Page images
PDF

rede bonorum possessionem seeundum tabulas non petente, alterius quoque partis bonorum possessionem patrono liberisve eius virilis sexus dabo. - Si liberti iudicium patronus agnoverit, sive donum, munus, operas libertus rcdemerit, contra tabulas testamenti eius bonorum possessionem non dabo.

t:\f*. MX. - Si in fraudem patroni a tiberti»
ati&natio facta »it.

Si quid dolo malo liberti faclum esse dicetur, quo minus quam pars bonorum ex testamento debita ad eorum quem perveniat, qui contra tabulas bonorum possessionern accipere possunt, in haec verba iudicium

dabo. 1UDEX ESTO. St PARET DOLO MALO LUCIl TITII LIBERTI FUNDUM CAPENATEM NUMERIO NEGIDIO DATUM ESSE , QUO MINUS QUAM PARS BONORUM DEBITA EX TESTAMENTO AD AULUM AGERIUM PATRONUM PERVENIRET, QUA DE RE AGITUR j ILDEX , NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO, NISI RESTITUAT , QUANTI EA RES EST, CONDEMNA. Sl NON PARET, ABSOLVITO.

CAM*. X. - Si natroni fttiu» a parente exheredatu»

»it, vet tibertum eapiti» accu»ai-erit,

aut in »ervitutem petierit.

Si quis ex patroni liberis a parente erhcredatus sit, vel quum natu maior esset quam XXV. annis, libertum paternum capitis accusaverit, aut in servitutem petierit, ei contra tabulas liberti bonorum possessionem non dabo.

1 il*. XM. - Quarum rerum actio non ttalnr hi». aui contra tabuta» tiberti bonorum po»»e»»ionetn acceperint.

Si quis bonorum possessionem contra tabulas liberti acceperit, de eo, quod liberti iudicio datum legatum fuerit sive ipsi sive alii, cuius emolumentum ad eum perventurum sit, actionem, pelitionem, persecutionem non dabo.

f II*. XMM. - Si a parente aui» tnanumi»»n» »it.

IN EO, QUl A PATRE, AVOVE PATERNO, PROAVOVE PATERNl AVl PATRE munumissus erit, idem servabo, eamdemque, quam patrono in bonis liberti, contra tabulas bonorum possessionem dabo.

CAV. XMMM . - He bonorum po»»e»»ione
ex te»tamento mititi».

Si miles testamentum fecisse dicatur, quoquo modo testatus fuerit, secundum illius voluntatem bonorum possessionem dabo.

SI TABULAE TESTAMENTI NULLAE EXSTABUNT.

CAP>. XIV. - WJnde tiberi voeantut:

Si tabulae testamenti nullae exstabunt, liberis potissimum bonorum possessionem dabo. - (Repeluntur capita de collatione, de coniungendis cum emancipato Iiberis eius, et de Carboniano edicto). - Si libertus intestato moriatur suo herede relicto adoptivo filio, vel uxore quae in manu ipsius, vel nuru quae in manu filii eius fuerit, patrono liberisve eius virilis sexus adcersus hos suos heredes partis dimidiae bonorum possessionem dabo.

CAI*. XV. - He Catei»iana formnta.

Si quid dolo tnalo liberti factum esse dicetur, quo minus quam pars debtta bonorum ad eorum quem perreniat, qui ab intestato bonorum possessionem contra suos heredes accipere possunt, in haec verba itidicium

dabo. 1UDEX ESTO. SI PARET DOLO MALO L. TITll LlBERTI FUNDUM CAPENATEM NUMERIO NEGIDIO DATUJI ESSE , QLO MINUS QUAM PARS BONORUM DEBITA AB INTESTATO AD A. AGERILM PATRONUM PERVENIRET, QUA DE RE AGITUR; 1LDEX, NUMERIUM NEGIDIUM A. AGERIO , NISI RESTITUAT , QUANTI EA RES EST , CONDEMNA. Sl NON PARET, AIISOLVITO.

CAJP. XVI. - Imte teffitinti rocantut:

Si nemo ex supra scriptis bonorum defuncti posscssionem petat, Tlm

QUEM Et IIEREDEM ESSE OPORTERET, St INTESTATUS MORTUUS ESSET , ita SC

cundum eum bonorum po^sessionem dabo.

CAP. XVMM. - VtuMe deeem pernonae roeanliii*.

is, qui decessit, liber fuit citra remancipationem manumissus, cui extraneum manumissorem heredem ab intestato esse oporterel, decem cognatorum personas ei praeferam, filium, filiam, nepotem, neptem, patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, hisque bonorum possessionem dabo.

C.11*. XVMMM. - l/nde eognati voeantur.

