Page images
PDF
[table]

ls) Cdd. et ed. hanc notam infine §i anteeedentis praebent; sed eam edictorum esse, ubi fere exordium faciebat, docel Brisson. de form.

l- 9) Simililer Pondera duodecim PDDC noiata leges apud Petom Diaconum. 50) facit Cdd. ") Quod plerique Cdd. et ed. praefigunl ab edicio praetoris alienum palres conscripli, velul glossema eieci. *) uel clarissimi uiri addunt Cdd. ed. 3) uel hora secunda

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Paul. lib. t. ad ed. M) Cf. rubr. Ikij. Ftav. Salp. tl. 6) Ex interdielo Quorum bon. L. I pr. De quor. bon. (J:t, 2). e) Cf. Gai. 1, 104. 1 sine [iraesummere sibique liabere Cd. sc. R. accepla pro P. el neglectis quatluor primis litteris, quus suspicor significasse Si IVon PoleslMancipare (velut absens), ut haec formula sinendi modo legandi vi rebus mancipi per damnationem legatis in usu fuerit (cf. Gai. 2,204. 214. L. 30. %. 1. D. de leg. 3.) indeque omnino origo tegaii sinendi modo adhuc ignorata repetenda videatur. ") Haec Cd. alio loco mb UtteraT et ed. tanquam propriam nolam .repetunt. Revera apud Probum haec et tres Sequentes notae unam formulam coniunctim legendam effecisse videnlur. 9) Cf. L. 16. 22. 37. D. de auro arg. (34, 2). *>) Cf. L. 8. L. 32. §. 0. D. eod. ') Cf. L. I. §. 1. D. de tigno (47, 3). 2) Sic mihi videor restituisse Probi probam formulam, inCd. male in haec quinque frusta discerptam et passim corruptam: F.T. C. familiam testamenti causa (et posl sub lit. T: T. C. testamenli causa) L. C. libertalis causa M. C.M. morlis causa manumissa V.lt.C.

S. Q. M. M. M. M. M. si quis 'matiu niisstts13 manumissa moritur

D. It. I).' V. E.4 deiude deperi/t cleminutumue est

H. COG. herede crfgnitore 5

1). M. 0. donuni munus operas0

0. D. M. operas donum munus7

Q.P. N.tl.C. quod pondere numero mensura continetur

F.P.P.R. forma publica populi Romanis

(Zr\)R.R.P. {his) rebus rectc praestari0

F. P. fide promissor80

P. A. pluuiae arcendae

F. E. familiae erciscuudae

F. R. finit/m regundorum 1

V. F. I. vadimonium fieri iubere

N.C.N.P. nec clam nec precario

V. F. V. uim iieri ueto

F. C.L. fraudationis causa Iatitat2

P. P. V. pupillus pupillaue2

R. I'. C. S. I). M. rci publicae causa se dolo malo2

uindicla recle necmpel (iam Moms. correxit compelet). Videlur cautela testamento adscripta monendae de iuribus suis familiae causa, quam morlis causa lestator Hberaverat. De eiusmodi manumissionibus vid. L. 15. D. de manumiss. (40, l). Et lestamentariae quidem manumissiones omissa causa testamenti intercidunt (L. 17. D. si quis omissa c. t. 2'J, 4). Sicut vero mortis causa donationes ne quidem accusato teslamento auferuntur, quod ftt legalis et libertaiibns lestamento datis (ij. 5. $$. 15. 17. L>. de his quae ut ind. 34, 9), multo minus tibertas mortis causa vindicta data omissa causa testamenti infringi debet. 73) manuniiroisit Cd. 'principium est edicli de bonis iiberlorum' Moms. *) Correxi. M. Cd. ed. Cf. L. 20. §§.5. 17. D. de her. pel. (5, 3). Speclabat vero ad stipulalionem, quae post memoratur, his rebus recte praestari. Cf. Goeddaeus ad L. 71. S- 1. D. de verb. sign. (50, 16). 5) Spectabat fortasse infamiam. Cf. Gai. 4, 182. Ceterum dubilo, an trium litterarum nota ex Probo fuerit. 6) Cf. L. 53 pr. D. de verb. sign. (50, 16). Paul. S. R. i, 32. §. i. ') Cf. L. 7. §. 3. L. 37 pr. D. de op. tibert. (38, l). 8) Utraque formula spectabal titulum de rebus creditis. Cf. L. Rubr. c. 21. L. 2. §. I. D. de reb. cred. (12, l). 9) Cf. not. 74. 80) fidei promissor Cd. ed. ') finibus regnandis Cd. ed. s) Cf. L. 5. 6. §. 1. L. 7. §. l. D. quib. ex caus. in poss. (42,4) et nota anliquiorem vocem 'se dolo',

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][merged small]

1. Caelius Sabinus in libro, qucin de cdicto aedilium curulium composuit, Labeonem referl, quid esset morbus, hisce uerbis definisse: 'Morbus est habitus cuiusquc corporis conUa naturam, qui usum eius facit deteriorem'. Sed morbuin alias iu loto corpore accidere dicit, alias in partc corporis. Totius corporis morbiim esse, ueluli sit phthisis aut febris, partis autem, ueluli sit caecitas aut pedis debilitas. 'Balbus autcm',

[ocr errors]
« PreviousContinue »