Page images
PDF
EPUB

PROBATIONES. (a) Caput hoc a superiore proximum fuiffe ,

cum res ipsa, tum Paulli fragmenta ad capuc

sequens adferenda docent. (b) Etiam minori XX. annis. L. 27. de manum.

teft. Quidh, qui folvendo eft, neceffarium heredem inftituat, & is abftineat , an libertates

debentur? L. 32.ff. de manum. teft. (c) Licet minorem XXX, annis: Ulpian. Fragm.

1 14. etiamfi in ea cauffa fit, ur dedicicius fieri deberet . Ulp. ibid. Heres enim esse non polfet, nih juftam confequutus libertatem. Aliud dicendum, fi impedimentum non ex lege Ælia Sencia fit, fed ex alia lege, SCo vel conftitu

tione Principis. L. 83.pr. de her, inft. (d) Quid G obæratus fervum heredem necella

rium infticuerit, eique substituerit tamen libe. rum hominem L. 57.ff.de her. inft.

CA P.
Quid fi in fraudem Creditorum plures

Manumiffi.
SI.
PLURES VE.

E X. I ADE M. CAUSSA. HÉR É DE S. SCRIPT H. ER UNT.

QUISQUE. PRIMUS. SCRIPTUS. ERIT. liber & HERES. ESTO. (6)

PROBATIONES. (a) Legitima hæc fuisse hujus capitis verba ad

paret ex L. 6o.ff. de her. inst. SCo vero ad hanc

legem fa&ti meminit L. 83. S. 1, eod. (b) Quid fi duo Apollonií inftituti? L. 42. ff.

eod. PAULL. Lib. I. 1.43. ecc. Quid fi primo loco servum cum libertate inftituerit , & eum substitueric, cui libertas debebatur ex fideicommiflo ? PAULL. L. I. L. 55. ff. eod.

CAP. X.

IX. (a)

[ocr errors]

VTI.

CA P. X. (a)
De Servo in frandem Fæneratorum

Manumiffo. In fraudem fæneratorum manumiffus, cametfi in libertate moreretur , libertatem ramen juftam ne consequitor. (b) (2) Hujus capitis solus meminit Auctor Fragm.

Vet. Jureconfulti S. 16. obftat mim Libertati Lex Ælia Sentia,quæ vetat fervum fæneratorum caufSa manumissum, civem Rom. fieri: fed Latinum Nifi itaque dicere malimus, auctorem hujus fragmenti jus omnibus notum plane ignoraffe ; dicendum sane erit, Legem Æliam Senciam diftinxisse , in creditorum fraudein quis manumiffus fit, an in fraudem fæneratorum, in quorum odium lex passa el servum in eorum fraudem

manumissum in libertate morari. (b) Atqui Latinum factum esse ait Au&or frage

menci. Factus omnino, sed demum ex L. junia Yorbana , quæ omnes Latinos fecit , quos justam libertatem consequi non patiebatur L. Ælia sen, sia. Videantur , quæ notavimus ad Cap. III.

CA P. X1. (a)

De Mercede Manumiffionis. Si quis eum eamve , quem quamue mansen miffurus eft , ai mercedem manumiffionis praftandam obligaverat , (b) juribus patronatus privator.

PROBATIONES. (a) Ha&tenus de manumittendis & manumissori

bus. Jam de prohibitis manumittendi condi. tionibus, de quibus PAULLUM Libro como meni. U. egisse, patet ex L. 6. ff. de jur. pair.

Ceres

Ceterum sententiam capitis servat L. ult. ff. qui

& a quib, manum. (b) Non ergo prohibet Lex mercedem a liberto

'capere, sed eum obligare. L. ult. S. 1. qui & a quib. manum. Nec hæc prohibitio pertinet ad fpeciem fi patronus Gbi operas centum , aut in singulas quinos aureos ftipulatus fit. PAULL. Lib. II. L. 6. S. 1. ff. de jur. patr.

