Page images
PDF
[graphic]

15. Jtem in libro sexto lioc scriptum est: Alae dictae ejercitus equitum onlines, quod circum legiones dextra sinistraque tanquam alae in auium corporibus locahantur. In legione smit centuriae sexaginta, manipuii triginta, eohortes decem'. — Gell. 16, 4. §. 6.

De uerbis priscis.14

16. Scenam genus fuisse ferrimanifestum est; sed utrum sccuris an dolabra sit, ambigitur. 'quamquam15 Cincius in libro de uerbis priscis dolabram ait esse pontificiam. — Fesl. v. Scenam p. 330.

17. Peremere Cincius in lib. de uerhis priscis ail significare idem, quod prohibere. — Fest. v. Peremerc p. 214.

18. Reconduit refecerit, ut condere urbem facere, aedificare, ut Cincius testalur in libro de uerbis priscis. — Fest. v. Reconduit (Reconductae) p. 277.

19. Ciucius de uerbis priscis sic ait: 'Quemadmodum omnis fere materia 'nondum formata16 rudis appeliatur, sicut uestimentum rude non perpoiitum, sic aes infectum 'rudus. quia17 apud aedem Apollinis aes infectum iacuit, 'id ad rudus18 appellabant; et adhuc19 in aestimatione censoria aes iufectum rudus appellatur. rudiarii ab eodem dicuntur, quod saga noua poliunt'.20 — Fest. v. Rodus p. 265.

20. Tuditantes, tundentes negolium i. e. «^entes significare ait Ciucius de uerbis priscis.21 — Fest. v. Tuditantes p. 352.

21. Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus et is, qui simili uomiue appellatur; ut ait Cincius: 'Gentiles mihi suut, qui meo nomine appellantur'. — Paul. ep. Fest. v. Gentilis p. 94.

nisidaret, ignominiose missum esse. 14) ln his fragmentis, quae non aFesto laudantur, minus certum esl, ea exhoclibro petita esse. 15) Scripsi; quam Cd. et posl inler libro et de uerbis addilur: qui esl ei, quod ex v. quam huc Iranslala et tanquam nota explicala faclum esse pulo. 16) Scripsi; non deformata (pro nond. formala) Cd. edd. ") rudusculum edd. ruduscuTu Cd. De rudusculo hic non quaerit Feslus. ,s) id adrudus edd. Fortasse: aedem ad rudus. 19) Supplevi. 20) Postreina verba fortasse novum Festi lemma sunl. n) Ex

22. Natio in eadem terra hominum genus natum. Cincius genus hominum, qui non aliunde uenerxml, sed ibi nati sunt, significari ait, idemque «ationem ait non tantum uniuersim de omnibus sed etiam de singularibus hominibus seiunctim dici solere. — Fest. v. Natio p. 166.

23. Naccae appellantur uulgo fullones, ut ait* Curiatius, quod nauci non sint, id quod cst nullius pretii. idem sentit et Cincius. — Fest. v. Naccae p. 166.

24. Naucum ait Ateius Philologus poni pro nugis. Cincius, 'cutim oleae nucis, quae intus sit.22 — Fest. v. Nauci p. 166.

25. Nuptias dictas Aelius et Ciiicius, quia flammeo

caput nubentis obuoluatur, quod antiqui obnubere uocarint: ob quam causam legem quoque 'Praenestinam23 iubere caput eius obnubere, qui parentem necauisset, quod est obuoluere. — Fest. v. Nuptias p. 170.

26. Noualem agrum Cincius eum esse, ubi terra

sine cullura ad nouam sementem sit relicta. — Fest. v. Noualem agrum p. 174.

27. Obstitum Cloatius et Aelius Stilo esse aiunt uiolatum attactumque de caelo. Cincius, quom qui deo deaeue obstiterit, id est, qui uiderit, quod uideri nefas esset. — Fest. v. Obstitum p. 193.

