Page images
PDF
EPUB

κρυφθέν αν τις των πολεμίων έδων, ωφεληθείη 1. e. εί τις idol, apengein äv), saepe etiam ex orationis nexu supplendam esse. Quod ubi fieri non potest, ibi öv alienum est. Male igitur in Obss. critt. in Thucyd. p. 138. scripsimus, in verbis Thucydidis II, 74. Oi matatals εβουλεύσαντο Αθηναίους μή προδιδόναι, αλλ' ανέχεσθαι (Cass. Reg. Par. H. Cl. évtézegodi,' ut post hoc verbum virgula interpungendum, et ex antecc. Agnvalov repetendum sit; sed iis firmiter adhaerere) xai vñv teuvouévnv, ει δεϊ, ορώντας, και άλλο τι πάσχοντας, ό, τι άν ξυμβαίνη, pro coniunctivo optativum ξυμβαίνοι vel ξυμβαίη e paucis quibusdam libris reponendum esse; quod si verum esset, äv omittendum erat. Sed coniunctivus ibi nihil habet offensionis, qui modus, quamquam praesentis et futuri temporis proprius, tamen, ut iam supra vidimus, in re praeterita ibi recte ponatur, ubi haec per permutationem obliquae atque rectae orationis vel etiam alio modo e praeterito in praesens tempus cogitatione transfertur. Hinc in structura accusativi cum infini. tivo ös äv cum coniunctivo haud raro legitur, etiamsi verbum, unde haec structura pendet, in praeterito po. situm est. Exempla in re nequaquam dubia afferre nihil iuvat; locum quendam Herodoti laudavit Matthiae p. 752. not. 1. Add. Herm. Obss. critt. in Aesch. et Eurip. p. 25. Sed quamquam optativus cum pronominibus relativis coniunctus et sine aliqua conditione dictus particula äv plerisque in locis caret, inveniuntur tamen etiam hic exempla quaedam, quae ab hac regula recedunt. Eorum pleraque non spectant ad optativum in re praeterito tempore saepius facta positum, sed ad optativum in oratione indirecta vel re cogitata cum pronominibus relativis coniunctum. Et hunc quidem optativi usum non prorsus damnaverimus. Ut enim in re cogitata seu oratione obliqua pro ote , {TTELSń, si, interdum etiam őtav, šteidáv, táv cum optativo legi vidimus; ita ibidem pro ός, όςτις, etiam δς άν, όσος άν, dicta esse quidni statuatur? In eiusmodi igitur locis av non ad optativum, sed ad pronomina illa referendum erit, per quicunque explicanda, ita ut quodammodo structura per coniunctivum et per optativum confusa sit. Rem optime declarabunt verba Thucydidis VIII, 54. Kai šungiσαντο, πλεύσαντα τον Πείσανδρον και δέκα άνδρας μετ' αυτού, πράσσειν, όπη αν αυτοίς δοκoίη άριστα εξειν. Fatendum tamen est, exemplorum, quae hic afferantur, permulta satis dubia esse. * Quod docebunt ea, quae in Cyropaedia inveniuntur, in quo libro haec fere observavimus. 1, 6, 22. Και ει δή πείσαις επαινείν τε σε πολλούς, όπως

