Page images
PDF
EPUB

fed conje&uram conje&uræ oppofuis. fe , animadverti , & quidem parum verofimilem verosimillimæ . Unde quum non liceret mihi effe tam beato , ut ab eo proficerem , committendum mihi haud putavi , ut errasse me faterer ubi ipse errori propior videbatur. Denique, ne id ignores, indicem auxi quammaxime, insertis iis quæ in nova hac editione acceffe runt . Ita vere adfirmare poffum, au&iorem emendatioremque proditurum efle libellum , si is, qui emendationi plagularum impreffarum præfirerit , tantum induftriæ attulerit quantum ego ad illius recognitionem attuli . Diligentiam enim operarum , quamvis exa&iffimam a bibliopola , viro integerrimo, ftipulatus "fim , ipfe præftare nequeo , plus quam centum milliaribus Argentorato remotus. Hæc funt, quæ scire te volui , LECTOR , antequam te ipfius libri le&ioni dares. Tu lucubratione quam in tui gratiam fuftinui litere fruere , & mihi , tua causa omnia volenti , & antiquitates Germanici juris multo majore ftudio adornanti , & brevi eidem prælo commiffuro , fave. Hala Kalend. Sextil.

со

[ocr errors][ocr errors]

clo 15ccxx111. Hæc ante biennium: Jam fcito, iterum diftra&is exemplaribus , me denuo libellum recognovisse , emendasse , nihilque feciffe reliqui, ut prodiret & au&ior & emaculatior. Eft hoc studium hujufmo. di, ut quotidie aliquid observes: nec quisquam tam bene subdu&a adscribendum ratione est , quin res, ætas, usus semper aliquid adportet novi aliquid moneat, ut illa, quæ te scire credideras, nefcias , & quæ tibi putaras prima

in experiundo repudies. Quod & mihi , quoties mea relego, evenit, evenietque fortaffis & in posterum , fi me vivo libellus quartum præla exercuerit. Sed hæc Deo curæ erunt , cui TE, , LE CTOR , æque ac me ipfum meaque omnia commendo. Francqueræ Frifiorum x. Kalend. Februar. cIɔ Iɔcc XXVI.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

vili

PRÆFATIO

PRIORI EDITIONI PRÆMISSA.

LECTORI BENEVOLO

$ S. P. D.

10. GOTTL. HEINECCIUS

JC.

Vantum utilitatis in jurisprudentia noftra antiquitatum Romanarum adferat notitia , nemo, nisi qui nunquam eft hisce sacris initiatus, ignorat. Equi

dein jam eo tempore , quo adhuc florebant res Ronanæ, vix quisquain præclarum jureconsulti nomen tueri videbarur , qui erat ab hoc insigni præftantiffimoque præfidio deftitutus . Plurima erat , tefte CICERONE (a) in omni jure civili antiquitatis effigies, on prifca verborum vetuftas, og allionum genera qusdam, que majorum confuetisdinem , vitamque declarabant . Hæc vero omnia quis quæfo inteligat , nisi qui interiorem fibi antiquitatis scientiain compara

verit?

(a) CIC. de Orat. 1, 43.

verit ? Hinc in maxima plerumque ac præcipua veterum jureconfultorum laude ponebatur accuratior antiquitatum notitia . PLINIUS, (6) ARISTONEM jureconsultum landaturus, nihil in eo magis, quam illam prisci moris peritiam , admiratur. Quam peritus , inquit, ille en privati juris dan publici ? Quantum rerum , quantum exemplos rum , quantum ANTIQUITATIS tenet ? Nihil eft , quod difcere velis , quod ille dotere non poffit . Mihi certe , quoties aliquid abditum quaro, inftar thefauri eft . Idem reconditarum litterarum præsidium etiam in ANTISTIO LABEONE celebrat GELLIUS; (c) ex quo discimus , pensumque habuiffe, nifi quod juftum fanctum que ele , in Romanis ANTIQUITATIBUS legiffet. Quum ergo jam ii jureconsulti , qui florentem viderant rempublicam , hoc præsidio carere haud poffe viderentur ; quid de noftris dicamus temporibus , quibus ita exftincta eft Romana refpublica", nulluin ut exstet , nisi in hominum meinoria teris illius for mæ veftigium? Aliæ hodie funt confuetudines , alia religio , alii inagiftratus , alia judicia , alia denique iinperiorum , & rerum publicarum facies . Et tamen peregrinis adstricti legibus vivimus , easque interpretari , & obvenienti

bus

nihil eum

[ocr errors]

ve

[blocks in formation]

bus hodie negotiis adplicare jubemur. Quis hoc præftiterit, nisi qui impreffam animo circumferat veteris illius Romanæ reipublicæ effigiem, &, ut JUSTINIANUS (d) alicubi monet, nihil ANTIQUITATIS penitus ignorer?

Equidem fi cui hoc dubium videbitur eum ego ad Gloffatores remittam, ad illud, inquam , hominum genus , cui , exstincto litterarum lumine , tantum ftatuebatur pretii , ut quasi Atlantis humeris cælum , ita eorum auctoritate jurisprudentiæ dignitas videretur fuftineri . Quid enim aliud eminentisfima illa ingenia in tot ridiculos ac pane pueriles errores abripuit , quam antiquitatum Romanarum omnisque politioris litteraturæ ignorantia ? Fieri eniin profecto haud poterat , quin homines , ejus reipublica ignari, cujus leges dos jura tractabant, tamquam illuni nolte kne lumine oberrantes fape offenderent , Sape laberentur, sape quovis potius , quam quo inftituerant , pervenirent . u eleganter ait M. ANT. MURETUS. Ve) Non pudebat ergo tum legi Fufia Canin mire a canina invidia; (legi Hortensia a

nescio

[ocr errors]

4) Princ. Inft. de teftam. ordin. (e) MURET. Part. 1. Orat. XVI. f) Gloff. ad princ. Inft. de Lege Fuf. Can.toll, edit,

antiguil.ex fæculo xv. Quam legem Fufiam Caniniam forte aquodam, qui Caninius nominabatur , indu&tam ; ut in publiciana dicitur infr. de aétionibus Salix, Nam canis servabat natu

ram ,

« PreviousContinue »