Si nemo ex causis supra scriptis bonorum possessionem acceperit, cognatis, uti proximus quisque est, modo sobrino sobrinave natus natave, propiusvc iis sit, bonorum possessionem dabo.

CAP. XMX. - MJnde famitia patroni voeatnr.

Si libertus decesserit, Tuji Quem Ex Familia patroni huic iniestato heredem esse oporteret, secundum eum liberti bonorum possessionem dabo. Quod si liberti filius decesserit, patris manumissori eiusque familiae bonorum possessionem dabo. Sin ipse patronus libertus fuerit, secundum patroni patronum eiusque familiam bonorum possessionem dabo.

1 II* XX. - IVnde patronu« patrona, tiberi parente»quc patroni patronae voeantur.

Si nemo ex supra scriptis bonorum possessionem petet, patrono patronae, item liberis parentibusque patroni el patronae, uti proximus quisque est, bonorum possessionem dabo.

CAP. XXM. - tnite vir et uxor voeantur.

Si vir aut mulier intestati decesserint, quorum bonorum possessionem ex causis supra scriptis nemo acceperit, secundum uxorem aut virum bonorum possessionem dabo.

CAP. XXMM. - tnite cognuti manumi»»ori» voeantur.

Si nemo sit, ad quem bonorum possessio ex causis supra scriptis pertineat, cognatis manumissoris, quibus per Legem Fttriam plus mille assibus capere licet, bonorum possessionem dabo.

CAM*. XXMMM. - MBe 6onoi*uim po»»e»»ione jw«fMmo danda.

IN OMNIBUS AUTEM BONORUM POSSESSIONIBUS, Sl INCIDERIT PERSONA POSTUMI, NATO QUIDEM El COMPETENTEM BONORUM POSSESSIONEM DABO) QUAMDIU AUTEM IN UTERO ERIT, MITTAM EUM IN POSSESSIONEM, QUAE DICITUR VENTRIS NOMINE.

CAM*. XXMV. - Quibu» ttott competit bonorum po»»e»»io.

Rei capitalis damnatis nec reslitutis . . . iis, qui dolo malo fecerunt, ne is, de cuius bonis agitur, testaretur.... itemque iis omnibus , quos Lex vel Senatusconsultum vel Principis constitutio capere hereditatem prohibet, bonorum possessionem non dabo.

CAM*. XXV. - Mlt r.r Mjegibu» Senatu»«e con»utti»
oottofMttt po»»e»»io detur.

UTl ME QUAQUE LEGE SENATUSVE CONSULTO BONORUM POSSESSIONEM DARE
OPORTEBIT, 1TA DABO.

f II*. 1 VIM. - Succe»»orium edictum.

Qui ad bonorum possessionem ex superioribus capitibus vocantur, iis, liberis quidem et parentibus intra annum, ceteris vero inlra centum dies , quibus scierint poterintque , bonorum possessionem dabo. - Si quis eorum, qui in superiori eodemve gradu sunt, bonorum possessionem sibi dari noluerit, vel intra praestitutum tempus non petierit, perinde celeris bonorum possessionem dabo, ac si is in eo numero non fuisset.

CAM*. XXVMM. - M»e actionibu» datuti» H», auibu»
bonorum po»»e»»io ex edicto data e»t.

Si quis ex iis, quibus bonorum possessio ex edicto meo data est, rem, quae defuncti fuisse dicetur, petat, eaque recte defendatur, in haec verba iudicium dabo. IUDEX ESTO. Sl AULUS AGERIUS LUCIO TITIO HERES ESSET , TUM Sl PARET FUNDUM, QUO DE AGITUR, EX IURE QUIRITIUM EIUS ESSE OPORTERE , NEQUE IS FUNDUS AULO AGERIO RESTITUATUR , QUANTI EA RES ERIT , TANTAM PECUNIAM, IUDEX, NUMERIUM NECIDIU.M AULO AGERIO CONDEMNA. Sl NON PARET, ABSOLVITO.

12

r

Yel si quis petat, quod defuncto dari oporteret, in haec verba iudi

cium dabo. 1UDEX ESTO. Sl A. AGERIUS L. TITIO IIERES ESSET, TIM Sl PARET NUM. KEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM X. MILLIA DARE OPORTERE, IUDEX, KUM. NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM X. MILLIA CONDEMNA. Sl NON PARET, A6S0LVIT0. Si quis ab eo, cui bonorum possessio ex edicto meo data est, petat quod sibi a defuncto dari oportere dicat, in haec verba iudicium dabo. 1UDEX ESTO. Sl NUM. NEGIDIUS L. TITIO HERES ESSET, TUM Sl PARET NUM. NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM X. MILLIA DARE OPORTERE, IUDEX, NUM. NEGlDIUM A. AGERIO SESTERTIUM X. MILLIA CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVITO.

[ocr errors]
« PreviousContinue »