δόξαν λάβοις (ita recte Paris. ; nam etiam post praesens tempus particulae consilium denotantes cum optativo recte coniunguntur, ubi omnis res in cogitatione posita et. Cf. ΙΙ, 4, 17. extr.), και κατασκευάς καλάς έφ' εκάστα αυτών κτήσαιο, άρτι τε εξηπατηκώς είης άν, και ολίγο τοτερον, όπου αν πείραν δοίης, εξεληλεγμένος τ' αν είης, sul mposéti xai (quam particulam paulo ante omissam hic addunt Brem. Ρar. Α. Β.) αλαζών φαίνoιo. Ubi Heindorfus aut av delendum aut dos scribendum esse monuit. Tum II, 1, 31. vulgo legebatur "Ooa oi BÉATIOTOL νομιζόμενοι έχουσιν, εγίγνωσκεν ο Κύρος δεϊν τους υπηρέτας έχειν, και τούτο ασκεϊν, ως μηδέν αναίνoιντο έργον, αλλά πάντα νομίζομεν πρέπειν αυτούς πράττειν, όσα αν ο άρχων προς. TÁ7106. Sed Schneiderus praeeuntibus optimis libris, Guelf. Ρar. A. B., άν delevit. II, 4, 13. "Όρη μέντοι εστίν, ένθα δύναιτ' άν απελθών εν τω παραχρήμα εν ασφαλεί είναι του μήτ' αύτός γε υποχείριος γενέσθαι, μηδέ όσα ενταύθα δύναιτο υπεκκομίσασθαι, ει μή τις πολιορκολη προςκαθήμεvosa Quibus in verbis Fischerus sine causa o' äv scriptum malebat. Praeterea , obiter monemus, Schneiderum temere unte in undé mutasse, quum aut e Guelf. et Par. un- undé recipiendum, aut vulgata intacta seryanda esset. Ita oudé ad octa refertur II, 2, 25. IV, 5, 27. cf. Schaef. ad Dion. de compos. verb. p. 36. et 299., eodemque modo të δε legitur v. ib. p. 192. εφ. et Herm, ad Vig. p. 836. Neque maiori iure Schneid. ye uncis inclusit, quod pronomini avròs opposito tots χρήμασι bene additum est. . Paulo post $. 17. Οπότε δε ου προεληλυθοίης συν ή έχοις δυνάμει, και θηρώης και δη δύο ημέρας, πέμψαιμι αν σοι έκανούς ιππέας και πεζούς των παρ' εμού ήθροισμένων, ους συ λαβών, ευθύς άνίοις. Verum ibi librorum omnium scripturam ávious revocandam indicamus; sermo est enim de expeditione in regionem montosarm (5. 22.) facienda. V, 4, 46. Ει ούν βούλoιντο αθρόοι εκ του τείχους προςπεσείν ποι (quem verborum Οr. dinem suppeditarunt optimi codices), όπη προς μίξειαν, (ανάγκη) πολύ ερωμενέστερον συμμιγνύειν των παριόντων. Ubi Weiskius aeque audacter ac prave edidit όπη αν προςμίξειαν, πολλώ αν έρθ. συμμιγνύοιεν τ. π.. Facilius άν Post πολύ s. πολλώ, νbi in edd. prr. additur, etiam infnitivo servato tulerim. V, 5, 1. Επέστελλεν αυτώ ήκειν επό το στρατόπεδον, όπως περί τε των φρουρίων, ών ειλήφεσαν, βουλεύσαιντο, και όπως, θεασάμενος το στράτευμα, και και περί των άλλων σύμβουλος γίγνοιτο, ό, τι άν δοκoίη και τούτου πράττειν. Cf. Buttm. Gr. S. 126, 8. not. 3. Altorf. äv omittit.

Anab. 1, 3, 17. Εγώ όκνοίην μεν ών εις τα πλοία εμβαίνειν, & ημίν δοίη, μη ημάς αυταίς ταϊς τριη

ρεσι καταδύση (lege καταδύσαι ; nam et res in cogitations posita est cf. p. 35., et sequitur åyáyor): poßolunu 8 av τώ ηγεμόνι, ή αν δοίη, έπεσθαι, μη ημάς αγάγοι, όθεν oux olov te total ŽENSEīv. Quibus in verbis' av ex iis, quae paulo ante leguntur, Ει δέ τι και το ηγεμόνι πιστεύσομεν, ώ άν Κύρος δω, a librariis temere repetitum est. Cyr. VIII, 2, 3. scriptura fluctuat interdedidov ols av Boúhoito, et oled. ois del Bouloiro, quod defendit Weiskius. Add. etiam VII, 5, 49. VIH, 3, 38. 48. Anab. II, 5, 11.- IV, 7, 4. Memor. I, 2, 6. de Repbl. Lac. I, 8. II, 11. Matth. Gr. p. 752. not. 2. et Devar. de particc. p. 56. E quibus omnibus locis num quid certius praeter ea, quae paulo ante innuimus, de vocula öv optativo, qui pronomina relativa sequitur, contra regulas addita constitui possit, videant eruditiores; nobis nondum omnia hic perspicua sunt. Unum addimus, saepe etiam optativum in editionibus nostris corrupte legi pro conjunctivo; Ita Cyr. VIII, 1, 4. editar "Ωσπερ τοίνυν αυτοί αξιώσετε άρχειν των υφ' υμίν, ούτω και αυτοί πειθώμεθα , οίς αν ημάς καθήκοι. Sed Guelf. et Par. praebent natural, in quo latet genuinam xatńxn. Cf. etiam VIII, 3, 7.

