Page images
PDF

loca inseri solent (8 '<■) el facta in slip. deduc. ($7.)

Et stipulandi et promitt. plures rei fieri poss. (XVi.)

[§ 103. 4.] Et servus ex persona domini ius stip. habet (XVII.)

Stip. aliae iudiciales, praetoriae, convent. (xvm.)

Deinutilibus stipulationibus (i.e. de rebus in stip. ded., depersonis eic. (§ 97-109. xix.)

Possumusad id q. stipulamuradhibere adstipulatorem (§ iro—H.)

pro eo qui promittit sponsores. fideprom., fldeiuss. (S 115-27.)

3) Litteris obl. fit velut nominibus transcripticiis (12S-33.)

et chirographis, peregrinorum more (134.)

[ocr errors]

quae nomina hodie non sunt in usu (XXI.) Plane et hodie quis scriptura obligatur (eod.) 4) Consensu alter alteri obligaturex bono et aequo (5 135-38. xxn.):

a) emtionibus et venditionibus (§ 130—41. Xxiii.)

b) locationibus et conductionibus (5 142—47. xxiv.)

c) societatibus (5 U8-M. xxv.)

d) mandatis (5155-62. xxvi.)

De obligationibus quasi ex contractu (xxvn.) Expositisgeneribus conlr. admon. s. ad q u i r i nobis non solum per nosmetipsos, sed et per eos qu. in potestate manu mancipio (5 163-67.) | per eos qui in pot. sunt (xxvm.)

Tollitur autem obligatio:

a) praecipue solutione (§ 16S.)

b) acceptilatione (S169-72.)

c) imaginaria solut. per aes et libram (173-75.)

d) novatione (5 176-79.)

e) litis contestatione (S <&o. 181.)

T 011 i t u r autem obligatio.

a) solutione (xxix. pr.)

b)acceptilationeetstipul.Aquiliana(Si.2.)

c) novatione (§ 3.)

d) (cons. contr.) contraria voluntate (§4.) II. Transeamus nunc ad obl. exdelicto, quae uniusgeneris sunt (§182. iv.l.pr.)

1. furtum (S 183-20S. Inst. IV. tit. I.)

2. vi bona rapta (§ 209. inst. Ht. 11.)

3. damnum iniuria datum (§210-19. 111.)

4. iniuria (5 220-25. inst. «t. iv.)

| De obl. qu. quasi ex delicto nascuntur (V.)

III. IUS QUOD AD ACTIONES PERTINET. (Comm. iv.)

Superest utde actionibus loquamur (G. IV. I.pr., etramque definitio In»t. IV.6. pr.)

1. I. actionum (summa divisio in) duo genera: in rem aut in personam.

(G. S 1—5. Insl. tit. VI. § 1—15. 20.)

| utraeque aut civiles aut praetoriae <vi. 3—12.)

2. act. autrem,autpoenam, aut tam remqu. poenam persequimur (§6-9. vi. 10-19.)

(3.) autin simplum, duplum, tripl., quadr. (VI. 21—27.)

3. Quaedam a. ad legis actionem exprimuntur, quaedam sua vi ac pot. constant. quod ut manifestum fiat opus est ut

de legis actionibus loquamur (G. § 10—12.)

a. de sacramenti legis actione (§ 13—17.)

b. per iudicis poslulalionem (...)

c. per condictionem (. § 18-20.)

d. per manus iniectionem (§ 21—25.)

e. per pignoris capionem (§ 26-29.)

Sed istae omnes L. A. lege Aebutia et Iul. paene sublatae (30.)
itaque effectum ut per formulas litigaremus; quariim
quaedam ad Iegis actionem exprimuntur (§ 32. 33.)
quaedam alterius generis flctiones habent (§ 34—3S.)
Partes autem formularum sunt: demonstratio, in-
tentio, adiudicatio, condemnatio ($39—44); eaeque

a. aut in ius aut in factum conceptae sunt (§ 45—47.)

b. formul. condemnatio aut certaea. incertaepecuniae (48-52.)

c. quidnam ius sit in plus vel minus petitione (9 53—80.)
4. a. quaedam stricti iuris sunt, quaedam bonae fidei (g.61.62.vi.ss.29.)

in quibus deductio locum habet (t;. 5 ui—68.) et compensatio (5 ei-es. vi, 30. 39.40.)
| Praeterea quasdam actiones arbitrarias appellamus (§ 31.)

