Page images
PDF
[graphic]
[graphic]

qui seribendo aderant, ut 'celeriteH dicla comprehenderent, quaedam uerba atque nomiua ex communi consensu primis litteris notabant et singulae litterae quid signiBcareut, in promptu erat. 'Quod5 in praenominibus, publicis poiitificnmque monumentis et in 'legibus6 'iuris^we)7 ciuilis Jibris etiamnunc manet. Ad quas notatioues publicas 'accessits 'et stndiosoruni uoluntas, ut unusquisque familiares sibi notas pro uoluntate signaret; quas comprebendere9 iiifinitum est. publicae sane tenendac, 'quae10 in monumentis publicis et liistoriaruni Iibris sacrisque publicis reperiuntur, 'ut10 2.

[table]

4 i Refer ad eompi ehcnderent, non ad dicta. Celeritaie facln senatusconsulto opas, ul mox ad alia veniri vel dtegedi possel. 6) Qnod no Cdd. Forlasse: Qni mos. 6) Cdd. el ed.Wkbent transpositum post praenominibus; vid. praefal. 7) et in iuris Cdd. fide digni. inrisque omisso antea et in X. A. e) accedit Cdd. et ed. 9) Haec proxirne ad Cdd. scripluram accedunl. etiam sludiosorum voluntas; set unusquisque familiares sibi notas pro tioluntate quas signarit comprehendere ed. Moms. altera. I0) Ex Cdd. in Momseni ed. altera addidi. ') Macunius vel Macuuius Cdd. Suspicor Manii et Pacuvii notas in unam eonflatas esse. 2) A.; omittunt celeri Cdd. et ed. 3) E.; V. R. urbs Roina

C. R, ciuis Rotnanus

COL. coloniae uel colonus

MVN. municipia uel municeps

N.L. noininis Latini

L. C. Latini coloniarii

S. N.L. socii nominis Latini et siniilia. Secunduni 'haec etiam 14 curiarum nomina, tribuum, comitiorum, sacerdotiorum, potestatum, niagistratuuni, praefecturarum, sacrorum, ludorum, rerum urbanarum, rerum militarium, collegiorum, decuriarum, 'fastorum,8 'nummorum, ponderum,6 mensurarum7 et similium celerorum notationes proprias Iiabent. * * * 8

Litterac singulares in iurc ciuiii.

3. l>e legibus et plebiscilis (senatnsqueconsiiltisfhacce.20 P.I.R. P. Q. I. S.I.F. populum iure rogauit populusque iure P. R. E. A. I). P. sciuit in foro pro rostris 'ex1 ante

diem pridie

'E.H.L.N.R. eius bac lcge nibilum rogatur2

S. R.L.R. I. C. Q. 0. siremps lex, res, ius causaque omnibus O.R.E. omnium rerum esto 3

omittunt alii Cdd. xt) etiam hic C. eliam om. ceteri Cdd. De curiarum nominibus notaiis cf. Ovid. F. 2, 528. 5) Intellige dierum fastorum, nefasiorum et similium. pagorum Moms. cj. 6) numerorum Cdd. et ed., quod coaluisse vidctur ex numor. p. erum; nummorum Moms. cj. 7) De verbis iuris ciuilis, quae hic Cdd. intrudunt, vid. praefat. 8) Hic cum in duas partes opus scinderetur a librariis, non dubilo quaedam excidisse, quibus Probus ad notas iuris transitum fecerat. 9) Supplevi. Excidil sqclis ob simile antecedens vocabulum scitis. 20) nunc ponimus serioris tantum aetalis Cdd. Litterae singulares in iure ciuili de legibus et plebiscilis ed. Sed vide inscriptiones $$. 4. et If^ ]) In tege perlata huic e.x proprie nullus locus; sed puto, id interdum ex lege per trinundinum promidgata poslea errore retentum esse. Notis Ante Diem et Vridie in eadem lege simul locum non esse, vix est, quod moneamus. De legum praescriptionibus in universum cf. Ritschl. praef. ind. schol. Bonn. hib. 1860. J) Cdd. et ed. ante L. lege addunt: 0. omnibus, idque in sequenti nota, nbi testantibus lege Rubria et lege Quinctia (Mus. philol. lihen. VIH. p. 2!)S. 457 seq.) iustus eius locus est, omittunt, ut appareat, ex inferiori nota in superiorem id male irrepsisse. 3) Varie

[ocr errors]

