Page images
PDF
EPUB

tumultu VI, 420. XIII, 130.

tui V, 75. VIIII, 91. X,310. tuo
tunc II, 30. 148. III, 21. 214 (bis). 111,319. tuum VI, 124. 170. XIII,

IIII, 28.78. V, 117. VI, 11. 66. 99 81. toum IIII, 103. tuo XIII,
(bis). 122. 235.270 (bis). 276.317. 116. tuo IIII, 124. VI, 61. XIIII,
327. 342. 607. VII, 34 (bis). 96 205. tuorum VIII, 22.274. XIII,
(bis). 111. 211. VIII, 100. VIIII, 59. tuarum VII, 22. tuorum
118. X, 26. 89.267.328. XI, 100. VIII, 74. tuos II, 128. tua IIII,
110. XII, 53. 70. XIII, 40. 107. 68. 135. VIII, 68. VIII, 55. XIII,
XIIII, 21. XVI, 43.

53. tuis V, 128. VIII, 95.231.
tunicae VIII, 207. tunicam I, 93. Tydides XV, 66.

XIIII, 153. tunica VIII, 235. x, tympana VI, 515. tympana III, 64.
38. XIII, 122. tunicae III, 179. VIII, 176.
254, tunicis XIIII, 287. tuni- Tyndaris VI, 657.
cas VI, 446. 477.521.

tyrannide VIII, 223.
tunicati 11, 143.

tyrannus X, 307. tyranni IIII, 86.
turba IIII, 62. V, 21. VI, 439. X, tyranno X, 162. tyranni X, 113.

73. XUI, 46. XV, 46.81. turbae tyrannis VIII, 261. tyrannos VII,
XV, 61.

turbae I, 96. turbam 151.
XIII, 167. turba III, 239. VI, Tyrius X, 334. Tyrio XII, 107.
196. VII, 131.

Tyrio VII, 134. Tyrias 1, 27.
turbat XII, 222. turbauit VI, 8.

VI, 246.
XIIII, 94.

Tyrrhenum V, 96. Tyrrhenam
turget XIIII, 138.

XII, 76. Tyrrenos VI, 92.
turgidus 1, 143. turgida II, 141. uacat 1,21. V, 8. vacantem VIII,
Turnus XV, 65. Turni XII, 105. 118.
turpis 11, 71. VI, 181. XI, 176. turpe vacuus X, 22. uacui XV, 100.
IIII, 13. VI, 188. XI, 177. tur- uacui XV, 23. uacuam I,

, 124.
pis II, 111. turpi VI, 241. tur- VI, 122. uacuum XIIII, 57.
pem VI, 241. turpe III, 168. VI, cuo V, 17.

uacuo VI, 68.
390.457. VII, 5. XIIII, 48. turpi cua III, 96. uacuis 1, 136. III, 2.
VI, 299.
turpes 1, 78.

turpia

VIII, 90. X, 102.
VIII, 182.

turpibus XIIII, 41. Qadimonia III, 213.298.
turpia 11, 9. VII, 239. turpiter uado uadit VIII, 168.

uadas XI,
VI, 97. VIII, 165. turpissimus 205. nade II, 131.
11, 83.

uadum II, 151.
turris X, 106. turrem XII, 110. Vagelli XIII, 119. XVI, 23.

torre VI, 291. turribus XV,158. waginae V, 44.
turture VI, 39.

nagitus VII, 96.
ius tura XII, 90. XIII, 116. thure qalet VI, 100. VIII, 171. X, 238.
VIIII, 137.

XVI, 4. ualent X, 145. ualeat
Tusco X, 74. Tuscum I, 22. Tusca VI, 611. XIII, 120. ualeant XV,

VI, 186. Tusco VI, 289. XI, 109. 67. yale III, 218. ualentius
Tusca VIII, 180. Toscis XIII,62.

XII, 63.
tutela XIIII, 112.

valida XI, 5.
tutor VIII, 79. X, 92.

uallem III, 12. ualle II, 133. ual-
tutus IIII, 93. XI, 146. tuta VIII, libus VII, 7.

139. tutum III, 109. tuti XII, vallo XV, 120. uallum XVI, 16.
81. tutae III, 306. tutos V, 91. valuae III, 63. ualuis VIIII, 98.
XV, 154.

uanus VIII, 15. uanae VII, 203.
tuus III, 67. VI, 495. X, 318. tua uano III, 159. uani VI, 638.

