Page images
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]

C. De obligationibas.

Nunc transeamus ad obligationes (0. m. 88. ln»t. m. lit xmj

quarum summa divisio in duas species deducitur: oinnis enim obligatio vel e.\ contractu nascilur vel ex

(lelictO (G»i 8 88.)

quarum summa divisio in duo genera: aut riviles aut praeloriae. Sequens divisio in 11■ f species: aut ex contractu, aut quasi ex contr., aut ex inaleficio, aut quasi ex nialeficio (xm.) Et prius videamus (I.) de bis quae ex conlraclu nascuutur. Iiarura qualuor genera sunt: aut re, aul verbis, aul lilteris, aut consensu conlr. (I 89. xin. cit.)

1. Re conlraliitur obl. velul mului dalione et quodaram. iudebilo solulo(90.si.Xiv.)

ilem commodato, deposito, pignore (xrv. 12—4.)

2. Verbis obligalio fit ex interrogatione et responsione (! 92—90. xv.)

postea soleinnia verba Leonis conslit. sublala (§ u)

slipulatio aut pure aut sub condicione fit (I 2—6.)

loca inseri solent (l 5.) et facta in slip. deduc. (17.)

El slipulandi et promilt. plures rei fieri poss. (xvi.) 19 103.4.] Et servus ex persona domini ius stlp. habet prvuj

Stip. aliae iudiciales, praetoriae, couvent. (xvm.) I)e inutilibus slipulalionibus (i. e. de rebus in slip. ded., de personis eto. (I 97-109. xix.) Possumus stipulando adhibere adstipulalorem (I 110-14.) pro eo qui promiltit sponsores, fideprom., fideiuss. (1115—27.)

3. Litteris obl. fit velut nominibus transcripticiis (128—33.) et chirographis, peregrinorura more (134.)

De fideiussoribus (xx.)

quae nomina hodie non sunl in usu (xxi.) Plane et hodie quis scriptura obligalur. (eod.) 4. Consensu alter alteri obligatur ex bono el aequo (I 135 -38. xxnj

a) emlionibus et venditionibus (9 139—41. xxui.)

b) locationibus et conductionibus (9 142—47. xxiv j

c) societatibus (i 148-54. XXV.)

d) mandatis (i 155-62. xxvi.)

De obligalionibus quasi ex conlraclu (xxvn.) Exposilis gcueribus contr. admon. s. adquiri nobis non solum per nosmclipsos, sed cl per p. in polestate manu mancipio (S 163—67.) | per cos qui in pol. sunt (XVnL) Tollitur autem obligalio: 1 Tollitur aiitem oblig.ilio:

[ocr errors]

a) solulione (Xxix. pr.)

b) acceplilalione el stipul. Aquiliana 0) 1. s.)

c) novatione (9 3.)

d) coatraria voluntate (9 4.)

[ocr errors]

Nunc admonendi s. agere posse quemlibet autsUonoruinea. aiieno (82. x. pr.) alieno, velul cognilorio (O. | 83.), procuralorio, tulorio, curatorio (l w. 85. x. 1.1.) de formulae conceptione, si alieno nomine ag. (8 86. 87.) |

Videamus nunc quib. ex causis aclor reusve satisdare cogatur (f 88—Ios. xi.)

in »ctiono fn rem per spontionem (| 91—95.) | (le recentiore iure salisdalionum (XI. 8—7.)

(Quibus modis actiones liniuntur:)

DifTerentiae inter iudicia legitima et imperio continentia (G. I Ios—9.) |

1. quaedam actiones perpeluae quaedam temporales suntd uo. 111. xn. pr.)

2. quaedam actiones ad et in heredes non transeunt (l 112. 11B. xn. 1.)

3. si reus ante rem iud. post acceptum iudicium satisfaciat actori (S Iu. xn. s.y

II. Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus (O. 1115—1«. in.t. xm. xiv. 4.1 quae aut peremptoriae aut dilatoriae (120—25.) perpetuae aut lemporales sunt ixm. 8-11.) Sunl et aliae adiectiones: replicatio, duplicatio, triplicatio (l 126—29. xiv.)

et praescriptiones pro actore (I iso—37.)

III. Superest ut de interdictis dispiciamus (i38—11. xv. pr.)

1. quorUm principalis divisio: prohibiloria, restituloria, exhibitoria.

2. sequens divisio, quod quaedam comparala sunt possessiouis

a) adipiscendae causa ({144-47. xv. 3.)

b) relinendae causa (S 148—153. xv. *. 5.)

c) recuperandae causa (i 154.155. xv. 6.)

3. lerlia divisio: simplicia aut duplicia (1157—iso. xv. 7.)

De ordine et exitu inlerdictorum (l i6i—170.) | superracuum est hodie dicere (XV. 8.1

IV. De coercilionibus el de poenis temere litigandi (l t7i—182. xvi.)

1. adv. reum: dupli, sponsionis periculum, iusiur. calumniae (S i7i—173. xvi. Pr. L)

2. adv. aclorera: caluraniae iud., contrarium iud., iusiuranduin, reslipulatio (174—81.)

3. ex quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt (S us. xvi. 2.)

