Page images
PDF

2- alluvione, insula in flumine nata (§ 70-72.)
3. solo cedit superficies, planta, frumenlum satum (73 76.)

item in charta scriptum, non in tab. pictum (§ 77-7».) ■i. si quis cx aliena materia novam speciem fecerit (| 79.)

Nunc admonendi sumus quasdam person. sine tutoris auctoritate alienare non posse (Gai f80—85. hnl. VHI. I.) Adquiritur aulem' nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos quos in pot. manu mancipio habemus eie. (f88—88.) | in potestate habemus (•>'■ IX.)

Hactenus admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur. Videamus nunc quibus modis per universitatem res nobis adqu. (C. §»7. ix.e.)

B. De hereditatibllS et reliquis succ. per univ. Si cui heredes facti sumus, sive cuius bonorum poss. petierimus, sive cuius bona emerimus, sive quem adrogaverimus, s. qu. in manum ul ux. recepcrimus [s. cuius bona libertatum conserv. c. add. f.] eius r e s o m n e s ad nos transeunt (G. H- »8. inst. U.». § 6.)

Et prius de hcreditatibus. quaruin duplex condicio: I ex testamento II ab intestato. I. de testamentis. — 1. de testamentis ordinandis(G. § Ioo—m. i»t m. x.j

duo olim genera testamentorum (G»i § 101.) accessit tertium g. per aes et libram (§102.) idque nunc aliter atque olim ordinatur (io:t-s.) (de testamenlis militum 5 109—11.)

tria genera testam. ex iure civili (X.f 1.) alia forma edicto Praet. introducta (f 2.) quae formae nunc confusae sunt (f3—R) (de mililari testamento XI.)

2. Non tamenomnibus licet testamentum facere (G,« f 112—Iu. inst.xil.) i. Observandum est porro ante omnia (5 114. 115.);

ut institutio heredis solemn. fiat (S 116. 117.)

111 mulier testam. faciat tutore auctore (f 118-22.)

(Praelor taiuen huc casu hen.tles scriplos ailiuval § 119—121.)

utquiliberosinpot.habeteosher. instituatvelutop.exher. (f 12S-S7.XM.) (singulatim de postumis, de emancipatis, de adoptivis eod. Adde No. 7. inrTM.)

4. Quibus modis teslamenta infirmentur (G. f 138—51. ln»t. xvn.) Praetorlamen icriptos heredes B. Pne. secundum tabulas adiuvat (5 in—Isi. xvn. 6.)

| de inofficioso testamento (XVIII.)

5. Heredesaut necessarii, aut suiet necessarii, aut extranei (f 152.XIX.pr.)

a. necessarius heres est servus heres instilutus (5 15:1—55. xix. 1.)

b. de suis et necessariis heredibus, et de iure abstinendi (§ 156-60. xix. 2.)

C. de extraneis heredibllS (§I0I. XIX.3.) (cnm <|uibus teslamenti Caclio csse debel XIX. 4.)

extraneis aulem h. deliberandi poteslas dala est de hereditate adeunda (162 63. xix.5.)

accedit nunc beneficium inventarii (xix.o.)

extr. heredibus solet cretio dari (ici-73)

Ceterum extr. aut pro heredegerendo aut nuda voluntate heredes fiunt (5167. xix.7.)

6. Interdum duos pluresve gradus heredum facimus (} 174. xv. pr.)

a. de vulgari substitutione (f 174—78. XV.)

b. de pupillari substitutione (§ 179 -84. xvi.)

7. heredcsscribiposs. lamliberi hominesquam servi (5I85-90.XIV. pr.1-3.)

et tam ex asse, quam ex parte (Xiv. 4-8.) et pure et sub condicione (Xiv. 9-11.)

