Page images
PDF

Lib. 3. Tit. IG. De verborum obligationibus.
Summa.

1. De verbis stipulationum.

2. Uiiüins mollis siijiuluiio fit De stipulatione pura vel in

diem.

3. J>t; die i.d|prto periinendœ obligationis causa.

4. De conditione. .

5. De loco.

6. De conditione ad tempus preseus vel preteritum relata.

7. Quœ in stipulatum dedueuneur.

Lib. 3. Tit. 17. De duobus reis stipulandi et proraittendi.
Qiiibus modis duo rei fieri possunL

1. De efTectu hujusmodi stipulationum.

2. De stipulatione pura; et de die et conditione.

Lib. 3. Tit. 18. De stipulationibus servorum.
An servus stipulari posait.

1. Cui acquirat De persona cui stipulator. De stipulatione

impersonali.

2. De stipulatione facti.

3. De servo communi.

Lib. 3. Tit. 19. De divisione stipulationum.
Divisio.

1. De judicialibus stipulationibus.

2. De prœtoriis.

3. De conventionalibus.

4. De communibus.


Lib. 3. Tit. 20. De inutilibus stipulationibus.
De bis quie sunt in commercio.

1. De bis qua? non existunt

2. De bis quo) non suut in commercio.

3. De facto vel dalione alterius.

4. De eo, in quem confertur obligatio vel solutio.

5. De interrogatione et responsione.

0. De bis qui sunt vel babent, in potestate.
a 7. De muto et surdo.

8. De furioso.

9. De impubère.

10. De conditione impossibili.

11. De absentia.

12. De stipulatione post mortem, vel pridie quam alter contra-

hentium moriatur.

13. De stipulatione prœpostera.

14. De stipulatione collate in tempus mortis.

15. ••••••••

16. De promissione scripta in instrumento.

17. De pluribtis rebus in stipulatione deductis.

18. De pceoa adjecta stipulation!, alii dari.

19. Si intersit ejus, qui alii stipulatur.

20. De poena adjecta promissioni facti alieni.

21. De re stipulantis futura.

22. De dissensu.

23. De turpi causa.

24. De morte coutrahentium.

25. Quando agi potest ex stipulatione.

Lib. 3. Tit. 21. De fidejussoribus.

Cur accipiuntur fidejussores.

1. In quibus obligationibus.

2. De hœrede.

3. Si fidejussor procedat vcl sequatur Obligationen!.

4. De pluribus fidejussoribus.

5. In quam summam obligatur fidejussor.

6. De actione fidejussoris.

7. Si fidejussor grœce accipiatur.

8. Si scriptum sit, aliquem fidejussisse.

Lib. 3. Tit. 22. De literarum obligationibus.
Lib. 3. Tit. 23. De obligationibus ex consensu.
Lib. 3. Tit. 24. De emptione et venditione.

De emptione pura. De pretii conventione, arrhis, et scriptum,

1. De pretio certo, vel incerto vel in arbitrium alienum collato-

2. In quibus pretium consistât Differentia emptionis et per-

mutationis.

3. De periculo et commodo rei venditœ.

4. De emptione conditionali.

5. De emptione rei, qua; non est in commercio.

Lib. 3. Tit. 25. De locatione et conductione.

Collatio emptionis, et locationis. De mercedis conventione.

1. De raercede col lata in arbitrium alienum.

2. In quibus rebus merces consistât.

3. De Empbyteusi.

4. De forma alicui facienda ab artifice.

5. Quid prtestare debet conductor.

6. De morte conductoris.

Lib. 3 Tit. 26. De societate.

Divisio a materia.

1. De partibus lucri et damnL

2. De partibus inœqualibus.

3. De partibus expressis in una causa.

4. Quibus modis societas solvitur. De renunciatione.

5. De morte.

6. De fine negotii.

7. De publieatione.

8. De cessione bonorum.

9. De dolo et culpa a socio prœstandis.

Lib. 3. Tit. 27. De mandato.

Divisio a fine.

1. Si mandaiitis gratia mandetur.

2. Si mandantis et mandatarii.

3. Si aliena gratia.

4. Si mandantis et aliena.

5. Si mandatarii et aliena.
С. Si mandatarii.

7. De mandato contra bonos mores.

8. De executione mandati.

9. De revocatione mandati.

10. De morte.

11. De renunciatione,

12. De die et conditione.

13. De mercede.

Lib. 3. Tit. 28. De obligationibus quœ quasi ex contracta nascuntur.

Continuatio.

1. De negatiorum gestione.

2. De tutela.

3. De rei communione.

4. De hœreditatis communione.
, 5. De aditione hœreditatis.

6. De solutione indebiti.

7. Quibus ex causis indebitum solutum non repetitur.
Lib. 3. Tit. 29. Per quas personas obligatio acquiritur.

De his qui sunt in potestate.

