Page images
PDF

II. Transeamus nunc ad obl. ex delicto, quae unius generis sunt (l tns. iv. t P».i

1. furtum (9i8s—208. In*t iv tit. I.)

2. vi bona rapla (9 a». inst. ut. n.j

3. dauinum iniuria dalum (i 210—19. ixut. tit. in.)

4. iuiuria (9 220-25. inst. Mt. iv.)

| De obl. qu. quasi ex delicto nascuntur iv.)

ni. IUS QUOD AD ACTIONES PERTINET. (Comm. w.)

Superest ul de aclionibus loquamur (O. iv. 1. pi., eaeqne definiuntur iut. iv. e pr.i

1. 1. actionum (surama divisio in) duo genera: in rem aut iu personaiu.

(G. 9 1-5- InBt. tit. VI. 9 1—15. 20.)

| utraeque aut civiles aut praeloriae (vi. 3-12.1

2. act. aut rem, aut poenam, aut tam rem qu. poenam persequimur (9 6-9- vi. 1«—w.)

aut simplum, dupluin, tripi., quadr. (vi. 21-2:.)

3. Quaedam a. ad legis actionem exprimuntur, quaedam sua vi constant. quod ul manifestum fial opus est ul de

legis actionibus loquamur (0.910-1?.)

a. de sacratnenti legis actione (9 ts—It.)

b. per iudicis poslnlatiouem (...)

c. per condielionem (.918—20.)

d. per inanus iniectionem (9 21-25.)

e. per pignoris capionem s 26—29.)

Sed istae omnes L. A. lege Aebulia et lul. paene sublatae (so.)
itaque effectum ut per formulas liligaremus, quarum quae-
dam ad legis actionem exprimuntur (9 32. 33.)
quaedam aiterius generis fictiones habent (9 M—ss.)
Partes autem formularum sunt: demonstratio, intenlio,
adiudicalio, condemnatio (9139—M.i; eaeque

a. aut in ius aut in factum conceptae sunt (9 *5—17.)

b. condemnalio aut certae aut incertae pecuniae (9 48—52.)

c. quid inris in plus vel minus petitioue (i &s—&>.)

4. a. quaedam stricti iuris sunt, quaedam bonae fidei (9««i. 62. vi. 28. 29.) in (juibus deduclio locum habet (O. § si—68.) et compensatio (§ 6i-63. vi. 30. 39. 40.)

Praeterea qua8dam actiones arbitrarias appellamus (9 si.)
Curare autem debet iudex, ut cerlae pec. vel rci senlentiam fer. (S*.)
Quid iuris in plus petilionibus (9 82—36.)
l)e condemnatione in quantum facei e potesl eto. (9 36—40)

5. Quiatamenmentionemhabuimus actionis inpeculium, opusest, ut de aclionibusquae in parentes dominosve d. adnioneamus (9 69. vn. p».)

a) quod iussu actio (9 '0. vu. 1.)

b) exercitoria et inslitoria aclio (9 7t vu. 2.)

c) tributoria actio (9 '2. vn. s.)

d) de peculio et de in rem verso a. (9 '3. vn. 4.)

de earum actionum inter se ratione (9 7*. vn. 5. 8.)

et de SCto Macedoniano (Vix 7,5 Ex malef. (filiorum fam. «i)servorumnoxalesactionesproditaes. (76-7». vin.;

quae nunc iu servos tantum danlur (vm. T.j Actioues ex conlr. eor. qui in mann mancipio s. (9 80.) |

De uoxae dedilione serv. animalium eto. (9 Bl) | Si quadrupes pauperiem f.dic. (ix.)

Nunc admonendi s. agere posse qtiemlibet autsuonominea. alieno (82. x. pr.)
alieno, velut cognitorio (G. ( 83.), procuralorio, tutorio, curatorio (§ 84. 85. x. I. 2.)
de formulae conceptione, si alieno nomine ag. (5 86. 87.) |

Videamus nunc quib. ex causis actor reusve satisdare cogatur (l 88—102. xi)
in actione in rcm per «ponsionem (| 91—95.) | de recentiore iure salisdalionum (XI 2—7.)
(Quibus modis actiones finiuntur:)

Differentiae inter iudiria legitima et imperio continentia (G. I Ios—9.) |

1. quaedam actiones perpetuae quaedam temporales sunt (8 110. Iu. xu. pr.)

2. quaedam actiones ad et in heredes non transeunt (S ltt. ns. xn. Ij

3. si reus ante rem iud. post acceptum iudicium satisfaciat actori (§ Iu. xu. 2.)

