Page images
PDF
EPUB

, 203 ** *Hac itaque via ingressus, eo mihi pervenisao visus som, at, quae antea cum Cornelio, tum eius lectoribus

θον οι "Έφοροι βεβαίως δε ήδη ειδότες, έν τη πόλει την godinyi Itoišvto. eum in urbe comprehendere conabantur) Λέγεται δ' αυτόν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι εν τη οδώ,

, γνώναι εφ' ω εχώρει άλλου δε νεύματι αφανεί χρησαμένου,

και δηλώσαντος ευνοία, προς το Γερον της Χαλκιδίκου . Χωρήσαι δρόμο, και προκαταφυγείν ήν δε εγγύς το τέμενος.

Taeparo itaque profecti iam erant in urbe, et Ephori et Paülanias; ibi autein cum in eo esset, ut Pausanias in via, "9.6 për urbem aliquando incedens, comprehenderetur ex

unius ad eum accedentis Ephori vultu (irato et' hinc 'rem omnem prodente) cur veniret, cognovit: cum praeterea alius quidam Ephorus, benevolentia ductus, putu clandestido rei omnem ei patefaceret, cursu petiit teir plum; quod prope adiacebat. Quid quaeso desideres air plius? -Unde autem ex his, profecto satis perspicue traditis, illa Corvelii haesitatio ? Thucydides kv tj 68, legendo cepit pro itines re; quod cuin semel mente, concepisset , ad scribenduin accedens , omnem rem ita narravit, ac si in itinere, urbein

ducente, accidisset? Quod Cornelius darrat in vita Cimonis, (c. II) hunc iterum apud Mycalen Cyprioruin et Phoenicuin ducentarum classem devictam cepisse, id Teschuckius, vir doctissimus, varie dicit posse intelligi, et suinitiir ab aliis aliter. At vero donne per se satis aperte verba illa sibi volunt, haec, Cinonen classein ducentarum warium devicisse ac gępisse ?

Quid autem, si Thucydidem (I, 100. adhibeinus, quo Cornelium nunc nisum fuisse patet? xæi tilov, tpinesis Dosνίκων, και διέφθειραν τας πάσας, ες διακοσίας classem itaque, habemus satis aperte ducentaruin navium, eamque totam captain et perditam. , Quae cum ita sint, cur de interpretatione loci rem in dubio relinquernus ? +. Sed buius generis omitto exempla graviora, quae pluribus indigeant verbis.

Dubitatur in vita Pausaniae (c. iv.). utrum Iegere praestet : vincula epistolae lacuvit, an vero , laceravit. Čuin in omni boc loco, quod nunc mihi sumere licebit, alies apte me fugit, Cornelius Thucydidem est secutus auctorem , cum nunc ei ante oculos ohversabatur Thucydideum illud: lbet tas nuotolás Cornelium antem multo magis videri posse hoc lveti reddidisse verbo latino laravit, quam luceravit, inde potissiinuin apparet, quód auctores latini commutant inter se verba solvere et larare, non idem sol. vere et laceráre. Hinc Virg. Aen. 11:1959. larat claustra

Sinon i. e. solvit, à peruit. Cicero in Catone maiore (c. III.) hunc facit toquentem ilta : * multorum toknovi senectutem sine

querela, qui ve et libidinum vinculis laratos (i. e. volutos )

versus

pec

deberi, pluribus exposui, quodammodo saltem praestarem. Huius autem operis particulam primam, impe ratorum, qui ante bellum Peloponnesiacum vixerunt, vitas, ista ratione tractatas, complectentem, simul ac viris intelligentibus ac harum rerum peritis operam

esse non moleste ferrent:" Quiñ de eadem re duo illa verba promiscue ab scriptoribus latinis adhiberi, loco efficitur illo Curtii, ab aliis iain laudato , VII, - 2, Parmenio, vinculum epistolae solvens, quidnam rex ageret, requirebat.

Jam alios sciinus in Aristide (cap. 'II.) verborum con• tinuationem fuire post deligerent sibi, et deinde novum ip. cipere verborum ambitum , simulque legere, quos quo facilius etc. Sed horuin erat, urgere ante omnia illud, unde non mediocre pondus sententiae suae accedere necesse erat, Corneliui

punc Thucydideın sequi, hunc autem dicere haec : Ι. 95. ξυνέβη τε αυτώ, (Παυσανία) καλείσθαί τε άμα, και

τους ξυμμάχους τω εκείνου έχθει παρ' Αθηναίους μετα31. τάξασθαι. (96) Παραλαβόντες δε οι Αθηναίοι την ηγεμονίαν ... τούτω τώ πρόπω, εκόντων των ξυμμάχων, δια το Παυσα1 4 150ίου μίσος, έταξαν άς τε έδει παρέχειν των πόλεων χρήματα ομο προς τον βάρβαρον , και ας, ναύς. Πρόσχημα γαρ ήν

αμύνασθαι ών έπαθον, δηούντας την βασιλέως χώραν. Habet itaque haec: socios, odio adversus Pausaniam, commotos, imperium detulisse ad Athenienses; hós autem, imperio accepto, quantum quaeque civitas et navium et pecuniae daret, constituisse;. huic. rei autem praetexisse illud, se, quo iniurias "a rege acceptas ulciscerentur, terras eius

vastaré velle. Quod si Corneliųın, quamvis suo modo, ac C' ratione , eadem dicere volumus, locus est constituendus, ut

hi voluut, quos antea laudavi: autem et intemperantia 5?

