Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

adpellarit? Cui Cicero: Ego mehercule don
roni doo omnibus municipibus duas esse cenfeopte
trins: unam natura , alteram civiraris: ut ille
Cato , quum esset Tusculi natus, in populi Rom.
civitatem susceptus eft. Itaque quum ortu Tuscu-
lanus effet, civitate Romanus , habuit alteram
loci patriam , alteram juris. Et quibusdam in-
terjectis: Sic nos do eam parriam ducimus , ubi
nnci, dar illam, qua excepri Jumus. Sed neceffe
eft , charitate eam prastare, quä reip, nomen unie
verla civitatis eft : pro qua mori da cui nos toros
dedere, doo in qua noftra omnia ponere en quafi
confecrare debemus. Dulcis autem non multo fe-
cus eft ea, qua genuit, quam illa, que excepie »
Iraque hanc meam ele patriam , prorsus nun.
quam negabo, dum illa foc MAJOR, doo hat
in ea contineatur. Hinc fæpe fiebat, ut unus
idemque & Romæ & in municipio fuo summos
honores gereret. Ita Milo, dum jarn Roma
Consulatum petebat, Dictator erat Lanuvii in
patria naturali. Cicero pro Milone XXXVII. Er
Ciceronis filius Ædilis apud municipes fuos
Arpinates patris voluntate factus est, tefte eo.
dem Cicerone Epist. ad Fam. XIII, II. Immo
ipse Hadrianus jam Imperator veteri ritu in
patria sua Quinquennalem fe creari paflus eft
Spartian vit. Hadr. XX. Inter municipes tamen
& cives ingenuos aliquain fuiffe privati juris
varietatem, paullo post docebimus.

VI. Postea, ubi major paullatim dignatio vi. Hinc Romanæ civitatis elle coepic; jus civitatis par- potroci. cius dari , & vix cum quibusdam Latii populis vitate vel ad augendam rem Romanam, vel honoris et LatiCauffa communicari ccepit. Liv. VIII, 13. 14. ni quidā,

Ejus

fed non M %

eodem jure.

[merged small][ocr errors][merged small]

Ejus beneficii Latinorum populis ac Hernicis dati primus auctor Sp. Caffius tertiuin Conful circa annum U.C. CCLXVII. Dionyf. Hal. VIII. p. 538. fequ. Aft quum consul ille popularis & de adfectata tyrannide suspectus, tam late hoc populi Romani beneficium interpretaretur , ut Latinis & Hernicis cum jure civitatis etiam jus fuffragii datun contenderet ; folebant deinde Romani jus civitatis ita dare , ut pro diverso fociorum in populum Romanum studio, modo jus fuffragii simul concederent , modo illud disertis verbis exciperent. Primni sine jure fuffragii civitatem acceperunt Cærites. (b) Strabo Georg. V. p. 222. Gell. No{t. Attic. XVI, 13. Mox & Campanis equitibus, Fundanis & Formianis eadem lege data civitatis jura. Liv. VIII, 14. nec non Acerranis, Liv. VIII, 17. Anagninis , Liv. IV, 43. aliisque pluribus , de quibus accurate Ez. Spanhein. Orb. Rom. Exerc. 1, 1. 8.p.16. fequ. Contra ea Lanuvini, Aricini, Nomentani, Pedani aliique in civitatem ita accepti funt, ut &jure ferendi fuffragii, & capiendi in urbe muneris gauderent : unde & ejufmodi oppida veluti xat'lEoXlW MUNICIPIA, dicta, ut docet Ulpiad. L. 1. §. 1. D. de municip.

VII.

(6) Inde factum ut Censores eos , quos suf

fragii jure privabant, in Cæritum tabulas ree
ferre dicerentur. Gell.l.c. Afcon. Pædian, in
Cicer. Divinat. p. 1759. De his intelligendus
Horatius Epift. I. 6. v. 62.

Cærites cera
Digni, remigium vitiofum Iracenfis Ulyfis.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VII. Invaluit præterea , ut eciam a jure vil. Qui Latii via pateret ad jura civitatis iis omni- in Latinis bus, qui in patria, Latio donata, magistra- civitati. tus geslerant. Appian. de Bello Civil. 1!. P: giftratus 443. Strabo iv. p. 187. Quod jus Trajani gefierant, adhuc ævo valuit ut patet ex verbis Pli- fiebant

ciyes. nii Paneg. XXXVII. His quoque, quibus per LAtium civitas Romana paruisser.

VIII. Poftremis reipublicæ temporibus la- VIII. CW tius paulatim diffusuin eft illud Romanæ civitatem vitatis beneficium. Quum enim paullo ante

quoque

impetraquibusdam tantum Latii urbibus jus civitatis bant L2 Romanæ fumıni beneficii loco concederetur ; tini, fi lata deinde lex est, ut e sociis ac Latini no- mi relia

Airpe dos minis promiscue, qui ftirpem ex fe domi re- quisent, liquerant, cives Roinani fierent. Liv. XLI, 8. aut ali. Accessit altera lex anno lɔ CLXIII. a Servilio cufaffeut Glaucia, de repetundis lata , ut Latinis ef- repetunset jus civitatis consequendæ in illius civis

daruin. feu fenatoris locum , qui accufatus ab iis repetundarum, a Romanis fuiffet damnatus. Cicero pro balbo XXIV. IX. Primus L. Julius Cæsar , (c) occisio

