Page images
PDF

4 b

.CORPUS

IURIS CIVILIS

EDITIO STEREOTYPA SEXTA
VOLUMEN PRIMUM

INSTITUTIONES

BECOONOVIT

PAULUS KRUEGER

DIGESTA

RECOGNOVrr

THEODORUS MOMMSEN

[merged small][ocr errors]

JUL 1 3 1917 INDEX TITULORUM

INSTITUTIONUM DIGESTORUM CODICIS.

A.

de abigeis D. 47, 14 C. 9, 37. de gencrali abohtione C. 9, 43 de abolitionibut C. 9, 42

ad senatus eonsultum Tarpillianam et de abolitionibw

oriminum D. 48, 16 de acceptilatione D. 46, 4 de acceptilationibus C. 8, 43

de accusationibus et inscriptionibus D. 48, 2 C. 9, 2 acq. v. adq.

de actione exercitoria D. 14, 1

de actione rerum amotarum D. 25, 2

de actione pigneratioia C. 4, 24

de actione tribntoria D. 14, 4

de hereditate vel actione vendita D. 18, 4 C. 4, 39

de actionibus J. 4, 6

de actionibus empti et yenditi D. 19, 1 C. 4, 49

de actionibus hereditariis C. 4, 16

de actore a tutore seu ouratore dando C 5, 61

de itinere actuque privato D. 43, 19

ad exhibendum D. 10, 4 C. 3, 42

ad legem Aquiliam D. 9, 2

ad legem Corneliam de falsis C. 9, 22

a</ legem Corneliam de sicariis C. 9, 16

ad legem Corneliam de sicariis et veuefiois D. 48, 8

ad legem Fabiam C. 9, 20

ad legem Faloidiam D. 35, 2 C. 6, 50

ad legem Iuliam de adulteriis coercendis D. 48, 5

ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro C. 9, 9

ad legem Iuliam de ambitu C. 9, 26

aa" legem Iuliam de vi privata D. 48, 7

aa" legem Iuliam de vi publica D. 48, 6

ad legem Iuliam de vi publica seu privata C. 9, 12

ad legem Iuliam maiestatis D. 48, 4 C. 9, 8

nrf legem Iuliam peoulatus et de saorilegis et de resi

duis D. 48, 13 ad legem Iuliam repetundarum C 9, 27 ad legem Viselliam C. 9, 21 ad municipalem et de inoolis D. 50, 1 ad scnatus oonsultum Macedonianum C 4, 28 ad senatus eonsultum Orfltianum C. 6, 57 ad senatus consultum Tertullianum C 6, 56 ad sexiatus consultum Tertullianum etOrfitianum D. 38,17 ad senatus oonsultum Trebellianum D. 36, 1 C 6, 49 ad senatus consultum Turpillianum C. 9, 45 ad senatus eonsultum Turpillianum et de abolitionibus

eriminum D. 48, 16 ad senatus oonsultum Velleianum D. 16, 1 C. 4, 29 de in diem addictione D. 18, 2 de ademplione legatorum J. 2, 21 de ademptione libertatis D. 40, 6 de legitima adgnatorum successione J. 3, 2 de legitima adgnatorum tutela J. 1, 15 de adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis D. 34, 4

de adluvionibus et paludibus et de pasouis ad alfcim

statum translatis C 7, 41 de administratione et perioulo tutorum et curatorum

qui gesserint vel non et de agentibus vel oonro

niendis uno vel pluribus D. 26, 7 de administratione rerum ad oivitates pertinentium D.

