Page images
PDF

Videamus nunc de iis quae alieno iuri subiectae sunt (8 50. vm. pr.)

1. in po te s ta te sunt a)servi dominor. (SM.si.) | 1. in pot. d om i n o rii m s. servi l»i.)

(in qnos tamen non licet supra modum saevire 8 53. vill. 2.) b. item liberi nostri quos | 2. in pot. parentum s. liberi quos

ii) ex iustis nuptiis procreavimus (S 55. ix. pr.) iustae nuptiae vero contruliuntur inter cives Komanos et cum quibus conubium est (»56. s;.) | secundum praecepta legum (X.pr.) non omnes autem nobis uxores duccre licet (S 5S-64. x. 1—12.) (I) uliquando evenit, ut liberi non stalim ut nati s., sed postea in pot. redigantur

causae probatione elc. (8 65-96.) | legitimatione (X. 13.) (3) in potestate sunt et hi quos adoptamus (8 97-107. XI.), quod duobus modis fit: aut populiauctoritate, aulimp.mag. | aut principali rescripto aut imperiomag.

2. in manu nostra sunt feminae tantum (8108-108.) in m. conveniebant usu, farreo, coemtione (8 lio—114.) coemtio etiam liduciae causa lit (8 m-iisb.)

i. i n m a n c i p i o sunt liberorum personae mancipatae

et qtiomodo ea res agatur iIc—122.) Videamusnuncquibus modis ii qui al. iur. subiecti sunteoiure I iberen tur(»i24.xii.pr.) (et quidem servi quemadmodum potestate liberentur, superius exposuimus.) Ili vero qui in p o t e s t a I e p a r e n t i s sunt sui iuris liunt aut mortuo eo, aut ab hostibus"

capto; aut emancipatione, aut si in udoptionem dentur eic. (s 127-135». xn.pr. 8!—10.) Quae in manu sunt, remancipatione (8l?7.) qui in causa mancipii sunt, manumissione (»i3s—41.) III. Transeamus nnno ad aliam divisionem. nam ex hispersonis quae

in potestate (manu mancipio) non sunt, quaedam vel in tutela sunt

vel Ln curatione, quaedam neutroiuretenentur. Ac prius dispicia

mus dehis (A.) qui in tutela sunt (s 142. xin.pr.)

tutolae et lutorum deflnltio XIII. 8 1. 2.

1. permissum est itaque parenlibus testamento dare tutores liberis masculis impuberibus, feminis etiam nubilibusfs 144—19.) impuberibus (Xin. »3-5.) uxori in manu etiam ttitoris optio dari potest isiis—54.)

qui dari tutores testamento possunt (Xiv.)

2. quibus test. t. datus non est, iis ex L. XII agnati sunt legitimi tutores

(S 155. 164. XV. pr. »2.)

sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti (S 15«. xv. 1.)

Sed agnationis quidem ius capitis deminutione perimitur (8 1*8. xv. 3.)

Est autem capitis diminutio prioris status permutatio (8 io9. xvi. pr.)

eaque tribus modis accidit, aut maxima est, aut minor, aut minima (» 159-163. xvi.)

Ex eadem L. XII tab. libertorum tutela ad patronos pertinet (S 105. xvn.)

[cr. » 166.] De legitima parentum tutela (xvni.)
Exemplo patronorum etiam fiduciariae tutelae receptae sunt (8 166. 167. xix.)
I.egitimi tutores feminarum tut. in iure cedere p. (» i«8-72.)
Ex certis causis legibus permissum in

tutoris locum alium petere (S 173—1»4.)

3. Si nullus omnino tut. sit, datur ex L. Atilia, lulia etTitia(S185 -87. xx.) Ex his apparet, quot sint species tntorum (8 188.) Inler impuberum et mul. tutelam sane multum interest (S 189-99.)

I de auctoritate tutornm (xxi.)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

item furiosi, prodigi et all. (xxni. 3—6.) De salisdatione tutorum vel curatorum (§ iw. 200. xxiv.)

De excusalionibus tutorum vel curatoriim <xx\ 1
De suspectis tutoribus vel curatoribus. (xxvi/

II. IUS QUOI) AD RES PERTINET. (c0n,m. 11. m.)
A. Dc rerum divisione, et quomodo sing. res acquirantur.

Modo videamus de rebus. quae vel in nostro patrimonio sunt, vel extra nostrum patrimonium habentur (G. 11. 5 1. in«t. 11. tit. 1. i»r.)

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »