Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]

that thou shouldest set in order the able by sound doctrine, both tu eshort, things that are wanting, band ordain and to convince the guinsuyers. elders in every city, as I hud appointed

* Or, in teaching thee: * Or, left undone.

a See on 2 Tim. i. ver. 13. clause 1. * As I besought thee to abide still

VER. 10. at Ephesus, when I went into Mace

Είσι γαρ πολλοί, και ανυπότακτοι, μεdonia, that thou mightest charge some | ταιολόγοι και φρεναπάται, μάλιστα οι εκ that they teach no other doctrine,

περιτομής, 1 Τim. i. 3. See on Acts xi. ver. 30.

a For there are many unruly and

rain talkers and deceivers, specially they VER. 6.

of the circumcision : Εί τις έστιν ανέγκλητος, μιας γυνιακός a See on 2 Cor. xi. ver. 13. ανήρ, τέκνα έχων πιστά, μη εν κατηγορία ασωτίας, και ανυπότακτα.

VER. 11. alf any be blameless, the husband of Ούς δεϊ επιστομίζειν· οίτινες όλους οίκους one wife, having faithful children, not | ανατρέπουσι, διδάσκοντες & μή δεϊ, αισ. uccused of riot, or unruly.

χρού κέρδους χάριν. 1See on 1 Τim. iii. 2-4.

Whose mouths must be stopped; a who

subvert whole houses, teaching things VER. 7.

which they ought not, for filthy lucre's

sake. Δεϊ γαρ τον επίσκοπον ανέγκλητον είναι, ως Θεού οίκονόμον, μη αυθάδη, μη a For of this sort are they which οργίλου, μη πάρoινoν, μή πλήκτην, μη | creep into houses, and lead captive αισχροκερδή:

silly women, laden with sins, led a For a Bishop must be blarneless, bus away with divers lusts, 2 Tim. iii. 6.

b See on 1 Tim. iii. ver. 3. clause 3. the steward of God, e not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker,

VER. 12. not given to filthy lucre;

Είπε τις εξ αυτών ίδιος αυτών προ* See on 1 Tim. v. ver. 22. clause 2. φήτης, Κρήτες αει ψεύσται, κακά θηρία, • See on Μatt. xxiv. ver. 45. clause 1. γαστέρες αργεί. • See on 1 Tim. iii. rer. S.

a One of themselves, even a prophet

of their own, said, The Cretians are alVER. 8.

way liars, evil beasts, slow bellies. 'Αλλα φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα,

For in him we live, and move, δίκαιον, όσιον, εγκρατη

and have our being; as certain also • But a lover of hospitality, a lover of of your own poets have said, For we good men,

b sober, just, a holy, é tem. are also his offspring, Acts xvii. 28. perate;

VER. 13. • Or, good things. • See on Rom. xii. ver. 13. clause 2. αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, ίνα

“Η μαρτυρία αύτη έστιν αληθής· δι' ην • See on 1 Thess. v. ver. 6. clause 3. | υγιαίνωσιν εν τη πίστει, • See on Matt. i. ver. 9. clause 1. See on Luke i. ver. 75.

This witness is true : ? wherefore re• See on Acts xxiv. ver. 23. clause 2. buke them sharply, thai they may be

sound in the faith; VER. 9.

á See on 2 Tim. iv, ver. 2. clause 3. 'Ατεχόμενον του κατά την διδαχήν πιστού λόγου, ένα δυνατός ή και παρακα:

VER. 14. λεϊν έν τη διδασκαλία τη υγιαινούση, και Μή προσέχοντες Ιουδαϊκούς μύθους, και τους αντιλέγοντας ελέγχεια.

εντολαίς ανθρώπων αποστρεφομένων την

αλήθεια». Holding fast the faithful word, * as he hath been ght, that he may be.!. · Not giving heed Jewish fables,

[ocr errors]

Α. D. 65,
ΤΙΤ. Ι. 14-16.-Ι. 1-7,

Α. D. 65. band commandments of men that turn a The aged women likewise, that they from the truth.

be in behaviour as becometh holiness, a See on 1 Tim. i. ver. 4.

not + false accusers, not given to much

wine, ceuchers of good things ; See on Matt. xv. ver. 9. clause 2.