1. De bona fide possessis.

2. De servo fructnario, vel usuario.

3. De servo communi.

Lib. 3. Tit. 30. Quibus modis tollitur obligatio.

De solutione.

1. De acceptilatione.

2. De Aquiliana stipulatione et acceptilatione.

3. De novatione.

4. De contrario consensu.

Lib. 4. Tit. 1. De Obligationibus, quae ex delicto nascuntur.
Continuatio et divisio obligationum ex delicto.

1. Dcfmitio furti.

2, Etymologia.
2. Divisio.

4. De furto concepto, oblato, probibito, non exbibito.

5. Pœna.

6. Quomodo furtum fit; de contrectatione.

7. De affectu furandi.

8. De voluntate domini.

9. Quorum rerum furtum fit. De liberie hominibus.

10. De re propria.'

11. Qui teneutur furti. De eo, cujus ope, consilio furtum fac-

tum est

12. De his, qui sunt in potestate. Et de ope ас consilio ex-

tranet.

13. Quibus datur actio furtL

14. De pignore surrepto creditori.

15. De re fulloni, vel sarcinatori, vel bonœ fidei emptori sur-

repta.

16. De re commodate,

17. De re deposita.

18. An impubes furti teneatur.

19. Quid veniat in hac actionem; et de nffinibus actionibui.

Lib, 4. Tit. 2. De vi bonorum raptorum.

Origo hnjus action is, et quid in eam veniat.
L Adversus quos datur.
2. Quibus datur.

Lib. 4. Tit. 3. De lege Aquilia.

Summa. Caput primum.

1. De quadrupède, quœ pecudum numero est

2. De injuria.

3. De casu, dolo, et culpa.

4. De jaculatione.

5. De putatione.

6. De curationo relicta.

7. De imperitia medici.

8. De imperitia et infirmitate mulionis aut equo recti.

9. Quanti damnum œstimetur et de bœredibus.

10. Quid aostimatur.

11. De concursu hujus actionis et capitalis.

12. Caput secundum.

13. Caput tertium. Quod damnum vindicatur.
14 De dolo et culpa.

15. Quanti damnum œstimatur.

16. De actione directa, tltili, et in factum.

Lib. 4. Tit. 4. De hjuriis.

Verbum injuria quot modis accipitur.

1. Quibus modis injuria fit.

2. Qui et per quos injuriam patiuntur. De parente et liberie

viro et uxore, socero et nuru.

3. De servo.

4. De servo communi.

5. De servo fructuario.

6. De eo qui bona fide servit

7. Poena injuriarum ex xii tab. et ex jure pretorio.

8. De lege Cornelia.

[graphic]
[graphic]

9. Do fpstimntione atrocis injuria;.
10. De iudicio civili et criminalL
1T. Qui tcnentur injuriarum.
12. Quo modo tollitur bœc actio.

Lib. 4. Tit. 5. De Obligationibus, qu.-e quasi ex delicto nascuntiir.

Si judex litem stiam fccerit.

1. De dejectis vel efliisis, et positis ant suspensis.

2. De filio familias, seorsum habituute a patre.

3. Do damno aut furto, quod in uavi aut caupona, aut stabulo

factum.

Lib. 4. Tit. G. De Actionibus.

Continuatio ct definitio.

1. Divisio prima.

2. De actione confessoria et negatoria.

3. De actionibus pruîtoriis realibus.

4. De Publicina.

5. De rescissoria.

6. De Pauliana.

7. De Serviana ct quasi Serviana seu hypothecaria.

8. De actionibus prrctoriis personalibus.

9. Do constituta pecunia.

10. De peculio.

11. De actione in factum ex jure jurando.

12. De actionibus ponnalibus.

13. De prirjudicialibus actionibus.

14. An res sua condici possit.

15. De nominiims actionum.

16. Divisio secunda.

17. De actionibus rei persecutoriis.

18. De actionibus paonne persecutoriis.

19. De mistis; hoc est, rei et pœna? persecutoriis.

20. De mistis; id est, tarn in rem quam in personam.

21. Divisio tertia.

22. De actionibus in simplum.

23. In duplum.

24. In triplum.

25. In quadruplum.

20. Subdivisio actionum in duplum.

27. Subdivisio netionum in quadruplum.

28. Divisio quarta de actionibus bonœ fidei.

29. De rei uxoriie actione, in ex stipulatu actionem transfusa.

30. De potestate judiéis in judicio bonaj fidei, et de compensa-

tionibus.

31. De actionibus arbitrariis.

32. Quinta divisio, do incertœ quantitatis petitione.

33. De pluris petitione.

34. De minoría summe petitione.

35. Si aliud pro alio petatur.

36. Divisio sexta. De peculio.

37. De repetitiouc dotis.

38. De actione adversus parentem, patronum, sociura, et dona_

torem.

39. De compensationibus.

40. De со, qui bonis cessit

« PreviousContinue »