Page images
PDF
EPUB

Gems, i. 538. ii. 271. iii. 507. iv. Giver, viii. 493.
649. vi. 475. xi. 583.

Givers, v. 317.
General, i. 421. ii. 481, 773. iii. Gives, v. 119, 403, 404. viii.

328. iv. 144, 492, 659, xi. 76. 171. ix, 40, 686.
General's, i. 337.

Giving, iji. 299 vi. 730.
Generate, vii. 387. X. 894. Giv'n, i. 347, 776. ii. 332, 775.
Generated, vii. 393.

iii. 103, 243. iv. 430, 561,
Generation, i. 653. vii. 102.

1007. v. 454, 523, 740. vi.
Generations, xi. 344.

322, 887. viii. 386, 545. ix.
Genial, iv. 712. vii. 282. viii. 10, 951. A. 244, 385, xi. 255,
589.

502. xii. 66, 282, 287, 300,
Gentiles, iv. 277. xii. 310.

519.
Gentle, iii. 585. iv. 156, 308, Giv'n up, x. 488.

337, 366, 404, 488, 806. v. Giv'st, ix. 810.
37, 130. viii. 287, 515, 648. Glad, ii. 1011. iii. 270, 630. iv.
ix. 527. A. 95, 919. xi. 188, 150. v. 29, 92. vi. 258. vii.
421. xii. 435, 595.

291, 386. viii. 245, 522. ix.
Gently, i. 529. ij. 583. iv. 259. 528, 625, x. 383, 17. xi. 20,

vii. 81. viii. 293. ix. 431. xi. 507. xii. 375.
298, 758.

Glade, iv. 231. ix. 1085.
Geryon's, xi. 410.

Gladlier, vi. 731. viii. 47.
Gesture, i. 590. viii. 489. ix. 460. Gladly, ii. 1044. vi. 21. viii. 226.
Gestures, iv. 128.

ix. 966. A. 775. xị. 832. xii.
Get, xii. 45.

366.
Ghastly, ii. 846. vi. 368. xi. 481. Glance, vii. 405. viii. 533. ix.
Giant, i. 576, 778.

1034. xi. 442.
Giant-angels, vii. 605.

Glanc'd, x. 1054.
Giants, iii. 464. xi. 642, 688. Glare, iv. 402.
Gibeah, i. 504.

Glar'd, vi. 849. x. 714.
Gibeon, xii. 265.

Glass, i. 288. v. 261. xi. 844.
Gibraltar, i. 355.

Glassy, vii. 619
Gift, iv. 735. v. 19, 366. vi. 626. Glaz'd, iii. 590.

ix. 540, 806. x. 138. xi. 340. Gleam, ii. 499. iy. 461. xii. 257.
xii. 138.

Glide, v. 200. vii. 402. ix, 159.
Gifts, iv, 715. v. 317. viii. 220, Glides, xii. 630.

494. X. 153. xi. 57, 612, 636. Gliding, is. 555. xi. 568. xii.
xii. 500.

629.
Gigantic, xi. 659.

Glimmering, i. 182. ii. 1037. iii.
Gilds, iii. 551. vii. 366.

429.
Gilds, vii. 415.

Glimpse, i. 524. iv. 867. vi. 649.
Girds, vi. 542. viji. 82. ix. 1113, viii. 156.
Gird on, vi. 714,

Glister'd, ix. 643.
Girded, ix. 1096.

Glist'ring, iii. 550. iv. 645, 653.
Girt, iv. 276. v. 281. vii. 194. ix. viii. 93. xi. 247.
1116.

Glitter, x. 452.
Give, ii. 14, 153, 157. iii. 318. Glittering, i. 535. iii. 366. iv.

iv. 381, 841. v. 206, 485, 693, 656. v. 291, 592
822. viii. 319, 339. ix. 805, Globe, i. 291. ii. 512. iii, 418,
818. xii, 12, 392.

422, 498, 722, iv. 723. vii.
Give ear, ix. 1067.

280. x. 671.

