Page images
PDF
EPUB

vi

blicum proferrem. Sive enim generis clari. tatem requiro, ampla cum primis, & nobili familia natus es , ex qua Patavinæ huic civitati multum dignitatis ac splendoris acceffit: five Te ipsum, nulla ratione generis habita, intueor, ea potissimum in Te video, quæ hoc tempore, quo rariora , eo præstantiora, & gloriosa magis haberi debent. Nam honesta studia , quæ opulenti plerique negligunt, non modo non aspernaris, fed bonas litteras, quantum quidem publicorum munerum ratio patitur, & colis diligentissime, & homines earum scientia excultos benignitate maxima comprehendis. Bibliothecam porro Tibi magna optimorum librorum copia inftruxisti, non ut domui ornamento esset, ea ferme ratione qua numismata, signa, gemmæ, aliaque hujus generis monumenta vel ab ignaris totius antiquitatis hominibus ad pompam haud raro colliguntur; sed ut, quod jamdiu aggressus es, doctum fane, varium, ac laboriofum opus abfolveres. Poftquam enim Cl. V.Sertorii Ursati, Proavi Tui, memoriam ab injustis quorumdam hominum re

[ocr errors]

pre

[ocr errors]

prehensionibus, Apologia meis typis edita, vindicasti; venit Tibi in mentem luculentiffinium ejusdem Commentarium De Notis Romanorum , ab ipsomet auctore recognitum, novis & uberrimis additamentis amplificare; ut veterum monumentorum ftudiofis ea suppeterent abunde omnia, quæ ad marmorum, nummorumque notas intelligendas , explicandasque sunt necessaria. Quamobrem in rem multæ operæ & laboris ftudium, atque industriam fuam conferentibus Joanne Antonio Mussato, & Josepho Januario, quorum jucundiffima consuetudine mirifice delectaris, eo tandem ventum est, ut eumdeni Commentarium emendatum, declarationibus illustratum, permagna rerum accessione au&tum brevi habituri fimus. Ad hæc accedit & aliis, & mihi inprimis perspecta hunianitas Tua fingularis, ac benefica voluntas, qua ita me Tibi devinétum fentio, ut mihi temperare omnino non possim , quin observantiæ erga Te meæ fignificandæ occafionem, qualemcumque poffum, arripiam. Hanc igitur Tibi habe, animi mei pignus veluti quod

[blocks in formation]

dam ,

viii

[ocr errors]

a

dam, & monumentum, Comoediarum Plauti editionem, a studiis tuis non alienam: cui, doctorum hominum hortatu, mantissæ loco veterem Comoediam fubjeci, quæ infcribitur Querolus , five Aulularia . Quamvis enim ad M. Accium Plautum minime pertinere fateantur eruditi omnes, tamen Playto nescio cui in Manuscriptis antiquiffimis tribuitur , eamque Theodosii Imp. ævo fcriptam fuiffe autumat Petrus Daniel , a quo primum in lucem prolata est Paris. 1564. 8. apud Robertum Stephanum. Atque hanc quidem editionem, quam Cl. Vir Joannes Marsilius in Patavino Gymnasio Botanices Profeffor mihi utendam humanissime dedit, omni ex parte exprimendam curavi. Nunc a Te, Vir Ampliffime, etiam atque etiam peto, ut munusculum hoc, non ex sua magnitudine , fed ex meo Tibi gratificandi animo metiri velis, meque , ut facis , tueri

[ocr errors]

pergas. Vale.

PATAVII. KAL. SEPTEMB. MDCCLXIV.

AD

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

LAUTI COMOEDIAS quano P

ti fecerit antiquitas , amice Les Etor, quo a nobis in pretio ban benda fint , quum propter Latini

sermonis integritatem , tum ob fase tium jocorumque abundantiam , e quibus non voluptas solum, at egregie quoque ad vitam colendam utilitates in animos permanant ,

eruditum ignorare arbitror neminem. Harum editionem, quæ memoratu certe digna sit, jam ab Aldi Manutii de Juntarum ætate (quum fcilicet apud nostros homines litterarum Studia calerent, quæ poftea fenfim refrixere ) vix ul. lam Italia protulerat : iccirco nos do noftræ gentis dignitati consulendum, de ingenuorum adolefcentium postulationibus 'obsequendum rati , hanc novam fummo labore curaque incredibili adornavimus : an vero tantis conatibus fucceffus responderit, doctiores judi, cabunt . Opere pretium nos fecifle dicet , quicumque animadverterit, veteres editiones , fi quæ occurrunt vitiofas plerumque lectiones pre se ferre, malaque in. terpungendi ratione omnino laborare : nuper autem a Belgis procuratas , ut reliquis emendatiores nitidioresque fint, non tamen ita ad amuslim exa&tas elle,

ut

[ocr errors]
[ocr errors]

quæ anno

ut 70

[ocr errors]

quod nos accurata librorum collatione deprehendimus : pretii porro magnitudine homines discendi quidem cupidos , at pecunia non satis instructos ab emendo deterrere. Friderici Taubmanni , cujus opera in caStigando PLAUTO harum rerum peritis eximie probatur, auctoritatem secuti præcipue sumus : at nihilominus Gronoviance Editionis

1 684. Amstelodami prodiit , Notasque Variorum cant, adjunct as habet , tum Londinensis, anni 1713. que in Colle&tione omnium Poetarum Latinorum principem locum obtinet, fuffragia exquifivimus : utraque autem Taubmanni lectionibus fere assentitur Verba denique vetustate obsoleta, de quorum obfcuritate rudiores conqueri folent, in Indicem conjeta diligenter explicavimus, ne quid te properantem , Lector candide, morari pollet. Tu interim boni confule, fruere , ac vale.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

In Editione Plautina Amftelodamensi cum Commentariis Va

riorum anni 1684. desunt versus fequentes: Trigesimus quartus Scenæ V. Act. v. Menæchmorum. Quadragesimus feptimus, & quadragesimus ocļavus Scenæ III. Act. II. Militis Gloriofi; cujus Comodiæ Scene VI. ejusd. Act. ver

fus quinquagesimus per incuriam repetitus. Septimus Scenæ I. Act. III. ejufdem Fabulæ.

In Collectione Poetarum Latinorum Londinenfi anni 1713. Deest versus quinquagefimus septimus Scenæ 1. Actus III. Militis

Gloriofi.

« PreviousContinue »