Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

59.

1. De kerkelijke beweging in Engeland, door Prof. A.

Kuenen. (I.)
Essays and Reviews...

....Blz, 1. II. De Oden van Horatius en de Leidsche kritiek, door

Dr. S. A. Naber.

Horatii Flacci Carmina, recensuit P. Hofman Peerlkamp..... 31. III. Het Huisgezin van Si-Drono, door D. H.... IV. Misverstand, door Prof. J. T. Buijs. Groep van Prinsterer, Aan de Kiezers, I–XIX...

84. V. Richard Cobden, door P. N. Muller ....

112. VI. Bibliographisch Album.

J. I. Doedes, Oratio de libertate cum theologiae tum etiam

Ecclesiae christianae strenge vindicandå. Door G. H. M.
Delprat.....

. 136.
R. Virchow, Ueber die Erziehung des Weibes für seinen Beruf.
Eine Vorlesung. Door S......

N 146. Driemaandelijksch Tijdschrift voor onderwijs, uitgegeven van

weze de onderwijzers-vereeniging te Rotterdam. Door J. A.

van Dijk....
Dr. G. Hartwig, God in de Natuur, naar het Hoogduitsch door
Dr. A. W. van Campen. Door Dr. T. C. Winkler .....

. 164.
H. Kloete Nortier, Catechismus der Plantkunde. Door Dr. D.
J. Coster ...

... 179. Beschrijving der Schilderijen in het Museum van der Hoop. Door Joh. C. 2....

11 181.

.!! 156.

365694

AUGUSTUS.

1. R. C. Bakhuizen van den Brink, door Prof. S. Vis

sering.

II. De kerkelijke beweging in Engeland, door Prof. A.

Kuenen. (II.)
J. W. Colenso, The Pentateuch and book of Joshua critically
examined

Blz. 185. III. 1705. Een Veldtogt uit den Spaanschen Successie

oorlog, door Generaal-Majoor W. J. Knoop. (I.)...... 217. IV. Het constitutioneel Keizerrijk, door Mr. J. Luzac.

Discours pronúncé par S. A. le Prince Napoleon, le 15 Mai
1865....

, 266.

V. Brieven van het Strand

# 289. VI. Mozaïk...

315. VII. Bibliographisch Album.

Verzameling van konsulaire berigten en verslagen over Nijver

heid, Handel en Scheepvaart, le aflevering. Door M....... 351. W. P. Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Beurs in 1763 en 1773. Door S. V......

..... 355. W. F. Carlebur, Practisch Theoretische Handleiding ter vervaar

diging van opstellen in de moedertaal. Door Prof. H. E.
Moltzer....

# 359.

SEPTEMBER.

1. De Geschiedenis van Jezus en haar nieuwste Duit

sche beschrijvingen, door C. P. Tiele.
D. F. Strauss, Das Leben Jesu, für das Deutsche Volk bear-

beitet.
Dr. Daniel Schenkel, Das Charakterbild Jesu. Ein biblischer
Versuch

Blz, 365. II. 1?05. Een Veldtogt uit den Spaanschen Successie

oorlog, door Generaal-Majoor W. J. Knoop. (II.).... 402.

[ocr errors]

III. Indische Militaire belangen, door Kapitein J. K. H.

de Roo van Alderwerelt.
Beschouwingen over de regeling van de bevordering, het ont-

slag en het op non-activiteit stellen van de Europesche Of

ficieren der in Ned.- Indië aanwezige Landmagt...... .u 475. IV. Het pensioneeren der Ambtenaren, door Prof. S. Vissering....

Il 502. V. Het Handschrift van het Interest van Holland, door P. A. Tiele ...

518. VI. Bibliographisch Album.

A. D. Loman, Bijdragen ter inleiding op de Johanneische Schrif-
ten des N. T. Door W. H. van de Sande Bakhuyzen ..

527.
L. W. van Deventer, Praktische Grieksche Spraak kunst, le Cur-
sus en 2e Cursus, le Stuk. Door Dr. J. Rutgers.....

N. 531. The Bubbles of Finance. By a Cityman. Door P. N. Muller.... 534.

ERRATA.

[ocr errors]
[ocr errors]

17

IT

[ocr errors]
[ocr errors]

Bladz. 138 regel 8 v. 0. staal: de schrijver filosofie niet tot ancilla, enz.,

lees: de schrijver niet tot ancilla, enz. 164 20

Tichockski,

lees: Tschoetski. 9

compilator ook, compilator Hartwig ook. 169 12

Deze,

Drie. 170 20

Uinus,

Muus.
18
Mullus,

Hinnus.
172
25 v. b. Holothiuria,

Holothuria.
26
Tridaena,

Tridacna.
173 1 1 1 hun koppige, hondskoppige.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I/

#

#

DE KERKELIJKE BEWEGING

IN

ENGEL A N D.

Het Protestantisme verkeert in eene periode van strijd en krisis. Overal in de kerken yan Protestantsche belijdenis oorlogen of geruchten van oorlogen. Dat in ons vaderland de onderscheidene rigtingen zich allengs scherper afteekenen en de partij van het behoud tegen de “modernen” eene meer aggressieve houding aanneemt, is aan ieder bekend, Maar ook daarbuiten is de spanning groot. De verkiezingen in de Hervormde gemeente te Parijs bragten niet lang geleden den telegraaf in beweging. In Duitschland geeft zich de geloofsijver der regtzinnigen lucht in zalvende adhaesiën aan het protest van eenige Badensche geestelijken tegen Schenkel, den schrijver van het Charakterbild Jesu: die groote behoefte om "te getuigen” zal immers wel mogen worden aangemerkt als bewijs, dat het ook buiten Baden niet zuiver is? In Zwitserland wordt op kleiner schaal dezelfde strijd gestreden. En in Engeland ?

Wij leven zoo verbazend snel in onze dagen, dat de gebeurtenissen van den vorigen dag ons reeds toeschijnen “tot de geschiedenis te behooren.” Het is naauwelijks vier jaren geleden, dat de Essays and Reviews het licht zagen. dert dien tijd is er zoo veel gebeurd, dat men bijna verschooning moet vragen, als men dat feit nog eens ter sprake brengt. Toch is het niet alleen in zich zelf, maar ook in zijne gevolgen die voortduren tot op dezen dag, belangrijk genoeg om ook nu nog te worden overwogen door ieder, die het gewigt der godsdienstige en kerkelijke questiën beseft. In Engeland zelf zijn de Essays and Reviews nog niet vergeten. Colenso’s 1865. III.

1

Maar se

« PreviousContinue »