Postremo loco consideranda est oratio obliqua, de qua disputationem paucis absolvemus. Intellectum est enim iam ex iis, quae de singulis particulis 'adhuc dicta sunt, hujus structurae optativum esse -proprium, eumque ibi cum omnibus particulis coniungi posse. Ne igitur eandem rem saepius commemoremus, hic modo ad optativum post őtı s. ws atque in interrogationibus obliquis positum respiciamus. Et ibi quidem optativus semper sine av usurpatur, nisi qua conditio vel diserte addita vel subaudienda sit, qua fiat, ut res quodammodo in futurum tempus transferatur. Itaque qui dicit {LŠEV, ŐTL ogøn vel idol, significat er sagte, dass er ihn sehe s. säke, in aoristo etiam gesehen habe s. gesehen hätte. Sed flešev, öri ogon av vel l'801 av valet er sagte, dass er sehen würde. (es sey wol möglich, dass er sehe), quae formula conditionalem aliquam sententiam per εl et optativum formatam (ut el toūto yévoito ) suppleri iubet. Paulo dubitantius igitur. hoc dictum est quam έλεξεν, ότι όψεται, et sagte, d'afser sehen wird, et Xhɛšev, őtt ©woito, er sagte, dass er sehen werde. Unde simul intelligitur, non satis accurate optativum per av in his formulis futuro dici respondere, quod praeceptum ab iis propositum est, qui unam Latinam linguam compararunt, in qua sane tres illae formulae, ότι ίδοι αν, ότι όψεται, ότι

öyato, per se visurum esse reddendae sunt. Haec iam exemplis illustranda, et imprimis de iis locis agendum erat, qui cum regulis illis aliquo modo pugnare videntur, ut Cyr. I., 3, 13. VII., 2, 11.

Sed haec nunc pertractari non possunt, ne hic libellus eum modulum, qui eiusmodi scriptionibus esse solet, nimis excedat. Unum necesse est commemoremus locum Cyr. IV., 2, 1. cuius iam supra mentionem iniecerimus. Ibi in verbis Περιελαύνων την χώραν κατεθεάτο, σκοπών, που τειχίσειε (quod codices Schneidero suppeditarunt pro Telmotain) opovprov non av omissum est, ut putabat Matth. Gr. p. 724. Neque enim dicitur ubi muniturus esset, neque, ut vulgo interpretantur, ubi (si vellet) munire posset. Nam Cyrus non de eo dubitat, utrum muniat necne, sed de loco solum, quo id faciat, incertus est. Sententia igitur debet haec esse, ubi muniret, non quidem wo er befestigte, sed wo er befestigen sollte, quod in recta oratione per coniunctivum Toû teixiow; significa tur, in obliqua vero post tempus praeteritum etiam per optativum sine äv exprimi solet. Paulo ante olim prave legebatur, Έπηρώτα τον Τιγράνην, ποία αν είη των ορέων (Guelf, Par. ápav; et vid. Suid. s. v. avgéwr, Pierson, ad Herodian. p. 456. et Koen. ad Greg. Cor. p. 380.), οπόθεν οι Χαλδαίοι καταθέοντες ληίζονται: non enim quales montes futuri essent, sed quales montes essent, dici postulat loci sententia. Recte igitur Schneiderus hic et in simili loco g. 12. cum optimis codd. äv expunxit.

