Page images
PDF

5. Pupillare testamentum sequela paierai.

6. Quot liberie substituían-.

7. De substitution nominatim aut generaliter facta.

8. Quoiuodo substitutio pupillnris finitur.

9. Quibus pupillariter non substituitur.

Lib. 2. Tit. 17. Quibus modis Testamenta mfirmantur.

Quibus modis testamenta infirmantur.

1. Quand o tcstamentum dicatur rumpi: primum de adop-

tioue.

2. De posteriore testamento.

3. De posteriore, in quo hœres ccrtœ rei institutes.

4. De testamento irrito; et quibus modis fit irritum.

5. Cur dicatur irritum.

6. Quibus modis convalescit.

7. De nuda volúntate.

8. Si princeps litis causa, vel in testamento imperfecto institu-

tus fuerit.

Lib. 2. Tit. 18. De inofficioso Testamento.

Ratio hujus querelœ.

1. Qui de inofficioso agunL

2. Qui alio jure veniunt, de inofficioso non ngunt.

3. De eo cui testntur aliquid reliquit.

4. Si tutor, cui nihil a patrre relictum pupilli nomine legatum

acce périt.

5. Si de inofficioso nomine pupilli agens succubuerit.

6. De quarta legitima? partis.

Lib. 2. Tit. 19. De haeredum qualitate et differentia.

Divisio hœredum.

1. De hœredibus necessariis.

2. De suis hœredibus.

3. De extrañéis.

4. De testamenti factione.

5. De jure deliberandi, et beneficio inventarii.

6. De acquirenda vel omittenda hœreditate.

Lib. 2. Tit. 20. De Legatis.

Continuatio.

1. Definitio.

2. De antiquis generibus legatorum" sublatis.

3. Collatio legatorum et fidei commissorum.

4. De re legata. Et primum de re testatoris, hteredis, aliena

cujus non est commercium.

5. De re pignórate.

6. De re aliena post testamentum a legatario acquisita.

7. De his quin non sunt in rerum natura.

8. De eadem re duobus legate.

9. Si legutai ius proprietatem fundi alieni sibi legati eraerit et

usus fructus ad eura pervenerit.

10. De re legntarii.

11. Si quia rem suam, quasi non suam legaverit.

12. De ¡ilienatione et oppiguoratione rei legato.

13. De liberatione legata.

14. De debito legato creditori.

15. De dote uxori legata.

16. De interitu et mutatione rei legatee.

17. De interim quaruudam ex pluribus rebus legatis.

18. De grege legato.

19. De œdibus legatis.

20. De peculio.

21. De rebus corporalibus et incorporalibus.

22. De legato generali.

23. De optione legata.
24 Quibus legari potest.

25. Jus antiquum de incertis personis.

26. Jus antiquum de posthumo alieno.

27. Jus novum de personis incertis et posthumo alieno.

28. De posthumo alieno hœrede instituto.

29. De errore in nomine legatarü.

30. De falsa demonstratione.

31. De ialsa causa adjecta.

32. De servo hoeredis. «

33. De domino hœredis.

34. De modo ct ratione legandi: de ordine scriptum;.

36. Si pcenü nomine relinquutur, adimatur, vel transferatur.

Lib. 2. Tit. 21. De Ademptione legatorum et translatione.

; De ademptione.

1. De translatione.

Lib. 2. Tit. 22. De lege Falcidia.

Ratio et summa hujus legis.

1. De pluribus hœredibus.

2. Quo tempore spectatur quantitas patrimonii, ad quam ratio

legis Falcidiœ redigitur.

3. Qua; detrahuntur ante Falcidiam.

Lib. 2. Tit. 23. De fidei commissariis haereditatibus.
Continuado.

1. Origo fidei commissorum.

2. De fidei commissio hœredis scripti.

3. Effectua restitutionis hœreditatis.

4. De senatus consulto Trebellinno.

5. De Renatus consulto Pegasiano.

6. Quihus casibus locus i st senatus consulto Trebelliano vcl

7. Pegusiuni in Trebelliatiuiu transfusio.

8. De qtiibiiH liH'rrdüi-is. et in quilma fidei coniiuisaaiüe, su-

pra dicta locum Imbeant.
i). Dtíeo, quod haeres volúntate testatoris deducit, prœcinlive.
10. De fidei commissi! ab intestate relictis.
• 11. De fidei commisso relicto a fidei conimissario.

12. De probatione fidei commissi,

Lib. 2. Tit. 24. De singulis rebus per fidei commissum relictis.
Summa.

1. Quse relinqui possunt

2. De libértate.

3. De verbis fidei commissorum.

Lib. 2. Tit. 25. De Codicillis.

Codicillorum origo.

1. Codicilli fieri possunt vel ante, vel post testamentum, imo

etiam ab intestato.

