Page images
PDF

bendo vel ratum habendo. Procurator quoquc noster e.x iussu nostro receptum est ut novare possit.

Tit. ix. DE 8TIPULATIONIBUS (praeloriis).

2. Ex die accepti iudicii dupli fructus computantur. et tam dantes quam accipientes, heredes quoque eoruni, procuratores, cognilorumqne personae, itemque sponsores eadem stipulatione comprehenduntur; eorum quoque quorum nomine promiltitur.

3. Quoties iudicalum solvi stipulatione satisdatur, omissa eius actio rei iudicatae persecutionem non excludit.

4. Emancipali liberi praeteriti si velint se miscere paternae hereditali, et cum his qui in potestate remanserint communis patris dividere hereditatem, antequam bonorum possessionem petant, de conferendo cavere cum saiisdatione debcbunt.1 quodsi satisdare non possunt, statim ex fide bonorum confusionem, excepto peculio castrensi, facere cogendi sunt.

X. 1. Ob metum impendentis danini vicinus vicino satisdare debet, additis sponsoribus super eo quod damni acciderit.

Tit. XI. DE DONATIONIBUS.

3- Pater si lilio familias aliquid donaverit et in ea voluntate perseverans decesserit, morte patris donatio convalescit.

5. Invitus donator de evictione rel donatae promittere non cogitur, nec eo nomine, si* promiserit, oneratur; quia lucrativae rei possessor ab evictionis actione ipsa iuris ratione depellitur.

6. Ei qui aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit in infinitum donare non prohibemur; si tamen donatio et non merces eximii laboris appellanda est; quia contemplationem salutis certo modo aestimari non placuit.*

. 77/. XII. DE WRE HSCl ET POPUU.

2. Ei etiam velut indigno aufertur hereditas qui aflinem vel cognatum, cui ipse ab intestato successurus erat, testamentiim facere prohibuit, aut ne iure subsisteret operam dedit.

3. Si pater vel dominus id testamentum quo lilius eius vel servus heredes instituti sunt aut legatum acceperunt, falsum redarguant nec obtineant, (isco locus est.

8. Imperatorem litis causa heredem institui invidiosum est: nec enim calumniandi facultatem ex principali maiestate capi oportet.4

10. Privilegium lisci est inter omnes creditores primum locum tenere.

Tit. XV. DE TESTIBUS.

2. In aflinem vel cognatum inviti testes interrogari non possunt.

3. Adversus se invicem parentes et liberi, itemque liberti, nec volentes ad testimonium admittendi sunt; quia rei verae testimonium necessitudo personarum plerumque corrumpit.

4. Testes, cum de lide tabularum nihil dicitur, adversus scripturam interrogari non possunt.

6. In re pecuniaria tormenta, nisi cum de rebus hereditariis quaeritur, non adhibentur; alias autem iureiurando aut testihus explicantur.

Tit. XXV. AD LEGEM CORNELIAM TESTAMENTARIAM.

6. Amplissimus ordo decrevit eas tabulas quae publici vel privati contractus scripturam continent adhibitis teslibus ita signari, ut in summa marginis

1) cf. Ulp. cit. pagina 140. not. 2) nisi coni. Ritteishusius. 3) fr. 34. 1. D. de donat. (39. 5.) 4) cf. fr. 91. D. de hered. instit. (28. 6.)

ad mediam partem perforatae triplici iinn conslringantur, atque impnsitum supra linum cerae signa imprimanliir, ut exteriores scripturae lideni interiori servent. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent.

Tit. XXVI. AD LEQEM IULIAM I)E VI PUBLICA ET PRIVATA.

4. Credilor chirographarius si sine iussu Praesidis per vim debitoris sui pignora, cum non habuerit obligata, ceperit, in legem Iuliam de vi privata committit. Fiduciam vero et pignora apud se deposita persequi et sine aucloritate iudicis vindicare non prohibetur.

