Page images
PDF

Dionysius Halic. X. 80. Oi St ntgl rbv "Anittov tovg *ourot'S avyyoafavttg vouove iv Siitotg Svai, v.ai tavrag Taig 7CQOTtgov il-svtx&eioaig nQoae&nxav iv eelg mai SSc b voaog r\v, ,,ur) ifceCvat totg jrrerptxVois jrpos rovg Srjaonxotis tntyauiag avvetipai." [Sed Appiits ciusque collegae, cum reliquas lcges in duabus Tabulis scripsigsent, has quoque illis decem prioribus addiderunt; in quibus haec quoque lex erat: ,,Ne patriciis conubia cum plebeiis contraliere liceret."]

Cicero de Kep. II. 37. §30: Qui decemviri duabus tabulis iniquarum Iegum additis, quibua etiam quae disiunctis populis tribtii solent conubia, haec illi at De plebei cum patribus essent inhumanissima lege sanxerunt; quae postea plebeiscito Canuleio abrogatn est. Cf. Gai ad L. XII Tab. fr. 238. pr. D. de V. S.

TABULA XII. fr. ]. De pignoris capione adrersus eum qni hosliam emil etc. (XII. 1.)

vid. Oai IV. 28. (cf. Huschke, Nextim p. 204.) Gai fr. 238. § 2. D. de V. S. Fr 2. Si scrvus furtum faxit noxiamve nocuit, noxae dedendum esse. (XII. 4.) Ulpianug fr. 2. § 1. D. de noxal act. (9. 4.) In lege antiqua (scil. XII t»b.), si servus sciente domino furtuni fecit, vel aliam noxam commisit, servi nomioe actio est noxalis, nec dominus suo nomine tcnetur. — Sed si plsceat. qnod Iulianns librn LXXXVI scribit: ,,Si servus furtum fnxit, noxiamve nocnit," etiam ad posteriores leges pertinere, poterit dici etiam servi nominc cum domino agi posse noxali iudicio, rel.

Kestus v. Noxia, ut Servius Sulpicins Ru/ux ait, eltimnum significat, apud poetss autem et oratorcs ponitur pro culpa. At noxa peccatum, aut pro peccaio poenam, tit Attins. — Item cum Lex iubet noxae dedere, pro peccato dedi inbet. (Bull. 174.)

Oaius libro VI. ad L. XII Tab. fr. 238. § 3. de V. S.: Noxiae appellatione omne delictum continetur. Cf. Gai IV. 70. Marcell. fr. 5. D. si familia iurtum. (47. 0.) Pomp. fr. 50. de O. e"t A. (44. 7.)

fr. 3. Si vindiciam falsam lulit si velit is tor arbitros tres ilato: eorum

arbitrio fructus duplione damnum decidito. (XII. 3.)

Festus v. Viudiciae appcllantur res eae de quibus controversia est. — tit in XII: Si vinelicietm f. (ut supra verba dedimus ex Miill. pag. 370). Quae Cuiacius observ. V. 21 ita intcrpretatus est: Si vindiciam falsam tulit, rei sive litis arbitros tres dato; eor. arb. fructus dupl. damn. decidito. — Miiller (p. 378 not.) ita: Si vind. fals. tulit, s/litis et vineliciarum Praetor arb. III dato, eorum arbitrio possetsor (givc reus) fr. dupl. damn. decidito.

Gaius libro VI. ad L. XII Tab. fr. 19 D. de usuris (22. !.): Videamug ui in omnibus rebus petitis, in fructus quoque condcmnatur possessor. etc. cf Clp, fr. 9. § <>. D. ad exhib. (10. 4 )

Theod. Cod. IV. 19. c. 1.— Quod a nobis exetnplo aequabili ex iuris prisci est formulis introductum, ut. qtiia malao fidei possessores in fractus duplos cinveniuntur, aeque malae tidei debitoros simile damni periculum persequatur. fr. 4. Ne res litigiosa in sacrum dedicetnr. (XII. 2.)

Gaius libro VI. ad L. XII Tab. fr. 3. D. de litigiosis. (41. 0.) Rem de qua controversia est prohibemur in sacrum dedicare; alioqnin dupli poenam patirnur.

fr. 5. Quod poslremum populus iussit id ius ratum esse. (XI. 1.)

Livius VII. 17. In secttndo interregno orta contentio est, quod duo patricii Coumles crcabantur; intercedentibusquc tribunis interrex Fabius aiebat: in XII tibulis legem esse, ut quodcunqtie postremum populus iussisset, id ius ratumque esset; iussum populi et suffragia essc.

