Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors]

ipse contrarius, quum paullo ante negare eum viderimus in cuftodiam dacum pro vincto haberi ? Negamus, quia in L. 216. de V.S. de privaco carcere ; qui non nocebar fine vinculis ; hic autem de carcere publico loquitur . Vid. Jac. Cujac. ad Ulp. l. . (f) Ulp. ibid. §. 11. Caj. Inftit. 1. 1, 3. nec opus

videtur emendatione in textu Ulpiani, ubi pro

veftigia emendatione rescribi jubet ftigmate. (8) Ulpian. ibid. non ergo li cortus de nulla culpa

fuerat confeffus. Paull. Rec. Sens. ibid. §. 3. (h) Ferro depugnant gladiatores, cum beftiis are

narii. Cujac. ad Ulp. Fragm. tit. I, 11. De utriusque plu'a nos in Comm. ad L. Jul. & Papo Lib. II. Cap. 1. 2. (i) Immo & virgis cæli publice. Caj. Inft. 1.1, 3. (1) Ulpian. ibid. Apud Suetonium Aug.cap. 40.

eft: ne ullo libertatis genere civitatem adipifcerentur, id eft, nec cenfu , nec vindiéta

nec teftamento.
(m) Suet. Aug. cap. 40. Ulp. ibid.
(0) Ulpian. Fragm. 1 il.

СА Р. Il. (a)
De Ældre Manumittendorum per Vindiltam.

Minor XXX. annorum feruus ancillave cene fu (b) vindictave manumiffus manumisave civitatis Romana jus, nisi cauffa apud confilium probata, ne confequitor.

PROB A TIONE S. (a) Caput hoc secundum fuit, quia & ætas per

cinec ad qualitatem manumittendorum , de qua curiose cavifle Auguftum cradic Sueton. to co Meminic hujus capitis Dio LV.p.557. ejusque

sententiam fervavit Ulpian. Fragni.it. 1. 12 (b) Cenfus non meminit Ulpianus 1. c.quia ejus

atace ab ulu pridem recesserat : Alt fragma Reg. vet. Jurifconfulii Pariatori LL. Mol. & Rom. subjunctum S. 17. & qui in cenfum ma:

numittitur, si xxx. annos habeat civitate Reo mana positur . Ergo non minor XXX. annis. CA P.

III. (a) De Ætate dg Conditione Manumitrendorum

per Teftamentum . Minor XXX. annorum (b) testamento mide numillus manumisave , quamvis in libertare moretur ,

liber ramen dos civis Romanus no esto. (c)

PROBATIONES. (a) Hoc caput a priore fejungi non potuit. Hinc

conjunxit etiam utramque Ulpian. Fragm. 1, 12, (b) Nisi libertas in hoc tempus data. Hinc frequens (in testamentis formula: LIBER ESTO, SI ANNORUM XXX. ERIT. L. 39. fam. erc. L. 46. de manum.test. L. ulo.ff. de reb. dub. L. 13. de ftatu lib. item QUUM PER LEGES LĪ.

CEBIT, LIBER ESTO. L. 37. de man. tes. (c) Servi icaque erant, quamvis in libertate mo. rarentur,

nec servire eos pateretur prætor. Poft Legem Juniam Norbanam omnes juftam libertatem per manumiffionem haud consequuri, præter dedititios , Latini erant , adeoque & hi ejusdem conditionis censebantur . Ulp. ib. & ad h. L. v.C. Ant. Sculringius. С А Р.

IV. (a)
De Conditione ex hujusmodi Parentibus

Natorum. Ex his , qui quave juftam libertatem non consequuntur nati narave, cives Romani ign in parentum poteftate ne funto. Sin civis Roma. nus hujusmodi mulierem, quafi civem, per er. rorem duxerit , five civis Romana per errorem

[ocr errors]

ei, qui dedititiorum numero erit , nupra fue. rit; causa apud.confilium probara, civitas tam liberis, quam parentibus, (b) prater eos, qui dediritiorum numero erunt, redditor , illique in patria poteftate sunto.

PROBATIONES. (á) Hoc quoque capuc a superioribus sejungi non potuit. Expresfimus illud ex Ulpiani Fragm. VII, 4. Idem caput in mente habuit Cajus apud Pariat. LL. MOL. & Rom. Tit. XVI. dum fcriplit : Idem juris eft de his, quorum nomine ex L. Ælia Sentia vel ex SC. post mortem patris cauffa

probata in poteftate ejus fururi effent. (b) Probanda ergo cauffa erat vivis parentibus.

