Page images
PDF
EPUB

1

tibiis, coronis, larvis, thermis , torquibus ; Lucernis agitur ; ( cui enim non dictus Hylas ? ) sed de iis , quæ ad ftatum reipublicæ Romanæ, ad legum origines & rationes, ad ritus formulas & folleinnia populi Romani verba , ipsumque veteruin judiciorum ordinem pertinent, fine quibus intelligi haud poflunt leges Romanorum. In confiliuin ubique adhibui auctores præftantiffimos , quos omnes ipse evolvi, & , quantun libuit, bona fide citavi . In prioribus titulis multum me fateor profeciffe ex illuftris THOMASII dissertationibus, quibus Institutiones illustrare cæpit , (r) quæ fi omnes vidissent lucem, luperfedere potuiffem hisce lucubrationibus . Multum quoque adjumenti mihi attulerunt æterna CUJACII, HOTTOMANORUM, BRISSONII, BALDUINI, PET. FABRI, BRUMERI, M. VERTRANII , MAURI, SIGONII, SALMASII , JO. FR. GRENOVII , EZ. SPANHEMII , MENAGII, NOODII, BYNCKERSHOEKII, PERIZONII, HUBERORUM, BURMANNI, SCHULTINGII, aliorumque doctiffimorum virorum opera , quæ diurna nocturnaque versavi manu. Legem tamen hanc ego

inihimet ipse dixi , ut semper ad fontes recurrerem: eaque re factuin est

ut haud pauca

obser

(r) De usu prattico inftitutionum , in quibus

tamen adhuc non longius , quam ad Lib. I. Tit. XII. progrellus eft.

simul dedi operam ,

obfervarem

quæ

aliis in mentem haud veniffe arbitror. Quum vero in prælectionibus , quarum memini , publicis ordinem Inftirutionum fequutus effem ; nolui poftea ab eodem recedere, fed eumdem in toto opufculo fervandum existimavi', ea tamen lege, ut potiores , quæ in pandectis occurrunt, materias justo loco atque ordine infererem multaque , quæ in utrisque desiderantur , hinc inde suppleren. Sic quum verbi caufsa distinctiones personarum omnes neque in Institutionibus , neque in latiore Digeftorum opere explicatæ fint ; de illis accuratiffime egi in adpendice libri primi , ubi in

ut quæ a CAR. SIGONIO in libris de antiquo jure civium Rom. Italia edo frovinciarum , ut & EZECHIELE SPANHEMIO in Ore be Romano paullo prolixius traduntur, tam- , quam in nucleo exhiberem . Eadem cura & divisionein illam rerum mancipi. & nec mancipi , de qua altum est in jure nostro Glentium expofui Libro II. Tit. 1. Multa quoque di&ta invenies de jurisdictione & imperio , de ordine judiciorum , de feriis & dilationibus., de edendo, postulando

, procuratoribus , de jure dotium , divortiis, aliisque juris capitibus , quæ Sicco pede in Institutionibus prætereunda putavit TRIBONIANUS. Ut paucis di

ita in hoc opere versatus fum , liceat mihi fructum uberrimum ad consciens tiam meam referre . Illud unum doleo , inter concatenatos labores non licuiffe inihi

elle

cam ,

ut

Xyiil Prefario Priori Edit. pramini effe tam felici , ut paullo severiore tima menda omnia tollerem. Ea TU, LECTOR BENEVOLE, tantisper æquo animo feras , rogo , dum in calce pofterioris partis indi cem eorum , in quibus operæ aberrarunt , confecero . Interim fruere his , & ANTIQUITATES GERMANICAS, quæ ad illuftrandum jus Germanicum hodiernun faciunt , & quas ego jam a plurimis annis perpolivi , eadem methodo expoficas , brevi, fi Deo vifum fuerit, exfpecta . VALE. Ex Acadeinia Fridericiana, ipfis KAL. SEPT. clələcCXVIII.

TITUL OR U M

PARTIS PRIMA,

E T M A T E R I A R v M

quæ in illis tractantur.

[merged small][ocr errors]

A

D PROOEM. De variis juris Romani

collectionibus disseritur.
Ad TIT. I. De juftitia em jure, agitur de
jureconsultorum veterum philosophia , &
æmulatione cum philosophis.

Ad TIT. II. De jure Nat, gent., dos civili ,
agitur de ritu ferendi leges & plebiscita, ut
& de SC. de Prætorum & Ædilium edictis,
de jureconsultorum origine & refponfis , de
constitutionibus principum, & aliis,

Ad TIT. III. De jure perfonarum, agitur
de servorum Romanorum conditione & va.
riis generibus.

AD TIT. IV. & V. De ingenuis en liber-
rinis, agitur de variis manumittendi ritibus ,
de libertinorum conditione , variis generi-
bus, infignibus.

Ad TIT. VI. Qui, de quibus ex cauffis manum.
non poffunt , agitur de legis Æliæ Sentiæ origi-
ne , ratione , variis capitibus , & abrogatione.

Ad TIT. VII. De Lege Fufc. Canin, zollenda

[ocr errors]

1

agitur de hujus legis origine, ratione , ma-
teria, abrogatione

Ad TIT. VIII. De his, qui sui vel alieni
juris funt, agitur de Do:ninorum potestate
& crudelitate in servos & variis legibus ,
quibus illa coercita .

Ad TIT. IX. De patria potestate, agitur de
antiqua patrum poteftate in liberos, veluri de jure
vitæ & necis, de trina venundacione liberorum,
de judiciis domesticis, de adquæstu per libe-
ros, & quid in his omnibus sensiin mutatum fit.

Ad TIT. X. De nuptiis, agitur de variis
ritibus nuptiarum ,

veluti confarreatione ,
coemtione usu , eorumque effectibus , ut
& de nuptiarum requifitis.

APPENDIX De legitimatione , in fpurio-
rum conditionem , originem legitimationis
variaque ejus genera inquirit, ubi & de che
riæ datione.

Ad TIT. XI. De adoptionibus , de variis
adoptionis generibus, & ritibus in ea adhi-
bitis disleritur.

Ad TIT. XII. Quibus modis pan. pot. Sol-
vitur, agitur de ritibus emancipationis ejuf-
que variis fpeciebus.

Ad TIT. XIII. XIV. XV. XVII. XX. De tute-
lis testameniaria, legitima, fiduciaria , dati-
va, partim origo tutelæ, partim leges XII. ta-
bularum de rutelis explicantur . Adduntur
quædam de ritibus dandi tutores, ut & de tute-
la mulierum, cujus historia latius traditur.

Ad TIT. XVI. De capitis deminutione, ejus
origo ex antiquo census instituto deducitur,
multaque ex antiquitatibus explicantur de jure

poft-

« PreviousContinue »