2. Codicillis heereditas directo dan non potest.

3. De numero et solemnitate.

Lib. 3. Tit. 1. De hsereditatibus qnse ab intestato deferuntur.
Definitio intestati.
-■' 1. Primus ordo succedentium ab intestato.

2. Qui sunt sui hœredes.

3. Quomodo sui hteredes limit.

4. De filio post mortem patrie, ab hostibus reverso.

5 De memoria patria damnata ob crimen perduellionie.

6. De divisione hœreditatis inter suos hœredes.

7. Quo tempore suitas s(>ectatur.

8. De nato post mortem avi, vel adoptato a filio emancipato.

9. De liberie emancipatis.

10. Si emancipatus se dederit in adoptionem.

11. Collatio filiorum naturalium et adoptivorum.

12. De bonorum possessione contra tabulae.

13. Unde cognati.

14. Emendatio juris antiqui. De adoptivis.

15. De descendentibus ex fœminis.

Lib. 3. Tit. 2. De legitima agnatorum successione.
Secundus ordo hœredum legitimorum.

1. De agnatis naturalibus.

2. De adoptivis.

3. De maeculis et fœminis.

4. De filiis sororum.

5. De proxhnis vel remotis.

6. Quo tempore proximitas spectatur.

7. De successorio edicto.

8. De legitima p&rentum successione.

Lib. 3. Tit. 3. De senatus-consulto Tertylliano.

De lege duodecim tabularum et jure pretoria.
L De constitutione divi Claudii.

2. Ad senatus consultum Tertyllianum. De jure liberorom-

3. Qui prœferuntur matri, vel cum ea admittuntur.

4. Jus novum de jure liberorum sublato.

5. Quibus mater prœponitur et quibuscum admittitur.

6. De tutore liberis petendo.

7. De vulgo qutcsitis.

Lib. 2. Tit. 4. De senatus-consulto Orficiano.
Origo et summa senatus consulti.

1. De nepote et nepte.

2. De capitis diminutione.

3. De vulgo quœsitis.

4. De jure accrcscendi inter legítimos h redes.

Lib 3. Tit. 5. De successione cognatorum.

Tertius ordo succedcntium ab intestato.

L Qui vocantur in hoc ordine. De agnatis capite minutis.

2. De conjunctis per fœminas. ^

3. De liberis datis in adoptionem. (

4. De vulgo quœsitis. V

5. Ex quoto gradu vel ngnati vel cognati succedunL

Lib. 3. Tit. 6. De gradibus cognationum.

Continuatio, et cognationis divisio.
L De primo, secundo et tertio gradu.

2. Quartus gradue.

3. Quintus gradus.

4. Sextus gradus.

5. De reliquis gradibus.

6. De gradibus agnationis.

7. De graduum descriptione.

Lib. 3. Tit. 7. De servili cognatione.

Collatio ordinum et gradum.

Lib. 3. Tit. 8. De successione libertorum.

Qui Biiccedunt, de lege duodecim tabularum,

1. De jure prœtoria.

2. De lege Papia.

3. De constitutione Justiniani.
4 Quibus libertinie succeditur.
Lib. 3. Tit. 9. De assignatione libertorum.

An assignari possit, et quis assignations effectus.

1. De sexu assignat!, et de sexu graduque ejus, cui assignatur.

2. De liberia in potestate vel emancipatis.

3. Quibns modis aut verbis assignatio fit: et de senatus con-

sulto.

Lib. 3. Tit. 10. De bonorum possessionibus.

Cur introducta! bonorum possessiones; et quis sit earum
effectue.

1. De speciebus ordinariis. Jus vetus.

2. Jus novum.

3. Species extraordinaria.

4. De sucQEssorio edicto.

5. De jure accrescendi et itcrum de successorio edicto.

6. Explicatio dicti temporis.

7. Quomodo peti debet.

Lib. 3. Tit. 11. De acquisitione per arrogationem.
Continuatio.

1. Qua? hoc modo acquiruntur. Jus vetus.

2. Jus novum.

3. EfTectus liujuB acquisitionis.

Lib. 3. Tit. 12. De eo, cui libertatis causa bona addicuntur.
Continuatio.

1. Rescriptum D. Marci.

2. Utilitas rescript!.

v * 3. Ubi locum habeat

4. * • • *
i 5. • • « •

6. Si libertates data? non sunt

7. De speciebus additis a Justiniano.

Lib. 3. Tit. 13. De successionibus sublatis, quae fiebant per bono-
rum venditiones, et ex senatus consulto Clau-
diano.

Lib. 3. Tit. 14. De obliírationibus. .
Continuatio et definitio.
1. Divisio prior.
1. Divisio posterior.

Lib. 3. Tit. 15. Quibus modis re contrahitur obligatio.
De mutuo.

1. De indebito soluto.

2. De commodato.

3. De deposito.

4. De pignore.

« PreviousContinue »