Curare autem debet iudex, ut certae pec. vel rei sententiam fer. (32.)
I Quidnam ius sit in plus petitionibus (§ 32—35.)
| De condemnatione in quantum facere potest etc. (§ 36-40.)
Quia lamen mentionem habuimus de actione in peculium, opus est, ut
de actionibus quae in parentes dominosve d. admoneamus (j6s.vh.ih-.)

a) quod iussu actio (§ 70. vn. 1.)

b) exercitoria et institoria actio (§ 71. Vii. 2.)

c) tributoria actio (§ "2. VII. 3.)

d) de peculio et de in rem verso a. (§ "3. vn. 4.)

de earum actionum inter se ratione (§ 74. vn. 5. 8.)

et de SCto Macedoniano (vn. 7.)
Ex mal ef. (filiorum fam.et)s ervor um noxalesactionesproditae s.(75-79.vm.)

quae nunc in servos tantum dantur (Vin. 7.)
Actiones ex contr. eor. qui in manu mancipio s. (§mi.) ]

De noxae deditione serv. animalium eic (§ si.) J Si quadrupes pauperiem f. dic. (IX.)
Nunc admon. s. agere posse quemlibetautsuo nomine a. alieno(S2.x.|>r)
alieno, velut cognitorio ((;. § 83), procuratorio, tutorio, curatorio (§ si. ss. x. 1.2.)
De formulae conceptione, si al. nom. ag. (§ 86. 87.) |

Videamusnunc quib. ex c. actor reusve satisdare cogatur (§8S-iu2. xi.)
iie actione in rem per sponsionem (§ 91—95.) I de recentiore iure salisdationuin (XI.2-7.)

(Quibus modis actiones liiiiuiilur:)

1*. iudicia aut 1 e g i t i m a aut i m p e ri o c o n t. («. § 103—9.) |

1. quaedam acliones perpetuae quaedam temporales sunt (§ 110.111. xn. pr.)

2. quaedam actioiies adetin heredes non transeunt(§ 112.113. xu.i.)

3. si reus ante rem iud. post acceptum iudicium salisfaciat actori ($111. Xii. 2.)

II. Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus (G. § 115-125. inst. xm. xiv. i.)
quae aut peremptoriae aut delatoriae (120—25.) perpetuae aut temporales (XiH.8-11.)
Sunt el aliae adiectiones: I. replicatio, 2. duplicatio, 3. triplicatio (§ 126-29. xiv.)

4. praescriptiones pro actore (§ 130—37.) |

III. Superest utde interdictis dispiciamus (138.xv.pr.)quidsitinterd. 1139-41.)

1. quor. pri ncipu I is <l i visi o: prohib itoria, rcs t i l utoria , ex hi b i toria.

2. sequens divisio, quod quaedam comparatae sunt possessionis

a) adipiscendae causa(§ 144—147. xv. 3.

b) retinendae causa (§ 148-153. xv. 4. 5.)

c) recuperandae causa (§ 154. 155. xv. 0.)

3. tertia divisio: simplicia autduplicia(§ 157—ioo. xv. 7.)

Deordineet exitu interdictorum (§ 16I-170.) | supervacuum est hodie dicere (XV. s.)

IV. De coercitionibus et de poenis temere litigandi (S m—M-j. xvij

1. adv. reum: dupli, sponsionis periculum, iusiur. calumniae (§ 171-173. xvi. pr. 1.)

2. adv actorem: calumniae iud., contrarium iud., iusiurandum, restipulatio (i74-si)
3- ex quibusdam iudiciis dainnati ignominiosi iiunt (§ 182. xvi. 2.)

V. De inius vocando etde vadimoniis (0 § 183—is7. xvi. 3.)

VI. Deofficio iudicis (xvii.)

VII. De publicis iudiciis (xvm.)

""N

III.

Gai Institutionum systema cum Ulpiani libro singulari

comparatum.

Gai I. 1. Iuris sutnma divisio.

Gai I. 2—7. de Iegibus, SCtis eic. Ulp. 1.1—3. de legibus. I. 4. de moribus.

Gai. I. 8. Ius civile vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.

I. IUS QUOD AD PERSONAS PERTINET.

(GAI. I. 9—200. ITLP. I. 5 — XVIIt.)
I. Omnes homines aut liberi aut servi. I. ***
Liberorum hom. alii ingenui alii liberti
Libertorum genera G. 1.12—17

[ocr errors]

Delibertis: U. I. 5. II. III.