50, 8

de administratione rerum publioarum C 11, 31

de administratione tutorum et curatorum et de pccunia

pupiilari feneranda vel deponenda C 5, 37 de adoptionibus J. 1, 11 C 8, 47 de adoptionibus et emancipationibus et aliis modis qui

bus potestas solvitur D. 1, 7 de adquirenda et retinenda possessione C. 7, 32 de iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda he

reditate C 6, 30 de adqiiirenda vel amittenda possessione D. 41, 2 de adquirenda vel omittenda hereditate D. 29, 2 de adquirendo rerum dominio D. 41, 1 de adquisitione per adrogationem /. 3, 10 de adsertione tollenda C. 7, 17 de adsessoribus et domestiois et oanoellariis iudicum

C. 1, 51

de offioio adsessorum D. 1, 22

de adsignandis libertis C 38, 4

de adsignatione libertorum J. 3, 8

ad legem Iuliam de adulleriis ooerccndis D. 48, 5

ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro C. 9, 9

adversus creditorem C 7, 36

de advocatis diversorum indiciorum C 2, 7

[de advocatis diversorum iudicum C 2, 7, 20]

de advocatis fisoi C 2, 8

de aedificiis privatis C 8, 10

de aediliciis actionibus C 4, 58

de aediticio edicto et redhibitione et quanti minoris

D. 21, 1

qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem

Aeliam Sentiam D. 40, 9 de aestimatoria D. 19, 3 dc agentibus in rebus C 12, 20 de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel pa

tronis vel libertis D. 25, 3 de agricolis oensitis vel colonis C lt. 48 de agricolis et manoipiis dominiois vel fiscalibus sive

rei privatae C. 11, 68 de albo soribendo D. 50, 3 de alealoribus D. 11, 5 de aleae lusu et aleatoribus C 3, 43 de alendis liberis ac parentibus C. 5, 25 de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel pa

tronis vel libertis D. 25, 3 do Alexandriae primatibus C 11, 29 de alienatione iudioii mutandi causa facta D. 4, 7

C. 2, 54

de alimentis pupillo pracstandis C. 5, 50 de alimentis vel oibariis legatis D. 34, 1

y

de alhtvionibut et paludibus et de pnscuis ad aliuni

statum translatis C. 7, 41 ad legem Iuliam de ambitu C. 9, 26 de lege Iulia ambitus D. 48, 14 de adquirenda vel amittenda possessione D. 41, 2 rerum amotarum C. 5, 21 de aotioDe amolarum rerum D. 25, 2 an per alium oausae appellationum reddi possunt D.

49, 9

an servus ez suo faoto post manumissionem tencatur C. 4, 14

de eursu publioo angariit et parangariis C. 12, 50 de annali exoeptione Italioi contractus tollcnda et de divcrsis temporibus et exoeptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum C. 7, 40 de annonis oiTilibus C. 11, 25

dc annonis et oapitu adniinistrantinm vel adscssornm aliorumye publieas sollioitudincs gerentium vel eorum qni aliquas oonseouti sunt dignitates C. 1, 52 de annonit et tributis C. 10, 16 de annuis legatis et fideicommissis D. 33, 1 de apoehis publiois et desoriptiouibus curialium C. 10,22 de apostatis C. 1, 7

de apparitoribut comitis Orientis C. 12, 56

de diversis offioiis et apparitoribut iudioum et proba

toriis eorum C. 12, 59 de apparitoribut magistrorum militum et privilegiis

eorum C. 12, 54 de apparitoribus praefeeti annonae C. 12, 58 de appariloribut praefeoti urbis C. 12, 53 de apparitoribut praefectorum practorio et privilegiis

eorum C. 12, 52 de appariloribut proconsulis et legati C. 12, 55 de appellationibut et oonsultationibus C. 7, 62 de appellationibut et relationibus D. 49, 1 de appellationibut rccipiendis vel non D. 49, 5 apua eum a quo appcllatnr aliam oausam agcre com

pellendum D. 49, 12 dc servitutibus et de aqua C. 3, 34 de aqua oottidiana et aestiva D. 43, 20 de aqua et aquae pluviae aroendae D. 39, 3 de aquaeductu C. 11, 43 a quibus appellari non licet D. 49, 2 de lege AquiUa J. 4, 3 C. 3, 35 ad legem Aquiliam D. 9, 2 arbitrium tutelae C. 5, 51 de arboribut oaedendis D. 43, 27 arborum furtim oaesarnm D. 47, 7 do susoeptoribus pracpositis et arcariis C. 10, 72 de oomitibus et archiatrit saori palatii C. 12, 13 de argenti pretio quod thesauris infcrtur C. 10, 78 att. v. adt. de athletis C. 10, 54

de AtiUano tutore vel eo qui ex lege Iulia et Titia

dabatur J. 1, 20 de auctoritate et oonsensu tutorum et curatorum D.