At poftea ex SCto eciam poft mortem patris fieri poterar probatio. Cajus ibid. Unde miror, de sententia hujus SCti, & an eo diversum quid a Lege Ælia Sentia cautum fit dispus tare ad Caji locum viros doctos,

CA P. V. (a) De Minore XX. annis Manumittente. Minori XX. annis (b) non alirer', quam per vindi&tam, (c) cauffaque apud consilium probata, (d) manumittere jus efto. (e)

PROBATIONES. (a) Egere de hoc capite ULPIANUS Lib. II. L.

16.ff. de manum. vind. PAULLUS Lib. I. L. 27. de manum. vind. L. 15. eod. Unde id a superiori. bus proximum locum tenuifle pareť. Uri eniin prima legis parte de conditione manumittendoruin ; ita fecunda de manumittentibus a&tum. Sententiam capitis habemus apud Caj. Inft. 1, 1. 7. Ulpian. Fragm. 1, 13.& in $. 5. Inft. qui eam

ex quib. cauf. man. non poß. (b) Coptum tamen annum XX. pro completo

habitum, colligas ex L. 74. $. 1.ff. de sc. Treb.

(c) At

(c) Accamen , qui vindi&a possunt apud confi

lium manu mittere, possunt etiam heredem fibi neceffarium ceftamento scribere , PAULL.

Lib. 1. L. 27. ff. de man. teff. (d) Modo causa ex affectu , non

ex luxuria defcendar. ULP. Lib. II. L. 16. de man, vind. Qualis eft Sanguinis conjunctio . ULPIAN. Lib. II. L. 12. erdem item conditionis implementum. PAULL. Lib. I, L. 15. ff. de man, vind. Aliæ cauffæ recensentur in L. 9. 11.'12. fequ. ff. eod. & S. s. Inft. h. t. Sunt tamen qux. dam non ex hac lege, sed ex SCis , de qui. bus L. 13. fin. de man. vind. L. 14. C. qui man.

non poll. Add. Cujac. Obf. XV, 13. (e) Quid li minor XX. annis servum alii de

derit , ut manumitteretur? Vid. L. 7. §. uli. L. 16. S. 1. ff. de man, vind.

С А Р. VI.

De Femina Manumifrente. Ne femina , nisi aultoribus tutoribus fuis , (b) libertatem servis dare jus efto.

PROBATIONES.
(a) De hoc quoque capite egic PA ULLUS Lib.

1. L. 16. ff. de auét. tut. Sententiam ejus serva-
vit Fragm. Vet. Jurifconfulti poft Pariat. LL.

Mof. Rom. $. is.
(b) Etiamsi cæci fint cutores. PAULL. Lib. 1.

1. 16. de auct. 14t. Si femina per epistolam ina-
numittebat, disputabatur , utrum , dum scris
berec illa epistolam , an tunc, quando eam fer-
vus acceperit, interponenda fic auctoritas ; Vid.

laudat. Fragm. S. 1S.
(c) Nili jure liberorum per legem Papiam Pop-

pxam tutela liberaretur . Fragm. Vcs. Juriscon Sulti S. 15. Ulpian. Fragm. 11. §. ult. AdKarur Comment, nofter ad Leg.Jul. Pap. Lib.

CAP, VI.

!

CA P. VII. (a)
De manumiffione in fraudem creditorum i

Qui in fraudem (b) credirorum manumifit, nihil egiffe cenferor ; (c) manumiffus manamilave fervus ancillave manento.

PROBATIONES. (a) De hoc quoque capice PAULLUS adhuc Lib.

1. Commentarii fui egit . Sententia exftat apud Caj. Inft. 1, 1. 5. Ulpian. Fragm. 1.14.in pr. inf. hore L. 16. §. 2. ff: qui y a quibi man. lib. l. 1.

C. qui man, non poß (b) Quid vero eft in fraudem manumittere? L.

10. ff. qui do a quib. man. lib. non fiunt. L. 79.ff. de K.J. Hac lege non miles folutus, L. 29. S. 1. ff. quia ex quib.cauf. manum. Non tamen les gem violar; qui minor XX. annis heredem rogavit, ut fervum proprium manumitceret ,

L. 34. S. 1. ff. de fideic. libert. (c) Si id urgeant creditores. Antea enim manu. missus in eorum fraudem veluri Atatu liber erac.

L I. pr. de ftatu lib. Indc eft , quod liberras hujusmodi per Legem Æliam Sentiam dicitur RÉSCINDI, L. 5. 9.2.ff. qui a quib.manum, RETRAHI, L. 45. $. 2. de jure fifc. REVOCARI, L. 1. C. qui manam. non pofl.

CA P. VIII. (a) De fervo necesario herede instituto. Attamen ei, qui yolvendo non eft , (b) unum fervum, quem velit, (c) per teftamentum manumirtere, d heredem inftituere (a)jus efto : tunc manumiffus liber herefque neceffarius efto. Hein, Ant. Rom. Til

PRO

« PreviousContinue »