[ocr errors]

Globes, v. 259. vi. 590.

Go on, xii. 537.
Globous, or Glohose, v. 649, Goal, ii. 531.
753. vii. 357.

Goat, ix. 582.
Gloom, i. 244, 544. ii. 400, 858. Goats, vi. 857. xii. 292.
vii. 246. x. 848.

Goblin, ii. 688.
Gloomy, i. 152. ii. 976. iji. 242. God alone, iv. 202.
iv. 270. vi. 832.

A God, jii. 470. vi. 99.
Gloomiest, x. 716.

As a God, ii. 478.
Glories, i. 719.

The God, iv. 33. ix. 506.
Glories, (verb,) i. 573.

Godhead, ii. 242. iii. 206. vi.
Glorify, iii. 695. vi. 725 vii. 116. 722. vii. 175, 586. ix. 790,
Glorious, i. 89. ii. 16, 179. ij. 877. xii. 389.

376, 612, 622. iv. 39, 292, 658. Goddess, ii. 757. v. 78, 381, vii.
v. 153, 309, 362, 567, .833. 40. ix. 547, 732.
vii. 370, 574, viii. 464. ix. 961, Goddess like, viii. 59. ix. 389.
1177. X. 391, 474, 537, 791. Goddesses, xi. 615.
xi. 211. xii. 334.

Godless, vi. 49, 811.
More Glorious, vi. 39. xi. 213. Demi-Gods, i. 796. ix. 937.
Most Glorious, iii. 139.

Godlike, i. 358. ii. 511. iii. 307.
Gloriously, iii. 323, 655.

iv. 289. v. 351. vi. 67, 301.
Glory, i. 39, 110, 141, 370, 594, vii. 110. viii. 249. ix. 717. xii,

612. ii. 265, 386, 427, 484, 427.
564. iii. 63, 133, 164, 239, 312, Goes, iv. 469. xi. 290.
388, 449. iv, 32, 838, 853. Going, ix. 1157. xi. 290.
v. 29, 719, 738, 839. vi. 290, Gold, i. 372, 483, 682, 690, 717.
383, 422, 680, 701, 726, 747, ii. 4, 271, 947. iii. 352, 506,
792, 815, 891. vii. 182, 184, 541, 595, 608, 642. iv, 220,
187, 208, 219, 499. viii. 12. 238, 496, 554, 596. v. 187,
ix. 135, 1115. X. 64, 86, 226, 282, 356, 442, 634, 759. vi. 13,
451, 722. xi, 333, 384, 694. 110, 475. vii. 406, 479, 577.

xii. 172,371,456,460,477, 546. ix. 429, 501, 578. xii. 250,
Glory, (verb) x. 386.

253, 363.
Glorying, i. 239.

Golden, i. 538, 715, 796. ii. 328,
Gloss, v. 435.

1005, 1051. iii. 337, 365, 572,
Glossy, i. 672.

625. iv. 148, 249, 305, 763,
Glow'd, iv. 604. viii. 618. ix. 997. v. 255, 713, 886. vi. 28,
427, 887.

102, 527. vii. 207, 225, 258,
Glowing, iii. 594. v. 10.

365, 597,600. xi. 18, 24, 392,
Gloz'd, iv. 549.

Golgotha, iji. 477.
Glozing, iii. 93.

Gone, iii. 544. iv. 994. v. 91. vi.
Glut, iii. 259. vi. 589. x. 990. 670. ix. 1055.
Glutted, x. 633.

Gone forth, v. 885.
Gluttonous, xi. 533.

Gone well, xi. 781.
Gnashing, vi. 340.

Gonfalons, v. 589.
Gnaw, ii. 799.

Goodliest, iv. 147, 323. viii. 304.
Go, ii. 456, 826, 1008. v. 118,

xi. 189.
229, 313. vi. 44, 275, 710. Goodly, iii. 548. viii. 15. ix. 576.
viji. 646. ix. 372, 373, 382,

xi. 509.
1156. x. 71, 177, 265, 409. Goodness, i. 218. iii. 158, 165,
xii. 201, 594, 615, 617.