V, 141. VI, 199.215.566. VII, 55. uana XIII, 137. XVI, 11.
VÍTIT, 72. XIII, 35.221. XIII, 248. nissime XVIII, 24.

ua-

ua-

11a-
uena-

uapulo III, 289.

uelamen III, 178.
uaricosus VI, 397.

uelaria IIII, 122.
Varillas II, 22.

uelificatus X, 174.
narius uaria XIII, 236. uarie III, uelim cf. uolo.
264.

uellendas XI, 157.
uas VII, 119. uasa III, 271. nasa uellus XII, 4. uellere VI, 289. uel-

III, 251. VI, 356. X, 101. XIII, lera II, 55.
62.

uelo uelas VIII, 145. uelare VI,
Vascones XV, 93.

391. uelantis XIIII, 300. uelari
uascula VIIII, 141. uascula X, 19. VI, 340.
uates XIII, 199. natis XI, 114. uelox JII, 73. VIII, 187. VIIU, 126.
XIII, 79.

uati VI, 584. VII, 93. uelocis XIII, 98. uelocius XIIII,
uatem VII, 53. uatum VII, 89. 31.

uatibus I, 18. nates VI, 436. uelum uelo XII, 69. uela VIII,
Vaticano VI, 344.

103. uela VI, 228. XV,127. ue-
uber ubera VI, 9. XII, 8. uberi- lis 1, 149. XII, 22.
bus VI,273.

uelut I, 165, III, 59. V, 123. VI,
uber uberior 1,87.

363. XIII, 216.228.
ubi (rel.) III, 16. 25. 119. 197. 202. ueluti XI, 200.

289. IIII, 60. VI, 159.340. X, 194. uena VII, 53. uenae VIIII, 31. ue-
XII,87. XIII, 173. XV, 5.

nam VI, 46. XIII, 125.
mbi (interr.) II, 37. III, 296. VII, uenabula 1, 23.
155.

Venafrano V, 86.
ubi (temp.) XI, 47.

uenale VIII, 62. uenale III, 33.
ubicumque IIII, 55.

uenali VIII, 162. uenales XII,
ubique 1, 17. III, 303. VIII, 101. 238. 102. nenales XIIII, 151.
Vcalegon III,199.

libus III, 187.
udus VIII, 159. uda 1,68. VIIII, 4. uenator IIIT, 101.

udo VIII, 242. udis X, 321. uenatricis XIII, 80.
ue I, 103. JII, 297. IIII, 141. V,128. uendit III, 27 (bis). VI, 610. VII,

VI, 13. 265. X, 211. XIIII, 293. 10.87.135. VIII, 128. uendimus
XV, 103.

X, 78.

uendunt VI, 547. VII,
uector vectetur III, 6. uectari 136. VIII, 193. uendes VI, 212.
VI, 577.

uendet XIIII, 218. uendas VII,
uector uectoris XII,63.

10. uendat V, 98. uendant VIII,
uehemens VIIII, 11. XI, 31. XIII, 192. uendere IIII, 33. VIII, 194.
196.

XIIII, 200. uendentis VI, 380.
uehunt III, 256. uexit III, 65. ue- uendenti VI, 391. uendente VI,
heris V, 55. uehitur VIII, 21.

258.
VI, 351. uehetur JII, 239. uenefica VI, 626.
hatur 1, 158.

ueneni VIII, 17. VIII, 100. XIII,
Veiento II, 185. IIII, 113. 123. VI, 154. uenenum VI, 133. ueneno
113.

III, 123. VI, 637. uenena VII,
uel I, 80. 122. II, 6. 123. III, 5. 94. 169. uenena XIII, 173.

120.133. 138.(bis). 150.241. 286. generabile XIII, 58. nenerabile
V, 40. 92. 163. VI, 247. 257. 286.

