Page images
PDF
EPUB

Τα επινίκεια Κωαμευδώς.
Εύαρχος Ηροδότω Κορωνεύς. »

Εν άλλω Αίθω.

[ocr errors]

« Μύριχος Πολυκράτους Iαρώνυμος διoγίτωνος άνδρεσσι χοραγείσαντες νικάσαντες διονύσου ανέθηκαν τίμωνος άρχοντος αυλίοντος κλέος αδοντος αλκισθένιος. »

Εν έτέρω Αίθω.

9υνάρχω άρχοντος, μεινος θελουθίω, άρχι................ ως Εύβωλι αρχεοάμω φωκεία..........

...........ος απέδωκα από τάς σουγγραφώ πέδα των πολεμάρχων, κη των κατοπτάων, ανελόμενος τάς σουηραφώς τας κιμένας παρ ευφρονα, κή φιδίαν πασικλείν............... κη τιμόμειδον φηκείας, τη διαμοτελείν λυσιδάμω, κή διονυσον καφισοδών χηρωνεία, κατ το ψαφισμα τω δάμω.

M7VJETDM

9υνάρχω άρχοντος, μεινός άλαλκομενιω F αρνών, πολύκλειος ταμίας απέδωκε εύβωλυ αρχεοάμω φωκείϊ από τάς σουγγραφώ το καταλυπον κατ το ψάφισμα το δάμω, ανελόμενος τάς σουγιραφώς τας κιμενας παρ σωφιλον, κή εύφρονα φωκέας. Kή παρ διανύσιον καφισοδύρω χηρωνέα, κή λυσίδαμον δαμoτέλιος πέδα των πολεμάρχων, κή των κατοπτάων.

[ocr errors]

Αρχοντος εν έρχομενό 9υνάρχω, μενος Αλαλκομενίω, εν δε F ελατίη Μενοίται Αρχελάω μεινος πράτω. Ομολογώ Εύβωλυ F ελατίη, ο κή τη πόλι έρχομενίων. Επειδή κεκομίστη Εύβωλος παρ της πόλιος το δάνειον άπαν κατά τάς ομολογίας τας τεθίσας θυμάρχω άρχοντος, μεινος θελουθίω, κή ουτ οφειλέτη αυτώ έτι ουθεν πάρ ταν πόλιν, αλλ' απέχι πάντα περί παντός, κή αποδεδόαντι τη πόλι το έχοντες τάς ομολογίας, ει μεν ποτί δεδομένον χρόνον Εύβωλυ επί νομίας F έτι απέτταρα βούεσσι σουν ίππυς δια κατίκης κατι προβάτυς σουν ήγυς χειλίης αρχί τώ χρόνο και ενιαυτός και μετά θάναρχον άρχοντα έρχομενους απογραφεσθη δε Εύβωλον κατ' ενιαυτόν εκαστον παρ τον ταμίαν κη τον νόμων άν τάτε καύματα των προβάτων, κή των ηγών, κη των βουών, κή των ίππων, κή κάτινα ασαμαίων 9ίκη το πλείθος μεί απογράφετό ώδε πλίονα των γεγραμμένων εν τη σoυγχωρείσι η δεκατις........ η το εννόμιον Εύβολον οφείλει...............λις τών έρχομενίων αργουρίω........... τετταράκοντα Εύβωλυ καθ' έκαστον ενιαυτόν, κή τόκον φερέτω δραχμάς...............τας μνάς εκάστας κατά μείνα...............τον κή έμπρακτος έστω τον ερχομένιον..........

.και τα εξής. »

Εν άλλους λίθους.

«Ανοδώρα συνφορον χαίρε » ΝΟΚΛΕΣ. «Καλλίπιτον αμφάριχος, και άλλαι. » Εν ουδε μία Επιγραφή ίδoν τόνον, ή πνεύμα, ή δε ημείς υπογράφομεν, οι παλαιοί προσέγραφον. Και τα εξής.

