Page images
PDF
EPUB

VOOR DE

GESCHIEDENIS VAN HET BISDOM

VAN

HAARLEM.

'ELFDE DEEL.

RET

HAARLEM,
W. KÜPPERS.

1884.

SNELPERS-DRUKKERIJ SINT JACOBS-GOD SHUIS TE HAARLEM.

BEDEVAART NAAR JERUSALEM IN 1525.

Toegelicht en uitgegeven door C. J. GONNET.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DE BEDEVAARTEN IN DEN OUDEN TIJD. DE NEDER Blz.

LANDSCHE BEDEVAARTEN IN HET ALGEMEEN EN DIE

NAAR JERUSALEM IN HET BIJZONDER . . . . .

Rome . . . . . . . . . . . . . . .

XI

St. Jacob in Galicien . . . . . . . . ..

XIV

Wilsenack

XVIII

Abdij van den H. Antonius bij Vienne...

XXI

Einsiedeln . . . . . . . . . . . .

XXII

Keulen

XXIV

Mechelen. . . . . . . . . . . . . . .

XXVI

Halle . . . . . . . . . . . . . . . XXVII

Amersfoort . . . . . . . . . . . .

XXX

's Gravesande . . . . . . . . . . . . XXXIII

Bergen . . .

XXXV

Jerusalem en het heilige Land . . . . . XXXVII

BEDEVAART NAAR JERUSALEM, VOLBRACHT EN BESCHREVEN

IN HET JAAR 1525, DOOR MEESTER ARENT WILLEMSZ.,

BARBIER TOT DELFT IN HOLLANT . . . . . . . . 1

Van Delft naar Keuler . . . . . . . . . . . 1

Van Keulen op weg naar Venetie . . . . . . . 9

In het duitsche gebergte. . . . . . . . . . . 14

Verblijf te Venetie, eerste stappen voor de Jerusalem-

sche reis . . . . . . . . . . . . . . . 20

Overeenkomst voor den overtocht. ..

Merkwaardigheden te Venetie, bezoek te Mirano . .

Van Mirano naar Venetie terug . . . . . . . .

Beschrijving van Venetie . . . . . . . . . .

Het arsenaal . . . . . . . . . . . . .

Het vondelingenhuis . . . . . . . . . . . .

De St. Marcuskerk . . . . . . . . . . . .

Het hoogaltaar in die kerk. . . . . . . . . .

Eerbetoon aan de pelgrims op H. Sacramentsdag.

Ommegang op H. Sacramentsdag. . . . . . .

Beschrijving van het Doge-paleis . ...

Processie der pelgrims in de St. Rochuskerk. . . .

Zeereis van Venetie naar Jaffa. . . . . . . . .

Van Jaffa naar Jerusalem . . . . . . . . . .

Aankomst te Jerusalem. . ... . . . . . . .

Eerste processie . . . . . . . . . . . . .

Tweede processie . . . . . . . . . . . . 77

Vervolg . . . . . . . . . . . . . . . 81

Derde processie. . . . . . . . . . . . . .

Vierde processie

Eerste bezoek in de kerk van het heilige Graf. Vijfde

processie . . . . . . . . . . . . . . 109

Tocht naar het dal van Josaphat. . . . . . . . 117

[ocr errors]

146

.

INHOUD.

Blz.

Zesde processie. Tocht naar Bethlehem...... 119

Mirakel geschied in de kerk te Bethlehem . . . . 126

Tweede bezoek in de kerk van het heilige Graf. Ze-

vende processie . . . . . . . . . . . . . 130

Derde en laatste bezoek. Achtste processie. Creatie der

Ridders van het heilige Graf . . . . . . . . 136

Terugreis. Van Jerusalem naar Rama . . . . . .
Van Rama naar Jaffa. . . . .

.

ho naar Jana. . . . . . . . . . . 148

Het eiland Cyprus. . . . . . . . . . . . . 150

De stad Famagusta. Verdere reis naar Venetie... 153

Van Venetie naar huis . .

Namen der edellieden, die Ridders van het heilige

Graf zijn geslagen . . . . . . . . . . . . 173

Namen der verdere deelgenooten aan den pelgrimstocht. 174

Tocht naar de Jordaan . . .