XV, 143.
548.550. VII, 109. 148. 167. 176. uenerantur XV, 8.
VIII, 21 (bis). 229. VIIII, 83. X, ueneto III, 170.
54. 204. XI, 18. 29. XII, 45. 117. ueniam II, 19. 63. V, 42. VI, 533.
128. XIII, 25. 27. 65.94. 113, 115 540. VIII, 167. XI, 176. XV, 103.
(bis). 125.149.235. XIIII, 38, 132. Jenis III, 292. uenit II, 157. TIU,
162.170. XV, 19.66.139.172. 81. V,83. VI, 148. 332.425. VII,

ue-

ue-

ue-

ue-

uer-

uen-

ue-

110. VIII, 60. X, 18. XI, 160. Verginius VIII, 221. Verginia X,
ueniunt VI, 139.461, XI, 20.

294.
nit V, 99. VII, 174. X, 71, uerna 1, 26. uernam VIIII, 10.
nerat 1, 111. II, 166. ueniam uernula V, 105. X, 117. XIIII, 169.
II1,322. uenies XI, 61. ueniet uernus 7,78. uernum XI, 203.
I, 160. V, 168. VII, 184. 185. VIII, uerpos XIIII, 104.
49. X, 336. XI, 65. XIIII, 277. Verres VIII, 106. Verra II, 26.
uenient XIII, 102. ueneris XIII, III, 53. Verrem III, 53.
161. uenias I, 98. VII, 29. uerro uerre XIIII, 60.
niat I, 32. XVI, 27. ueniant VII, uersamus VII, 49. uersare VIII,
156. uenerit V, 145. uenisset 67. uersetur XIIII, 206.
IIII, 146. X, 258. venisse VI, sata XIII, 218.
477. X, 216. uenientis XI, 106. uersum 1,79. uersu VII, 86. uer-
XIIII, 65. ueniente III, 255. ue- sus XI, 182, uersus VI, 454.
nientibus XI, 113. uenturo XIIII, VII, 38. uersibus VII, 153.
59.

uertice III, 252. V, 171. VIII, 247.
uenor uenantur XIIII, 82.

XI, 160. XII, 81. XIII, 70. uer-
uenter IIII, 107. VIIII, 136.

ticibus VI, 524.
tris XV, 100. uentri XV, 174. uertigine VI, 304.
uentrem VI, 124. XI, 40. XIIII, uertunt III, 30. uertere XI, 49.
199. ventre V, 6. VI, 596. XII, uerterit VII, 242.

uertitur VI,
60. uentres III, 167. uentribus 99. uerso III, 36.

XV, 104. uentres XIIII, 126. 149. ueru ueribus XV,82.
Ventidius VII, 199. Ventidio XI, ueruecis III, 294. ueruecum X,
22.

50.
uentilat III, 253. uentilet 1, 28. uerum (part.) VIIII, 70. XII, 97.
uentosa XIIII, 58. nentosa VIII, uerus uera IIII, 35. XIIII, 240.
43.

rum VIII, 125. uerae VI, 251.
uentriculum III, 97.

uero IIII, 91. ueram VII, 112.
uentus XII, 67. uento III, 83. XIII, 205. uerum III, 171. VI,

uenti 1, 9. uentorum XIII, 225. 143. 325. uera VIII, 188. XV,

uentis XII, 57. uentis XII, 37. 17. ueris III, 13. ueras VII,
Venus VI, 300.570. Veneris IIII, 168. uera II, 64. 153. X, 3. XVI,

40. VI, 138. VII, 25. X, 290. XI, 33. ueris XIII, 134. uero XIII,
167. XVI, 5. Veneri II, 31. Ve- 84. uerius II, 15.
nerem X, 209. Venere X, 362. uescebantur XV, 106.
Veneres XIII, 34.

13,
Venusinam VI, 167. Venusina I, uesica 1, 39. uesicae VI, 64.
51.

Vestam IIII, 61. VI, 386.
uer V, 117. VIIII, 51. uer VII, 208. uester VII, 98. uestram III, 320.
uere IIII, 88.

uestra VII, 65. uestris V, 88.
uerbere XIII, 194. XV, 21. uer- uestras XIII, 119. uestra II, 52.

bera VIII, 267. uerberibus X, VIII, 236. XIIII, 220.
317.

vestibulis I, 132. VII, 126.
uerbero uerberat VI, 481.

uestigia XIIII, 36. uestigia VI,
uerbosa X, 71.

14. 226. XIII, 244. XIIII, 53.272.
uerbum I, 161. uerborum VI, 440. Vestinus XIIII, 81.