1. Libertorum genera 1.5.

a. cives Romani ■ I. 6—9.

b. Latini I. ]0.

c. dediticiorum numero 1.1.1.

Qui manumitlere et manumitti prohibentur:

a. Lege Aelia Sentia I. 12—15.

b. ex aliis iuris civilis causis I. 16—19.
de lihertate testamento data:
a. quemadm. teslamentolibertasdeturl. 20—23.

[§ 42-4«.] b. ad L. Ftiriam Caniniam I. 24—25.

c. de eo cui sub condicione lib. datur (de statn liberis) II. 1—6.

d. de libertate directo aut per lideicommissum dala II. 7—12.

4. de Latinis. Latini quibus modis ius
[§ 28—35.] Quiritium consequantur III. 1—6.

II. De his q ui sui vel alieni iur. sunt. Gai 48—51. U.IV. 1.2.

A. dehis qui in poteslate sunt:

A. de his qui in potestatesunt:
1. liberi ex iusto matr. nati G. 1.55.

de nuptiis

1. liberi ex iusto matr. nati. V. 1.
G.I.56—64. de nuptiis v.2—10.

dedotibus: VI. VII.

dos quemadm.constiluat. VI. 1—3.
dos quemadm. restituaturVI.4—8.
retentiones ex dote VI.9.—Vll. 3.

2. causae probatione VII.4.

3. adoptionibus VIII.

B. de his qui in manu sunt IX.,

C. ***
Quemadmodum eo iure liberentur:

A. qui in potestate sunt X. 1—5. *

B. ***

C. ***
III. de his qni in tutela vel curat. s.

[ocr errors]

2. causae probatione

3. adoptionibus

B. de his qui in manu sont G. 1.108—15.

C. de his qui in mancipio s. G. 1.116—23.
Quemadmodnm eo iure liberentur:

A. qui in potestate sunt G. 1.124—36.

B. qui in manu sunt G. 1.137.

C. qui in mancipii causa sunt G. 1.138—41.
111. De his qui in tutela vel curat. s.

A. de his qui in tutela sunt(G. I.142sqq.) et (A) degeneribus tiitorumU.XI. 1. 2.

f§ 1SS-190.]

[§ 144-87.]

[§ 155-72.]

[5 144-54.]

[§ 185-87.]

[§ 173 sq.]

[§ H3 8q.]

GNEIST INSTITDTIONES.

[ocr errors]

de negotiis gerend. et d. auctor. 1.182—93.
quibus modis tutela finiatur 1.194—96-
B. de curatoribus G

de negotiis gerend. et d. auct. U. XI. 25—27.
quibus modis tutela finiatur XI. 28.
1.197—200. B. de curatoribus: XII. 1.

1. legitimis XII. 2.

2. honorariis XII. 3.4.
IV. De caelibe, orbo ad L. Iul. et Pap. Pop.

1. de nupliis contrahenitis et de poenis raelihatus:

a) quibusnuptiis legi non pareatur U.XIII.

b) de poena L. Iuliae , Ucapaciute XIV. TMbr.

c) de personis exceptis *XIV. *

2. de liheris procrcandis el de poena orbilatifi • • *
orbus quid ub extraneo capere possit ...

orbus quid a coniuge capiat:

a. de decimis et quidpraeter dec.cap. XV.

b. de solidi capacitate intervir. et ux. XVI. 1.

c. de incapecitate XVI-2.

3. coinmunia de caelibe et orbo XVI. 3-4.
[ii.206sq.] 4. de caducis . XVII.**XVlll

II. IUS QUOD AD RES PERTINET.

(GAI. II. III. ULP. XIX —XXIX.)

De rerum divisione et quibus modis singulae res nobis
adquirantur.

[ocr errors]

***u. *

omnes res aut mancipi aut nec m. XIX. 1.
singularum rerum dom. nob.adqmr..

1. mancipatione rerum manc. XIX.3—6.

2. traditione rer. nec mancipi XIX.7.

3. usucapione XIX.8.

4. in iure cessione Xix.shj

5. adiudicatione XIX. 16.