.. Pausaniae et iustitia factum est Aristidis, ut omnes fere civi. 8. tates Graeciae ad Atheniensium societatem se adplicarent, et si adversus barbaros hos duces deligerent sibi. Quos quo facilius ausd; repellerent ; si forte bellum renovare conarentur, ad classes Haiti aedificandas, exercitusque comparandos', quantum" pecuniae,

quaeque civitas daret, Aristides dilectus est, qui constitueret.. 61 Huc accedit et illud, vanam alias esse et prorsus absonam !, Cornelii argumentationem hanc: iutemperantia Pausaniae ©*** factuin esse, ut oinnes se ad Athenienses adplicarert et hos mis duces sibi deligerent, eo consilio', ut eo facilius barbaros

repellerent. Nonne idein ipsis sperare licebat ducibus La2.3. cedaemoniis ? Quanto inelius, ut quisque videt, omnis

argumentatio procedit, interpungendo post sibi , et legendo:

Quos quo etc. etc. - Quodsi ulterius progredi licet, verba a medio inde capite distinxerim ita; In primis , quod eius aequitate factum est,

ad Athenienses. Namque ante id tempus et mari et terra duces erant Lacedaemonii; tum

et intemperantia etc. deligerent sibi. Quos quo etc. etc. The

B' Kiaat :

um

C

autem

meam non omnino displicere cognovero, vernacula line gua conscriptam, in publicum prodire iubebo.

Obvenerunt autem mihi, haec molienti, nonnulla, ad illius aetatis historiam pertinentia, quae, etsi ianı dudum ab aliis disputata erant, tamen, ut denuo accuratius examinarentur non indigna quidem videbantur, at multo pluribus erant tractanda, quam in ipso, quem paro, libro, mihi licere putabam. Ex his igitur alio tempore alia publice proponere constitui; nunc autem ,, de pace illa Atheniensium gloriosissima, quae, rebus a Cimone optime gestis, cum Persis facta com. , memoratur,“

rem omnem in quaestionem vocabo. Quam operam ut susciperem, non tam illud me movet, quod novi aliquid de re ipsa me allaturum spe. rem; stultum enim foret in hac causa ultra Wesselin. gium*) et Beckium , **) sapere videri velle, qui, si quid. veri de omni hac re affirmare licet, verum dudum viderunt; at primum, nondum apud omnes de pacis illius tempore constare vidi : ***) deinde, Wesselingium adeo, in laudandis veterum de hac pace locis, non satis accurate versalum animadverti:+) alios porro in locis veterum scriptorum, in quibus huius rei mentionem fecerunt, explicandis, fluctuantes intellexi: in primis autem illud superesse putavi ac faciendum restare, ut ea, quae de pacis illius causa, tempore, conditionibus, cum varia tum diversa a veteribus tradita legantur, plenius ac hucusque factum sit in unum colligantur ac diligentius examinentur.

Omnis itaque quaestio spectabit eo, ut pateat ante omnia quod a me quaeri, erunt fortasse qui miren. tur num omnino post res a Cimone feliciter gestas, inter Graecos, quorum principatum Athenienses tum tenebant, et Persas, ulla facta fuerit par; deinde, haec utrum facta sit, post proelium ad Eurymedontem com

[ocr errors]

*) Diodor Sic. XII. 4. **) In histor. univers. Tom. 1. pag. 307. ***) Post Dodwellium Wielandius quoque, ut huius nuno utor

exemplo, vir, in hoc quidem literarum genere nulli secundus, humanitate autem, quam et ipse auper expertus sum, upus omnium adeo excellens, ut hoc nomine eum vel hoc loco, qui quibusdam forsan alienus videri possit, praedicare debeam; is igitur (in Museo attico Vol. I. partic. 1.

p. 98.) pacein illam inter Athenienses et Persas post Ci.

monis ad Eurymedontem victoriam convenisse existimat: : +) Quod ipsi in Lycurgi et Aristidis et Suidae locis laudandis

accidisse, infra videbimus.
(Miscell. Vol. I. P. II. 1822.)

وز

missum, (01.773.) an potius, post Persas ab eodem? duce in Cypro debellatos: (01. 82, 4.) quibusve veterum testimoniis cum hoc, tum illud, vere ac liquido nitatur: quibusnam porro conditionibus pax illa, quandocunque facta fuerit, convenerit, et quosham quaeque harum, quae et ipsae varie traduntur, habeant autores: postremo autem, unde tanta in hac're commemoranda scriptorum varietas nata videatur et orta.

