Page images
PDF
EPUB

tibiis, coronis, larvis, thermis , torquibus į lucernis agitur ; ( cui enim non dictus Hylas ? ) sed de jis , quæ ad ftatum reipublicæ Romanæ , ad legum origines & rationes, ad ritus formulas & solleinnia populi Romani verba , ipsumque veterum judiciorum ordinem pertinent, fine quibus intelligi haud poflunt leges Romanorum. In confilium ubique adhibui auctores præftantiffimos , quos omnes ipse evolvi, & , quantum libuit, bona fide citavi . In prioribus titulis multum me fateor profeciffe ex illustris THOMASII dissertationibus, quibus Institutiones illustrare coepit, (r) quæ fi omnes vidissent lucen, supersedere potuiffem hisce lucubrationibus . Multum quoque adjumenti mihi attulerunt æterna CUJACII, HOTTOMANORUM, BRISSONII, BALDUINI, PET. FABRI, BRUMERI, M. VERTRANII , MAURI, SIGONII, SALMASII , JO. FR. GRENOVII , EZ. SPANHEMII , MENAGII, NOODII, BYNCKERSHOEKII , PERIZONII, HUBERORUM, BURMANNI, SCHULTINGII , aliorumque doctiffimorum virorum opera , quæ diurna nocturna que ver

Legem tamen hanc ego mihi. met ipse dixi , ur seinper ad fontes recurrerem: eaque re factum eft , ut haud pauca

obser

favi manu :

(r) De usu practico Institutionum , in quibus

tamen adhuc non longius , quam ad Lib. I. Tit. XII. progrellus eft.

observarem , quæ aliis in mentem haud venisse arbitror. Quum vero in prælectionibus , quarum memini, publicis ordinem Institutionum sequutus essem ; nolui poftea ab eodem recedere , fed eumdem in toto opusculo seryanduin existimavi , ea tamen lege, ut potiores , quæ in pandectis occurrunt; materias justo loco atque ordine infererem, multaque , quæ in utrisque desiderantur , hinc inde fupplerem. Sic quum verbi caufsa distinctiones personarum omnes neque in Inftitutionibus , neque in latiore Digestorum opere explicatæ fint ; de illis accuratiffime egi in adpendice libri primi , ubi in fimul dedi operam , ut quæ à CAR. SIGONIO in libris de antiquo jure cia vium Rom. Italia dos provinciarum , ut & EZECHIELE SPANHEMIO in Ore be Romano paullo prolixius traduntur, tamquam in nucleo exhiberem . Eadem cura & divisionem illam rerum mancipi & nec mancipi , de qua altum eft in jure nostro Glentiun , exposui Libro Il. Tit. I. Multa quoque dicta invenies de jurisditione & imperio , de ordine judiciorum de feriis & dilationibus , de edendo, poftu. lando , procuratoribus, de jure dotium , divortiis, aliisque juris capitibus quæ ficco pede in Inftitutionibus prætereunda putavit TRIBONIANUS. Ut paucis dicam , ita in hoc opere versatus sum , ut liceat mihi fructum uberrimum ad conscienciam meam referre . Illud unum doleo , inter concatenatos labores non licuifle inihi

elle

[ocr errors]
[ocr errors]

xviii Prafario Priori Edit. pramilf. efle cam felici , ut paullo severiore lima menda omnia tollerem. Ea TU, LECTOR BENEVOLE, tantisper æquo animo feras , rogo , dum in calce pofterioris partis indicem eorum in quibus operæ aberrarunt , confecero . Interim fruere his , & ANTIQUITATES GERMANICAS, quæ ad illuftrandum jus Germanicum hodiernum faciunt , & quas cgo jam 'a plurimis annis perpolivi , eadem methodo expofitas , brevi, fi Deo visum fuerit, exspecta . VALE. Ex Acadeinia Fridericiana, ipfis KAL. SEPT. clɔlɔccxvIII.

1

[merged small][ocr errors]

xix

INDEX
TITUL OR U M

PARTIS PRIME

ET MATERIARUM

quæ in illis tractantur.
L I B.

I.

A collectionibus dilferitur.

D PROOEM. De variis juris Romani
Ad TIT, I. De juftitia do jure, agitur de
jureconsultorum veterum philofophia , &
æmulatione cum philosophis.

Ad TIT. II. De jure Nat.gent., doo civili ,
agitur de ritu ferendi leges & plebiscita, uc
& de SC. de Præcorum & Ædilium edictis,
de jureconsultorum origine & responsis , de
constitutionibus principum, & aliis.

Ad TIT. III. De jure perfonarum, agitur
de servorum Romanorum conditione & vą.
riis generibus.

Ad TIT. IV. & V. De ingenuis on liber-
tinis, agitur de variis manumittendi ritibus,
de libertinorum conditione variis generi-
bus, insignibus.

Ad TIT. VI. Qui, de quibus ex causes manum.
non poffunt , agitur de legis Æliæ Sentiæ origi-
ne , ratione , variis capitibus , & abrogatione.
Ad TIT. VII. De Lege Fufc. Canin tollenda

[ocr errors]

agitur de hujus legis origine, ratione , ma-
teria, abrogatione

Ad TIT. VIII. De his, qui sui vel alieni
juris sunt, agitur de Dominorum poteftate
& crudelitate in seryos & variis legibus ,
quibus illa coercita.

Ad TIT. IX. De patria potestate, agitur de
Antiqua patrum poteftate in liberos, veluri de jure
vitæ & necis, de trina venundatione liberorum,
de judiciis domesticis, de adquæftu per libe-
IOS,

& quid in his oinnibus fenfiin mutatum fit.
Ad TIT. X. De nuptiis, agitur de variis
ritibus nuptiarum , veluti confarreatione
coemtione, ufu , eorumque effectibus , ut
& de nuptiarum requisitis.

APPENDIX De legitimatione , in fpurio-
rum conditionem , originem legitimationis
variaque ejus genera inquirit, ubi & de cue
tiæ datione,
" Ad TIT. XI. De a loprionibus , de variis
adoptionis generibus, & ritibus in ea adhi-
bitis disseritur.

Ad TIT. XII. Quibus modis patr. pot. fol-
vitur, agitur de ritibus emancipationis ejus-
que variis fpeciebus ...

Ad TIT. XIII. XIV. XV.XVII. XX. De tutés
lis teftamenraria, legitima , fiduciarin, dati-
un, partim origo tutelæ, partiin leges XII. tä-
bularum de' tutelis explicantur . Adduntur
quædam de ritibus dandi tutores, ut & detute-
la mulierum, cujus historia latius traditur.
- Ad TIT. XVI. De capitis deminutione, ejus
origo ex antiquo cenfus instituto deducitur,
multaque ex antiquitatibus explicantur de jure

poft-

« PreviousContinue »