Posthaecvideamusde legatis. Quae pars iuris extra propositam quidem materiam videtur, nam loquimur de his iuris liguris quib. res per universitatem acquir.; sed cum omnino de testamentis et heredibus teslamenlo instit. iocuti sumus, non sine causa scquenti loco poterat haec iuris maleria tractari (G. f 191. Inst xx. pr.) Legatorum utique genera sunt quatluor: per vindica- legatorum definitio (XX. 1.) tionem (f 193-200.) per damnalionem (5 201—s ) sinendi j omnium nunc una natura (§ 2 ) modo (§ 209-215.) per praeceplionem (§216-23.) | fideicommissis exaequata (f3.) a. de modo legatorum ad L. Furiam, L. Voconiam, L. Falcidiam (S 224—28. xxii.)

b. de inutiliter relictis leg. ante heredis inslitutionem, post mortem heredis, poenae causa,incertae personae, postumo alieno, servo aliisque in pot. (§220-45. xx.2i-M.)

de ademptione legatorum (XXI.) Hinc transeamus ad fideicommissa (G. f Na. XXUI. pr.) et prius videamu»

1. de hereditatibus fideic., de SC. Trebell. et Pegasiano (5247-5»' xxm.j

2. de singulis rebus per fideicommissum relictis (260-262. xxiv. «r. 1.)
libertas quoque per fideicommissum dari potest (§ 263- 67. xxiv. 2.)

multum autem dilTerunt fideicommissa et legata (26S-83.) j
erant olim et aliae differentiae (§2&1-8S.)

(tutor non aliter quam directo iluri polesl § 289.) De COdicillis (til.XXV.)

II. Intestatorum hereditates

1. I ege XII primum ad suosheredes pertinent(G. 111.1-8. inst. 111. Iu. 1. § I-v emancipati tamen bonorum possessione adiuvantur (§ 9—Ui, nepotes ex filiabus descendentes Pr. constitutionibus <§ 15. n

2. si suus heres nonest, ad agnatum proximum pertinent (G. § »—1«. bwL.ii.i

3. et olim ad gentiles <§i<.)

3. Nunc etiam inter matrem filiosque liereditates cap. SC. Tertulliano et Orfitiano (in. rv.j Legg. XII iniquitates edicto Praetoris emendatae (§ is-25.) inde varii bonorum possessionis gradus (§ 26-31.) iique bon. possessores loco heredum constituuntur (§ 32.) sunt et alii complures gradus bon. possessionis (§ 33 ... 34.) Quae B. Pnes. sunt aut cum re, aut sine re (§ 35—3S.)

4. Post agnatos Praetor cognatos vocal 0 De gradibus cognationis (VI.) Nu n c d e Ii b e r 10 r u m b o ni s vid0 am 11 s (G. § 3». tn»i. vn. pr.):

a. civium Roman. ex L. XII, ex ed. Praet., ex L. Iulia et P. P. (§ 4<j-m. 72. 73. Vh.j

b. Latinorum libertorum (§ :a—t3.) '

c. eorum q. dediticiorum n.s. (§ 74-76.) |

I Novum ius nostra conslitutione statutuin (VII. 3. w

| l)e as.sig*nalione littertonim VIII.

III. Successiones per uni vcrsitatem praeter hereditatem.

1. De bonorum possessionibustn.

2. de adquis. per a r r 0 g a t i o n e m (X.)

3. bon. addictio liberlatis causa (M)

4. olimbonorum venditionesj

1. bonorum emptiones (§ 77—79.) quidnamiusbon. poss. etemptorum (so.si.)

2. si paterf. se in adoptionem dedit veluxorinmanumconvenit (82—st.)

3. si hereditas in iure ceditur (85 - 87.)

[ocr errors]
[ocr errors]

C. De obligationibus.

Nunctranseamusadobligationes (G. iu.ss. insuin. iii.xiu. earumqnc definiiio xui.pr.)

quarum summa divisio in duas speciesdeducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto ((;ai §88.)

quarum summa divisio in duo genera: aul rivilesautpraetoriae. Sequensdivisio inllllspecies : aut ex contractu, aut quasi ex contr., aul ex maleficio, aut quasi ex maleficio (XIII.) Et prius videamus (I.)de hi( qtiae ex contractu nascuntur. harum quatuor genera sunt: aut re, aut verbis, autlitteris, aut consensu contr. <§ "•». xm. <-it.)

1. Re contrahitur obl. velut inului datione et quodamm. indebito soluto (0it.9i.xiv.)

item commodalo, deposito, pignore (Xiv. §»-<■!

2. Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione (§»2-9«. xv.)

postea solemnia verba Leoniana const. sublala (§,J stipulatio aut pure aut sub condicione fit (§ 2-1;.)

« PreviousContinue »