688. iv. 734, 847. v. 159. vii,

[ocr errors]

9

171. viii. 279, 647. xi. 353, Grass, iv. 350. vii. 310, 315. ix.
469.

450, 502.
Good-will, vii. 182. xii. 477. Grassy, iv. 601. v. 391. vii. 463.
Gor'd, vi. 387.

ix. 186. xi. 324, 433.
Gordian, iv. 348.

Grate, ii. 881.
Gore, xi. 460.

Grateful, iv. 55, 165, 647, 654.
Gorge, iii. 434.

v. 645. vi. 8, 407. vii. 512.
Gorg'd, x. 632.

viii. 55, 650. ix, 197, 580. xi.
Gorgeous, ii. 3. v. 250. vi. 103. 323, 442, 864.
ix. 36.

More Grateful, iv. 331. viii. 606.
Gorgon, x. 527.

Gratefully, viii. 4. xi. 370.
Gorgonian, ii. 611. X. 297. Gratify, x. 625.
Gorgons, ii. 628.

Gratitude, iv. 52.
Goshen, i. 309.

Gratulating, ix. 472.
Got, i. 365. ix. 594, 1072. X. Gratulation, viii. 514.
579. xi. 87.

Grave, ii. 911. iii. 247, 259. X
Govern, v, 802. vii. 30,510, 546. 185, 635, 786. xii. 423.
Govern'd, vi. 706.

Grave, (adject.) ii. 300. iv. 844.
Government, X. 154. xii. 88, 225. xi. 585, 662
Governs, ii. 910. vi. 178.

Gravely, iv. 907.
Gourd, v. 327. vii. 321.

Graven, i. 716. xi. 573.
Grace, i. 111, 218. ii. 238, 499, Gray, iii. 475. iv. 598. v. 186. vii

.
1033. iii. 131, 142, 145, 174, 373. xi. 540. xii. 227.
183, 187, 198, 227, 288, 302. Gray-headed, xi. 662.
401, 639. iv. 94, 298, 364, 490, Graze, vii. 404. ix. 571. X. 711.
845. vi. 703. vii. 573. viii. 43, Grazed, i. 486.
215, 222, 488. x. 767, 1081, Grazing, iv. 253. xi. 558.
1096. xi. 3, 23, 255, 359, 890. Greater, i. 4,258. v. 172. vi. 199.
xii. 305, 478, 525.

vii. 145, 347, 359, 604, 607.
Grac'd, xi. 168.

viii. 29, 87. ix. 621. x. 515.
Graceful, ii. 109. viii. 600. ix. xii. 242, 533.
459. x. 1066.

Greatest, i. 367, 695. ii. 29. x.
Graces, ii. 762. iii. 674. v. 15. 247, 528.
viii. 61.

Greatly, x. 193. xi. 869. xii. 557,
Gracious, iii. 144. v. 134. viii. 337, 558.

436. x. 118, 1047. xii. 271. Greatness, ii. 257. iii. 165. viii.
Gradual, v. 483. ix. 122.

557.
Grain, iv. 817. v. 285, 439. vi. Grecian, iv. 212.

515. viii. 17. ix. 450. xi. 242. Greece, i. 739. X. 307.
xii. 184.

Greedily, ix. 791. x. 560.
Grand, i. 29, 122. ij. 507. iv. 192. Greedy, ix. 257.
v. 149. x. 427, 1033.

Greek, ix. 19.
Grand-child, x. 384. xii. 153, 155. Green, iv. 133, 325, 458, 626. v.
Grant, v. 831.

480. vii. 316, 337, 402, 460,
Granting, iv. 104.

479. viii. 286, 631. xi. 435,
Grants, xii. 238.

858. xii. 186.
Grape, iv. 259. v. 307, 344. Greeting, vi. 188.
Grasp, iv. 989.