28. Praecidanea porca producla syllaba secunda pronuncianda est; quod enim, ut ait L. Cincius antequam nouam frugem secanl, /amiliae vurgandae causa Cereri caeditur, pramdanea dicitur. — Fest. v. Praecidanea p. 218. 24

29. Refriua faba dicitur, ut ait Cincius, 'quom ea, quae25 ad sacrificium referri solet domum ex segete auspicii causa, quasi 'reuoeantur26 fruges, ut domum 'lata messe uirtute (sint eadem) ad27 rem diuinam faciendam. — Fest. v. Hefriua p. 277.

30. Salias uirgines Cincius ait esse conductitias, quae ad

[ocr errors][graphic]
[graphic]

Salios adhibeantur apicibus paludatas, quas Aelius Stilo scripsit sacrificium facere in regia cum ponlifice paludatas cura apicibus iu modtim Saliorura. — Fest v. Salias p. 329.

31. Sinistrae aues sinistrumque siue sinistimum auspiciuni i. quod sinat fieri. Varro I. V. epistolicarum quaestionum ait: 'A deorum sede cum in mcridiem spectes, (quod) ad sinistram sunt partes mundi exorientes, ad dexteram occidentcs, factum arbitror, ut sinistra meliora auspicia quam dextera esse existimentur'. Idem fere sentiunt Sinnius Capito et Cincius. — Fest. v. Sinistrae p. 339.

32. Vindiciae de quo uerbo Cincius sic ait: eVindi

ciae 'olim28 dicebantur illae, quae ex fundo sumptae in ius adlatae erant'. — Fest. v. Vindiciae p. 376.

33. ... Alii, ut Cincius, dicunt delubrum esse locum ante templum, ubi aqua currit, a diluendo. — Serv. ad Aen. 4, 56.

34. Cincius et Casstus aiunt, ab Euandro Faunum deum appellatum, ideoque aedes sacras faunas primo appellatas, postea faua dieta et ex eo, qui futura praecinerent, fanaticos dici. — Serv. ad Georg. 1, 10.

35. ... Cincius numina peregrina nouitate ex ipsa (sc. Noueusiles) appellata pronunciat: nam solere Romanos religiones urbiuni superatarum partim priuatim per familias spargere, partim publice consecrare: ac ne aliquis deorum multitudine aut ignoranlia praeteriretur, breuitatis et compendii causa uno pariter uomine cunctos Nouensiles inuocari. — Arnob. adv. geut. 3, 38. cf. c. 39.29

SERVIVS SVLPICIVS EVFVS
(cos. a. u. 704. obiit 711).

De dotibus.

1. Seruius quoque Sulpicius in libro, quem composuit de Jotibus, tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse

'icoadCrf. Cf. Miiller p. 402. 28) Fortasse: gleue (glebae). Nam ttiam Cincii tempore ita dicebantur. An postea ex -ur illae facienimn uirgulae? J9) Paucula fragmenta aut mere grammatica aut in'Ma omisi, de quibus vid. Hertz. I. c. p. 53 seq.

uisas scripsit, ciim Spurius Caruilius, cui Ruga cognoraentum fuit, uir nobilis, diuortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea corporis uitio non gignerentur, anno urbis conditae quingenlesimo uicesimo terlio M. Atilio P. Valerio coss. Atque is Caruilius traditur uxorem, quam dimisit, egregie dilexisse carissimamque morum eius gratia liabuisse, sed iurisiurandi religionem animo atque amori praeuertisse, quod iurare a censoribus coactus erat, uxorem se liberum quacrundum gratiu habiturum. — Gell. 4, 3. §. 2.

