Page images
PDF
EPUB

po 245. Ejurato regno , Valerius Poplicola Servii institutun revocafle , eumque in finem Quæstores creafie videtur. Inmo pauperes. aliquamdiu tributoruin onere exsoluti , donec decrevit Senatus anno U. C. CCCLXIX. uç plebi, quæ eo usque suis fumtibusmilitaveru, stipendiun quotannis ex ærario folveretur. Hoc eniin facto coacti sunr omnes y tributum ex cenlu quotannis in ftipendiumi inilitate conferre. Liv. IV, 59. 60. Hinc magna fubinde certamina inter patres & plebem de conferendis tributis, quæ sæpe a Tribunis impedita, fæpe a Senatu remilla, nec raro ob neceffitatem reipublicæ aucta funt ,, LIC: refert Car. Sigon. de antiquo jure civi Rom. Is. If. p. 197. feque. Quin indicta fæpe tributa teineraria , propter periculi inagnitudinem , veluti post urbem a Gallis captam, item bello Punico fecundo, Valerio Levino & M. Claudio Marcello colli quando ipfæ matronæ auruin & ornamenta fual conferre non dubitabant. Feft. voce rribuam p. 468. Liv. XXVI, 16. Poftremno annua dibuta plane reinilla sunt: A. U. C. IDEXXXVIpoftquain L. Paullus e præda Macedonica incredibilem vim auri in tulerat in: ærarium. Cic. de offic. II, 2.2.. Plin. Hift. Nat. XXX, 3. idque ad confulatum usque Hirtii: & Panfa inanlille tradit Plutarchi Vite Baullo po 275. Toma l. Roft ea teinpora tributi collati trequentiffuna fic inentio, & sub Imperatoribus eo res redüt, ut multa invenitentur: nova tributa locupletando ærario & non folum provinciis a populo ftipendias a principe tributa imponerentur , Theoph.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

crát por:

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

S. 40. Inft.de Rer. Divis. Cujac. Obferv. VII, 3.
verum etiain durior subinde hac in re fierer
conditio civium Roinanorum.

LIX. Diversa a tributis erant VECTIGA- LIX. Jus LIA, Cujac. Obf.VII, 4. quæ vel portorii, vel ve&iga. decumarum & fcriptura, vel falis, vel vicesima

liū qualia nomine exigebantur. Portoria pecuniæ erant, toria. quæ portitoribus pendebantur , id est, iis qui mercedes mercibus in portum vel per ponten devehendis exigebant. Hirt. Bell. Alex. XIII. L. 60. 9. 8. D. Locat, condu[l. Jul.Cæf. Bell.Gall. III. princ. Sed illa, portoria lege lata, civibus in urbe ac per Italiam remisit Q. Metellus Nepos, Dio Call. XXXVII. P. 59. Postea tamen peregrinarum mercium portoria denuo instituit Jul. Cæsar, tefte Sueton. Jul. XLIII. Eaque diutiffime exacta funt fub Imperatoribus fequentibus, quippe quorum primum ea penitus remififfe legimus Helviun Pertinacem : auctor est Herodian. Hift. 11, 4. quamvis illud reftitutum elle a fuccefforibus, ex L. 2 I. pr. D. de don. int. vir.& uxor. intelligamus.

LX. Decumæ exigebantur a civibus Roma- LX. Denis, vel Latini nominis sociis , qui in Italia cumæ & aut extra Italiam publicos agros arabant. Id fcriptu... enim fiebac ea lege, ut frumenti decimas penderent. Sin vero qui filvis vel pascuis publicis hoc modo frueretur; pecunia, quæ inde redibat, Scriptura adpellari consuevit. Solebant scilicet Romani agros, hoftibus bello adeintos , ficulti effent, civibus; sin inculti, Italicis hominibus per censores locare, ea lege, ut decimam frumenti , quintam reliquarum frugum præftarent; e paicuis vero certum pende

rent

ra.

rent stipendium . Poftea quum divites plera-
que ad se rapuiffent: A. U.C. CCCLXXVII.
à C. Licinio Stolone lata eft lex, ne quis
plusquam quingenta jugera agri, centum pecoris
majoris capita , quingenta minoris poffideret
Liv.V1,35. VII, 16. Aurel. Victor, de vir. illuftra
XX. Sed quam parum ea lex valuerit vel inde
patet , quod non multo poft ille Licinius Sto-
lo a M. Popillio Länate ex sua lege X. millibus
æris eft damnatus , quod M. jugeruin agricumn
filio poslideret , emancipandoque filium fraua
dem legi feciflet. Liv. Vli, 16. Hinc eamdem
legem poftea A. U.C. 15 cxx. retulit Ti. Sem-
pronius Gracchus, Trib. pl. cujus tamen lan-
&tionem mox elusit Senatusconsultum , quo
agri vendi julli sunt: unde denuo divitibus
cesserunt folis. Quare denique Sp. Thorius,
Trib. pl. lege lata sanxit , ne agri amplius
dividerentur, fed pofleffores in iis relicti ve-
Etigalia pro iis penderent , eaque pecunia
plebi distribueretur. Cujus legis fragmenta
ex antiqua tabula ænea edidit Car. Sigon, de
anriquo jure Ital. II, 2. p.638. Denique alius
tribunus totum illud vectigal nova lege su-
ftulit. Appian. de Bello Civ. I. p. 366. Quum-
que folus fupereflet ager Campanus ; eum
quoque divifit Jul. Colar Conful. Suet. Jul.
xx. Unde ex eo tempore conqueftus eft Ci-
cero : Epift. ait Atr. 11, 16. Porroriis Italia
sublatis , agro Campano diviso , veltigal nul-
Ium superesse domefticum, præter vicefimam.

