Page images
PDF
[graphic]

Causam uero huius varietalis apml Granium Licinianuui ro secundo diligens lector inueniet. Ait enim, nundinas louis ferias esse, siquidem flaininica oranibus nundinis in regia Ioui arietera soleat immolare: sed lege Hortensia eflectum, ut fastae essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbcm ueniebant, lites componerent; nefasto enim die praetori fari non licebat. — Macrob. Sat. 1, 16. §. 30.

3- Item Boeotii Parnasum montera Apollini sacratum esse memorantes, simul tamen in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicas uni deo consecratas colunt. unde et Apollini et Libero patri in eodem raonte res diuina celebratur. Quod cum et Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides his docet etc. — Macrob. Sat. 1, 18. §. 4.

4. Aristoteles, ut Granius memorat, uir ingenio praepotens atque in doctrina praecipuus, Mineruam esse Lunam prohabilibus argumentis explicat et litterata auctoritate deraonstrat. — Arnob. 3, 31.

5. Nouensiles Piso deos esse credit nouem in Sabinis apud Trebiara constitutos. Hos Granius Musas putat, consensum accomraodans Aelio. — Arnob. 3, 38.

6. Sed el deos consereuteis pari more ac dissimulatione taceamus, quos cum ceteris scribit Flaccus in huraani penis sirailitudinem uersos obruisse se ciueri, qui sub ollula fuerat faclus extorftm: quem cum Tanaquil dimoueret Etruriae disciplinarum jWita, surrexisse se deos et neruis obduruisse diuinis. Corniculanae inde imperauisse captiuae, ut intelligeret, qui sibi res uellent: Ocrisiam prudentissimam foeminam diuinos iuseruisse genitali : explicuisse raotus certos. Tunc sancta

cf 3, 2. alius esl C. Titius ib. 1,12) aliisgue ad relifjiones spectantibus [Fest. v. Offendices. ftica p. 205. 253), ne Fulgentianos quosdam commemorem {Bernhardy l. c. p. 350. S6S), quo consilio scripserinl, conslat. Nieoslrali, ceterum item incerti scriptoris inferioris aetalis, de senatu habendo quod exslat insigne fragm. apud Fest. v. Senacula p. 317. hic saltem adscribam: Senacula tria fuisseRomae, in quibus senatus haberi solitus sit, memortae prodidit Nicostratus in libro, qui inscribilur de senatu habendo. unum. ubi nunc est aedis Concordiac interCapitolium et forum, in quo solebant magistralus d(um)t(axat) cuin Beoioribns deliberare. alterum ad portarn Capenam. tertium citra Bcllonae, in quo extcrarum nationum legatis, quos in urbem admittcre noleet ferueutia numiua uim uomuisse Lucilii ac regem Seruium natum esse Romanum. — Arnob. 5, 18.

7. Granius quidem ait (sc. ricas et riculas) esse muliebre cingulum capitis, quo pro uitta Flaminica redimiatur. — Fest. v. Ricae p. 277.

8. (?) 'Flaccus 2 scribit, Numam Pompilium, cum sacra Romanis conderet, uoto impetrasse, ut omnes dii falsum iuramentum uindicarent. — Gramm. inc. gloss. ad Aen. 12, 234. ex Rarth. advers. 33, 13:

9. In Papiriauo enim iure euidenter relatum est/ arae uicem praestare posse mensam dicatam: 5Ut in templo', inquit, 'Iunonis Populoniae augusta mensa est. namque in fanis alia uasorum sunt et sacrae supellectilis, alia ornamentorum. quae uasorum sunt, instrumenti instar habent, quibus sacriflcia conficiuntur. quarum rerum principem locum obtinet mensa, in qua epulae libationesque et stipes reponuntur. ornamenta uero sunt clypei, coronae et huiuscemodi donaria. neque enim donaria dedicantur eo tempore, quo delubra sacrantur; at uero mensa arulaeque eodem die, quo aedes ipsae, dedicari solent. unde mensa hoc ritu dedicata in templo arae usum et religionein obtinet puluinaris'. — Jtlacrob. Sat.

1. 'Proculiuut' promittunt ait significare Antistius de iure pontificali 1. VIIU. — Fest. v. Proculiunt p. 253.

2. 'Spurcum uinum est, quod sacris adhiberi non licet', ut ait Labeo Antistius 1. X. commentarii iuris pontificii, c cui

bant, senatus dabalur. 2) Elaus edd. correxit lusti; sed et ita incertum est, anGranius hoc in indigitamentis dixerit. VerriumFlaccum, de quo Dirksenus cogitavit, nolim intelligere. De his, quae ex eius scriplis supersuni, cf. Milller ad Fesl. Praef. p. XIII seq.

De iure Papiriano.

[ocr errors][graphic][merged small]
[graphic]

aqua admixta est, defrutumue aut igne tactum est, mustumue, antequara deferuescat'. — Fest. v. Spurcum p. 348.

3. 'Prox boiia uox, 'uel ut quidam, proba significare 1 uidetur', ut ait Labeo de iurc pontificio I. XI. — Fest. v. Prox p. 253.

4. Sistere fana cum in urbe condenda dicitur, significat loca in oppido futurorum fanorimi constitucre. quam(quam)1 Antistius Labeo ait in commentario XV. iuris ponlificii, fana sistere esse lectisternia certis locis et diis habere. — Fest. v. Sistere p. 351.