Grew, ii. 705, 720, 784. iü. 356.
Grasped, i. 667.

iv. 195, 221, 694. vii. 336. vii.
Grasping, vi. 836.

47, 470. A. 551, 561, xi, 152,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

617,

Griding, vi. 329.

ix. 202, 877. X. 244, 715. xii.
Grief, ii. 586. iv. 358. ix. 97. xii. 164.
373.

Grown, ii. 761, 779. vi. 661. ix.
Grieve, i. 167. xi. 754.

564, 742, 807, 1154. X. 529.
Griev'd, iv. 28. xi. 887.

xii. 116, 164, 351.
Grieving, vi. 792.

Grows, iii. 356. iv. 425. v. 72,
Grievous, x. 501. xi. 776. xii. 319. viii. 321. ix. 208,
508.

776.
Grim, i. 396. ii. 170, 682, 804. Growth, i. 614. iv. 629. v. 319,
vi. 236. x. 279, 713. xi. 469.

635. ix. 113, 211.
Grind, x. 1072.

Grunsel, i. 460.
Grinn'd, ii. 846.

Gryphon, ii. 943.
Gripe, vi. 543. xi. 264.

Guard, vi. 412. viii, 559.
Grip'd, iv. 408.

Guard, (verb,) ii. 1033. iv. 280.
Grisly, i. 670. ii. 704. iv. 821.

xi. 122.
Groan, vi, 658. ix. 1001.

Guarded, ii. 947.
Groan, (verb) iv. 58.

Guardians, iii. 512. xi. 215.
Groan'd, xi. 447.

Guards, iv. 550, 862. X. 18. xii.
Groaning, xii. 539.

590.
Groans, ii. 184. xi. 489.

Guards, (verb,) ii. 611. ix. 269.
Grooms, v. 356.

Guess, viii. 85.
Gross, i. 491. ij. 570. vi. 552, Guess'd, v. 290,
661. xi. 51, 53. xii. 77.

Guest, v. 313, 351, 383, 507. vii.
Grosser, v. 416. ix. 1049.

14, 69, 109, viii. 646.
Grotesque, iv. 136.

Guests, xii, 166, 167.
Grots, iv. 257.

Guiana, xi. 410.
Grove, i., 403, 416. iii. 28. iv. 265, Guide, ii. 975. jii. 194. iv. 442. v.

272, 982. v. 22. vii. 537. ix. 91. viii. 298, 312, 613. ix. 646,
418. X. 548.

808. A. 16. xi. 371, 674, 785.
Groves, iii. 569. iv. 248. v. 126,

xii. 647.
292. vii. 404. ix. 388.

Guide, (verb,) vi. 711. xii. 204,
Grovelling, i. 280. x. 177.

482, 490.
Ground, i. 421,705, 767. ii. 929. Guided, vii. 15. viii. 486.
iii. 179, 350. iv. 216, 406, 702, Guides, v. 708. xii. 362.

,
731. v. 348, 367, 429. vi, 71, Guile, i. 34, 121,646. ii. 41, 188.
242, 388, 478. vii. 210, 304, iii. 92. iv. 349. ix. 306, 466,
332, 334, 422, 442, 456, 475, 733, 772. X. 114.
481, 523, 525. ix. 497, 526, Guileful, ix. 567. X. 334.
590, 1104, 1151. X. 201, 206, Guilefully, ix. 655.
207, 850, 851, 1054, 1090, Guilt, ix. 971, 1043, 1114. x. 112,
1102. xi. 98, 106, 202, 262, 166. xii. 443.
348, 850, 858, 861. xii. 186, Guiltless, ix. 392. x. 823, 824.

628, 631. See Under-ground. Guilty, iii. 290. iv. 313. ix. 785,
Grounded, viii. 572,

1058. X. 340.
Grounds, ii. 126.

Guise, i. 564. xi. 576.
Grow, i. 691, ii. 31, 220. iv. 98, Gulf, or Gulph, i. 52, 329. ii. 12,

216, 671. v. 477, 618. ix. 623, 441, 592, 1027. iii. 70. v. 225.
803, 1105. xi. 5, 274. xii. 352, vi. 53. ix. 72. X. 39, 253, 366.
400.

xi. 833.
Growing, ii. 315, 767. iv. 438. Gummy, x. 1076.