II. Sequitur ut de exceptionibus dispiciaraus (S. §115—125. init. xni. xrv. 4.1
quae aut peremptoriae aut dilatoriae (120—25.) perpetuae aut temporales sunt <xm. 8—11.)
Sunt et aliae adiectiones: replicatio, duplicatio, tripiicatio (§ 126—29. xiv.)

et praescriptiones pro actore (§ Iso—87.)

III. Superest ut de interdictisdispiciamus (i38—«. xv. pr.)

1. quorum principalis divisio: prohibiloria, restitutoria, exhibitoria.

2. sequens divisio, quod quaedam comparala sunt possessionis

a) adipiscendae causa (§ 144-47. xv. 3.)

b) retinendae causa (§ i4s—iss. xv. 4. 5.)

c) recuperandae causa (§ 154.155. xv. 6.)

3. tertia Jivisio: simplicia aut dupliciad 157—160. xv. 7.)

De ordine et exitu interdictorum (§ wi—170.) | supervacuum est hodie dicere (xv. 8.1

IV. I>e coercitionibus et de poenis teroere litigandi (§ 171—182. Xvij

1. adv. reum: dupli, sponsionis periculum, iusiur. calumniae (§ 171—173. xvi. pr. ij

2. adv. actorem: calumniae iud., conlrarium iud., iusiurandum, restipulalio (174—81.)

3. ex quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt <§ 182. xvi. 2.)

V. de in ius vocando et de vadimoniis (G. § i83—187. xvi. s.)

| VI. De officio iudicis (xvn.)
I VII. De publicis iudiciis (xvm.)

[merged small][ocr errors]

III.

Gai institutionum systema eum Ulpiani libro singulari comparatvm.

Gai I. 1. luris summa divisio.

Gai I. 2—7. de legibus, SCtis <*c. Ulp. I. 1—3. de legibus. I. 4. de inoribus.

Gai I. 8. Ius noslrum vel ad personas pertinet vel ad res vel adactiones.

I. IUS QUOD AD PERSONAS PEKTINET

(GAI. I. 9-200. ULP. L 5-XVIII.)
I.Omnes hom ines aut liberi autservi. I. ***
Liberorum hom. alii ingenui aiii liberli.
Libertorum genera., Gai I. 12—17.
a. cives Romani.

[ocr errors][ocr errors]

De libertis: U. I. 5. II.
1. Liberlorum genera I. 5.

a. cives Romani I. 6—9.

b. Latini I. 10.

c. dediticiorum numero I. 11.

III.

[ocr errors]

II. De his qui sui vel alieni iuris sunt. Gai 48—51.

2. Qui manumittere et manumitli prohibenlur:

a. Lege Aelia Sentia I. 12—15.

b. ex aiiis iuris civilis causis I. 16—19.

3. de libcrtate lestamento dala:

a. quemadm. testamento liberlas delur I. 20—23.

b. ad L. Fufiain Caniniam I. 24—25.
| c. de eo cui sub condicione lib. dalur II. 1—6.

j d. libert. directo aut per fideic. data II. 7 —12.

4. de Latinis, quibus modis ius Quiri-
lium consequantur III. 1—6.

U. IV. 1. 2.

[blocks in formation]

A. de his qui in potestale sunt:
l.liberi ex iusto matr. nali. V. 1.
de nuptiis V. 2—10.

de dotibus: VI. VII.

dos quemadm. conslituat. VI. 1—3.
dos quemadm.restituatur VI. 4—8.
relenliones ex dote VI.9.—VII.3.

2. causae probatione VII. 4.

3. adoptionibus VIII.

2. causae probatione G.l. 65 — 96.

3. adoptionibus G.I.97—107.

B. de his qu. in manu suntG. 1.108—15.

C. de his qni in mancipio s. G. 1.116—23.
Quemadmodum eo iure liberentur:

A. qui in potestalcr sunl G. 1.124—36.

B. qui in manu sunt G. 1.137.

C. quiinmancipiicausasuntG.1.138—41.
III. de his qui in tulela vel curat. s.

A. de his qui in tutela sunt (G.I.142sqq.) et(A.)degeneribustulorumU.XI. 1

[§ 188-190.]

(§ 114—87] 1. legitimi

[ocr errors]

II155-72.) a)ex L. XII aguati, patroni XI. 3—18.
18144-54.] b)ex L. XII testamentarii XI. 14—17.
[8 185-87.] c)exL.Alilia,IuliaelTilia eto. XI. 18—20.

[8 ns sq.] 2. ex SCtis dati XI. 20a - 23.

(8 178 8q.] 3. de moribus dali XI. 24.

dencgotiisgerend.etd.auctor. 1.182—93. denegotiisgercnd.et d.auct.U.XI. 25—27.

quibus modis tutela fmialur 1.194—96. quibus modis lutela finiatur XI. 28.