* Or, holy women. VER. 15.

+ Or, make-bates, Πάντα μεν καθαρά τοϊς καθαρούς τους

a See on 1 Tim. ii. ver. 9, 10. δε μεμιασμένους και απιστούς οίδεν κα. θαρόν, αλλά μεμίανται αυτών και ο νούς

VER. 4. και η συνείδησις.

"Ινα σωφρονίζωσι τάς νεάς, φιλάνδρους Unto the pure all things are pure και είναι, φιλοτέκνους, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their

a Thut they may teach the young womind and conscience is defiled.

men to be sober, to love their husbands,

to love their whildren, a See on Luke xi. ver. 41. clause 2.

• Or, wise. VER. 16.

a See on 1 Tim. v. ver. 14. Θεόν ομολογούσιν ειδέναι, τοις δε έργοις αρνούνται, βδελυκτοι όντες και απειθείς,

VER. 5. και προς πάν έργον αγαθόν αδόκιμοι.

Σώφρονας, αγιάς, οίκουρούς, αγαθάς, aThey profess that they kuou God, hut υποτασσομένας τοϊς δίοις ανδράσιν, ίνα με in works they deny him, being abomi- | ο λόγος του Θεού βλασφημήται. nable, and disobedient, band unto every * To be discreet, chaste, keepers at good wurk * reprobuie.

home, goud, bobedient to their own husa *Or, void of judgment, bands, Cthut the word of God be not * See on Matt. xxi. ver. 30.

blasphemed. See on Rom. i. ver. 28. clause 2. a And withal they leam to he idle,

wandering about from house to house; CHAP. II.-VER 1.

and not only idle, but tattlers also, Συ δε λάλει και πρέπει τη υγιαινούση δι- and busy-bodies, speaking things δασκαλία,

which they ought not. I will there. a But speak thou the things which be- fore that the younger women marry, come sound doctrine :

bear children, guide the house, give

Done occasion to the adversary to * See on 2 Tim. i. ver. 13. clause 1. speak reproachfully, 1 Tim. v. 13, 14.

bSee on 1 Cor. xi. ver. 3. clause 2. VER. 2.

c See on Rom. ii, ver. 24. clause 1. Πρεσβύτας νηφαλίους είναι, σεμνούς, σώφρονας, υγιαίνοντας τη πίστει, τη άγα.

VER. 6. ση, τη υπομονή.

Τους νεωτέρους ώσαύτας παρακάλει Thut the aged men abe * scher, "grare, owosovsie, e temperate, d sound in fuith, e in chu

a Young men likewise exhort to be rity, 'in patience.

sober-minded. • Or, είμilant.

• Or, discreet. a See on 1 Thess. v. ver. 6. clause 3. a See on 1 Tim. iii. ver. 3. clause 1. b See on 1 Tim iji. ver. 4. clause 2. c See on Acts xxiv. ver. 25. clause 2,

VER. 7. a See on Natư vii ver. 2.). clause 2. Περί πάντα σεαυτόν παρεχόμενος τύπου

€ See on latt. xxii. ver. 37. and καλών έργων, έν τη διδασκαλία αδιαφθοRom. v ver. .. clause 2.

εξαν, σεμνότητα, αφθαρσίαν, 1 See on Luke xxi. ver. 19.

a Jn all things shewing thyself a putVER. 3.

lern und grod works: b in doctrine sbew Πρεσβύτιδας ώσαύτως ένα καταστήματι, 1ng uncorruptness, gratity, sincerity, εροπρεπείς, μη διαβολους. μή οίνω πολλά a Be thou an example of the beδεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,

lievers, in word, in conversation, ia

A. D. 65.

Tit. 1j. 7-14.

A. D. 65.

charity, in spirit, in faith, in purity, 1 Tim iv. 12.