Haec, quae de äv optativo addito disputata sunt, si complectimur, intelligimus sane, si äv cum as őrtos et & coniunctum excipias, omnia ita explicari posse, ut illa particula apodosi sententiarum conditionem denotantium annecti dicatur. Atque hactenus non improbanda videatur Thierschii sententia omnem illius av usum ad hanc notionem revocantis. Sed si coniuncti-, vum consideraverimus, nimis angustam hanc definitio-, nem esse facile intelligemus. Verum haec pars quaestionis nostrae in aliud tempus reiicienda est.

[ocr errors]

IV.

Über die Laren. Den Ursprung n. die Erzeugung der Laren erzählt Ovidius Fast. II, 599 also : Lara oder Lala, eine Nymphe, von ihrer Plauderhaftigkeit so genannt, war oft

dieses Fehlers wegen gewarnt worden; aber umsonst: bis sie einen Anschlag des in die Nymphe Juturna verliebten Jupiter's nicht bloss an diese, sondern auch an die Juno verrieth. Jupiter, hierüber aufgebracht, riss ihr die Zunge aus, u. übergab sie dem Mercurius, ins Unterreich zu führen, wo sie zwar Nymphe, aber Nymphe des unterirdischen Pfuhls seyn sollte, wo ewi. ges Schweigen hauset. Unterweyes gefällt sie dem leichtfertigen Mercurius u. er erzeugt mit ihr die Laren. So meint der witzige u. oft witzelnde Dichter, die Namen Lala, Lar, Muta (als die Stumme) u. Mania (als die bei den Manen wohnende), welche auch für die Mutter der Laren gehalten wurde, in einstimmige Verbindung gesetzt u. vortrefflich erklärt zu haben. Aber welche Ungereimtheiten u. Widersprüche, in der, der Ungereimtheit sonst nicht ungewohnten, Mythologie doch ungewohnt, treffen hier zusammen! Denn, nicht zu gedenken, dass Ovidius ganz willkürlich die Tacita, deren Fest im Februar sich an die Todtenfeier anschlofs, wo ohne Ovid's Verwirrung gar keine Erwähnung der Laren Statt hat, mit der Muta oder Mania verwechselt:'- Wer kann es begreifen, oder einen der Dichtungen des weisen Alterthums würdigen Sinn darin finden, dass diejenige, welche in die UnterWelt geführt werden soll, (doch wol als eine Todte!) noch auf dem Wege dahin Söhne erzeugt, welche auf der Oberwelt sind u. daselbst verehrt werden? Hat Jupiter 'nicht darauf geachtet, dass Merkur die Nymphe, welche seinen Zorn so sehr gereizt' u. verdient hatte, wieder auf die Oberwelt zurückführt, als seine Geliebte, u. dort sie mit seinen u. ihren Kindern allgemeine Verehrung geniessen lässt? So nachgiebig u. Teicht vergessend war Jupiter eben nicht. Alles wird Sinn u. Zusammenhang gewinnen, wenn wir uns erinnern, wie das denkende Alterthum die wichtigsten Mittel u. Anstalten zur Stiftung u. Erhaltung der menschlichen Gesellschaft im häuslichen u. BürgerverVereine nicht unbeachtet liefs, sondern sie in Bildern u. heiligen Gebräuchen dankbar feierte; wie man in Ceres u. Bacchus den Wein- u. Ackerbau als die Grundlage zu festen Wohnsitzen u. bildender bürgerlicher Gesetzgebung verehrte, u. keine Erfindung, keine Kunst von irgend einigem Einfluss in Feier u. Verehrung überging. Nimmer konnte ja die Sprache, welche den Menschen von dem Viehe so augenscheinlich, u. mehr als die Gestalt unterscheidet, u. der Erfinder derselben ünbemerkt bleiben. Merkur war es, der die wilden

« PreviousContinue »