26, 8

de auctoritate praestanda C. 5, 59

de auctoritate tutorum 1, 21

de offioio praefeoti AuguttaUt D. 1, 17 C. 1, 37

de iure aureorum anulorum D. 40, 10 C. 6, 8

dc auri publioi proseeutoribus C. 10, 74

de auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel

vestimentis et statuis legatis D. 34, 2 de auro coronario C. 10, 76

B.

de bonit anctoritate iudicis possidendis seu venumdan

dis et de separationibus C. 7, 72 de bonit damnatornm D. 48, 20

de bonit eornm qui ante sententiam vel mortem sibi consoiverunt vel aocusatorem corruperunt D. 48, 21 de bonis mortem sibi oonscientium C. 9, 50 do bonis libcrtorum D. 38, 2 dc bonis libertorum ct de iure patronatus C. 6, 4 de bonit maternis et materni generis C. 6, 60 de bonis proscriptorum seu damnatorum C. 9. 49

de bonis quae libcris in potestate oonstitutis ex matrimonio vel alias adquiruntur et eorum administratione C. 6, 61

de bonis vaoantibus et de incorporatione C. 10, 10

de bonorum posscssione oontra tabulas D. 37, 4

de bonorum possessione oontra tabulas liberti quae pa

tronis vel liberis eorum datur C. 6, 13 de bonorum possessione contra tabulas quam praetor

liberis pollioetur C. 6, 12 de bonorum posscssione ex testamento militis D. 37, 13 de bonorum posscssione furioso infanti muto su-do

oaeco oompctente D. 37, 3 de bonorum possessione secundum tabulas C. 6, 11 de bonorum possessionibus J. 3, 9 D. 37, 1 de bonorum possessionibus seoundum tabulas D. 37, 11

c.

de cadaveribus punitorum D. 48, 24 de caducis tollendis C. 6, 51 do calcuU errore C. 2, 5 de calumniatoribus D. 3, 6 C. 9, 46 de adscssoribus et domosticis et cancellariis iudioum C. 1, 41

de canone frumentario urbis Romae C. 11, 23 de canone largitionalium titulorum C. 10, 23 de capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causi»

C. 10, 21

de capitatione oivium oensibus eximcnda C. 11, 49 de capite minutis D. 4, 5 de capilis minutione J. 1, 16

de captivis et de postliminio et redemptis ab hoatibus

D. 49, 15

de Carboniano edieto D. 37, 10 C. 6, 17

de privatis carceribus inhibendis C. 9, 5

de castrensi omnium palatinorum pcculio C. 12, 30

de cattrensi peoulio D. 49, 17

de castrensi peoulio militum et praefeotianorum C. 12,36 de castrensianis et ministerianis C. 12, 25 de regula Catoniana D. 34, 7

nautae caupones stabularii ut rccepta restituant D. 4, 9 furti adversus nautas caupones stabularios D. 47, 5 de causis, ex quibus infamia alicui inrogatur C. 2,11 de censibus D. 50, 15

de censibus ct oensitoribus et peracquatoribus et in

Bpeotoribus C. 11, 58 de cestione bonorum D. 42, 3 de alimcntis vel cibariit legatis D. 34, 1 de classicis C. 11, 13 de SG. Claudiano tollendo C. 7, 24 de eloacis D. 43, 23 de codicilUs J. 2, 25 C. 6, 36 de iure codiciUorum D. 29, 7 de Iudaeis et caelicolis C. 1, 9 de successione cognatorum J. 3, 5 de eohortaUbus prinoipibus oornioulariis et primipila

riis C. 12, 57 de coUaUone D. 37, 6 do collaUone aeris C. 10, 29 de dotis collatione D. 37, 7