VER. 12. See on 2 Tim. i ver. 13. clause 1. Παιδεύουσα ημάς, ένα αρνησάμενοι την

ασέβειαν και τας κοσμικές επιθυμίας, VER. &.

σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσαμεν λόγον υγιή, ακατάγνωστον, ίνα ο εξ εν τω νύν αιώνι, εναντίας εντραπή, μηδέν έχων περί υμών λέγειν φαύλον. .

a Teaching us, that, denying ungodli.

ness and worldly Insts, we should fire • Sound speech that cannot be con- soberly, righteously, and godly, in this demned ; that he thut is of the contrary present world; purt may be ashamed, having no evil thing to say of you.

a See on Rom. vi. ver. 4. clause 3.

and ver. 6, 7. 3 And they brought it. And he saith imto them, Whose is this image

VER. 13. and superscription ? And they said Πριν δεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα, , unto him, Cæsar's. And Jesus an και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου swering, said unto them, Render to saī, xai owtñpos hip wv 'Ingou X 15 tū, Cæsar the things that are Cæsar's, and to God the things that are God's. cand the glorious appearing of the

a Looking for bthat blessed hope, And they marvelled at him, Mark xij. 16, 17. And no

greut God and d our Saviour Jesus man after that

Christ; durst ask him any question, S4.

a See on 2 Tim. iv. ver. 8. clause 4. VER. 9.

b See on Rom. viii. ver. 24. Δούλους ιδίοις δεσπόταις υποτάσσεσθαι, ,

cSee on Matt. xxiv ver. 30.clause 3. εν πάσιν ευαρέστους είναι, μη αντιλέγον d See on Matt. i. ver. 21. clause 3. Tas, 2 Exhort servants to be obedient unto

VER. 14. their own masters, and to pleuse them

“ος έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ένα λυwell in all things; not * answering lapátontampeãs ano mácne dropías, sal again ;

* καθαρίση εαυτώ λαών περιούσιον, ζηλωτής • Or, gainsaying.

καλών έργων. See on Matt. viii. ver. 9. clause 2. a ll'ho gave himself for us, that he

might redeem 18 from all iniquity, bund VER. 10.

purify curto himself da peculiar people, Μη νοσφιζομένους, αλλά πίστιν πάσαν sealous of good works. ένδεικνυμένους αγαθήν· ία την διδασκαλίας

a See on Matt. xx. ver. 28. clauses του σωτήρος ημών Θεού κοσμώσιν εν πά

S, 4. and xxvi. ver. 28.

b See on John xv. ver. 2. clause 3. a Not purloining, but shewing all c See on Rom. xiv. ver. 7. good fidelity; cthut they muy adorn d Fear and dread shall fall upon The doctrine d of God our Suviour in all them: by the greatness of thine arm things.

they shall be us still as a stone ; till * See on Luke iii. ver. 13.

thy people pass over, O Lord, till the b See on Matt. xxiv. ver. 45. clause 1. people pass over, uhich thou hast c See on Matt. v. ver. 16. clause 1. purchased, Exod. xv. 16. Now thereSee on Luke i. ver. 47.

fore, if ye will obey my voice indeed,

and keep my covenant, then ye shall VER. 11.

be a peculiar treasure unto me above 'Etudám gàpi xápıs Tū to ý bath. all people ; for all the earth is mine. ριος πάσιν ανθρώπους,

And ye shall be unto me a kingdom For the grace

of God that bringeth of priests, and an holy nation, l'hese saliution bhath appeured to all men,

are the words which thou shalt speak

unto the children of Israel, xix. 4, 6. * Or, bringing salvation to all men, For thou urt an holy people unto the hath appeared.