6. Iege XIX. I"
Quibus alienare licet vel non 11.80—85
Per quas personas nobis adquir. II. 86—96. per quas personas nobis adquir. XIX. 18-21

B. ftuibus modis per universitatem res nobis adquirantnx

I. de heredi tatibus. I. de hcreditatibus.

A. de testamentis. G.II.100—190. A. de testamen tis.U. XX—XXIII.
[§101-108.] 1. testamentorum natura etgenera XX.l—9-

[§ 112. 113. 118.] 2. qui testamentum facere non possint. XX. 10—1&
[§ iu-117.] 3. quemadmodum heres instilui debeat XXI.
. [§ 185-90.] 4. qui heredes institui possint XXII. 1—13-

[§ 123-37.] 5. qui heredes institui vel exheredari deb, XXII. 14—8
[§ 152-73.] 6. heres quemadmodumhereditatemadeatXXII.24—3*
[§ I7.J-78.] 7. deheredib. aut institutis aut substitutis XXII. 33.34-
[§ 130-34. 138-61.] 8. quemadmodum testamenta infirmentur XXHI.1—*
[§179-84.] 9. de pupillari substitutione XXIH.7—?

[§io»-iii.] ]0. de testamento militis XXIII. 1-

B. delegatis G.II, 192—245. B. delegatis. U.XXIV.

1. de legat. natura et gencrib. II. 192- 1. de legat. natura et gener. XXIV. 1-6

2. de eorum generumdifferent. II. 193—223. 2. de eorum gener. different. XXIV.7-14
3-de inutiliter relictis legatisll.229—45. 3- deinutiliterrelictis legatisXXIV. I5--+

I 4. de utiliter relictis legatis XXIV.25-»

[ocr errors][merged small]

5. de ademptione legatorum U. XXIV. 29.

6. quando dies legati cedat XXIV. 30. 31.

7. de modo legat. ad L. Falcidiam XXIV. 32.33.

C. de fideicommissis. U.XXV.

1. quomodo fid. relinquat. et pet. XXV. 1—13.

2. de fideicommiss. hereditatibus XXV. 14—16.

3. de fideicomisso tacito XXV. 17.

4. de fideicommissaria libertate XXV. 18.

D. delegitimisheredit.U.XXVI.XXVH.

1. de ingenuorum hereditatibus:

a) ex L. XII tabb. U. XXVI. 1—6.

b) ex SC. Orfitiano et Tertull. XXVI. 7.8.

2. de lihertorum successionibus XXVII. 1—4.
II. debonorum posscssionibus:

causaeB. PnisintroducendaeU.XXVIf. 5.*

1. de B. Pnibus ex successorio edicto:

a) contra tabulas U. XXVIII. 1—4.

b) secundum tabulas XXVIII. 5.6.

c) intestati XXVIII. 7—9.
de temporib. et d. effeclu B.P.XXVIII. 10-13.

2. de bonis libertorum: XXIX.
a)deiurepatroniinbon.Iib.XXIX. 1.
bjd.iure patr.in b.libertaeXXIX.2.3.
c)de iure filii patroni XXIX. 4.
d)de iure filiae patroni XXIX. 5.
e)de iure patronae XXIX. 6.7.

[ocr errors]

[5 32-

2. de bonis libertorum: G. III. 39-

a) de iure patroni in bonis liberti III. 40-

b) de iure patr. in bonis libertae III.43.

c) de iure lilii patroni III. 45
d)de iure filiaepatroni 111.46-

e) de iure patronae III. 49

f) de lure filii filiaevc palronae III. 53. ***
de bonis I.itinonun libertorum III, 55—73. ••■
de bonis eoium qui dediticiorum 1. s. III. 71—7li. *' •

III. dereliqnissuccessionibuspei univ, III. 77—87. •*•

C. De obligationibus (Gai in. 88—225. uiP. ♦ ♦ *) .

de variis generibus obl. ex contr. et ex del. G.III. 88—219. ***

de iniunis G. III.220—25. [ de iniuriis Uip, in Coiiat. n. (pag. 232.)

III. IUS QUOD AD ACTIONES PERTINET.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

IV.

Supplementa quaedam ex Pauli sententiarum delectu ad
ordinem Institutionum Gai adaptata.

Gai I. 42—46. cf. Paul. IV. 14. ad Legem Furiam Caniniam. .

G. I. 55. adde Paul. II. 24. de liberis agnoscendis. (cf. v. 1.)

G. I. 56—64. cf. Paul. II. 19. de nuptiis. (II. 20. de concubinis.).

adde Paul. II. 21b. de dotibus. (II. 22. de pactis inter vir. et ux.)

« PreviousContinue »