LXI. Tertiu n ve&tigalis genus e fale redinonæ fa

bat . Instituerunt eniin Romani poft exactos
Itatim Reges, ut sal non a privatis venderetur,

fed

1

LXI. An

Lariz os

[merged small][ocr errors][merged small]

fed ininoris e publico acciperetur. Liv. II, 9.
Bello autem Punico secundo, vectigal novuin
a censoribus Claudio Nerone & Livio Salina-
tore maxiine tamen ab hoc inftitutum ex sala-
ria annona, (t) ut teftatur Liv. XXIX, 37. Sal
enim hi censores fextante Romæ ; pluris in con-
ciliabulis ; & alibi alio pretio præbendum lo-
caverunt , eoque novo vectigali locupleta-
runt ærarium. Sed hoc vectigal demum ab
usu receffit, ut patet ex verbis Ciceronis paul-
lo arte relatis , quamvis, quo tempore id fa-
Etum haud adeo liquidum fit. Sigon. de anti-
quo jure Civ. I, 16. p. 207.

LXII. Diurius Romæ in usu fuit quartum.
genus vectigalis, quod vicefina di&tum. Ejus LXII. Vio
origo referenda ini annum U. C. CCCXCVIII.
quo Cn. Manlius legem novo exemplo ad Sutrium
in caftris tributim de vicefi ma eorum, qui manu-
mittuntur, tulit. Patres, quinea lege haud par-
vum veltigal inopi arario effet, auctores fuerunt.
Lib. VII, 16. Quoties ergo fervus manumit-
tí batur, vel herus vel libertus pendebat vice-
finnam. Arrian. Diss. Epift. 11, 1. O'tan Ev spént?
Tis éri sparnyő outõ Szaov, od evézóin-
σαν και επoίνσε. τι, έςρεψε και αυτό δελoν έπι
sparnyő, amo štev, vai vj cixosli oito Sivas
isciac. Quando quis fervum suum apud Pratorem
vertit , num ifta vertigine nihil egit? Enimvero
egit aliquid. Quid autem? Servum suum veroit

apud
(t ) Et inde alteri Censori Salinacoris cognomen

hæsic. Errat ergo Bulinger, de Vectigal. P. R.
XV. qui Salinatorem non introduxitte, fed re-
ftituiffe hoc vectigal exiliinat . Vid. v. C.
Burmano, de Vectigal, P.R. VI. p. 116.

apud Pratorem. Numquid prarerea? Immo dos viccfima folvenda erit. Similis eft locus apud eundem Lib. III, Cap. XXVI. Arrian. Dillert. Epift. II, 1. Tardius tamen ab Augusto id etiam ad fervos venales prolatum videtur, pro quibus vicesima quinta () pendenda erat abemtore ,

fi Tacito Annal. X111, 3 1. fidein habemus, idque auruin vicesimariun in fanctiore ærario (+) ad ultimos reip. cafus fervari consuevit. Liv. XXVII, 1o.

LXIII. Oppressa per principes republica Nova ve- multa nova inventa sunt vectigalia, quibus lodigalia cupletaretur ærarium. Unde de Augusto SueJatoribus ton. XLIX. Ærarism militare cum velt galibus inventa . novis inftituit . Talis erat centesima rerum

venalium, quam A. U. C. Iɔcclix. inftituerat Auguftus, tefte Dione Call. LV.p. 648. Tiberius priinum confirmavit, Tacit. Ann. 1, 78. poftea, ut populo aliquid daret, ducentefiinam induxerat. Id. Annal, II, 42. denique quum eain Tiberius iterum in usumn revocaffet,

[ocr errors]

LXIII.

cen

(*) Tacit. Ann. XIII, 31. Vicefimæ quintæ me

minit : fed ex Dionis Hift. LV. p.652. conftat, Auguftum auctorem hujus vectigalis non quintam & vicesimam, fed quinquagefimam so né. aos mas TermiXOSÁS, a servis venalibus exegiffe. Alterurrum ergo erralle dixeris, nisi forte ali. quis ex Augusti Succefforibus hoc vectigal au

xerit. (*) Huic vectigali colligendo præfe&us aliquis

fuit, qui adpellabatur Vicefimarius velexosátu: fi sequamur emendationem in verbis fragmenti Traguriani Petronii, quam repræsentar V. C. Burmann. de Vectigal. F. R. X. p. 192.

« PreviousContinue »