Livius IX. 34. Nemo corum [Censoruni] XII tabulas legit? nemo id ius esse quod postremo populus iussisset scivit? Imo vero omncs sciverunt; et ideo Aemiliae potius legi paruerunt, quam IIIi antiquae qua primum Ccnsores creati want, quia hanc postremam iuseerat populus; et quia, ubi duae contrariae lejres sunt, semper antiquae obrogat nova.

Duodecim tabularum fragmenta secundum ordinem Institutionum Gai digesta.

I. Iuspublicum. Tabuia ix. tngm. i. 2. 4. xn. &. Viii. 27. (de poenis: vai. l 2.1.
10. «-14. 21 -2$. ix. 3. .'..) II. lussacrumx. 1-11. vin. Ji. XII. 4. III. lus
privatum:

A. Ius quod ad personas pertinet (iai>. i. 5. Ju rortibm ot sanatibus.)
Gai I. § 12—17. (Ui|>. i. ii.) de manumissis testamento V. 3. (VII. 12.)
G. I. 55. de patria potestate iustisque nuptiis IV. ]—4. de conubio XI. 1.
C. I. 111. de trinoctio usurpandi causa VI. 4.
G. I. 131. (IV. 79.) de lilio ter venumdato. IV. 3.
G. I. 144. de lutela testamenlaria V. 3.
G. I. 145. Virgines Vestales a lutela legitima liberae V. 1.
G. I. 155. 157- (165.) de legilima agnatorum tutela V. 6.
G. I. * 197. (II. 64.) de cura furiosi et prodigi V. 7.

Inst. I. 20. |>r. de actione in tlupluin adverttii lutorem VIII. 20.

6. Ius quod ad res pertinet. 1. De divisione rerum et adquisil. G. II. 14. de viae latitudine. VII. 6. (7.) G. II. 42. 54. de usucapione VI. 3., adversus hoslem III. 7.

G. II. 45. 47. 49. de usucapione rei furtivae VIII. 17. rerum mancipi mulieris V. 2. G. II. 48. de usucapione fori hustive X. 11; inlra quinque pedes VII. 4.

Inst. II. 1. § 29. de tigno iuncto VI. 7—9.

Inst. II. 1. § 41. de aquirendo dominio rei emplae VII. 11.

de finibus regundis VII. 2. 4. 5. de ambitu parietis VII. 1.

de aqua pluvia VII.8. de arboribiis circumcid. VII.9. deglande leg. VII. 10.

hoitus. heredium. lue^uriuni VII. 3,

2. Dehereditatibus. G. 11.103.224. uti legassit, ila ius esto. V. 3. Inst. III. 10. § 6. de improbo intestabilique VIII. 22.

G. III. 1.9-11.17. (18—24 ) de suis, agnatis, gentilibus, legitimisheredibus V. 4.5G. III. 40. 46. 49.51. de patrono civis Romani liberti legitimo herede V. 8. de familia erciscunda V. 9. 10.

3. De obligationibus per aes et libram (nexu) conlractis VI. 1. 2.

Inst. III. 14. § 3- de aclione in duplum ex causa depositi. VIII. 19

G. III. 189- de poena furti manifesti VIII. 14. (9- 12. 13 )

G. III. 190-191. depoena furti nec manifesti, concepti, oblati. VIII. 15- 16- VUl.ifc G- III. 192—194. furlum lance et licio conceptum VIII. 15. G. III. 210. de damno iniuria dato VIII. 5. (10. 11.) G. III. 223. de poenis iniuriarum VIII. I—4. C. Ius quod ad actiones pertinet. G. IV. 11. de arboribus succisis VIII. IIG. IV, 13- 14. de sacramento quingenario et quinquagenario II. 1. G. IV. 16- in iure manum conserere VI. 5. vindicias dare secundum libertatem VI. 6.

•1 vindiciam falsam lulil XII. 3. ne res de'qua controversift esl in sacnjin dedicclur XII. I.

G. IV. 21. (III- 78-) manus iniectio adversus iudicatum III. 1—6.

G. IV. 28. de pignoris capione XII. 1.

G. IV. 75—79 de noxalibus actionibus XII. 2.

G. IV. 81. Ins. IV. 9. de pauperie VIII. 6. de pastu VIII. 7.

G. IV. 183 87. de in ius VOCando I. I 4. Rcm obi n.vrunt ... in comilio aut in foro ric

I. 6—9. — de vadiboi et inbvadibui I. 10. — do moiho sontico el slalu» die cum hoste II. _ de ohva^ulatione II. 3.

« PreviousContinue »