Page images
PDF

tur, interest utriim rem an aestimationem ex testamento consecutus est: nam si rem, agcre non potest, quia habet eam ex causa Iucrativa,

■i c Cai Ii. -m. si aeslimationem, agere potest. (§ 7.') Ea quo

que res quae in rerum natura non est, si modo futura est, recte legatur, veluti fructus qui in illo funilo nati erunt, aut quod ex illa ancilia na

31 ^«.'d. i!"'s.a cUi"" tum erit. (§ 8.!) Si eadem res duobus legata sit,

sive coniunctim sive disiunctim: si ambo perveniant ad legatum, scinditur inter eos legatum; si alter deficiat, quia aut spreverit legatum aut vivo testatore decesserit aut alio quolibet modo defecerit, tolum ad collegatarium pertinet. coniiinctim autem legatur, veluti si quis dicat: Titio et Seio hominem Stichum do Iego; disiunctim ita: Titio hominem Stichumdo lego, Seio Stichum do lego. sed et si expresserit, eundem hominem Stichum,

3) rfr. si. s 2- 3. D. de icgai. i. aeque disiunctim legatum intcllegitur. (§ 9.*) Si

cui fundus alienus legatus fuerit, et emerit proprietatem detracto usufructu, et ususfructus ad eum pervenerit, et postea ex testamento agat: recte eum agere et fundum petere Iulianus ait, quia ususfrnctus in petitione servitutis Iocum obtinet, sed oflicio iudicis contincri [al. conlineterj, ut deducto usufructu iubeat aestimationem

4) cfi. 41. s i D. iio ipirai. l. praestari. (§ 10.4) Sed si rem legatarii quis ei

e. ix c". til iVjaiu.Ca""1- legaverit, inutile legatum est, quia quod proprium est ipsius, amplius eius fieri non potest; et licet alienaverit eam, non debclur ncc ipsa

5) cfr 9. s-i- D- ">« ■»'■ «if-ijn. nec aestimatio eius. (§ 11.*) Si quis rem suam

quasi alienam legaverit, valet legatum: nam plus valet quod in veritate est, quam quod in opinione. sed et si legatarii putavit, valere constat, quia exitum voluntas defuncti potest habere.

6) cfr. li % 12 D. d.- ice. iii. j2.») Si rem suam legaverit testator, postea

U. 15. IS. I>. dc acllin. Ii-g. VJ ' ,. f> , . . 'r .

que eam alienaverit, Lelsus existimat, si non adimendi animo vendidit, nihilominus deberi, idque divi Severus et Antoninus rescripserunt.

-) c. 3. c. dc heai iidem rescripserunt7 eum qui post testamenlum

paui. s. R. Iii u. g Io. factum praedia quae lcgata erant pignori dedit,

ademisse legatum non videri, et ideo legatarium ciim herede agere posse, ut praedia a credftore luantiir. si vero quis parlem rei legatae alienaverit, pars quae non est alienata omnimodo dcbetur, pars autem alienata ita debetur, si non

*>) cfr.3.8. g 1.2. D.dt iibciai.icff. adimendi animo alienata sit. (§ 13.8) Si quis

debitori suo liberationem legaverit, Iegatum utile est; et neque ab jpso debitore, neque ab herede eius potest heres petere, nec ab alio qui heredis loco est, sed el potcst a debitore conveniri

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ut liberet eom. potest autem quis vel ad tempus iubere ne heres petat. (§ 14.') Ex contrario si debitor creditori suo quod debet legaverit, inutile est legatum, si nihil plus est in legato quam in debito, quia nihil amplius habet per legatum. quodsi in diem vel sub condicionc dcbitum ei pure legaverit, utile est legatum propter repraesentationem. quodsi vivo testatore dies venerit aut condicio extiterit, Papinianus scripsit,* utile esse nihilominus legatum, quia semel constitit. quod et verum est: non enim placuit sententia existimantium extinctum esse legatum, quia in eam causam pervenit a qua incipere non potest. (§ 15.') Sed si uxori maritus dotem lcgaverit. valet legatum, quia plcnius est legatum quam de dote actio. sed si quam non accepcrit dotem legaverit, divi Severus et Antoninus rescripserunt, si quidem simpliciter legaverit, inutile essc legatum; si vero ccrta pecunia, vel certum corpns, aut instrumentum dotis in praelegando demonstrata sunt, valere legatum. (§ 16.4) Si res legata sine facto heredis perierit, legatario decedit. Et si servus alienus legatus sine facto heredis manumissus fuerit, non tenetur hcres. si vero heredis servus legalus fuerit, et ipse eum manumiserit, teneri eum Iulianus scripsit, nec inlerest [al. interesse], scierit, an ignoraverit a se legatum esse. sed et si alii donaverit servum, et is cui donatus est eum manumiserit, tenetur heres, quamvis ignoraverit a se eum legatum esse. (§ 17.5) Si quis ancillas cum suis natis legavcril, etiamsi ancillac mortuae fuerint, partus legato cedunt. idem est et si ordinarii servi cum vicariis legati fuerint, et licet mortui sinl ordinarii, tamen vicarii legato cedunt. Sed si servus cum peculio fuerit legatus, mortuo servo vel manumisso vel alienato, ct peculii legatum exlinguitur. idem est si fundus jnstructus vel cum instrumento Iegatus fuerit: nam fundo alienato et instrumenti legatum extinguitur. (J !8.*) Si grex legatus fuerit, posteaque ad unam ovem pervencrit, quod superfuerit viudicari potest. Grege autem legato, etiam eas oves quae posl testamenlum factum gregi adiiciuntur legato cedere, Iulianus ait (est enim grcgis unum corpus ex distantibus capilibus, sicuti acdium unum corpus est ex cohaerentibus lapidibus); (§ I9.7) aedibus denique legatis columnas et marmora quae pojl testamentum factum adiecta sunt Icgato cedere. (§ 20.6) Si peculium legatum fueril, sine dubio quicquid peculio accedit vel decedit vivo

« PreviousContinue »