

[Mlilt. §101. B. J. §102. P. § 260. Schi. § 239. Ku. § 620.]

I. 2)er (Srfafc be§ Sdbaben§ erfolgt burd) Seiftung be§jenigen Setrage§, um toeld)en ba§ Serm5gen be§ @efd)dbtgten grbfjer fetn tourbe, roenn ba§ fd)dbigenbe greigntS nid)t eingetreten — refp. bte Dbligation (red)tjeitig) erfitlll t (§ 107. I. a. (S.) — rodre: 3ntereffe (id quod interest: 'quidquid dare facere oportet'; 'quanti ea res est' tn ber gormula § 198. n.) i. tb. S. (balb urfprunglidjer, balb nadjfolgenber, balb -Jiebengegenftanb ber Dbligation). 2)er 33e* redjnung roirb je nad) ber Serfdjtebenbeit ber %aUe ju ©runbe getegt entroeber: a. ber aHgemetne ©ad)toert be§ entjogenen ober ju leiftenben Dbjefte§ (vera rei aestimatio, verum rei pretium); ober b. — in ber SRegel — ber befonbere 23ermogen§toert, toeldjen ba§felbe fitr bte $erfon be§ ©efct)dbigten (©Iaubiger§) t)at (^ntereffe, id quod interest i. e. omnis utilitas), fo bajj ber ju leiftenbe ©rfatj poft* tiben tote negatiben, bireften toie inbireften Sd)aben, borau§gefefct bafj berfelbe mit bem fcfjcibigenben (Sreigniffe (refp. ber 9iid)terfullung ber Dbligation) tm Saufaljufammenbang ftebt, umfafjt. c. SDagegen fommt ber — retn inbibibueHe unb nid)tofonomifd)e — fog. 2lffeftion§* toert nid)t in Setracbt.

a. Haec verba (sc . in actione furti): Qvanti Eam Rem Paret Esse non ad id quod interest, sed ad rei aestimationem referuntur. Ulp. 1 . 193 D. de V. S. 50, 16.

b. 1. Si res vendita non tradatur, in id quod interest agitur, hoc est quod rem habere interest emptoris; hoc autem interdum pretium egreditur, si pluris interest, quam res valet vel empta est. Id. 1 . 1 pr. D. de A. E. V. 19, 1.

2. Cum per venditorem steterit, quominus rem tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae modo circa ipsam rem consistit; neque enim, si potuit ex vino puta negotiari et lucrum facere, id aestimandum est. Paul. 1. 21 § 3 eod.

c. Si servum meum occidisti, non affectiones aestimandas esse puto (veluti si filium tuum naturalem quis occiderit, quem tu magno emptum velles), sed quantum omnibus valeret. Sextus quoque Pedius ait, pretia rerum non ex affectione singulorum, sed communiter fungi: itaque eum, qui filium naturalem possidet, non eo locupletiorem esse, quod eum plurimo, si alius possideret, redempturus fuit. Id. 1. 33 pr. D. ad 1. Aq. 9, 2.

II. 2)ie ©rmittlung be§ ^ntereffe erfolgt auf bem SBege be§ Setoeife§ unb ber ridbterlicl)en Sd)dfjung, unter Umftdnben aud) burdj iuramentum in litem (<Sct)a^ung§eib). § 90.I. C. b. § 137. III.

a. In actionibus in rem et in ad exhibendum et in bonae fidei iudiciis in litem iuratur. — Sed iudex potest praefinire certam summam, usque ad quam iuretur. Marcian. 1. 5 pr. § 1 D. de in lit. iur. 12, 3.

b. Interdum quod intersit agentis solum aestimatur, veluti cum culpa non restituentis aut non exhibentis punitur; cum vero dolus aut contumacia non restituentis vel non exhibentis, quanti in litem iuraverit actor. Paul. 1. 2 § 1 eod.

III. Subjefte ber DMtgatton.
§ 111. (§ ioi.) A. 3m aflgemeinen.

[Miill. § 96. 97. B. II. § 22. P. § 262. 263. 269. Schi. § 226. 228. Ku. I. §600. 601. 11. 460..]

I . 3ebe Dbligation ift ein 9t*bert)altni§ jtoifd)en jtoei ^erfonen, bie ju einanber im S3ert)altni§ bon ©ldubiger unb 2<|ulbner ftefjen. aHer aufgeboben, — obligatio in solidum i e. S., blojje Soltbar* obltgatton (j. 23. SSerpflid)tung mefjrcrer jum Sdjaben§erfa| au§ einem gemeinfamen 2)elift ober Quafibelift, ober au§ ber SSerlefcung ehte§ gemeinfam eingegangenen ^ontrafte§). §ter liegen in 2Bafjrbeit ebenfall§ mefjrere felbftdnbige Dbligationen bor, toeldje nur burd) bie ^bentitdt be§ gefdjulbeten Dbjefte§ mit einanber berfnupft ftnb.

[ocr errors]

a. Si plures in eodem coenaculo habitent, unde deiectum est, in quemvis haec actio dabitur, — et quidem in solidum. Sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur — perceptione, non litis contestatione. UIp. 1. 1 §10 1. 3. Paul. 1. 4 D. de his qui eff. 9, 3.

b. Si apud duos sit deposita res, adversus unumquemque eorum agi poterit; nec liberabitur alter, si cum altero agatur: non enim electione sed solutione liberantur. Proinde si . . . alter quod interest praestiterit, alter non convenietur exemplo duorum tutorum. Ulp. 1. 1 § 43 D. depos. 16, 3.

