Page images
PDF

(5 11-61.)

(S 62—64. SO-s.V) (g 8H-9B.)

§ 97. 98. de rcbus per uiiiversitalem adqui§ 99. 100. de hereditatibus. [rendis. § 101—122. de testamenlis ordinandis et

qui testamenta facere pos

sunt.

§ 123—137. de exheredatione libcrorum. § 138—151. quib. modis test. infirmanlur.

§ 152—-173. de heredum qual. et dilTercntia. § 174—184. de substitutionibus. § 185—190. de servis hercdib. instituendis. § 191—223. de legatic

§ 224 -228. de lege Falcidia. § 229 —245. de inutilihus legatis. § 246. de fldeicommissis. § 247—259. de fldeic. hereditatibus. § 260—62. de singulis rcb. per fideic. relict. !j 263—267. de libertate per fideic. data. § 268—289- de fideicommissorum eteorum quae directo relinquuntur dilTerentia.

V. de usu et habilatione.

VI. de usucapionibus et I. temp. praescr.

VII. de donationibus.

VIII. quibus alienare licet vel noD.

IX. per quas personas nobis acquirilur. (IX. 8 8.)

(IX. S ».)

X. de testamentis ordinandis.

XI. de militari testamento.

XII. quib. non est permisstim test. facere.

XIII. de exheredatione liberorum.

XVII. quib. modis lestamenla infirniantur.

XVIII. de inofflcioso testamento.

XIX. de heredum qualitate et differentia. XV. de vulgari, XVI. de pupill. substitut.

XIV. de heredibus instituendis.

XX. de legatis

XXI. de ademptione legatorum.

XXII. de lege Falcidia.

(XX. S 25—3«.)
(XXIII. pr.)

XXIII. de fideicommissariis hereditatihu«.

XXIV. de sing. rebus per fideic. relictis.

(XXIV. S 2.)

XXV. de codicillis.

COMMENT. III. § I—24. dehereditatibusquaeab inteslato

deferuntur.

§ 25—38. de bonorum possessionibus. § 39. de liberlorum bonis. § 40—54. de bonis civium Rom. libertorum. § 55—73. de bonis Latinorum libertorum. §74—76. deboniseor. qui dediciliorumn. s.

§ 77 — 87. de reliquis successionibus per universitatem.

§ 88- de obligationibus. § 89- de obl. quae ex conlractu nascuiitur. § 90—91. de obligationibus re contractis. § 92—'06. de verborum obligationibus.

97—109. de inutilibus stipulationibus.

LIBEK III.

I. de heredilatibus quaeab intestalodefer.

II. de legitima agnatorum successione.

III. de SC. Tertulliano.

IV. de SC. Orphitiano.

(cr. s 18—38.) V. de successione cognatorum.

VI. de gradibus cognationis.
IX. de bonorum possessionibus.

VII. de successione libertorum.

VIII. de assignatione libertorum.

X. de acquisitione per arrogationem.

XI. de eocui lihertatiscausa bona addicunt.

XII. debonorum vendit.etSC. Claud.

XIII. de obligationibus.

(XIII. g 2.)

XIV. quib.modis re contrahitur obllgatio.

XV. de verborum obligalione.

XVI. de iluobus reis stipulandi et promill.

XVII. de stipulatione servorum.

XVIII. de divisione stipulationum.

XIX. de inutilibus stipulationibus.

§ 110—114. dead stipulatoribus.
§115—27. desponsoribus, fideprom fidei.
§ 128—134. de litterarum obligatione.
§ 135—'162. de obligationibus ex consensu.

(S 139—111.)
(8 142-147.)
<S 148—154.)
(S 155—162.)

§ 163—-167. perqu. pers. nobisobl.adquir.
S168—181. quib. mod. obligatio tollitur.

§ 182. de obl. quae ex deliclo oriuntur.
§ 183—208. de furtis.
§ 209. de bonis vi raptis.
§ 210—219. de lege Aquilia.
5 220—225. de iniuriis.

COMMENT. IV.
§ 1—10. de actionum divisione.
§ 11—31. de legis actionibus.

§ 31—38. de fictionum USU, tam in aclionihus
(|iiae atl leg-is actionem expr imuntur, quam in
quihusJam aliis furmulis.

§ 39 — 60. de formulis.

§ 61—68- debonae fidei iudiciis et de com-

pensatione et deductione.
§ 69—74. quod cum eo contracttim est qui

in aliena potestate est.
§ 75—79. de noxalibtis actionibus.

§80.de obligationum abhis personis q.in ma-
nu mancipiove sunt contractarum effectu.

§81?

§ 82—'87- de his per quos agere possumus.

§88—102. de satisdationibus.

§103—109. de legitimis iudiciis et quae

imperio contincnlur.
j 110—113. de perpetuis et temporalibtis

actionibus, et quae ad heredes et in

heredes transeunt.
§ 114. an omnia iudicia absolutoria?
§ H5—125. de exceptionibus.
§ 126—29. de replicationihus, duplic. etc.
§ 130—137. de praescriptionibus.
§ 138—170. de interdictis.
§ 171—182. de poena temere litigantium.
§ 183—87. de in ius vocando et de vadim.