LORD thy God: the LORD thy God See on Acts rv. ver. 11.

hath chosen thee to be a special people See on Rom. v. ver. 18. clause 2. unto himself, above all people that

A. D. 65.
Tit. II. 14, 15.-II. 1.-7.

A. D. 65. are upon the face of the earth, Deut.

VER. 3. vii. 6. For thou art an boly people unto the LORD thy God, and the LORD

"Hμεν γάρ ποτε και εμείς ανόητοι, hath chosen thee to be a peculiar spreiosis, flava pesvol, soulevertec imedupeople unto himself, above all the na-míass xal ndovais Toxidais, ir raxią rai tions that are upon the earth, iv. 2. | φθόνω διάγοντες, στυγητού, μισούντες αλAnd the Lord hath arouched thee ashouse this day to be bis peculiar people, as a For we ourselves also were soinehe hath promised thee, and that thou times foolish, disobedient, deceived, servshouldest keep all his commanding divers lusts and pleasures, « living in ments, xxvi. 18. For the Lord hath malice and envy, hateful, and hating chosen Jacob unto himself, and Israel one unother. for his peculiar treasure, Psal. cxxxv.

a See on Rom. ij. ver. 19. clause 3. 4. But ye are a chosen generation, a

b See on Rom. vi. ver. 19. clause S. royal priesthood, an holy nation, a

c See on Rom. iii. ver. 13-15. peculiar people ; that ye should shew forth the praises of him who hath called

VER. 4. you out of darkness into his marvel "Οτε δε και χρηστότης και η φιλανθρωπία lous light: Which in time past were imrepám to ourñpos nuãy @50], not a people, but are now the people of God: which had not obtained mer

a But after that the kindness and

pe of God our Saviour toward man cy, but now have obtained mercy, 1 Pet. ii. 9, 10.

appeared,

* Or, pity. VER. 15.

* See on Rom. v. ver. 20. clause 2. Ταύτα λάλει, και παρακάλει, και έλεγ

See on Luke i. ver. 47. χε μετά πάσης επιταγής. Μηδείς σου περιφρονείτω. .

VER. 5. a These things speak, and exhort ; and

Ουκ έξ έργων των εν δικαιοσύνη ών rebuke with all authority. o Let no man | εποιήσαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού despise thee.

έλεον έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγSee on 2 Tim. iv. ver. 2. clause 3. rencias, vai ávanasvácEws Tysúpa ter b See on 1 Tim. iv. ver. 12. clause 1.

αγίου,

a Not by works of righteousness which CHAP. III.--VER. 1.

we have done, b but according to his 'Thouipmoxe aŭtous sexais xal ifov- mercy he saved us, cby the washing of σίαις υποτάσσεσθαι, πειθαρχεϊν, προς πάν | regeneration, and renewing of the Holy έργον αγαθόν ετοίμους είναι, ,

Ghost;
Put them in mind b to be subject to

a See on Rom. iv. ver. 5. clauses principalities and powers, to obey ma

1-3. gistrates, e to be ready to erery good

See on Luke i. ver. 54. work,

c See on John i. ver. 13. clauses a See on Rom. XV. ver. 15. clause 1.

VER. 6. See on Rom. xiii. ver. 1-7. c See on Matt. xiii. ver. 23. clause 3.

Ου εξέχεεν εφ' ημάς πλουσίως διά Inand 1 Cor. xv. ver. 58. clause 2.

σού Χριστού του σωτήρος ημών:

Which he shed bon us abundantVER. 2.

ly through a Jesus Christ our Saviour; Mηδένα βλασφημεϊν, αμάχους είναι, επιεικείς, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα

Gr. richly. προς πάντας ανθρώπους. .

a See on Acts ii. ver. 33. clause 3. a To speak evil of no man,

to be no

See on Jobn vii. ver. 39. clause 1. brawlers, but gentle, shewing ull meek

c See on John xiv. ver. 26. clause 2. ness unto all men.

See on Matt. i. ver. 21. clause 3. a See on Rom. i. ver. 29. clause 2.

VER. 7. b See on Gal. v. ver. 22. clause

"Ινα δικαιωθέντες τη εκείνου χάριτι, «See on 1 Cor. xiii. ver. 4. clauses rampovópos gováóparla rat' amida seas 1, 2.

niwvia.

1. 5.

b

Α. D. 65.