Cdd. hauc formulam comanpunt. Quod siremps notatnr duabus litleris S. faclum videtur secundum ctymologiam M. Catonis, a 'similis res' eamvocem derivantis. Fcst.s.v. ,4) sacrosancli V.; sacri sancli ceteri Cdd. et ed. Vid. Cic. pro /ialb. 14. 5) Q. N. I. quod non inre boni Cdd. qnod iurc non unus A.; ul tam anle l. quam post littera singidaris lecta esse videatur, quam N. acceperunl, quae vero ante erat V. Sunt duae exceptiones, quarum allera spectal ad ea, quae ne quis roqaret, multa tantum similive poena sancitum erat. 6) rogatnm Cdd. Cf. Klenze ad Leg. Servil. p. 94. 7) Ita recle est in l. Anton. de Thermens. v. 30., pro quo archaice in aliis aeribus legilur rogalor s. rogalo(r); nam imperativus in hac formula insipide poneretur. rogatum C. 8) V. veteri omittunt aliqui Cdd. idi/ue Moms. docte interpolatum putat e.v Suet. Dom. 9., de qno dubilo. 9) Poluit huic notae etiam in legibus agrariis locus esse. Gai. 2, .7. 30) quod Cdd. ') quod Cdd. et ed. Cf. Orell.37S7. 2) rnee vel meae vel me Cdd. Eral opinor mag. (Moms. cj.: melius). Deest haec vox in Cic. ad fam. 8, 8. $. 5. 3) V. V. celeri Cdd., factum sc. ex corruptela ualeto. 4) V.; ]>lebum ualelo ceteri.

COS. PR. TR. PL. cos.,praetores,tribuniplebis,quinunc Q. N.S.Q.E. V. A. sunt, 'quibus eorum35 uidebitur, ad P.P. V. V.Q. S. N. populum plebem'ue ferant; 6 quod si T.COS.PR.TR. nou tulerint, cos., praetores tribuni PL.Q.D.E.Q.E. plebis, qui deiaceps erunt, 'quibus V.A.P.P.V.F. eorum5 uidebitur, ad populum plebemue ferant

S. F. S. sine fraudc sua

4. In Icgis actionibus liaece": A.T.M. I). 0. aio, tc milii darc oporteres

Q.N.T.S.Q.P. quaudo negas, te sacramento 'quinge

nario9 prouoco Q. N. Q. A. N. Q. N. quando neque ais neque negas40 E. I.M.C.V. cx iure manum consertum 'uocauit1

S.N. S. Q. si negat, sacramento quaerito2

S.S.C. S. D. E. T.V. 'secundum suam causam3; sicut dixi,

(J.) ecce tibi, 'uindictam (impostti)*

Q. I.I. T. C. P. A. F. quando in iure te conspicio, postulo,

A. anne fuas5 auctor

T. P.6I. A. V. P. V. D. te practor iudicem arbitrumue postulo uti des7

35) «jnoil eiusCdd. (quod eis Moms. ed.) ex parum erudita interpolatione; nam quod ferrent, eerte polestas non dabatur magislralibus. Cf. Cic. I. c. Eliam consutes, praetores et tribuni pl. plus quam singularibus lileris, in Cdd. nolali videnlur interpotaiioni deberi. u) V.; plebis ferant celeri. ') haec Cdd. et ed. hic et infra §. 5. B) Puta sponsionis illius summam, de qua agit Gai. 4, 95. 9) Hoc solum in centumviralibus causis superfuisse videlur. 40) Hac actione utebalur actor, si adversarius tacuerat. ') uocarit V. Sed aut voco aut vocasti aut generaliter vocare.legendu/n videtur. Vid. Cic. pro Mur. 12.. 2) quingenario Moms. cj. Fruslra; pertinet haec fnrmula ad publicam legis actionem, in qua actor adversarium sacramenlo non provocabat, sed interrogabat. Vid. Fest. p. 344. Miill. et nos ad Gai.i, 14. not. ad h. voc. 3) Male haec verba cum sequeniibus coniuncta sunt. Cf. Gai. 4, 16. adn. *) Supplevi ex Gai. 4, 16. uindicla .Cdd. 5) far optimi Cdd. fas alii. De anne post verbum poslulo, quod Moms. immerito impugnat, cf. Gai. 4, 16. 6) PU. Cdd. Sed singularis litlera requiritur ex Probi strictiore ratione (nnm alii et binas litteras admittebant. Fest. v. Nota). Ab inilin videamus ne litlera A. = abs ob antecedentem notam, quae hac liltera clauditur, perierit. 7) Cf. Keller Civilproc. §. 17. not. 230.

« PreviousContinue »