CA P. XII. (a) De jurejurando libertorum de liberis nox

tollendis. Qui likertum, ut ne uxorem ducat , (b) vel libertam , ne nubat , libero fue tollat , (c) jurejurando adiget , (d) is quoque juribus patronarus privator. (e)

PROB A TIONES. (a) De hoc quoque capite egit PAULL. Lib.11. L. 6. ff. de jure patron. Ejus autem fententiam

habes in L. 15. ffeod. (b) Nec tamen incidit in legem patronus , qui ca

ftratum jurare coegit, se uxorem non ducturum . PAULL. L. 11. L. 6. S. 2. eod. Incidit autem, qui adegit, ne intra certuin' tempus liberos tollat, neve aliam uxorem ducat, quam de qua patronus fenferit, vel non nifi collibertam , aut patrono cognatam. L. 3.9.5. de suis & legit. hered. (c) Quid fi patronus liberram adegerit , ur fibi nuberet ? PAULL, L.11. L. 6. 9. ult. de jur.pam tr. vel ne illicite nuberet ? Ļ. 3. S. s. de suis en leg.her. vel ne ea liberis impuberibus nuberer ? L. 31. quid a quib, man. Nullo horum cafuum patronus jure Tuo excidit. Ac excidic ille omnino , qui ipfe non du&urus, adegit tamen liberçam, ne alii quam Gbi nuberet. PAULL.

Lib. II. L.6. S. 2. de jur. patro (d) Item qui jusjurandum non prohibet. Exem

plum vide apud PAULL. Lib. 11. L. 6. S. 20 cod. (c) Immo & liberi ejus L. 1S. ead. Unde nec ad

legitimam hereditatem admittuntur. L. 3. 9.9.
de fuis & leg. her. Interim camen salva per
hanc legem manGt jurisjurandi religio. Verum
jurisjurandi etiam hujusmodi gratiam libertis
libertabusque fecic Lex Julia & Papia Poppaa.
PAULL. Lib. II. L. 6. $.4. de jur. patr, Dixi-
inus ea de re plenius in Comment, ad L.Jul.
Papo Lib. II. cap. XVI,
CA P.

XIII. (a)
De eo quod in fraudem patroni fatum,

Si quid dolo malo liberri faktum erit, (b) quo minus, quam pars debita bonorum ad patronum ejufve' liberos perveniat, id quod in fran. dem legis fa£tum erit , nullum efto , quod in fraudem patroni, revocator. (c)

PROBATIONES. (a) Egir de hoc capite PAULLUS Lib. III.

L. II. fi quid in fraud. patr. Sequitur iraque ultima pars legis de patronorum libertorumque

officiis . (b) Non eft dolus, fi patronus consentir. PAULL.

Lib. III. L. 11. eod. nec li libertus dotem dat fi. liæ. L. 1. §. 10. eod. nec, Gi vivus amicis bene merentibus donavit. L. 9. cod. Alias nihil intereft, quocunque modo fraus legi fa&a. L. 4.

pr. L. 1. S. 1.3. S. 13. 13. feq. eod. (c) Quid li , quod in fraudem patroni aliena

cum, non exster ? L. ult.eod. Quid vero intersit inter alienare in fraudem legis, & patroni ; fuse PAULLUS explicasse vid. Lib. III. eoque refero L. 17. qui & a quib. mán. L. 66. de V.S.

CA P. XIV. (a)

De libertis ingratis. Quem liberrum libertamve patronus (b) ingratam effe convincet , is in lautumias detur. (c)

PRO.

F 3

PROBATIONES. (a) Egit de hoc capite ULPIAN. Lib. IV. L.

30. qui ea quib. man. Sententiam ejus debemus Dofith. Sentent. Hidr. cap. 3. S. 3. po

862. Conf. Cujac. obf. x. 33. (b) Quis accufare poffit vel non poflit libertum

ingratum, fuse docet ULP. Lib. IV. L. 30.f.

qui en a quibus man. L. 70.f. de V.S. (c) Dofith. ibid. qui tamen falli videtur dum co.

gnitionem hanc dar επέρχε σε γαζοφυμακα : quam fuiffe penes PræfeAum urbi pacec ex L. 1. $ 10. ff. de off. Præf. urb.

CA P. XV. (a) De Parroni officio erga Libertum. Ji quis patronus , fa qua patrona libertum libertamve inopem non alet, is eave juribus patronatus privator. (b)

PROBATIONES. (a) De capite hoc habes teftimonium Modeftini

E. 6. pr. de agn. eg al. lib. 1. 33. de bon. libert.

(b) d. L. 6. & 33. XIII. An XIII. Denique observandum , caput legis caput 2: Æliæ Sentiæ de manumiffore minore XX. anliz Sennis ( $. V. incaute sustuhifle Justinianum, siz pru: argumento ufum fane perquam ridiculo, ftulerit quod libertas fit res inaftimabilis . $. 7. Inft. Juftinia- he t. Inæstimabilis enim non eft ratione do

mini, sed servi , qui ad illam adspirat. Conf. Thomas. Dil. de ufu pratta dottr. de imped. manumif. J. S. XXXIX. feq.

[ocr errors]
« PreviousContinue »