ΤΙΤ. ΙΙΙ. 7-15.

Α. D. 65.

That being justified by his grace, χικών, σπούδασον έλθεϊν πρός μι εις Νικόo we should be made heirs according to πολιν· εκεϊ γαρ κέκρικα παραχειμάσα.. the chope of eternal life.

When I shall send Artemas unto thee, * See on Acts xv. ver. 11.

or Tychicus, be. diligent to come untu See on Matt. XIV, ver. 34. clauses

me to Nicopolis: 3, 4. and Acts xx. ver. 32. clause 2. • See on Rom. v. ver. 2. clause 3.

a See on Acts xx. ver. 4. clause S. VER. 8.

VER. 13. Πιστος ο λόγος και σερί τούτων Κού Ζηναν τον νομικών και Απολλώ σπουλομαι σε διαβεβαιούσθαι, ίνα φροντίζωσι δαίως πρόπεμψον, ίνα μηδεν αυτοίς λείπη. καλών έργων προίστασθαι οι πεπιστευ

Bring Zenas the lawyer, and Apolκότες τω Θεώ. Ταυτά έστι τα καλά και

los on their journey diligently, that noωφέλιμα τους ανθρώποις.

thing be wanting unto them. a This is a faithful saying, band

• And a certain Jew, named Apol. these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed los, born at Alexandria, an eloquent in God might be careful to maintain man, and mighty in the Scriptures, good works. These things are good and came to Ephesus. This man was in. profitable unto men.

structed in the way of the Lord; and, a See on 1 Tim. i. ver. 15. clause 1. and taught diligently the things of the

being fervent in the spirit, he spake b See on Matt. v. ver. 19. clause 7.

Lord, kpowing only the baptism of VER. 9.

John, Acts xviii. 24, 95. Μωράς δε ζητήσεις, και γενεαλογίας,

VER. 14. και έρεις, και μάχας νομικές περιίσταση:

Μανθανέτωσαν δε και οι ημέτερα καλών εισί γάρ ανωφελείς και μάταιοι.

έργων προίστασθαι εις τας αναγκαίας • But αυoid foolish questions, and ge- χρείας, ίνα μή ώσιν άκαρποι. nealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable

* And let ours also learn to mainand vain.

tain good works for necessury uses, bihat * See on 1 Tim. i. ver. 4.

they be not unfruitful. VER. 10.

*Or, profess honest trades. Αιρετικός άνθρωπος μετά μίαν και δευ * See on Matt. v. ver. 16. clause 1. τέραν νουθεσίαν παραιτού,

b See on John Xv. ver. 8. · A man that is an heretick, bafter

VER. 15. the first and second udmonition reject;

'Ασπάζονται σε οι μετ' εμού πάντες. • But there were false prophets also "Ασπασαι τους φιλούντας ημάς εν πίστει. among the people, even as there shall | Η χάρις μετά πάντων υμών. Αμήν. be false teachers among you, who

a All that are with me salute thee. privily shall bring in damnable here. Greet them that love us in the fuith. sies, even denying the Lord that bought them, and bring upon them

• Grace be with you all. Amen. selves swift destruction, 2 Pet. ii. 1. a See on 1 Cor. xvi. ver. 20.clause 1. See on Matt. xviii. ver. 17. clause 2. See Rom. xvi. ver. 1-16. VER. 11.

c See on Rom. i. ver. 7. clauses 4-7. Ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος, και προς τίτoν της Κρητών εκκλησίας πρώαμαρτάνει ών αυτοκατάκριτος.

τον επίσκοπον χειροτονηθέντα, εγράφη Knowing that he that is such is sub άτο Νικοπόλεως της Μακεδονίας. verted, and sinneth, being condemned of

It was written to Titus, ordained the himself.

first Bishop of the Church of the VER. 12.

Cretians, from Nicopolis of Mace“Οταν πίμψω 'Αρτιμών πρός ή Τυ donia.

END OF THE EPISTLE TO TITUS.

« PreviousContinue »