. . . . 177

Aanteekeningen van Meester Arent Willemsz. omtrent

zijn gezin . . . . . . . . . . . . . . . 180

BIJLAGEN.

A. VONNISSEN TOT HET DOEN VAN BEDEVAARTEN. . . . 233

I. Rome . . . . . . . . . . .

II. St. Jacob in Galicien. . . . . . . .

III. Rome en St. Jacob in Galicien ....

IV. Wilsenack . . . . . . . . . . .

V. Wilsenack en Rome . . . . . . . . .

VI. St. Antonius bij Vienne. . . . . . .

VII. Einsiedeln . . . . . . . . . .

244

. . . 254

VII. Keulen. . . . . . . . . . . . . . . 250

IX. Mechelen en Keulen . . . . . . . . . .

X. Halle . . . . . . . . . . . . . . .

XI. Amersfoort . . . . . . . . . . .

. . 253

. .

XII. 's Gravesande . . . . . . . . . . . .

XIII. Bergen . . . . . . . . . . . . . . 257

B. BERICHT OMTRENT DE STAD JERUSALEM EN HET HEILIGE

LAND OP HET EINDE DER ZEVENDE EEUW (OMSTREEKS 670)

DOOR ARCULPHUS, FRANSCH BISSCHOP . . . . . . 260

C. PELGRIMS NAAR JERUSALEM EN HET HEILIGE LAND, IN

DE DERDE TOT DE ZEVENDE EEUW. . . . . . . 304

D. BEDEVAART NAAR JERUSALEM BIJ PLAATSVERVANGING.

A° 1594 . . . . . . . . . . .

.

.

. . 308

.

. . .

E. ORDE VAN CYPRUS. . . . . . . .

.

.

. . 321

. .

F. OVERWEGINGEN OP HET LIJDEN DES HEEREN VOOR DE-

GENEN, DIE IN DEN GEEST DE HEILIGE PLAATSEN WIL-

LEN BEZOEKEN. A° 1518 . . . . . . .

... 324

. . .

G. BESCHRIJVINGEN VAN JERUSALEM EN PALESTINA . . . 344

RDENLIJST

... 356

VERKLARING DER PLAATSNAMEN . . . . . . . . . . 379

Het plaatje tegenover blz. 217 is eene Afbeelding der Haarlemsche Je-
rusalemsvaarders, naar de schilderij van Joan Van Scorel in het Museum
der Stad Haarlem (No. 154 van den Catalogus, 22e druk 1884).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

RDUNLIJST

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BEDEVAART NAAR JERUSALEM,

VOLBRACHT EN BESCHREVEN

IN HET JAAR 1525,

DOOR

MEESTER ARENT WILLEMSZ.,

BARBIER TOT DELFT

IN HOLLANT.

HIER BEGHINT DIE ALRE HOECHSTE ENDE ALRE HEILICH

STE PELLEGRUMMAETGIE VAN DIE ALRE HEILICHSTE
STAT VAN IAERUSALEM. BEGHINNENDE VAN DELFT
OFF VAN STEDE TOT STEDE VAN MILE TOT MILE ETC.

Ic meester Arent willemsz. barbier tot delft, sall verclaren in dit teghenswoerdige boock bij gratie des almachtighen gods, hoe ende in wat manieren ic mit mijn gheselschappe dese alre heilichste reyse beghonnen ende volleyndt hebbe mits verclaringhe van veel vreemdicheiden Ende sal sonder lanck tracteeren van die alre vroomste coopstadt van veneetgien haer circunstancien mit veel vreemdicheiden. Daer va hoe ende in wat manieren wij overdracht gemaeckt hebben mitten dolphijn om tscheep te gheraken, Voorts hoe ende in wat manieren wij tzeil ghegaen sijn Ende ghezeilt tot in die haven van Jaffa toe. Item Voerts sal ic verclaren bij hulpe ende gratie van christo ihesu ghebenedijt ende sijn ghebenedide moeder maria Ende tot lof ende eerwaerdicheyt alle dat hemelsche

Bijdragen Gesch. Bisd. v. Haarlem. XIe Deel.

« PreviousContinue »