de collatione donatorum vel relevatorum aut transla

torum seu adaeratorum C. 10, 28 de collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel

dominicae vcl oivitatum vel templorum C. 11, 74 de collatione fundorum patrimonialium et emphyteuti

oorum C. 11, 65 de collationibus C. 6, 20

de collegiatis et ohartopratis et nummulariis C. 11,18

de collegiis et oorporibus D. 47, 22

de collusione detegenda D. 40, 16 C. 7, 20

de agrioolis oensitis vel colonis C. 11, 48

de colonis Illyrioianie C. II, 53

de colonis Falaestinis C. 11, 51

de colonis Thracensibus C. II, 52

de comitibus consistorianis C. 12, 10

de comitibus et arohiatris saori palatii C. 12, 13

dc comitibus et tribunis scholarum C. 12, 11

do comilibus qui provincias regunt C. 12, 14

de comitibvs rei militaris C 12, 12

de quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum

largitiormm et rei privatae C 12, ti de apparitoribus comitis Orientis C. 12, 56 de officio comilis Oricntis C. 1, 36 de officio comilis rerum privatarum C. 1, 33 de officio comitis sacrarum largitionum C. 1, 32 de officio comitis laori patrimonii C. 1, 34 de commeatu C. 12, 42 de commerciis et mercatoribus C. 4, 63 comminationes epistulas programmata subBcriptiones

auctoritatem rei iudicatae non habcrc C. 7, 57 de lege commissoria D. 18, 3 commodati vel contra D. 13, 6 de commodato C. 4, 23 communi dividundo D. 10, 3 C. 3, 37 de servo communi manumisso C. 7, 7 communia de legatis et fideicomniissis et de in rem

missione tollenda C. 6, 43 communia de manumissionibus C. 7, 15 communia de successionibus C. 6, 59 communia de usuoapionibus C. 7, 30 communia pracdiorum tam urbanorum quam rusticorum D. 8, 4

communia utriusque iudioii tam familiae erciscundao

quam oommuni dividundo C. 3, 38 de communium rerum alicnatione C. 4, 52 de compensationibus D. 16, 2 C. 4, 31 de concubinis D. 25, 7 C. 5, 26 de concussione D. 47, 13

de condicionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum quae in testamento soribuntur D. 35, I

de condicionibus insertis tam legatis quam fidcicommissis et libertatibus C. 6, 46.

de condicionibus institutionum D. 28, 7

de condictione causa data causa non secuta D. 12, 4

de condictione ex lege D. 13, 2

de condictione ex lege et sine causa vel iniusta oausa

C. 4, 9

de cohdictione furtiva D. 13, 1 C. 4, 8

de condictione indebiti D. 12, 6 C. 4, 5

de condictione ob causam datorum C. 4, 6

de condictione ob turpem causam C. 4, 7

de condictione ob turpem vel iniustam causam D. 12, 5

de condictione sine causa />. 12, 7

de condictione tritioaria D, 13, 3

de conditis in publicis borreis C. 10, 26

de locatione et conductione J. 3, 24

locati conducti D. 19, 2

de locato ct conducto C. 4, 65

de conductoribus et procuratoribus sive actoribus prao

diorum fiscalium et domns Augustae C. 11, 72 de conductoribus vectigalium fisci C. 10, 57 de confessis D. 42, 2 C. 7, 59 de confirmando tutore C. 5, 29 de confirmando tutore vel ouratore .D. 26, 3 de coniungendis cum emancipato liberis eius D. 37, 8 de consensu obligatione J. 3, 22 de consortibus eiusdem litis C. 3, 40 de pecunia constitiila D. 13, 5 de constituta pecunia C. 4, 18 do cqnstitutionibus principum D. 1, 4 de legibus et constitutionibus principum et edictis C. 1,14 de legibus senatusque oonsultis et longa conmctudine