2. Sponsalia in ea partc Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita heri, scripsit Seruius Sulpicius in libro, quem (wjscripsit de dotibus: cQui uxorem', inquit, 'ducturus «rat, ab eo, uude duccnda erat, stipulabatur, eam in tnatrimonium daturum; *(ductum) iri,1 qui ducturus erat, itidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsiouumque dicebatur sponsalia. Tum quae pronflssa erat, sponsa appellabatur, qui spoponderat ducturum, sponsus. Sed si post eas stipulationis uxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex spotisu agebat. Iudices cognoscebaat. Iudex, quamobrem data acceptaue noii esset uxor, quaerebat. Si nihil iustae causae uidebatur, litem pecunia aestimabat, quantique interfuerat, eam uxoretn 'dari aut accipi,2 eum, qui spoponderat, 'ei, qui stipulatus erat, 3 condempnabal'. Hoc ius sponsaliorum obseruatum dicit Seruius ad id tempus, quo ciuitas uniuerso Latio lege Iulia data est. Haec eadem Ncratius scripsit iu libro, quetn de nuptiis composuit. — Gell. 4, 4.

De sacris detestandis.

3. Seruius Sulpicius iureconsultus, uir aetatis suae doctissimus, in libro de sacris detestandis secundo qua ratione adductus c testamentum' uerbum csse duplex scripserit, non reperio. Nam compositum csse dixit a mentis contestatione. — Gell. 7 (6), 12. §§. 1. 2.

Reprehensorum Scaeuolae capitum.

4. Praeterea de penu etc. — Cf. supra S. Aelius Catus 3.

') Ex ed.Hertz. 2) Scripsi; accipi aut dari Cdd.edd. 3) Scripsi 'icilschr. f. gesch. HW. X. p. 319. Omisso v. ei cetera uncis incl. Ex incertis libris.

5. ln quo (sc. uerbo postliminii) Seruius noster, ut opinor, nihil putat esse notandum, nisi fpost', et'timinium' illud productionem esse uerbi uult, ut in 'fiuitimo, legitiino, aeditimo' non plus 'inesset4 'timum', quam in 'meditullio' 'tullium'. — Cic. Top. 8. §. 36.

6. 'Pedem struit' iu XII. significat fugit, ut ait Seruius Sulpicius. — Fest. v. Pedem p. 210.

7. At Ser. Sulpicius nomine e/iam singulariter forinato uindiciam esse ait 'dictam,5 qua de re controuersia est, ab co, quod uindicatur. 'indeb et iu XII.: *si uindiciam falsam tulit, si uelit is,6 'praetor5 arbitros tres dato; eorum arbiIrio 'rei5 fructus duplione damnum decidito'. — Fesl. v.VinJiciae p. 376.

8. Ser. Sulpicius Rufus et Opilius Aurelius ita

existimanl dici inferiom superiorisque loci socios, ut Tiburtes supra Romam aliosque, qui cum populo Tibur/i coniurauerant in agro Tiburti i&zmque in foedus et alios quosdam inferiorisque Ioci populos receperant.7 Hinc in XII.: 'Nesi mancipiique cum p. R. idem forti sanatijwe supra infraque ius esfo'.8 id est bonorwm et in fidem receptorum.

— Fest. v. Sanates p. 321.

9. Noxia, ut Ser. Sulpicius Rufus ait, 'in XII.9 damnum significat, apud poetas autem et oralores ponilur pro culpa.

— Fest. v. Noxia p. 174.

10. Orba apud poetas signiftcatur priuaia aliqua persona cara: apud oratores, quae patrem amisit; item mater, ut Ser. Sulpicius ait, quae liberos, quasi oculos, orba est in tabulis censoriis dicta.10 — Fest. v. Orba p. 182.

11. Posticam lineam in agris diuidendis Ser. Sulpicius appellauit ab exoriente sole ad occasum spectanlem. — Fest. v. Posticam p. 233.

Hertz. 4) inesse edd. 3) Supplevi. Alii aliter. -6) Cf. Gai. 4, 163. ') Quaedam in Mullerianis supplementis emendavi. e) Paullo aliter supplevi lib. 'Recht des Nexum' p. 255. 9) Addidi. 10) Ita paullo rectius videor mihi restituere. Cf. Liv. 3,3. et lib. meum de Serv. Tull. p. 371. Censorios libros Servium tractasse, apparet ex Gell. '!, 10. aut matrem (malr. Cd.) ut Ser. S. a. q. I. q. oculos edd.

[graphic]
« PreviousContinue »