XX. de fideiussoribus.

XXI. de litterarum obligatione.

XXII. de conscnstt obligatione.

XXIII. de emptione et venditione.

XXIV. de locatione et conductione.

XXV. de socielate.

XXVI. de mandato.

XXVII. deobligationib.quasi ex contractti.

XXVIII. p. qttas personas nob.obl. acquir.

XXIX. quibus modis obligatio tollitur.

liber IV.

I. de obligationibus quae ex delicto

nascuntur.

II. de vi bonorum raptorum.

III. de lege Aquilia.

IV. de iniuriis.

V. de obl. quae quasi ex delicto nascuntur.

LIBER IV. contin.

VI. de actionibus.

(VI. 8 30. 4(1.)

VII. quod cum eo qui in aliena potestate
est negotitim gestum esse dicetur.

VIII. de noxalibus actionibus.

IX. si quadrupes pauperiem fecisse dicetur.

X. de his per quos agere possumtis.

XI. de salisdalionibus.

XII. de perpetnis et lemporalihus actio-
nibus, et qnae ad heredes vel in he-
redes transeunt.

XIII. de exceptionibus.

XIV. de replicationibus.

XV. de interdictis.

XVI. de poena temere litigantium.

(XVI. 8 3.)

XVII. de officio iudicis.

XVIII. de publicis iudiciis.

II. TABULA

systematis Institutionum Gai et Iustiniani in suos articulos
redacti comparationem exhibens.

Praecognita.

I. De iustitia et iure (in»t. i. ««• 10
luslitia. Iurisprudcntia. Iuris praecepla.
Huius studii II positiones: publicum et privalum
Ius privatum trrpertitum esl:

II. de iure naluraliet g e n tiu m etcivili (U.)
lus naturale est quod nat. omnia animalia docuit
(ii. pr.). Iusautem civile velgentium ila dividitar:

Omnespopuli partim suo proprio, parlimcommuni omnium hominum iureutuntur ai.)
et populus itaque Rom. partim suo proprio, partim communi omn. hominum iureutitnr.

I. De iure gcntinm etci vili.

Constant aulem iura ex legibus,
plebiscitis, senatusconsultis, con-
stitutionibus Princ., magistratuum
edictis, resp. prudentium (G. S 2-7)

II. Omne autem ius quo utimur
vel adpersonaspertinet, vel ad
res, vel ad actiones
Sedprius videamusde personis.

Constat autein ius nostrum aut ex scriptoaut
ex non scripto. 1. scriptum ius esl lex, ple-
biscita, senatusconsulta Principum placita, ma-
gistratuum edicta, responsa prudentium (8 *-*■)
2. ex no n scri pto ius venit quod usus comprobavitts*.'

le orisrine et nalura harum «livisionum (S 10. U.)

III. Omne autem ius quo utimur
vel ad personas pertinet, velad
res, vel ad actiones (U. 12.)
Ac prius de personis videamus.

I. IUS QUOD AD PERSONAS PERTINET. (con,m. i.)

Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod
I. Omnes homines aut liberi sunt aut servi (Gai s 9. luu tii. m. |.r.)

servitulis definilio, nomen. origro (III. 1—4.)

rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini (G»i $ 10. ln»i. 111. &.)

1. i n g e n u i sunt qui I i b e r e n a t i sunt (G. s 11. ln»t. IV.)

NUaiulo tjuis inirennns nascaiur IV*. cil.

2. I ib er t i n i sunt qui ex iusta servilute manumissi sunt. (G. s lt. inst. v.)

Ae origrine et ile mmlo nianiitnissionis. (V. 1. 2.)

Kursus libertinorum tria snnt genera: nam aut cives Ko-
mani, aut Lalini, aut dediticiorum numero sunt (g 12—17.220
Quod de aetate servi requiritur L. Aelia S. introductum (S18-21.)
Latini nec test. facere nec ex testamentocapere poss. (»23—24.)
Pessima liberlas eorum est qui dediticiorum num. s. (S25—27.)
Latini multis modis ad civitatem Koman. perveniunt (S28-S5.)

Libertinorum autem statum, antea tripertitum, duabus constit.
emendavimus, et omnes libertos civitate R. donavimus (V. J-i
Non tamen cuicumque volenti manumittere licet (G. s S6. imL vi. pr.); nam

1. Lex Aelia Sentia impedit libertatem {O. 37—41. 47. in«u vi.)

2. Lege Furia certus modus in servis testamento manumittendis est
constitutus (S 42—46.) quem tollendum esse censuimus (»«t. vu.)

Sequitur de iure personarum alia divisio (G. 4$. in«t. vm. pr.); nam
II. Quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri s 11 bicclae.

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »