Page images
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

testatore legatarii lucro vcl damno est. quodsi post mortem lestatoris ante aditam hereditatem semis acquisierit, Iulianus ait, si quidem i psi manumisso pectilium legatum fuerit, omne quod ante aditam hereditatem acquisitum est legatario cederé, quia dies huius legati ab adita hereditate cedit; sed si.extraneo peculium legatum fuerit, non cederé ea legato, nisi ex rebus peculiaribus auctum fuerit. peculium autem, nisi legatum fuerit, manumisso non debetur, quamvis, si vivus manumiserit, suflicit, si non adimatur; et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt. iidem rescripserunt peculio legato non videri id relictum, ut petitionem habeat pecuniae quam in rationes dominicas impendit, iidem rescripserunt peculium videri legatum, cum rationibus redditis liber esse iussus est, et ex eo reliquas [al. reliqua] inferre. (S 21.') Tarn autem corporales res quam incorporales legari possunt. et ideo et quod defunct о debetur potest alicui legari, ut actione« suas heres legatario praestet, nisi exegerit vivus testator pecuniam: nam hoc casu legatum ex tingui I nr. sed et tale legatum* valet: damnas esto heres domum illius rclicere, vel ilium aere alieno liberare. (§ 22.a) Si generaliter servus vel ,à 1 i a res legetur, cleclio legatarii est, nisi aliud testator dixerit. (S 23.) Optionis legatum, id est ubi testator ex servis suis vel aliis rebus optare legatarium iusserat, habebat in se condicionem, et ideo nisi ipse legatarius vivus optaverat, ad hereden) legatum non transmittebat. sed ex con stitutione nostra4 et hoc ad meliorem statum re formatum est, et data est licentia et heredi lega tarii optare, licet vivus legatarius hoc non fecit, et diligentiore tractatu habito et hoc in nostra constitutione additiim est, ut sive plures lega tarii existant quibus oplio relicta est et dissen liant in corpore eligendo, sive unius legatarii plures heredes et inter se circa optandum dissentient, alio aliud corpus eligere cu píenle, ne pereat legatum (quod plerique prudentium conIra benivolentiam introducebant), fortunam esse huius optionis iudicem, et sorte esse hoc diri mendum, ut ad quem sors perveniat, illius sententia in optione praecellat.

S 24.ь Legari autem illis soil's potest cum quibus testamenti factio est. [SS 25—33. h. t. vid ad Gai II. 238—45 ] [SS 34—36. h. t. vid. ad Gai H. 229—37 ]

SIST ISSTITUTIONES.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

quare qui scripli hcredes erant, ab hereditate sc abstincbant; et idcirco plerique intestati moriebantur. ($ 225.) Itaque lata est lex Furia,b qua, cxceptis pcrsonis quibiisdam, ceteris plus inillc assibus lcgatorum nomine mortisve causa capere permissum non est. sed et haec lex non perfccit quod voluit. qui enim verbi gratia quinque milium aeris patrimoiiitun habebat, poterat quinque hominibus singulis millenos asses legando totum patrimonium erogare. (§ 226.) Ideo postea lata est lcx Voconia,* qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret quam heredes caperent. ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere videbantur; serf tamen fere vitium simile nascebatur: nam in multas Icgatariorum personas distributo patrimonio poterant adeo hcrcdi minimum relinqucre, ut non expedirel heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere. (§ 227.) Lata est itaque lcx Falcidia,4 qua cautum est, ne plus

Tit. XXII. DE LEGE FAl,-
CIDIA.

Superest nt de lege Falcidia dispiciamus, qua modus novissime legatis iinpositus est. Cum enim olim lege duodecim tabularum libera erat lcgandi potestas, ut liceret vcl totum palrimonium lcgatis erogarc (quippe ca lege ita cautiim essct: uti lcgassit suae rei, ita ius esto): visum

est hanc legandi licentiain coartarc, idquc ipsorum tcstatorum gratia provisum cst, ob id quod plertiinquc intcslati moriebantur, recusantibus scriptis heredibiis pro nullo aut miniino lucro heredilates adire. et cum super hoc lam lex Furia quam lex Voconia latae sunt, qtiarum neutra sufliciens ad rei consummationcui videbatur: novissime lata cst lcx Falcidia, qua cavetur, ne plus legare licerct quam dodrantem toloniin bonorum, id est,-ut sive unus hercs institutus csset, sive plures, apud

[ocr errors]
« PreviousContinue »