Tit. XXXIII. DE CAUTI0NIBU8 ET POENIS APFELLATIONUM.

]. Ne liberum quis et solutiim haberet arbitrium retractandae et revocandae seiitentiae, et poenae et tempora appellatoribus praestituta sunt. Quodnisi iuste appellaverint, tempora ad cavendum in poena appellalionis quinque dierum praestituta sunt. Igitur morans eo in loco, ubi appellavit, cavere debet, ut ex die acceptarum litterarum conlinui quinque dies computentur. si vero longius, salva dinumeratione integri quinque dies cum eo ipso quo litteras acceperit compiitantur. .

8. In omnibus pecuniariis causis magis est ut in tertiam partem eius pecuniae caveatur.

Tit. XXXIV. L)E DIMI&SOBIIS LITTEKIS.

1. Ab eo a quo appellatum est, ad eum qui de appellatione cogniturus est, litterae dimissoriae diriguntur quae vulgo apostoli appellantur; quorum postulatio et acceptio intra quintum diem ex ofiicio facienda est.

2. Qui intra tempora praestituta dimissorias non postulaverit vel acceperit vel reddiderit, praescriptione ab agendo submovetiir et poenam appellationis inferre cogitur.

Tit. XXXVII. DE MERITIS APPELLATIONUM.

1. Omnimodo ponendum est, ut quoties iniusta appellatio pronuntiatur, sumptus quos dum sequeretur adversarius impendit reddere cogatur, non simplos, sed quadruplos.

TABULAE SYSTEMATICAE.

Argumentorum series in Gai Institutionum editionibus Goeschenianis indicata cum titulis Institutionum Imperialium

comparatur.

GAI COMMENT. I. * INST. LIBEK I.

1. de iuslitia et iure.

§ I—7. de iure genlium et civili. II. de iure naturali et gentium et civili.

£ 8. de partibus iuris. (8 12. eoJ. m.)

§ 9 — 12. de liberorum hominum et serv. III. de iure personarum.

ilem de ingenuorum et libert. dilTercnlia. IV. de ingenuis.

§ 13—47- de liberlinis. V. de libertinis.

i 36—41.) VI. qui quibus ex caus. manum. non poss. (8 42-47.) VII. de lege Furia Caninia sublata. §48—50. de his qui sui vel alieni iur.sunt. VIII. de his qui sui vel alieni iuris sunt. § 51—107. de his qui in potestate sunt. IX. de patria potestate. § 108—115b. de his quae in manu sunt. X. de nuptiis. § 116—123. de his qui in mancipio sunt.

(8 »7—107.) XI. de adoptionibus. § 124—I41.quib.mod. ius pot. etc. solvitur. XII. quibus modis ius potestatis solvitur. § 142. de his qui sui iuris sunt. (XIU. pr.)

§ 143—196. de lutelis. XIII. de tutelis.

XIV. qui dari tutores testamento possunt. (S 155-15S.) XV. de legitima agnatorum tutela. (8 159-1B4.) XVI. de capitis minutione.

(8 185.) XVII. de legitima patronorum tutela. XVIII. de legitima parentum tutela. (8 106 «jq.) XIX. de fiduciaria tutela. (8 173—193.) XX. deAtiliano tutore etq.exL.luliaelT.

XXI. de auctoritate tulorum. (I 194-196.) XXII. quibus modis tutela finitur. § 197- 198 de curalionibus. XXIII. de curatoribus.

§ 199- 200. de satisdatione tutorum vel c. XXIV. de satisdatione tutorum vel cural.

XXV. de excusationibus tutorum v. curat.

XXVI. de suspectis tutoribus vel curat.

COMMENT. II. LIBER II.

(Wd. etiam Imliccm pagina 59.)

§ I —96- de rerum divisione et adquisilione. I. de rerum divisione.

(8 12-14.) II. de rebus incorporalibus.
(8 14 tqq.) III. de servitutibus.
IV. de usufructu.

« PreviousContinue »