D. (S§ fann aber enblid) aud) eine Dbligation ganj unb un* geteilt fid) auf mebrere Subjefte bejteben, fo bafj fid) nur eine Seifhtng in obligatione befinbet unb jeber ber meljreren ©ldubiger ober Sd)ulbner bem gemetnfdiaftlidjen Sd)ulbner ober ©ldubtger fo gegenuberftet)t, toie toenn er ber einjige ©ldubiger ober Sdjulbner toare: al§bann f}mcfjt man bon einer — afttben ober pafftben — $orrealobligation, beren Subjefte duo (s. plures) rei credendi (s. stipulandi), debendi (s. promittendi) ober correi genannt toerben. 2)ie ^orrealobligationen fefcen nottoenbtg einen einbeit* lidjen 23egriinbung§aft borau§ unb beruben ftet§ auf einem gefdjdfte, enttoeber SSertrag (in§befonbere stipulatio) ober teftamen* tarifdjer 2lnorbnung. SSon ben blofjen Solibarobligationen unter* fdjeiben fie fidj toefentlid) baburd), bafj nidjt blofj burd) einmalige Seiftung be§ gefd)ulbeten Dbjefte§, fonbern fdjon burd) bie Siti§* conteftation mit bem einen ©laubiger ober Sdjulbner bie gorberung ober 23erbtnblid)feit ber iibrigen aufgeljoben toirb.

a. 1. Cum duo eandem pecuniam aut promiserint aut stipulati sint, ipso iure et singulis in solidum debetur et singuli debent; ideoque petitione, acceptilatione unius tota solvitur obligatio. Iavol. 1. 2 D. h. t. (de duob. r. 45, 2.).

2. Si duo rei stipulandi sint, . . convenit et uni recte solvi et unum iudicium petentem totam rem in litem deducere, item unius acceptilatione perimi utrisque obligationem: ex quibus colligitur unumquemque perinde sibi adquisiise, ac si solus stipulatus esset, excepto eo, quod etiam facto eius, cum quo commune ius stipulantis est, amittere debitorem potest. Venulej. 1. 31 § 1 D. de novat. 46, 2.

b. Ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti; . . et partes autem a singulis peti posse nequaquam dubium est. Ulp. 1. 3 § 1 D. h. t.

c. Cum duo eandem pecuniam debent, si unus capitis deminutione exemptus est obligatione, alter non liberatur; multum enim interest, utrum res ipsa solvatur an persona liberetur: cum persona liberatur manente obligatione, alter durat obligatus. Pomp. 1. 19 eod. d. 1. Et stipulandi et promittendi duo pluresve rei fieri possunt; stipulandi ita, si post omnium interrogationem promissorrespondeat 'spondeo': utputa cum duobus separatim stipulantibus ita promissor respondeat 'utrique vestrum dare spondeo'; nam si prius Titio spoponderit, deinde alio interrogante spondeat, alia atque alia erit obligatio nec creduntur duo rei stipulandi esse. Duo pluresve rei promittendi ita fiunt [veluti si ita interrogati]: 'Maevi, quinque aureos dare spondes? Sei eosdem quinque aureos dare spondes?' respondeant singuli 'spondeo'. pr. I. eod. 3, 16.

2. — fiunt duo rei promittendi . . testamento: utputa si pluribus heredibus institutis testator dixit 'Titius aut Maevius Sempronio decem dato.' Pap. 1. 9 pr. D. h. t.

3. Si Titio aut Seio utri heres vellel, legatum relictum est, heres alteri dando ab utroque liberatur; si neutri dat, uterque perinde petere potest, atque si ipsi soli legatum foret: nam ut stipulando duo rei constitui possunt, ita et testamento potest id fieri. Cels. 1. 16 D. de leg. II. 31.

B. ^ejiebung ber DbUgationen auf britte.

§ 112. (§ 102.) a. 23eredttigung unb 23etpfiicbtung au§ Skrtrdgen britter.

[MuU.§99. B. III. §0. P. §266. Schi. §261. K. § 184. Ku. I. § 609. 610. 744. 745. 761. 762.]

I. SDem Sfitefen ber Dbligation, al§ einem inbibibueHen 2ter* bdltni§ jloifcfjen jtbei beftimmten Subjeften, entfl>redjenb, fteHt ba§ 9t5m. 9t. folgenbe 9tegel auf: a. Stellbertretung (§ 20) bei (Sin* gebung oon Dbligationen ift unjuldffig. 3ebe Dbligation bat nur jtoifdjen ben ^erfonen JBirffamfeit, toeld)e fte begrunbet baben, fo bafj ein britter au§ it)r roeber ©fdubiger nodj ©d)ulbner toerben fann;0 ift bie Seiftung bireft auf ben 9tamen be§ britten gefteHt, fo ift bte Dbligation felbft ungultig.2—.> 3ebod) fann bem Sdjulbner fdjon burd) ben 33ertrag ba§ 9t. eingerdumt fein, ftatt an bcn ©Idubiger and) an einen beftimmten 2)ritten (solutionis causa adiectus) ju leiften, toelcber jebodj felbft fein gorberung§*9t. bat.c) SoH bie SBirfung eine§ obligatorifdien 2tertrage§ fid) auf einen britten be^ieben, fo ldfjt fidj bie^ nur inbireft burd) ubertragung ber ent* ftanbenen gorberting ober 3>erbinblidjteit — auf bem SBege ber Geffton (§ 144) ober SDelegation (§ 142) — auf ben britten er* reid)en. b. 2lui? ben Dbligationen ber Sflaoen unb bau§unter^ tbdnigen ^erfonen toerben uumittelbar unb nottoenbig bie ©e*

« PreviousContinue »