The following is the prospectus of a translation of Anacharsis into Romaic, by my Romaic master, Marmarotouri, who wished to publish it in England.

[blocks in formation]

όνοι εις βιβλία παντοδαπά ενερυφώσιν, ηξεύρουν πόσον είναι το χρήσιμον της Ιστορίας, δι' αυτής γαρ εξευρίσκεται η πλέον μεμακρυσμένη παλαιότης, και θεωρούνται ως εν κατόπτρω ήθη, πράξεις και διοικήσεις πολλών και διαφόρων Εθνών και Γενών ων την μνήμην διεσώσατο και διασώσει η ιστορικη Διήγησις εις αιώνα τον

απαντά.

Μία τετοια Επιστήμη είναι ευαπόκτητος, και εν ταυτώ ωφέλιμη, ή κρείττον ειπείν αναγκαία διατί λοιπόν ημείς μόνοι να την υστερούμετα, μη ηξεύροντες ούτε τας αρχάς των Προγόνων μας, πότε και πώς ευρέθησαν εις τας πατρίδας μας, ούτε τα ήθη, τα κατορθώματα και την διοίκησίν των ; ά ερωτήσωμεν τους Αλλογενείς, ηξεύρουν να μας δώσουν όχιμόνον ιστορικώς την αρχήν και την πρόοδος των προγόνων μας, αλλά και τοπογραφικώς μας δείχνουν τας θέσεις των Πατρίδων μας, και οιονεί χειραγωγοί γινόμενοι με τους γεωγραφικούς των Πίνακας, μας λέγουν, εδώ είναι αι Αθήναι, εδώ η Σπάρτη, εκεί αι Θήβαι, τόσα στάδια ή μίλια απέχει η μία Επαρχία από την άλλην. Τούτος ώκοδόμησε την μίαν πόλιν, εκείνος την άλλην και τξ. Προσέτι άν έρωτήσωμεν αυτούς τους μη Ελληνα, χειραγωγούς μας, πόθεν έπαρακινήθησαν να εξερευνήσουν αρχάς τόσον παλαιάς, ανυποστόλως μας αποκρίνονται με αυτούς τους λόγους. « Καθώς ο εκ Σκυθίας Ανάχαρσας, αν δεν επεριείρχετο τα πανευφρόσυνα εκείνα κλίματα της Ελλάδος, αν δεν εμφορείτο τα αξιώματα, τα ήθη και τους Νόμους των Ελλήνων, ήθελε μείνη Σκύθης και το όνομα και το πράγμα ουτω και ο ημέτερος Ιατρός, αν δεν έμάνθανε τα του Ιπποκράτους, δεν εδύνατο να προχωρήση εις την τέχνης του. Αν και εν ημίν Νομοθέτης δεν εξέταζε τα του Σόλωνος, Λυκούργου, και Πιττακού, δεν εδύνατο να ρυθμηση και να καλιεργήση τα ήθη των ομογενών του· αν Ρήτωρ δεν απηνθίζετο τας ευφραδείας και τους χαριεντισμούς του Δημοσθένους, δεν ενεργούσιν εις τας ψυχάς των ακροατών του. Αν ο Νέος Ανάχαρσις, ο Κύριος Αββάς Βαρθολομαίος δεν ανεγίνωσκε με μεγάλην επιμονην και σκέψιν τους πλέον εγκρίτους Συγγραφείς των Ελλήνων, εξερευνών αυτούς κατά βάθος επί τρίακοντα δύο έτη, δεν ήθελεν εξυφάνη τούτην την περί Ελλήνων Ιστορίας του, ήτις Περιήγησης του νέου Αναχάρσεως παρ' αυτού προσωνομάσθη, και εις όλας τας Ευρωπαϊκές Διαλέκτους μετεγλωττίσθη, » Και εν ενί λόγω, οί Νεώτεροι, άν δεν έπερναν δία οδηγούς τους Προγόνους μας, ήθελαν ίσως περιφέρονται ματαίως μέχρι του νυν. Αυτά δεν είναι λόγια ενθουσιασμένου διά το φιλογενές Γραικού, είναι δε ιλαλήθους Γερμανού, όστις έμετάφρασε τον Νέον Ανάχαρσιν από του Γαλλικού εις το Γερμανικόν.