Quae omnia ut quodammodo saltem assequar, ini. tium disputationis inde ducam, ut scriptorum, quotquot de hac re, quam quaerimus, mentionem fecerunt; omnium loca, quae quidem huc pertinent; latine, quam. accuratissime fieri poterat, versa, apponam, quidye iis insit accurate excutiam.

Cuius testimonio res, de qua disputamus, omnis facile confici posset, Thucydides, pacis, post res a Ci. mone fortiter gestas, cum Persis compositae, mentionem facit prorsus nullam. Libri enim I. Cap. ioo. nonnisi haec habet : Athenienses eorumque socios cum is pedestre tum navale proelium in Pamphylia ad flumen „Eurymedontem cum Persis commisisse, eodemque die ex utroque proelio, duce Cimone, victores discessissé.

Nihil amplius! Deinde (112.) res ad annum 01. 82,4 pertinentes narrans, Athenienses, ait, „cum ducentis tum 92

suorum tum sociorum navibus, Cimone duce, Cypro bellum intulisse; ex his sexaginta naves in Aegyptum navi» gasse, ab Amyrthaeo, qui tum in paludibus regoaret, , arcessitas, reliquas Citium obsedisse, Cimone autem j; mortuo et fame exorta y, citio decessisse; mox deinde

supra Salaminem, in Cypro sitam, navigentes cum Phoenicibus et Cypriis et Cilicibus terra marique » pugnasse, et tandem, victoria ex utroque proelio re» portata, domum rediisse. "

De foedere itaque ne verbum quidem addit! quid? quod Cimone demum mor. tuo victoriam illain terra marique partam contendit?

Post Thucydidem vero, Platonem, praesertim in Menexeno (Tom. V. p. 289. ed. Bipont.) rerum gestarum, de quibus punc loquimur, mentionem fecisse video ; ibí itaque leguntur haec: „Postea autem (post victorias illas, Salaminiam et . Plataeensem, partas) non solum multae

Graecorum civitates a partibus steterunt Persarum, sed

ipse adeo rex Persarum nuntiatus est Graecos aggredi con», slitựisse. Hinc eorum quoque meminisse decet, qui, quic. „ quid barbarorum erat e mari prorsus depellentes, rebus a „maioribus gestis talem finem imposuerunt, ut perfecta inde ad nos salus redundaret. Hi autem fuere cum ii, qui

.

[ocr errors]

„ad Eurymedontem classé pugnabant, tum qui in Cy,,prum expeditionem suscipiebant, quique in Aegyptum navibus proficiscebantur ac pluribus aliis in regioni.

bus nilitabantur. Horum itaque meminisse nos opor„tet, hisque gratia est habenda, quod regem eo ade„gerunt, ut, timore percussus , de sua potius salute ,,cogitaret, quam Graecis interitum pararet, Hoc au. ,, tem bellum, cum pro se, tum pro omnibus graecam „ linguam loquentibus susceptum, Athenienses totius

civitatis viribus adversus barbaros administrarunt. ,, Pace autem facta, respublica Atheniensis, ad 'summam ,, inde gloriam evecta, experta est, quod iis accidere 19 solet; qui fortuna secunda utuntur, aliorum primum ,, aemulationem , deinde invidiam. Quo fiebat, ut nostra ,, civitas, vel invita, ad bellum cum Graecis gerendum

adigeretur. Bello igitur coorto, pro Boetiorum liber,, tate cum Lacedaemoniis decertantes, ad Tanagram „praelium commiserunt. Pugna quidem erat anceps, res autem mox insécuta utri vicerint palam fecit. Illi enim discesserunt, Boeotiis, in

quorum auxilium venerant, desertis; nostri autem, post triduum ,, in Oenophytis vicerunt, atque eos, qui patria erant ,,iniuria eiecti, summo cum iure reduxerunt. Hi ita. qué post bellum persicum primi Graecis ad libertatem tuendam adversus Graecos auxilium tulere."

Plato itaque aperte, ut videtur, pacem factam commemorat, eamque non statim post ea, quae ad Eutymedontem acciderant, sed rebus demum ad Cyprum feliciter gestis , dicit compositam. In quo parum me movet, quod bello demum adversus Persas finito illas Graecorum inter se contentiones exortas esse ait; cum proelia illa pro Boeotiis adversus Lacedaemonios ad Tabågram et Oenophyta depugnata, iam Olymp. LXXX. 4. acciderint, Cimonis autem adversus Persas expeditio ultima aliquanto post suscepta sit, et pax, victoriam eius secuta, in Olympiadis LXXXII. 4. annum quartum demum incidat. Plato enim, de rebus potius, quam de

tempore sollicitus, cum Graeci ante illam cum Pere sis pacem confectam bella inter se gerere coeperint, mox autem, pace illa constituta, multo acrius bella domestica exarserint, prudenter egisse dicendus est, qui haec ita comprehendat, ut, bello demum cum Persis composito, illas inter Graecos contentiones coortas esse tradat.

Platonem excipiat Isocrates, quem saepius de iis, quae sequuta sint res contra Persas feliciter gestas, dis

[ocr errors]
« PreviousContinue »