IX. Civi jam

omnibus, (c) Non levicer ergo errat editor Ciceronis

oracionum Parisiensis novillimus ; qui hanc
legem Juliam latam pucat a Sex. Julio Cæ-
Care, Consule A. U. C. DCLXII. Mulcoque
gravior error est Ant. Auguftini , de Leg. eye
SC. pag: 120. T. 1. Thef. Ant Rom. qui Cæsa-
rem Di&atorem hujus legis au&orem fins
gic . Sex. Julio Cæfari tribuere videtur Ap-
pianus de Bello civ. 1. p. 379. Sed quum Sex.
Julius Cæsar amno U. C. DLXIIL. cum L.
Marcio Philippo; L. Julius Cæsar vero anno se-

quens

M 3

tas CUIN

Latinis & jam ut videtur, collega P. Rutilo Lupo ansso
Italis cô. V. C. 13 CLXII lata lege Julia, civitatem sociis
municata ac Latini noininis dedit, qui flagrante bello
Jegibus
Julia &

Italico in fide manferant. Appian. Bello Civ. Pleia. 1. p. 379. Cicero pro Balbo xir. Vell. Paterc. II.

16. 17. Poftea confecto trifti bello sociali, vel anno U.C.Iclxv. Cn. Pompejo Strabone & L. Porcio Catone confulibus , ut patet ex Alcon. Pædian. ad Orat. Cic. pro C. Cornel. vel fequente anno la clxvi. L. Cornelio Sulla & Q. Pompejo Rufo Coff. (d) lara lege Plotia a M. Plautio Silvano & C. Papirio Carbone Tribunis plebis, civitas communicata cum omnibus fociis Latini nominis , immo & peregrinis illis, qui fæderatis civitatibus adfcripti fuiffent, s tum quum lex ferebatur, in Italia domicilium babuiffent, de la fexaginta diebus apud Prarorem ellent profesli . Cicero pro Archia Poeta VII. Pofremi arma pofuerant Lucani & Samnites, fed & hos tamen civitate donari placuit A. U. C. IDCLXX. Flor. Epit. Liv. LXXXIV. ex quo loco etiain constat , novis his civibus per universam Italiam jus fuffragii fuiffe dacum. Et initio quidem in octo novas, id eft , poftremas tribus urbanas conlecti fuerant ; Vellej. II, 20. postea in veteres XXX.

poft quente cum P. Rucilio Lupo confulatum gef. ferit: vero finilius eft, hunc legem tuliffe, & quidem , collega Rutilio jam occifo . Unde

cur a solo Julio lex nomen acceperit, nulla collega fačta mentione .

Vid. Schvvarz. de jur. Italo S. III. Ezech. Span

lem. Orb. Rom. I. 1. 13. p. 3o. (d) Minime vero fubfequente Cinnx consulatu,

u tradic Flor. Epit. Lib. LXXX.

fimul paret

poft irritos P. Sulpicii, Tribuni plebis & C. i Márii conatus translati funt a C. Cinna conHo fule. Appian. de Bello Civ. I. p. 380. Epit. Liv.

XXX. Ex quo tempore æquo per oinnia jure usi 1 funt cives Romani veteres & novi per univer

fum Latiuin & Italiam , adeo ut & jus petendi
honores habuerint. (Cic. pro Sulla VI.VII.)
& jus census, (Onuphr. Panv. ad faft.conful.
anno 15CLXVIII. jus facrorum publicorum.
Noris Canotaph. Pif. Dis. 1. cap. 5. p. 72,
Ez. Spanh. Orb. Rom. 1, 1. 13. p. 3o.

X. Italia tunc a fupero mari Arimino & X. Paul.

Ancona, feu Rubicone fluvio, ab inferiore lo poft & ES Lucca terminabatur: reliquum tractum ad Al- Cisalpi. EA pes usque Galli Cisalpini & Veneti insede- nis civi

tas data, rant. Galli porro in Cispadanos & Transpa.

danos dividebantur . Priores civitate donati 1 Cispadani , utpote Italiæ propiores. Ez. Spanhi. 5) Orb. Romol, 1. 140p. 32. Poftea & Tranfpadani

civitatis jura obtinuerunt una cum Veneris
Nam quum antea Latii jus impetraffent a Pom-
pejo Strabone ; ( Afcon Pædian. ini Ciceronu
Pifon. Po 262.) ipsum civitatis jus eis dedit
C. Julius Cæfar anno U. C. 15ccvii. Dio Call.
Hift. XLI. p. 118. Unde non miruin Galliam
hanc Cisalpinam ab eo tempore TOGATAM
dici coepiffe . Tam plerio enim jure fuerant

civitatis jura consequuti , ut & ad fuffragia .

ferenda perendofque honores non minus , ac
reliqui cives, adinitterentur. Sueton, Caf. IX.
Ez. Spanh. Orb. Rom. I, l. 16. P. 39.

XI. Extremis reipublicæ temporibus non XI. Ut & intra Alpes ftetit datæ civitatis Romanæ be- aliis quineficium : fed & cum multis aliis gentibus est bufdam

géncibus. M 4

coin

« PreviousContinue »