[ocr errors]

Gums, iv. 248, 630. xi. 327. Each Hand, i. 222. v.259. vi. 307,
Gurge, xii. 41.

770. xi. 659.
Gushing, xi. 447.

Either Hand, vi. 800. xii. 637.
Gust, x. 565, 698.

Left Hand, x. 322.
Right Hand, ii. 174, 633, 869.

iii. 279. v. 606, 864. vi. 154,
H.

747, 762, 835, 892. x. 64. xii.

457.
Habit, iii. 643.

Handel, iv. 739.
Habitable, viii. 157.

Hang, ix. 798.
Habitant, viii. 99. x. 588. Hanging, ii. 1051. ix. 622.
Habitants, ii. 367. iji. 460. Hangs, ij. 637. v. 323.
Habitation, ii. 573. vi. 876. vii. Hap, ix. 160, 421.
622.

Hap, (verb,) ii. 837. ix. 56.
Habitations, vii. 186. xii. 49. Hapless, ii. 549. v. 879. vi. 785.
Habits, iji. 490.

ix. 404. x. 342, 965.
Habitual, x. 588.

Haply, i. 203. iv. 8, 378. vi. 501.
Hades, ii. 964.

xi. 196.
Hail, i. 171. ii. 589. vi. 589. x. Happen'd, ix. 1147.

698, 1063. xii. 181, 182. Happier, ii. 24,97,446, 507, 775.
Hail, (verb,) i. 250. iii. 1, 412. v. 76. vii. 117. viii. 282. ix.

iv. 750. v. 205, 385, 388. xi. 697. A. 937. xi. 88. xii. 464,
158. xii. 379.

465, 587.
Hainous, ix. 929. X. 1.

Happiest, iv. 317, 638, 774, X.
Hair, ii. 710. iii. 640. v. 131. vii. 904.
323, 497.

Happiness, i. 55. ii. 563. iii. 450.
Hairy, iv. 135.

iv. 417. v. 235, 504. vi. 741,
Hal'd, ii. 596.

903. vii. 632. viji. 365, 399,
Half lost, ii. 975,

405, 621. ix. 254, 340, 819.
Other Half, iv. 488. v. 560.

x. 725. xi. 58..
Half-rais'd, v. 12.

Thrice Happy, iji. 570. vii. 625,
Half-rounding, iv. 862.

631.
Half-spied, ix. 426.

Haran, xii. 131.
Half-stooping, ix. 427.

Harangues, xi. 663.
Half-starv’d, x. 595.

Harbinger, ix. 13. xi. 589.
Half-sunk, vi. 198.

Harbour, ix. 288.
Half-way, iv. 777. vi. 128. Harbour, (verb,) i. 185. v. 99.
Hall, i. 762, 791. ix. 38. X. 444, Hard, ii. 256, 433, 444, 1021.
522, 667.

iii. 21, 200, 575. iv. 45, 432,
Halleluiah, x. 642.

584, 932. v. 564. vi. 452, 495,
Halleluiahs, ii. 234. vi. 744. vii. 622. viii. 251. X. 468, 751, 992.
634.

xi. 146.
Hallowed, iii. 31. iv. 964. v. 321. Hard by, i. 417. x. 548.
vii. 592. xi. 106.

Harden'd, iii. 200. vi. 791.
Halt, vi. 532.

More Harden'd, xii, 194.
Hamath, xii. 139.

Harder, ii. 1016.
Hand in Hand, iv. 321, 689. v. Hardly, ix. 304.
395. xii. 648.

Hard'ning, i. 572.
At Hand, ii. 674. iv. 552. vi. 537. Hardy, ii. 425. iv. 920.
vii. 202. viii. 199.

Harlot-lap, ix. 1060.

[ocr errors]
« PreviousContinue »