B. de curatoribus G. 1.197—200. B. de curatoribus: XII. 1—4.

IV. De caelibe, orbo ad L. lul. et Papiam Pop.

1. de nuptUs contraliendis ct de poenia caelibatus:

a) quibus nuptiis legi non pareatur U. XIII.

b) de poena L. luliae, de incapacitate XIV. mbr.

c) de personis exceptis *XIV.*

3. de Uberis prooreandis et de poena orbitaiis .«,

orbus quid a coniuge capiat:

a. de decimis el quid praeter dec. cap. XV.

b. de solidi capacitate inler vir. et ux. XVI. 1.

c. de incapacilate /VI. 2.

3. communia de caelibe el orlo XVI. 3. 4.

[ii. «06 s, i 4. de caducis XVII. +* XVIII.

II. 1US QUOD AD RES PERTINET.

(GAI. II. III. DLP. XIX-XXIX.)

A. De reram divisione et quibus modis singulae res nobis adqoirantar.

Summae rerura divisioues G.ILl—14. ***U.*
omnes resaulmancipi a.necm.II. 14—17. omnesresaulmancipiautnecm.XIX. 1.
singularum rerum doin.adq.il. 18—79. singularum rerum dom. adquiruntur.

[8 23—37.] 1. mancipalione rerum manc. XIX. 3—6.

l§ 19—21.] 2. traditione rer. nec mancipiXIX. 7.

[8 41-60.) 3. usucapione XIX. 8.

[§ 22-87 ] 4. in iure cessione XIX. 9—15.

5. adiudicatione XIX. 16.

6. lege XIX. 17.

Quibus alienare licet vel non 11.80—85.
Perquas persouasnobisadquir.il. 86—96. perquaspersonasnobisadquir. XIX. 18—21.

B. Quibus modis per universitatem res nobis adquirantur.

I. d e be r e d i t a ti b u s. I. i* hereditatibus.

A. de testamentis G.U.100—190. A. de testamentis. U. XX—XXIII.

[| 101-108.] 1. testamentorum natura el genera XX. 1—9.

(i 112. ii3. 118] 2. qui teslamenlum facere non possint XX. 10—16.

[8 iu—117.] 3. quenMdmodum hcres inslitui debeat XXI.

lf 185-90.] 4. qui heredes institui possint XXII. 1—13.

[8 123-37.] fi. qui heredes institui vel exheredari deb.XXH. 14 -23.

[8 152-73.] 6. heres quemadmodum hereditateni adeat XXII. 24 — 32.

[1 174—78.] 7. de heredib. aut instilutis aut substitulis XXII. 33.34.

[8 iso-34.138-51.] & quemadmodum testamenta infirnientur XXIII. 1—6.

18 179-««.] 9. de pupillari substitutione XXIII. 7—9.

d lov-m.) 10. de lestamenlo milili» XXIII. 1.

B. de legatis. G. II. 192—245. B. delegatis. U.XXIV.

1. delegat. natura el generib. II. 192. l.de legat. natura et gener. XXIV. 1—6.

2. de eorumgenerum different.il. 193—223. 2.de eorum gener. differeut. XXIV. 7—14.

3. de inutiliter relictis legalisII.229—45. 3.de utiliter reiictis legatis XXIV.15—24.

|'4. de inutiliter relictis legatis XXIV.25—28.
15. de ademptione legatorom U. XXIV. 29.
I 6. quando dies legati cedat XXIV. 30. 31.
7.demodolegat.adL.Falcidiam XXIV. 32. 33.

C. de fideicominissis U.XXV.

1. quomodo fid. relinquatur XXV. 1—13.

2. defideicommiss. hereditatibus XXV. 14—17.

3. de fideicommissaria liberlate XXV. 18.

D. delegitimisheredit. U.XXVI.XXVII.
l.de ingenuorum hereditatibus:

a) ex L. XII tabularum U. XXVI. 1 — 6.

b) ex SC. Orfitiano et Tertull. XXVI. 7.8.
| 2. de Hbertorum successionibus XXVII. 1—4.

II. de bonorum possessionibus:

[ocr errors]

II. de bonorum possessionibus:
causae It. Pnis introilucendae G.lll. 18—25.
1. de B. Pnib. ex success. edicto G. III. 26-38.

|§ 32—85.]

2. de bonis libcrtorum: G. III. 39-76.

a) deiure patroniin bonisliberli Hf.40-42.

b) de iure patr. in bonislibertae III. 43. 44.

c) de iure filii patroni 111.45.

d) de iure filiae patroni 111.46—48.

e) de iure patronae 111.49-52.

f) de iure filli flliaeve patronae III. 53.

de bonie Latinomm Ubertonun III. 55—73.

de bonis eorum qui deditioiorum L s. III. 74—76.
III, dereliquissucce£sio?iibusperuniv.I]I, 77—87.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »