Page images
PDF
[ocr errors]

etiam in provinciis aput Praesides earum. (§ 25.) PlffTU»ique /awien et fere senlper mancipationihus ntimar. quod enim ipsi per nos praesentibus amicis agere possumus, hoc non est necesse cum maiore diflicultate aput Praetorem aut aput Praesidem provinciae quaerere. (§ 26.) Al si neque mancipata, nequc in iure cessa sit res manctpt [•Uivni 31 lin.]* (§ 27.**) ln snnmui odmonendi sumus nexum llaiici soli propiitim esse, provincialis soli nexMtw* nonmc: recipit enim ncxns signilicationem solum non aliter, quam si mancipi est, provinciale vero nec mancipi esl. — enim vero provincia

dc mancipa —.

§ 2S. lncorporalesb res traditionem non recipere manifestum est. (§ 29.) Sed iura praediorum urbanorum in iure lantum cedi possunt; rusticorum vcro etiam mancipari possnnt. (§ 30.) Ususfructus in iure cessioncm tantum recipit [s :«]. Nam dominus proprietatis alii usiimfructiim in iure cederc potcst, ut illc usiimfrnctum habeat, ct ipse nudam proprietatem retineal. Ipsc usufriictuarins in iure cedendo domino proprietatis usumfructum rfjficit, ul a se discedat et convertatur in proprietatem. alii vero in iure cedendo nihilominus ius suum retinet: creditur enim ea ccssione nihil agi.c (S 31.) Sed haec scilicet in Italicis praediis ila sunt, quia et ipsa praedia mancipationum ct in inre cessionem reciptwn/. alioquin in provincialibus praediis sive quis usumfriictiim sive ius eundi, agcndi, aquamve ducendi, vel altitis tollendi aedes, aut non loilendi, ne luminibus vicini ofliciatur ceteraquc similia iura constitucrc velit, pactionibus et s<ipulationibusd id eflicerc polest;

[ocr errors]

quia ne ipsa quidem praedia mancipationem aut in iure cessionem recipiunt. (§ 32.) Et cum ususfructus et hominum et ceterorum animalium constitui possit, intellegere debemus horum usumfruclum etiam in provinciis per in iure cessionem constitui posse. (§ 33.) Quod autem diximus usumfructum in iure cessionem tantum recipere, non est temere dictum, quamvis etiam per mancipationem constitui possit eo quod in mancipanda proprietate detrahi potest:" non enim ipse ususfructus mancipatur, sed cum in mancipanda proprictate deducatur, eo fit, ut aput alium ususfruclus, aput alium proprietas sit. (§ 34.) Hereditas quoque in iurc cessionem tantum recipit. (§ 35.) Nam si is ad quem ab intestato legitimo iure perlinet hereditas in iure eam alii ante aditionem cedat, id est ante quam heres extiterit, perinde (it heres is cui in iure cesserit, ac si ipne per legem ad hereditatem vocatus esset: post obligationem* vero si cewerit, nihilominus ipse heres permanet et ob id crcditoribus tenebitur, debita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt; corpora vero eius hereditatis perinde transeunt ad eum cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent. (§ 36.) Tcstamento autem scriptus heres ante aditam qiiidem hereditatem in iure cedendo eam alii nihil agi/; postea vero quam adierit si cedat, ea accidunt quae proxime diximus de.eo ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, si post obligationem in iure cedat. (§ 37.) Idem et de necessariis heredibus diversae scholae auctores existimant, quod nihil videtur interesse utrum aliquis adeundo hereditatem liat heres, an invitus existat: quod quale sit, suo loco [II. 152] apparebil. sed nostri praeceptores putant nihil agere necessarium heredem, cum in iure cedat hereditatem [cf. m. 87]. (§ 38.) Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt. nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo quibus res corporales ad alium

pr. D. de usufr. (7. 1.): sine testamenlo atttem si quis velit usumfructian eonstituere, paelionibtis ct stipulalionibus id efficere potest.

*) Sic Cod. Ver. —■ Uoeschen hic et § 36. in fine mavult adilionem. Sed illud „obtigare se lieredilati" etiam in Digeetis usitatissimum est. De re cf. UIp. XIX. 12—14. et Ciai III. 85-87.

a) Paul. in Vatic. fragm. § 47: Per mancipationem dedttci usttsfruclus potest, non etiam transferri. Per do lcgo legalum et per in ittre cessioncm et deduci et daripotest. Itetn potest constitui el familiae erciscttndae vel communi dividundo ittdicio legiiimo. In re nec. mancipi per iraditionem deduci ususfrttctits non potest; nec in homine, si peregrino tradalur: civili enim actione conslilui potest, non traditione quae iitris gentium esl.

« PreviousContinue »