Page images
PDF
EPUB

poftliminii, de servitute ponz, de exfilio, aquæ
& ignis interdictione, deportatione & aliis.

AN TIT. XXI.De auctoritate tutorum, quid
antiquis fuerit auctoritas , quid administra-
țio , & quomodo interponi consueverit au-
Ctoritas , docetur.

Ad TIT. XXII, Quibus modis tutela fini.
tur, de ritu explorandi pubertatem , & aliis
modis finiendi iutelam agitur.

Ad TIT. XXIII. De curatoribus, agitur de
curatione furioso:um, & prodigórum, deri-
tu interdicendi bonis, de origine curationis
minoruin, de actoribus , & adjutoribus ,
aliisque rebus huc pertinentibus.

AN TIT. XXIV. De fatisdat, nitor. ego curat.
satisdationis origo, SC. sub Trajano factum ,
ipfeque ritus satisdandi explicantur.

AD TIT.XXV. De excufat.tut.vel curatarum,
multa differuntur ex antiquitatibus de lege Pa-
pia Poppæa & jure liberorum , de liberorum
recens natoru:n professione, de adminiftratio-
ne fifci, & ararii , de schola Romana , Cpol. &.
Berytensi & variis in illa Profefforibus , Gramı,
maticis, Rhetoribus, Philosophis, Medicis,
Jureconsultis, eorumque immunitatibus.

Ad TIT. XXVI. De suspect. tutorib. vel com
ratoribus, origo hujus criminis ex lege XII.
Tab. explicatur.

APPENDIX Libri I. Ea fupplet, que in in
fiitutionibus de jure perfonarum omittuntur.
Hinc in illa agitur de jure civitatis & Quiritiú,
de Latio & Latini nominis eorumque juribus
de Italis, de provinciis, earumque formulis,
de municipiis, coloniis,præfecturis, civitatibus,

fode-

[ocr errors]

foederatis , de peregrinis , denique eoruin-
que condicione & juribus, aliisque.

[blocks in formation]

A

D TIT. I. De rer. diviso den adquir. rer.

domin. explicatur , quomodo Romani
res facras Diis superis ; religiosas diis infe-
ris consecraverint, quomodo fepulcra cir-
cumscripserim limitibus , quomodo muros
aratro fignarint, ac deinde dedicarint ? Quæ
res dictæ veteribus publicæ , cominunes ,
universitatis, nullius: Quanam res mancipi
& nec mancipi ? quomodo facta mancipa-
tio , in jure ceffio , fub corona venditio ,
auctio , traditio, adjudicatio? Quid Domi.
nium quiritarium & bonitarium?

Ad TIT. II. De rebus corporalibus doo ina
corporalibus, hæc divisio e principiis Stoico.
cum explicatur.

Ad TIT. III. De fervitut. ruftic. do urba-
nor. pradiorum de utrarumque origine & in-
dole ex antiquitatibus Romanis differitur.

Ad Tit. IV. & V. De usufructu , usu ego
habirarione , eorumque origine agitur.

Ad TIT. VI. De ufucapionibus de longi tem-
poris prafcriptionibus origo horum jurium ex
jure Attico & legibus XII. Tabularum deriva-
tur, & de legibus Atinia, Julia , Plautia , Scri.
bonia aliisque novis constitutionibus agitur.

( 'Ad TIT. VII. De donationibus disseritur de
differentia doni & muneris, de donis Roma-
norum variis , veluti ftrenis, apophoretis ,
muneribus natalitiis, luftricis; nuptialibus,

xeniis,

xeniis, &c. Eadem occasione de lege Cincia & aliis juribus eorumque origine agitur.

Ad TIT. VIII. Quibus alienare licet vel von licet, tota materia de dotium origine & jure, ut & de ritibus dotem dicendi , dandi promittendive tractatur. Agitur item de alienatione pignoris & rerum pupillarium.

Ad TIT. IX. Per quas personas cuique adquiritur , præcipue de adquæstu per liberos horumque peculio, ut & per fervos , matres familias , personasve liberas agitur.

Ad TIT. X. XI. XII. XIII. De rest ameno tis ordinandis, de teftam, militar. do qui teftari non poffunt , ostenduntur prima rei teftamentariæ initia , additurque , quomodo teftamenta in comitiis calatis, in procinctu , per æs & libram, ut & prætoria facta fcriptaque fint. Agitur etiam de teftamentis inilitaribus , de teftamentis feminarum, de exhereditatione liberorum vetere & nova, ut & abdicatione eorum &c.

Ad TIT. XIV. De heredibus inftituendis, de iis præcipue agitur, qui heredes institui haud potuerint, quales erant peregrini , cælibes orbi , universitates , in quibus tainen non comprehenduntur municipia. An & quinam Dii potuerint heredes institui ? Qualis as hereditarius , & quomodo computandus?

Ad TIT. XV.XVI. De vulgari do pupillari substitutione in utriusque originem inquiritur , fimulque ejus formula & modus oftenduntur.

Ad TIT. XVII. XVIII. XIX. Quibus modis teftam. infirmantur, de querela inofficiofi tefta ut dan de hered. qualitate de different.explica

tur ,

Xxiv Index Titulorum partis Prima. tur, quænam testamenta fuerint nulla vel iriinjufta firmáta , rupta , irrita , rescilla : quæ fuerit origo querelæ inofficiofi, ejusque natura ? quæ origo portionis legitimæ ? Quinam heredes dicti necessarii, lui & neceffarii, extranei: Quibus ritibus creta & addita hereditas. Quibus pro herede geftio. Quid iinmixtio & agnitio?

Ad TIT. XX. XXII. De legatis eorumque ademptione don translatione, ut de lege Falcidia, oftenditur, quotuplicia legata fuerint, quomodo legatum fit per vendicationem, damnationem , finendi modo, per præceptionem? Quænam fuerit horum legatorum differenria: Quid legatum partis hereditatis : Confiderantur porro leges Furia testamencaria, Voconia, Falcidia, earumque origo & materia expenditur.

Ad TIT. XXIII. XXV. De fideicommiffis univerfalibass doo fingularibus y de codicillis: fideicommifforun origo, formulæ , natura oftenditur : adduntur nonnulla de SC. Trebelliano, Pegasiano, Aproniano, de codicillorum nomine, natura , origine, & quæ huc pertinent, aliis.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Uum Juftinianus Imperator in In-
ftitutionum procemio potiffimum
collectionis fuæ texar historiam ;

facturi videbimur operæ pretium, li & nos illius exemplo juris Roinani colle&tiones , tun ante Justinianum , tum poftea confectas, veluti per indicem recensuerimus. 1. Urbem Romam principio Reges habuere,

I. Legum qui manu initio omnia regere, poftea vero & colle&io, leges quasdam curiatas ad populun ferre cce- fcu jus

Papiria perunt. Tacit. Annal. III, 26. L. 2. §. 1. D. de orig. jur. Has leges regias, maxime sacras primus collegit C. (a) Papifius, non multo poft exactos Reges Pontifex Maximus; ut patet ex

Dio

(a) Pomponius L.2. 8.2. 89 36. D. de 0.J.modo Sexo tum modo Publium vocat : Dionysius vero Halicarnaffeus, cui plurimum ea in re credendum ,ceHein, Ant. Rom. T.

А

« PreviousContinue »