D. 1, 3

quae sit longa consuetudo C. 8, 52 de conrulibus et non spargendu ab his pccuniis et de praofectis et magistris militam ct patriciis C. 12, 3 de offioio consulis D. 1, 10 dc appellationibus et consultationibus C. 7, 62 de litis contestatione C. 3, 9

de contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhibendis donationibus in eos faciendis et ne administrationis temporo proprias aedes aedificent sine sanctione pragmatioa C. 1, 53

de contrahcnda emptione et de pactis inter emptorem et vonditorem compositis et quae res vcnire non possunt D. 18, 1

j de contrahenda emptione C. 4, 38 de contrakenda et oommittenda stipulatione C. 8, 37 de conlraria tutolae et utili aotione D. 27, 4 de contrario iudioio C. 5, 58 de conveniendis fisoi debitoribus C. 10, 2 de lege Cornetia de falsis et de senatus oonsulto Libo

niano D. 48, 10 ad legcm Corneliam de falsis C. 9, 22 ad legem Corneliam dc sioariia C. 9, 16 ad legem Corneliam de sioariis et venefiois D. 48, 8 de cohortalibus principibus corniculariis et primipila

ribus C. 12, 57 creditorem eviotionem non debere C. 8, 45 de crimine eipilatae hereditatis C. 9, 32 de crimine peculatus C. 9, 28 de crimine sacrilegii C. 9, 29 de crimine stellionatus C. 9, 34

de cupressis ex luco Dapbnensi vel Perseis per Aegyp

tum non eioidendis vel vendendis C. 11, 78 de curatore bonis dando D. 42, 7 de curatore furiosi vel prodigi C. 5, 70 de curaloribus J. 1, 23

de curatoribus furioso et aliis extra minores dandil

D. 27, 10
de curiosis C. 12, 22

de cursu publico angariis et parangariis C. 12, 50
de custodia et exhibitionc reorum D. 4S, 3
de custodia reorum C. 9, 4

D.

de damno infecto et de suggrundis ct protcotionibus D. 39, 2

debitorem venditionem pignoris impedire non posse C. 8, 28

dc debitoribus oivitatum C. II, 33

do decanis C. 12, 26

de decrelis ab ordine faciendis D. 50, 9

de decretis decurionum super immunitate quibusdam

ooncedcnda C. 10, 47 de decuriis urbis Bomae C. 11, 14 de decnrionibus et filiis eorum D. 50, 2 de decurionilrus et filiis eorum et qui deouriones ha

bentur quibus modis a fortuna ouriae liberentur

C. 10, 32

de decurionibus et silentiariis C. 12, 16

de dediticia libcrtate tollenda C. 7, 5

de procuratoribus et defensoribus D. 3, 3

dc defensoribus civitatum C. 1, 55

de delatoribus C. 10, 11

deposili vel contra D. 16, 3 C. 4, 34

de desertoribtts et occultatoribus eorum C. 12, 45

de dignitatibus C. 12, t

de dilationibus C. 3, 11

de feriis ct dilationibus et diversis temporibus D. 2, 12

de discussoribus C. 10, 30

de distractione pignorum C. 8, 27

de distractione pignorum et hypothecarum D. 20, 5

de diversis offioiis et apparitoribus iudioum et proba

toriis eorum C. 12, 59 de diversis praediis urbanis et rusticis templorum et

civitatum et omni reditu oivili C. 11, 70 de diversis regulis iuris antiqui D. 50, 17 do diversis rescriptis et pragmatiois sanotionibus C.

1, 23

de diversis temporalibus praescriptionibus et de aeoes

sionibus posscssionum D. 44, 3 de dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum

oonvcniatur C. 5, 52 de rerum divisione et qualitate J. 2, 1 do divisione rerum et qualitate D. 1, 8 do division» stipulationum J. 3, 18 de divortiis et repudiis D. 24, 2 divortio faoto apud quem liberi morari vcl cduoari de

bent C. 5, 24 du doli mali et metus exceptione D. 44, 4 de dolo malo D. 4, 3 C. 2, 20 de domesticis et proteotoribus C. 12, 17

[ocr errors]
« PreviousContinue »