Page images
PDF
EPUB

1

poftliminii, de fervitute poenæ, de exfilio, aquæ
& ignis interdictione, deportatione & aliis.

AN TIT. XXI. De aultoritate tutorum, quid
antiquis fuerit auctoritas , quid administra-
tio , & quomodo interponi consueverit au-
ctoritas, docetur.

Ad TIT. XXII. Quibus modis tutela fini.
tur, de ritu explorandi pubertatem , & aliis
modis finiendi iutelam agitur.

Ad TIT. XXIII. De curatoribus, agitur de
curatione furiofo:um, & prodigorum , de ri-,
tu interdicendi bonis, de origine curationis
minoruin, de actoribus , & adjutoribus ,
aliisque rebus hue pertinentibus.

Ad TIT. XXIV. De fatisdat, tutor. (a curat.
fatisdationis origo, SC. sub Trajano factum,
ipfeque ritus fatifdandi explicantur.

AL TIT.XXV. De excufat.tut.vel curatarum,
multa differuntur ex antiquitatibus de lege Pa-
pia Poppæa & jure liberorum , de liberorum
recens natorum professione , de administratio-
ne fifci, &ararii, de fchola Romana , Cpol. &
Berytenfi & variis in illa Professoribus, Gram-,
maticis, Rhetoribus, Philofophis, Medicis,
Jureconsultis, eorumque immunitatibus.

Ad TIT.XXVI. De fuspelt. tutorib. vel cu-
ratoribus, origo hujus criminis ex lege XI
Tab. explicatur.

APPENDIX Libri I. Ea fupplet, que in in-
ftitutionibus de jure perfonarum omittuntur ,
Hinc in illa agitur de jure civitatis & Quiritiú,
de Latio & latini nominis eorumque juribus,
de Italis, de provinciis , earumque formulis,
de municipiis, coloniis,præfecturis, civitatibus

foede-

[ocr errors]

foederatis , de peregrinis , denique eorum.
que conditione & juribus, aliisque.

[ocr errors][merged small]

A

D TIT. I. De rer. divifo do adquir. rer.

domin. explicatur , quomodo Romani
res sacras Diis superis; religiosas diis infe-
ris consecraverint, quomodo fepulcra cir-
cumscripserin limitibus , quomodo muros
aratro fignarint, ac deinde dedicatint ? Quæ
res dictx veteribus publicæ , communes ,
universitatis , nullius? Quanam res mancipi
& nec inancipi ? quomodo facta mancipa-
tio , in jure cessio , sub corona venditio ,
auctio , traditio, adjudicatio ? Quid Domi-
nium quiritarium & bonitarium?

Ad TIT. II. De rebus corporalibus do in.
corporalibus, hæc divisio e principiis Stoico-
rum explicatur.

Ad TIT. III. De fervitut. ruftic. den urba-
nor. pradiorum de utrarumque origine & in
dole ex antiquitatibus Romanis differitur.

Ad Tit. IV. & V. De ufufru£tu , usu doo
habitatione, eorumque origine agitur.

Ad TIT. VI. De ufucapionibus der Longi tem-
poris praferiprionibus origo horum jurium ex
jure Attico & legibus XII. Tabularum deriva-
tur, & de legibus Atinia, Julia , Plautia , Scri.
bonia aliisque novis constitutionibus agitur.

Ad TIT. VII. De donarionibus disseritur de
differentia doni & muneris, de donis Roma-
norum variis , veluti strenis , apophoretis ,
muneribus natalitiis , luftricis, nuptialibus,

xeniis,

ܕܢ

xeniis, &c. Eadem occasione de lege Gincia & aliis juribus eorumque origine agitur.

Ad TIT. VIII. Quibus alienare licer vel non licet, tota materia de dotiumn origine & jure, ut & de ritibus dotem dicendi, dandi promittendive tra&tatur. Agitur item de alieAatione pignoris & rerum pupillarium.

Ad TIT. IX. Per qums per fonas cuique ato quiritur , præcipue de adquæftu per liberos horumque peculio, ut & per servos m2, tres familias , personasve liberas agitur.

Ad TIT. X. XI. XII, XIII. De testamenris ordinandis, de teftam. militar. don qui teStari non poffunt , oftenduntur prima rei teftamentariz" initia , additurque , quomodo teftamenta in comitiis calatis, in procinctu , per æs & libram, ut & prætoria facta fcriptaque fint. Agitur etiam de teftamentis inilitaribus , de teftamentis feminarum, de exhereditatione liberorum vetere & nova, ut & abdicatione eorum &c.

AD TIT. XIV. heredibus inftituendis, de iis præcipue agitur, qui heredes institui haud potuerint, quales erant peregrini , cælibes , orbi , universitates , in quibus tamen non comprehenduntur municipia. An & quinam Dii potuerint heredes inftitui ? Qualis as hereditarius , & quomodo computandus?

Ad TIT. XV. XVI. De vulgari do pupillari fubftitutione in utriusque originem inquiritur, fimulque ejus formula

& modus oftenduntur. Ad TIT. XVII. XVIII. XIX. Quibus modis reftam. ir firmantur, de querela inofficiofi teft. ur dan de hered. qualitate de different.explica

tur ,

xxiy Index Titulorum partis Prima. tur, quænam teftamenta fuerint nulla vel ininjufta firmata , rupta , irrita , rescilla : quæ fue., rit origo querelæ inofficiofi, ejufque natura ? quæ origo portionis legitimæ ? Quinam heredes dičti necellarii, lui & necellarii, exfranei? Quibus ritibus creta & addita heredicas. Quibus pro herede gestio? Quid inmixtio & agnitio?

Ad TIT. XX, XXIL De legatis eorumque ademprione do translatione , ut dgn lege Falcidia, ostenditur , quotuplicia legata fuerinti, quo. modo legatuin sit per vendicatiofiem, damnationem , finendi modo, per præceprionem? Quænam fuerit horum legatorum differentia? Quid legatum partis hereditatis ? Condiderantur porro leges Furia teftamentaria, Voconia, Falcidia, earunque origo & materia expenditur.

: AD TIT. XXIII. XXV. De fideicommifsis universalibus den fingularibus ego de codicillis: fideicommiflorum origo, forinulæ , natura", oftenditur : adduntur nonnulla de SC. Tre. belliano, Pegasiano, Aproniano, de codicillorum nomine, natura , origine,, & quæ hic pertinent, aliis.

ANTIQUITATES

ROMANÆ
JURISPRUDENTIAM

ILLUSTRANTES.

PROOEMIVM.

Uum Justinianus Imperator in In-
ftitutionum procemio potissimum
collectionis suæ texat historiam ;

fa&turi videbimur operæ pretium, # & nos illius exemplo juris Romani colleCtiones , tum ante Juftinianum , tum poftea confectas , veluti per indicem recensuerimus.

1. Urbem Romam principio Reges habuere , I. Legum qui manu initio omnia regere, poftea vero & colle&io, leges quasdam curiatas ad populum ferre coe- feu jus

Papiriaperunt. Tacit. Annal. 111, 26. L. 2. §. 1. D. de orig. jur. Has leges regias, maxiine facras primus collegit C. (a) Papisius, non inulto poft exactos Keges Pontifex Maximus; ut patet ex

Dio.

num.

(a) Pomponius L.2. 8.2. & 36. D. de o..modo Sexe

tum modo Publium vocat: Dionyfius vero Halicarnasseus, cui plurimum ea in re credendum ,CAHein. Ant. Rom. T. do

А

« PreviousContinue »