VII, 230. uerbis II, 110. uerba uestio uestit X1,155. vestitur VI,
IIII, 91. VI, 391. 456. XI, 8.

516. XII, 100. uestiti III, 135.
bis II, 19. VI, 406. XI, 172. uestis VI, 482. uestem II, 67. VI,
uerebor II, 21.

352. XII, 38. XIII, 132. ueste X,
Vergilio VII, 69. Vergilium VI, 245. XIIII, 110.

nestibus XII,
435.

68.

uesci XV,

uer-

II, 100.

ue-

uentrum f, wow,

video VI, 395. XIII, 118. uides
weto XIII, 128. uetat X,237.293. IU, 249. VIII, 90. XI, 9. XII, 126.
yetet VI, 628. netent VI, 74. XIII, 135.

uidet VI, 408. VIII,
vetitum XIIII, 185.

149. X, 252.290. XIII, 221. ui-
Vetti VII, 150.

demus IIII, 22. XIII, 8. uidebat
wetulus X, 268. uetulae 1,39. ue-

uidi VII, 13. XVI, 30.
tulo XIII, 55. uetulae VI, 241. uidisti VII, 14. uidit IIII, 92.
lietula VI, 194. X,195. uetulae VI, 215. 247. X, 265. XIIII, 311.
XIII, 208,

XVI, 30. uidimus III, 6. uidi-
vetus JII, 206. VI, 21. 160. XV, 6. stis VII, 205. uiderunt III, 314.

33. ueteris III, 1.195. IIII, 105. VI, 24. XI, 118. uidebis 1, 91.
V, 38. VI, 14.319. VIIII, 16. XIII, III, 177. V, 25. VI, 503. XIIII,
147.214. X1111, 37. 184. ueteri 245. uideas II, 76. XIII, 170.
V, 04. neterom IM1, 52.137. VI, 182. XIIII, 42. aideant X, 87.
307. XIII, 01. lietus 1, 76.

uideres XI, 199. uideret XIII,
teri VI, 121. veteres 1, 132. VI, 56. XV, 172. uideris XIII, 243.
333,340, VII, 120. VIII, 19. XIIII, uiderit VIIII, 36. uidisset X, 36.
180. veterum V, 13. neteres uidisse XIII, 283. uisurus VI,
III, 11. VI, 319. VII, 170. X, 299. 313. uideor XVII, 322. uide-
Hetera III, 218.

ris V, 161. VIII, 20. uidetur
Hefunto XV, 181. netusta VIII, III, 95. VI, 161.176.201.505.580.
34 uofustos 11, 162.

XII, 142. XVI, 58. uidentur
Hexillum , 188, uexilla II, 101. XI, 121. uideri VI, 113. 445.

461. uisa VI, 538. XIII, 163.
NA* niat 11, 63. VI, 131. XIT, 9. XV, 40. uisae III, 114. nisam

merare I, 126, VI, 2. XI, 152 uisis XII, 74.
VI.11. VII, 64 XIII, 108. nidendas VI, 601. visu XIII,
tenentur 11, 43. ueratas
1. Welfae 11, 290, uexatas uidua Vi, 141, uidnam VI, 405.

uidaas Mul, 4. VII, 78.
WÁR 1,88 m, 28 diam XIIII, nigeant X, 240.

nigilem Xim, 260. vigili XIII,

29. tigiles III, 273.

wagile nigilat VIH,236. vigila XIII,
MPPAAR With

19. vigilare 1,162. XIII,385.
********* 11.00 Win 8 Wsi. vigilant 15. sigilantibes H,
******** Villa

ripilara TIL, 27.
WW* i Ram 11.30

hands m. 32
Ninetum Ir nipinti Timlié
PNV አ minns vibro II, 15. 2. MI,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

XIIII, 214. uicimus II, 163. ui- uirtus VI, 323. VIII, 20. uirtutis
cerunt X, 285. uincant I, 110. X,141. XIIII, 109. uirtutem X,
uicerit XIII, 4. uincens XIIII,