V. de in ius vocando et de vadimoniis (G. s iss-187. xvi. s.)

VI. De officio iudicis (xvn.)

VII. De publicis iudiciis (xvni.)

[merged small][ocr errors]

III.

Gai Institutionum systenia enm [Tlpiani libro singnlari eoniparatnn.

Gai I. 1. luris suinma divisio.

Gai I. 2—7. de lcgibus, SCtis ctc. Ulp. 1. 1—3. de legibus. I. 4. de moiilniy

Gai I. 8. Ius nostrum vel ad personas pertinet vel ad res vel ad acliones.

I.

IUS QUOD AD PERSONAS PERTINET

(GAL I. 9-200. ULP. I. 5-XV1II.)
I.Oinnes homines autliberi aulservi. I. ***
Liberoruni hom. alii ingenui alii liberti
Liberlorum genera (iai I. 12—17

a. cives Uoumni.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

De liberlis:
1. Liberlorum genera

a. cives Romani

b. Latini

c. dediticiorum numero

2. Qui manumillere el manumitli piohihentur:

a. Legc Aelia Sentia I. 12 —15.

b. ex aliis iuris civilis causis 1. 16 —19.

3. dc libertalc testamenlo data:

a. qiieinadm.teslamenlo libertas detur I. 20—23.

Ir. ail L. FuOam Caniniam I. 24—25.

| c. de eo cui sub condicione lib. dalur II. 1—6.
| d. liberl. dii ccto aul per fideic. data II. 7 —12.

4. de Latinis, quibus modis ius Quiri-
tium consequanlur III. 1—ti.

U IV. 1. 2.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

II 155-».) a)ex L, XII agnali, palroni XI. 3—13.
!§ 144—54.1 b)ex L. XII testamenlarii XI. 14—17.
II185-87.] c)exL.Atilia,IuliaclTilia etc. XI." 18—20.

II ns Kj 2. ex SCtis dati XI. 201 - 23.

II i7s »q.) 3. de moribus dali XI. 24.

de negotiis gerend.et d.auclor. 1.182—93. de negoliisgerend. et d.aucl. U. XI. 25—27.

quibus modis tulela finialur 1.194—96. quibus modis tutela finiatur XI. 28.

B. de curaloribus G. 1.197—200. B. de curatoribus: XII. 1—4.

IV. De caelibe, orbo ad L. lul. el Papiam Pop.

1.. de nnptiis contnhendii et de poenia caelibatus:

a) quibus nupliis legi non pareatur U. XIII.

b) de poena L. luliae, de incapacilalc XIV. TMir.

c) de persouis exceplis *XIV.*

2. de liberis prooreandlj et de poeiis, orbitaUs ,..

orbus quid a coniuge capial:

a. de decimis et quid praeler «lcc. cap. XV.

b. de solidi capacitate inler vir. cl ux. XVI. 1.

c. de incapacilale XVI. 2.

3. communia de caelibe et orlio XVI. 3. 4.

[ii. 206 .q | 4. de caducis XVII. ** XVIII.

II. 1US QUOD AD RES PERTINET.

(GAI. II. IH. DLP. XIX—XXIX.)

A. De rerum divisione et quibns modis singulae res nobis adqnirantnr.

Summae rerum divisioues G.ll. 1—14. ***U.*
omnes resautmancipi a. necm. 11.14—17. omnes resaul mancipi aut necm.XIX. 1.
singularum rerum dom.adq.ll. 18—79. singularum rerum dom. adquirunlur.

II «2—37.1 1. mancipatione rerum inanc. XIX. 3—6.
II 19—21.) 2. traditione rer. nec mancipi XIX. 7.
II «1-60.] 3. usucapione XIX. 8.

II 22-37.) 4. in iure cessione XIX. 9 —15.

5. adiudicatione XIX. 16.

6. lege XIX. 17.

Quilius alienare licet vel non 11.80—85.

I'erquaspersouasnobisadquir.il. 86—96. perquaspersonasn6bisadqiiir.XIX.18—21.

B. Qnibns modis per nniversitatem res nobis adqnirantnr.

I. (le liereditatibus. I. de hereditatibtu.

A. de testamentis G.II. 100—190. A. de testamentis. U. XX—XXIII.

II 101-108.] 1. teslamentorum nalura el genera XX. 1—9.
Iiii2.ii3.ii8.) 2. qui teslamentum facere non possint XX. 10—16.
[I ii*— ii7.) 3. quemadmodum heres institui debeat XXI.
II 185-90.] 4. qui heredes inslitui possinl XXII. 1 —13.

II123-37.) li. qui heredes institui vel exheredari deb.XXU. 14 -23.
II 152- 73.) 6. heres quemadmodum hereditalem adeat XXII. 24 — 32.
II174-78.) 7. de heredib. aut inslilulis aul subslitulis XXII. 33.34.
II 130- 34.138—51.) 8. quemadmodum teslamenta inflrinenlur XXIII. 1 — 6.
II 179-84.) 9. de pupillari substitulione XXIII. 7—9.

U 109-iu.) 10. de lestamento milili» XXIII. 1.

« PreviousContinue »