5. 3Subigere arietem in eodem libro Antistius esse ait dare arietem, qui pro se agatur, caedatur. — Fest. v. Subigere p. 351.

6. Labeo sexagesimo et octauo libro4 intulit, nisi Neptuno, Apolliui et Marti taurum non immolari. — Macrob. Sat. 3, 10. g. 4.

Ex iisdem libris, ut vidctur.5

7. P(r)osimeriam esse ait Antistius Labeo in l. . . iuris pontifica]is pomerium, id est \ocum pro muro, qui auspicalo olim quidem omnem urbem umbiebat praetcr AuenWimm, nunc etiam iutra aedificia finitur: estque prosimerium quasi pro(a;j)murium.8 — Fest. v. Prosimerium (Posimerium) p. 241).

*) Scripsi; uelul quidam pracsignificare edd. Cf. Paul. v. prox. 2) Supplevi. 3) Cf. supra L. Cincium 10. 4) An iuris ponlificii? an omnibus eius libiis numeratis, quos quadringentos fuisse L. 2.

47. D. de orig. iur. 1, 2. teslalur et in quibus etiam libri iuris ponlificii sine dubio digesli eranl? (Cf. L. 1. $. 44. i/i.) Posterius mattm existimare. 5) In his Ijabeonem nostrum etiam de diis egisse et per se verisimile est et constat ex fr. 15. 19. At etiam Cornelius quidam Labeo hoc argumentum theologica potius, ut videtur, ratione, compluribus libris execulus erat, de quibus vid. Macrob. Sat. \, 12. 10. 1S. 3, 4. Et hic quidem hunc Labeonem aildilo Cornelii nomine ubique a nostro accurate discernit. Postea vero taepius Lnbeo simpliciter laudatur sententiarum auctor, quae pleraeque magis Cornelii quam Antistii rationi convenire videantur, videlicet a Serv. ad Aen. 3, 1BS., Fulgentio de pr. serm. 4., Auguslino de civ. dei 2, 11. (coll. S, 13) 14. 3, 25. 9, 19, 22, 28., Lyd. de mens. 4, 1. 20. de ostent. .3.: quos locos idcirco indicasse satis erit. 6) In midtis ab Ursini et Miilleri supplementis deflexi. Cf. libr. meum Iguv. Taf. p. 100.

[graphic]

8. Labeo in coinmentano iuris pontificii ait, nauteam rubidum quiddam esse, quo pontificum uestimenta colorant. — Fest. v. Nautea p. 166.

9. Oluatum Autistius Labeo ait esse mensurae genus. — Fest. v. Oluatum p. 205.

10. Puilia saxa esse ad portum, qui sit secundum Tiberim, ait Fabius Pictor; quem locum putat Labeo dici, ubi fuerit Ficana7 uia Ostiensi ad lapidem undecimum. — Fest.

11. Secespitam esse Antistius Labeo ait cultrum /erreum, oblongum, maniono eburneo, rolundo, solido, uincto ad capulum auro argentoque, fixum clauis aeneis, aere Cyprio, quo flamines, flaminicae, uirgmes ponlificesque ad sacrificia utuntur. — Fest. v. Secespitam p. 348.

12. 'Septem dies uel simpliciter septem calo ', Antistius Labeo ait, proclamare magistratum publicum, si Nonae septimanae futurae sunt. — Fest. p. 348. ex Muell. cj.(?)

13. Scriptum lapidem esse ait et ita uocari Antistius Labeo, in agro Medullino, '(in quos) diuinam rem 'facere(»)t.!) — Fest. v. Scriptum p. 348.

14. 5 Septimontio', ut ait Antistius Labeo, 'hisce montibus feriae: Palatio, cui sacrificium quod fit, Palatuar dicitur; Veliae, cui item sacrificium; Fagutali, Suburae, Cermalo, Oppio 'Caelio 10 monti, Cispio monti'. — Fest. v. Septimontio p. 348.

15. Penatis singulariter Labeo Antistius posse dici putat, quia pluraliter Penates dicantur, cum patiatur proportio etiam Penas dici, ut optimas, primas, Antias. — Fest. v. Penatis

16. 'Popularia sacra suut', ut ait Labeo, 5quae omnes ciues faciunt, nec certis familiis adtributa sunt: Fornacalia, Parilia, Laralia, porca praecidanea'. — Fest. v. Popularia p. 253.

7) ltaque sacrificium ibi videtur ab Anco rege susceptum post Fica

o

nam devictam. Cf. num. 13. 8) Supplevi (exciderat in q posl -ino). 9) facerct Cd. edd. Erat fortasse sacrum gentile genlis Hosliliae publice susceptum. Dionys.3, 1. 10) Deleri vull Miilter. Sed sedem tanium mutasse videtur; nam, cum sola Subura mons non sit, legendum pulo Suburac in Caelio. Cf. Varr. de L. L. 5, S. §. 4G.

p. 250.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

") An: pro;>e «rfusta?! ut haec pertimierint ad fulminis expiationem. Cf. die Iguv. Tafeln pAM. 12) Partim Miitleri supplementis

« PreviousContinue »