141.364. uirtute II, 20. IIII, 2.
90. uincere XIII, 112. uinci- XV,114. uirtutibus III, 164. uir-
tur X,159. XIIII, 145. uincun- tutibus VI, 168.
tur VI, 438. uinceris XIIII, 213. Virtus I, 115.
uictus VIII, 2. X, 84. uicti Vi, uis cf. uolo.
661. uictae X, 135. uicto X, uis VI, 440. uires XI, 128. uiri-
286. uictum VI, 170.293. uicta bus X, 10. uires III, 180. VI,
X, 277. uictis VIII, 99. XI, 200. 253. uiribus X, 209. XII, 42.
XII, 126.

uiscantur VI, 466.
uindex X, 165. uindice IIII, 152. uisci VIIII, 14.
Vindice VIII, 222.

uiscus uiscera III, 44.72. IIII, 111.
uindicta XIII, 180. XVI, 22. uin- VIIII, 43. uisceribus XIII, 15.
dicta XIII, 191.

uita X, 343. uitae VII, 172. VIIII,
uinosus VIIII, 113.

27. 127. X, 188. 247. 275. 358.
uinum V, 24. VII, 121. uini VII,

364. XI, 207. XII, 70. XIII, 21.
236. X, 203. XI, 161. uinum XIIII, 106.157.

uitae VIIII, 21.
VII, 97. uino V, 49. VI, 315.386. uitam IIII, 91. VIII, 84. XII, 50.
uina V, 51. XI, 159.

XV, 161. uita XI, 57. XIII, 22.
uiolae XII, 90.

180.235. XV, 108.
violentius IIII, 86. uiolentius uitiata IIII, 9.
(adu.) VIII, 37.

uitis VI, 375.

uitem VIII,

247.
uiolo uiolarent III, 15. uiolauerit XIIII, 193. uitibus VIIII, 56. XI,

XV, 84. uiolare XV, 9. uiola- 72.
tus XI, 116. uiolatae XIII, 6. uitium 1, 149. III, 182. VI, 413. VIII,
uiolati XIII,219. uiolato VI,537. 140. XIIII, 109. 175.

uitio III,
uipera VI, 641.

121. XII, 51. XIIII, 69. uitia II,
uir II, 129. VI, 53. 254.

uiri VI,

34. uitiorum I, 87. XIII, 32.
508. 654. VIIII, 85. XIII, 12. uiro 123. uitia XIII, 188. uitiis
II, 129. VI, 112. 224.270. X, 304. IIII,3. VI, 288.
uirum VI, 116. XIII, 64. uiro I, uito uitare VI, 572. uitari III, 284.
70. IIII, 136. VI, 389.575. uiri uitanda VIII, 116.
VI, 360.

uirorum VI, 399. XV, uitreo II, 95.
48. uiris VI, 455. uiros II,45. uitro V, 48.

VI, 329. X, 49.223. uiris VI, 130. uittas VI, 50. XII, 118.
uirentem XII, 85.

uitulus XII, 7. uituli XIII, 117.
uirgae VII, 210. nirgam XIIII, 63. uitulum II, 123. uitulis III, 238.

uirga III, 317. VIII, 7. 153. vir- uiuaria III, 308. JIII, 51.
gas VIII, 23. 136. XI, 67.

uiuit VI, 509. VIII, 55. uiuimus
uirgo III, 110. VIII, 265. VIIII, 72.

III, 182.

uiuunt II, 3. XII, 51.
XIIII, 29. uirginis XV, 139. XV,62. uiuebat VIII, 103. ui-
uirgine VI, 506.

uebant VI, 12. XIII, 38. uixit
uirguncula XIII, 40.

VI, 56. uixerat X, 272. uiuas
viridis XI, 198. uiridem V, 143.

uiuat VI, 56. 57. XII,
VIIII, 50.

uiridi III, 14. uiri- 128. uinant III, 29. uiueret
des VII, 118. uirides VI, 228.

VI, 18.

uixerit VII, 235. ujue
458. XIIII, 147.

III, 228. uiuite XIIII, 179. vi-
Virro V, 39. 43. 128. 149. VINI, 35. uere II, 135. V, 2. VII, 137. XIII,

Virronis V,134. Virroni V, 94. 137. uiuentis VI, 56. uiuen-
Virronem V,

156. Virronibus tibus X, 243. uicturus VI, 567.
V, 149.

uicturo VIIII, 58. uiuitur Vil1,9.

VIII, 46.

« PreviousContinue »