Page images
PDF

tus as completus sil, [ii qiii tiominatim expressas partes habent[ in partem dimidiam vocanlur, et ille vel illi omnes in altcram dimidiam. ncc inlerest, primus, an medius, an novissimus sine partc scriptussit: ea cnim pars data intellegitur

i)cr. rr. i3. s?-7-D.<i<.-hcrni. insi. quae vacat. (S 7.') Videamus, si pars aliqua vacet,

nec tamen quisquam sine parte heres institutus sit, quid iuris sit? veluti si tres ex quartis partibus heredes scripti sunt. ct conslat vacantem partem singulis tacite pro hereditaria parte accedere, et perinde haberi ac si ex tertiis partibus hercdes scripti essent; et ex diverso si plures in portionibus sint, tacite singulis decrescere, ut si verbi gratia quatuor ex tertiis parlibus heredes scripti sunt, pcrinde habeantur ac si unusquisque

■t) cf. rr 17. » 5. ii eoii. ex quarla parte scriptus fuissct. (§ 8.J) Et si plu

res unciae quam duodecim distributae sunt, is qui sine parle institutus sit quod dupondio deest habebit; idemque erit, si dupondius expletus sit. quae [al. qua[ omnes partes ad assem postea revocantur, quamvis sinl plurium unciarum.

3) cf. fr. 23. pr. »4. D. eod. s 9.H Heres et pure et sub condicione institui

potest. Ex certo lempore aut ad certum tempus non potest, veluti post quinqiicnniiim quam moriar, vcl ex calendis illis, aut usque ad calendas illas heres esto. denique [diern] adiectum pro supervacuo haberi placet, et perinde esse ac si pure heres institutus

4) t*'t^"i /"'icfi) iic condic insi esset. (S 10.') Impossibilis condicio in institutio

nibus et legatis, nec non in lideicommissis et lib) cf. u. 5. 17. L>. de rondic. insi. bertatibus, pro non scripto habetur. (S 11.5) Si

plures condiciones institutioni adscriptae sunt, si quidem coniunclim, ut puta si illud et illud 1'actum fuerit, omnibus parendiun est; si separatim, veluti si illud aul iliud factum fuerit, cuilibet obtemperare satis est.

S 12. Hi quos numquam testator vidit heredes institui possunt. veluti si fratris lilios peregrinatos |al. peregre natos[, ignorans qui essenl, heredes instituerit: ignorantia enim testantis inutilem institutionem non facit.

Tit. XX. DE LEGATIS.'

% 191. Post haec videamus de legatis. Post haec videamus de lcgalis.

Quae pars iuris cxtra propositam qui- Quae pars iuris exlra propositam qui

dem materiam videlur [cf. g my, nam dem materiam videtur [<r. ii-» 81]; nam

loquimur dc his iuris liguris quibus loqiiimur de his iuris liguris quibus

per universitatem rcs nobis adquirun- per iiniversitatem res nobis acquirun

tur. sed cum omnimodo de teslamen- tur. sed cum omnino de testamen

[ocr errors]

tis deque heredibus qui testamenlo tis deque heredibus qui testanientn instituuntur locuti sumus, non sine instituuntur locuti sumus, non sine causa sequenti loco poterat haec iuris causa sequenti loco potest haec iuris materia tractari. materia tractari.

l) cf. fr. 36. u. de lefaii» ii. §1.' Legatum itaque est donatio quaedam a de

functo relicta [ab herede praeslanda].

§ 192. Legatorum utique* genera sunt quattuor:* aut eiiiin per vindicalionem legamus, aut per damnationem, aut sinendi modo, aut per praeceptionem.

S 193. Per vindicationem hoc modo kgams: wno Titio verbi gralia Hominem Stichum Do Lego. sed et si alterutrum verbum positum sit, velut: hominem stichtm do, per rindicationem legatum est. si vero etiam aliis verbu velut ita legatum fuerit: sumito, vel ita: sibi habelo, vel ita: CaPito, aeque per vindicationem legatum esl. (§ 194.) Ideo autem per vindicalionem legalwm appellqtur, quia pos/ adilam hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii fit; et si eam rem legatarius vel ab herede vel ab alio quocumque qui eam possidet petat, vindicare debet, id est intcndere eam rem suam ex iure Quiritium esse. 195.) In eo vero dissentiunt prudenfe.*, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique uostri praeceptoresb quod ita lcgatum sit statim post aditam hereditatem putant lieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse dimissum, et postea quam scierit et repudiaverit, tum perinde esse atque si lcgatum non esset: Nerva vero et Proctilus ceterique illius scAolae auctoresc non aliler putant rem legatarii lieri, quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed hodie ex divi Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti videmur quod Proculo placuit. nam cum legatus fuisset Latinus \>er vindicationem coloniae: deliberent, inquii, decuriones an ad se velint pertinere, proinde ac si uni legatus esset. (S 196.) Eae autem solae res per vindicationem legantur recte quae ex iure Quiritium ipsius testatoris sunt. sed eas quidem res quae pondere, numero, mensura constant, placuit suflicere si mortis tempore sint ex iure Quiritium testatoris, veluti vinum, oleum, frumentum, pecuniani numeratam. ceteras res vero placuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium esse debere, id est et quo

[ocr errors]
« PreviousContinue »