Αν λοιπόν και ημείς θέλωμεν να μεθέξωμεν της γνώσεως των λαμπρών κατορθωμάτων όπου έκαμαν οι θαυμαστοί εκείνοι Προπάτορες ημών, αν επιθυμώμεν να μάθωμεν την πρόοδον και αύξησίν των εις τας Τέχνας και Επιστήμες και εις κάθε άλλο είδος μαθήσεως, αν έχωμεν περιέργειαν να γνωρίσωμεν πόθεν καταγόμεθα, και οποίους θαυμαστούς και μεγάλους άνδρας, ει και προγόνους ημών, φεύ, ημείς δεν γνωρίζομεν, εις καιρόν όπου οι Αλλογενείς θαυμάζουσιν αυτούς, και ως πατέρας παντοδασούν μαθήσεως σέβονται, άς συνδράμωμεν απαντες προθύμως εις την έκδοσιν του θαυμασίου τούτου συγγράμματος του Νέου Αναχάρ

σεως.

Ημείς ούν οι υπογεγραμμένοι θέλομεν εκτελέσει προθύμως την μετάφρασιν του Βιβλίου με την κατά το δυνατόν ημίν καλήν φράσιν της νύν καθ' ημάς ομιλίας, και εκδόντες τούτο εις τυπον, θέλομεν το καλλωπίσει με τους Γεωγραφικούς πίνακας με απλάς Ρωμαϊκάς λέξεις έγκεχαραγμένους εις εδικάμας γράμματα, προστιθέντες ότι άλλο χρήσιμος και αρμόδιον εις την Ιστορίαν.

όλον το σύγγραμμα θέλει γένει εις Τόμους δώδεκα κατά μίμησιν της Ιταλικής εκδόσεως. Η τιμή όλου του Συγγράμματος είναι φιορίνια δικαέξη της Βιέννης διά την προστήκης των γεωγραφικών πινάκων. Ο φιλογενής ύν Συνδρομητής πρέπει να πληρώση εις κάθι Τόμον φιορίνι ενα και Καραντανια είκοσι της Βιέννης, και τούτο χωρίς καμμίαν πρόδοσιν, αλλ' ευθύς όπου θέλει τα παραδοθή ο Τόμος τυπωμενος και δεμένος.

Ερρωμένοι και ευδαίμονες διαβιώοιτε Ελλήνων παίδες.
Της υμετέρας αγάπης εξηρτημένοι

Ιωάννης Μαρμαροτούρης.
Δημήτριος Βενιέρης.
Σπυρίδων Πρεβέτος.

Εν τουεστία, τη πρώτη Οκτωβρίου, 1799.

THE LORD'S PRAYER IN ROMAIC.

Ω ΠΑΤΕΡΑΜΑΣ και που είσαι εις τους ουρανούς, ας αγιασθή το όνομά σου. Ας έλθη η βασιλεία σου. Ας γύνη το θέλημά σου, καθώς εις τον ουρανόν, έτζη και εις την γήν. Το ψωμίμας το καθημερινόν, δός μας το σήμερον. Και συγχώρησε μας τα χρέημας, καθώς και εμείς συγχωρούμεν τους κρεοφειλέτας μας. Και μην μας φέρεις εις πειρασμόν, αλλά ελευθέ ρωσέ μας από τον πονηρόν: Οτι εδικήσου είναι η βασιλεία δε η δύναμης και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

IN GREEK. .

ΠΑΤΕΡ ημών ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γενηθήτω το θέλημά σου, ώς εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ώς και ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών. Και μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ούσαι ημάς από του πονηρού. ότι σου εστίν η βασιλεια, και η δύναμις, και η δόξα, εις τους αιώνας. Αμήν.

« PreviousContinue »